Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Hjälp oss att samla observationer om källornas tillstånd i de österbottniska landskapen!

Dela

Uppgifterna om tillståndet för källorna i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbottens är delvis bristfälliga. Därför önskar vi nu samla in medborgarobservationer för att ta reda på i vilket tillstånd källorna är.

Källorna är platser där grundvatten rinner fram ur marken och skapar värdefulla livsmiljöer som skiljer sig från den övriga miljön. Källan på bilden finns i Kauhajoki i Södra Österbotten (bild: Olli Autio).
Källorna är platser där grundvatten rinner fram ur marken och skapar värdefulla livsmiljöer som skiljer sig från den övriga miljön. Källan på bilden finns i Kauhajoki i Södra Österbotten (bild: Olli Autio).

Det är karaktäristiskt för källor att de uppstår på platser där grundvatten sipprar ut ur jordmånen och rinner ut på markytan eller direkt ut i vattendrag.Eftersom grundvatten ständigt läcker ut, gör det källorna till stabila livsmiljöer som särpräglas av frodigare och mer varierande förhållanden än den omgivande miljön.I Finland har källornas naturliga tillstånd förändrats typiskt på grund av skogsbehandling, myr- och skogsdikning, vattentäkt samt rensning av källor och byggande.Källorna har klassificerats som sårbara naturtyper på nationell nivå i den senaste hotbedömningen av naturtyper.

Uppgifterna om var det finns källor i de österbottniska landskapen och i hurudant tillstånd källorna är, är delvis bristfälliga. Därför ber vi nu de som rör sig i naturen, markägare och övriga intresserade att föra in sina observationer om källor i miljöförvaltningens karttjänst.

Så här kan du hjälpa till och anteckna uppgifter i karttjänsten:

  • På kartan har källor märkts ut.Ta dig ut och kolla om det på platsen finns ett vått eller sankt ställe eller om källan har torkat ut eller förstörts.
  • Om du hittar en källa, skicka in bilder på den och vegetationen kring den samt din bedömning av källans tillstånd.
  • Om du hittar en ny källa, meddela också om den.Det är möjligt att föra in uppgifter flera gånger om samma källa, särskilt om du är av annan åsikt än de som tidigare fört in uppgifter om källans tillstånd.Observationer om dylika objekt kan vara mycket värdefulla.
  • Meddela om dina observationer här: (tills vidare finns tjänsten bara på finska) Observationsblankett för källornas tillstånd i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten (miljo.fi)

Källornas tillstånd utreds som en del av livsmiljöprogrammet Helmi

Försöket med medborgarobservationer hör samman med det riksomfattande livsmiljöprogrammet Helmi 2021–2030 och dess tema som gäller småvatten och strandmiljöer. Inom temat utreds på bred front bland annat förekomsten av småvatten och deras tillstånd samt återställs och restaureras småvatten och deras närmiljöer som förändrats på grund av mänsklig verksamhet så att de blir mer naturliga.Försöket med medborgarobservationer har från början inletts i Birkaland sommaren 2021 och nu har man beslutat att utvidga försöket så att det omfattar de österbottniska landskapen.

Finlands miljöcentral utvecklar insamlingen av medborgarobservationer om naturmiljöernas status genom att använda sökandet av källor som exempel.Nya metoder utvecklas för verksamheten inom ekosystemobservatioriet (Finnish Ecosystem Observatory FEO).

Nyckelord

Kontakter

Naturskyddsexpert Olli-Matti Kärnä, tfn 0295 027 031, olli-matti.karna@ely-keskus.fi

Bilder

Källorna är platser där grundvatten rinner fram ur marken och skapar värdefulla livsmiljöer som skiljer sig från den övriga miljön. Källan på bilden finns i Kauhajoki i Södra Österbotten (bild: Olli Autio).
Källorna är platser där grundvatten rinner fram ur marken och skapar värdefulla livsmiljöer som skiljer sig från den övriga miljön. Källan på bilden finns i Kauhajoki i Södra Österbotten (bild: Olli Autio).
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Nytt LIFE-projekt förbättrar läget för den hotade flodpärlmusslan: I Lappfjärds å restaureras flodpärlmusslans livsmiljöer med barnkamrar för småmusslorna21.9.2021 09:52:07 EEST | Tiedote

Europeiska kommissionen har beviljat ca 9,5 miljoner euro för att förbättra livsmiljöerna för flodpärlmusslan och dess värdfiskar, lax och öring, i Finland, Sverige och Estland. Det sexåriga projektet LIFE Revives, som koordineras av Jyväskylä universitet, startade i början av september. På NTM-centralen i Södra Österbottens område kan ca 580 000 euro användas för åtgärder inom projektet. Den nationella finansieringen av projektet i västra Finland består till stor del av finansiering från Miljöministeriets Helmi-program.

Uusi LIFE-hanke parantaa uhanalaisen jokihelmisimpukan tilaa: Lapväärtin-Isojoella kunnostetaan jokihelmisimpukan elinympäristöjä ja perustetaan pikkuraakkujen lastentarhoja21.9.2021 09:52:06 EEST | Tiedote

Euroopan komissio on myöntänyt noin 9,5 miljoonaa euroa jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, elinympäristöjen parantamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Jyväskylän yliopiston koordinoima kuusivuotinen LIFE Revives -projekti alkoi syyskuun alussa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on käytettävissä noin 580 000 euroa hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen kansallinen rahoitus Länsi-Suomessa koostuu suurelta osin Ympäristöministeriön Helmi-ohjelman rahoituksesta.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet för batterimaterialfabriken i Vasa (Österbotten)16.9.2021 10:36:04 EEST | Tiedote

Johnson Matthey planerar att bygga en katodmaterialfabrik i Långskogens storindustriområde i Vasa. Fabrikens primära produkt är katodmaterial, som marknadsförs under namnet eLNO® och används i batterier för den nya generationens elbilar. I det pågående förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) är den planerade produktionskapaciteten i projektet 30 000 ton per år.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Vaasan akkumateriaalitehtaan YVA-ohjelmasta (Pohjanmaa)16.9.2021 10:36:03 EEST | Tiedote

Johnson Matthey suunnittelee katodimateriaalitehdasta Vaasan Laajametsän suurteollisuusalueelle. Tehtaan ensisijainen tuote on katodimateriaali, markkinointinimeltään eLNO®, jota valmistetaan käytettäväksi uuden sukupolven sähköajoneuvojen akuissa. Meneillään olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) hankkeen suunniteltu tuotantokapasiteetti on 30 000 tonnia vuodessa.

Työstä hyvinvointia ja kilpailuetua Etelä-Pohjanmaalle -hanke on käynnistynyt13.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Hanke on osa valtakunnallista TYÖ2030-kehittämisohjelmaa ja sen rahoittaa Työterveyslaitos. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021 - 31.7.2022. Sen toteuttajana on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä muun muassa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Kauppakamarin, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Koulutuskuntayhtymä SEDUn kanssa. Hankkeeseen on nimitetty työelämänvalmentajaksi Ari Koivuniemi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum