Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

HELMI-toimintaohjelma hyvässä vauhdissa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

Jaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sai vuodelle 2020 merkittävästi resursseja HELMI elinympäristöohjelman ja siihen liittyvien teemojen kuten METSO-ohjelman toteutukseen. Tehtäviä edistämään rekrytoitiin yhteensä kahdeksan henkilöä. Kuluneen vuoden aikana on käynnistetty suo-, lintuvesi-, perinnebiotooppi-, vesi- ja ranta- sekä metsä -teemat. Näiden lisäksi on panostettu METSO-ohjelman toteutukseen, Natura-alueiden suunnitteluun sekä laji- ja luontotyyppi-inventointeihin.

Soidensuojelun keskeisenä tavoitteena on edistää soidensuojelun täydennysohjelman toteutusta vapaaehtoisuuden pohjalta. Niiden lisäksi voidaan toteuttaa kaavojen suojeluvarauksia sekä muita maakunnallisesti arvokkaita suokohteita. Vuoden 2020 tavoite on ollut 700 ha, josta on tällä hetkellä toteutettu noin 350 ha. Lisäksi on runsaasti kohteita vireillä. Toteutuksen painopiste on ollut Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Toteuttamista on tehostettu toimijoiden koulutukselle ja kohdennetulla markkinoinnilla Halsuan Töppösenluolikon alueella. Pääasiassa toteutus on kuitenkin edennyt maanomistajien yhteydenottojen kautta.

Suoluonnon monimuotoisuutta edistetään myös suojelusoiden tilaa parantamalla. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vastuulla on koordinoida valtakunnallisesti ympäristö- ja metsäalan yhteistyötä, jolla edistetään ulkopuolisten alueiden vesien palauttamista suojelusoille. Käytännössä tätä nk. VESPA-toimintaa voidaan toteuttaa joko kunnostusojitushankkeiden ja Metsäkeskuksen rahoittamien luonnonhoitohankkeiden yhteydessä. Soiden hydrologia palautetaan johtamalla hankkeiden yhteydessä vesi takaisin suojelusuolle. Uuden ennallistamismenetelmän käyttöönottoa edistetään eri tavoin: maanomistajille, toimijoille ja viranomaisille suunnatuilla koulutuksilla, tiedotuksilla, vesienpalautukseen soveltuvien suojelusoiden kartoituksella sekä päivittämällä nykyisiä ohjeistuksia ja uusia luomalla.

Lintuvesien tilan parantamista on pohjustettu vuoden 2020 aikana keräämällä suunnittelun tueksi ja toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaa varten linnustotietoja kahdeksalta kohteelta. Myös käytännön kunnostustoimia on tehty neljällä kohteella: Jokisuunlahdella Evijärvellä, Vassorfjärdenillä Mustasaaressa ja Vöyrillä, Kristiinankaupungin Blomträsketillä sekä Isojoen Kodesjärvellä. Käytännön toimia ovat mm. vesikasvillisuuden niitto ja jyrsintä sekä hoitokalastus. Vuonna 2021 toimenpiteitä on suunniteltu tehtävän kaikkiaan 11 kohteella. Toimenpidevalikoima sisältää mainittujen toimien lisäksi rantalaidunten perustamista ja laajentamista, kohdennettua ruoppausta, lintusaarten rakentamista ja raivaamista, kosteikon perustamista ja vieraspetojen pyyntiä. Lisäksi linnustoa selvitetään arviolta viideltä kohteelta.

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden helmien, perinnebiotooppien, tilaa selvitetään päivitysinventoinnein. Vuonna 2020 inventoitiin lähes 200 kohdetta. Inventoinnit keskittyivät Keski-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle. Inventointien perusteella näyttää siltä, että kylien pienet kohteet ovat laajasti hävinneet, mutta toisaalta isoja rantaniitty- ja saaristokohteita on saatu hoidon piiriin. Tehtyjä inventointeja hyödynnetään kohteiden hoidon suunnittelussa. Arvokkaimmilla perinnebiotoopeilla on myös iso merkitys linnustolle, erityisesti kahlaajille. Erityisesti näiden kohteiden hoidon tasoa pyritään entisestään nostamaan.

Vuoden 2020 on lisäksi käynnistetty neljän hiekkarantakohteen, kolmen lehtokohteen, neljän Suupohjan purokohteen sekä yhdeksän fladakohteen hoidon- tai kunnostuksen suunnittelu.

HELMI-toimintaohjelmaa sivuavia ja tukevia toimenpiteitä ovat mm. METSO-ohjelman toimeenpano, Natura-alueiden tilanarviointi ja suunnittelu sekä kriittisesti suojeltavien lajien toimintaohjelman toimeenpano. Vuonna 2020 hankittiin suojelutarkoituksiin yli 450 ha arvokkaita metsäkohteita. Natura-alueiden tila-arviointeja on tavoitteena laatia vuoden 2021 loppuun mennessä Natura-alueiden tila-arviot kaikille Natura-alueille. Vuonna 2020 hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu Lapväärtinjokilaakson Natura -alueelle. Sen tarkoituksena on sovittaa yhteen alueen maankäyttö ja suojeluarvojen turvaaminen. Suunnittelu on toteutettu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yhtenä toimenpiteenä alueelle on myös laadittu Euroopanmajavan toimintamalli, jonka tarkoituksena on vähentää koettuja, majavan aiheuttamia haittoja ja lisätä lajin hyväksyttävyyttä. Laji-inventointeja tehtiin mm. etelänsuosirriin, suolayrttiin, tummaverkkoperhoseen, horkkakatkeroihin sekä Huosianmaankallion alueen lajistoon liittyen.

Kokonaisuutena HELMI-toimintaohjelman toteutus on käynnistynyt erinomaisesti. Vuonna 2021 toiminnan painopiste siirtyy aiempaa enemmän inventointien ja suunnitelmien valmistumisen myötä käytännön toteutukseen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

HELMI-toimintaohjelma yleensä:
Yksikön päällikkö Leena Rinkineva-Kantola, puh. 0295 027 920

Lintuvesien kunnostus:
Ylitarkastaja Olli Autio, puh. 0295 027 775

Perinnebiotoopit:
Luonnonsuojelun asiantuntija Robin Sjöblom, puh. 050 397 7262

Soiden ennallistaminen/VESPA:
Hankekoordinaattori Olli Salo, puh. 0295 027 566

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis leder till att vattenståndet stiger i Esse å (Landskapen i Österbotten)13.1.2021 15:30:07 EETTiedote

Det kalla och blåsiga vädret under de senaste dagarna har gjort att det har börjat bildas mer kravis vid forsarna i Esse å. Ovanför forsarna där det har bildats kravis har vattenståndet stigit på många ställen. För att underlätta situationen har avtappningen från sjöarna Lappajärvi och Evijärvi i övre loppet av ån fortsättningsvis minskats. Vid några av forsarna hotar vattnet att stiga så pass högt att det kan orsaka olägenheter och det är möjligt situationen måste åtgärdas genom att ta bort en del av kravisen med grävmaskin. Kravisläget följs upp med hjälp av viltkameror som installerats vid ån samt genom fältbesök längs ån.

Ähtävänjoella hyyteet nostavat vesipintoja (Pohjalaismaakunnat)13.1.2021 15:30:06 EETTiedote

Viime päivien pakkaset ja kova tuuli ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuolisesti vedenpinnat ovat nousseet monin paikoin. Juoksutusta yläpuolisista Lappajärvestä ja Evijärvestä on edelleen pienennetty hyydetilanteen helpottamiseksi. Muutamissa koskissa vesi uhkaa nousta haitallisen korkealle ja tilannetta voidaan joutua helpottamaan kaivinkoneen avulla. Hyydetilannetta seurataan joelle asennettujen riistakameroiden ja joella tehtävien maastokierrosten avulla.

Inom ramen för Helmi-programmet planeras muddringar i anslutning till restaureringen av fågelvattnen i Jokisuunlahti i Evijärvi12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland genom att gripa tag i de största orsakerna till att naturen utarmas i Finland, dvs. livsmiljöerna minskar och deras kvalitet blir sämre. I Helmi-programmet skyddas och restaureras myrar, restaureras fågelvatten och sköts vårdbiotoper och vidtas åtgärder för att förbättra tillståndet i strand-, vatten- och skogsnaturen. I fråga om restaureringar av fågelvattnen riktas åtgärderna till objekt som ingår i nätverket Natura 2000. Objekten för restaureringsåtgärderna är i detta fall Natura 2000-området Jokisuunlahti och Valmosanneva i Evijärvis sydöstra del i området där Välijoki mynnar ut.

Helmi-elinympäristöohjelmassa suunnitteilla lintuvesikunnostukseen liittyviä ruoppauksia Evijärven Jokisuunlahdella12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta tarttumalla Suomen luonnon köyhtymisen merkittävimpiin suoriin syihin: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja ja tehdään toimenpiteitä ranta-, vesi- ja metsäluonnon tilan parantamiseksi. Toimet kohdistuvat lintuvesikunnostusten osalta Natura 2000 -verkoston kohteisiin. Tässä tapauksessa kunnostustoimien kohteena on Evijärven kaakkoisosassa Välijoen laskukohdassa sijaitseva Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000 -alue.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme