Finanssivalvonta

I investerarmaterialet för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering ska uppmärksamhet fästas vid beskrivningen av riskerna och det ekonomiska läget

Dela

Finansinspektionen uppmanar bolag som ansöker om gräsrotsfinansiering och förmedlare av gräsrotsfinansiering att fästa särskild uppmärksamhet vid presentationen av de risker som är förknippade med investeringen och vid beskrivningen av bolagets ekonomiska läge. De antaganden som ligger till grund för prognoserna och riskerna i prognoserna ska också tydligt anges.

Investeringar i aktier i onoterade och omogna bolag är vanligen förenade med hög risk. Av den anledningen är presentationen av riskerna och det ekonomiska läget i investerarinformationen särskilt viktig.

Finansinspektionen utförde 2020 för första gången en bedömning av hur informationsskyldigheten uppfylls i samband med investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. Urvalet för den tematiska bedömningen bestod av sammanlagt nio finansieringsomgångar som genomfördes under 2019 av tre aktörer som tillhandahöll investeringsbaserad gräsrotsfinansiering detta år. 

I de basinformationsdokument som granskades vid den tematiska bedömningen observerades brister i presentationen av riskerna och i uppdateringen av beskrivningen av det ekonomiska läget. Vidare konstaterades att den opartiska presentationen av uppgifter i marknadsföringsmaterialet bör förbättras. Det granskade materialet varierade mellan såväl aktörer som finansieringsomgångar.

På basis av observationerna från den tematiska bedömningen uppmanar Finansinspektionen därför aktörerna att fästa uppmärksamhet vid följande:

Beskrivningen av risker ska vara uttömmande och beskrivningen av det ekonomiska läget aktuell

I vissa av de granskade basinformationsdokumenten saknades uppgifter om riskerna i bolagets affärsverksamhet helt, medan beskrivningen var bristfällig i en del basinformationsdokument. Det basinformationsdokumentet som ska upprättas enligt lagstiftningen om gräsrotsfinansiering ska dock innehålla uppgifter om alla väsentliga risker som är förknippade med bolagets affärsverksamhet och värdepapper och riskerna ska spegla bolagets ekonomiska läge.

I vissa basinformationsdokument presenterades endast historiska bokslutsuppgifter. Utöver dem ska investeraren dock också ges en bild av bolagets likviditet och finansieringsbehov vid tidpunkten för anskaffning av gräsrotsfinansiering. 

Antagandena och riskerna för prognoserna ska beskrivas tydligt

De viktigaste antaganden som ligger till grund för de omsättnings- och vinstprognoser som presenteras i marknadsföringsmaterialet och riskerna för utfallet av prognoserna ska anges tydligt för att investerarna ska ha bättre förutsättningar att bedöma prognoserna.

Beträffande de granskade marknadsföringsmaterialen konstaterades att till exempel opartiskheten i presentationen av positiva prognoser och riskerna för deras utfall bör förbättras.

Enligt lagstiftningen om gräsrotsfinansiering ska ett basinformationsdokument upprättas

Enligt lagen om gräsrotsfinansiering ska mottagare av gräsrotsfinansiering innan medelsanskaffningen inleds offentliggöra riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som väsentligt kan inverka på bedömningen av företagets värde eller återbetalningsförmåga. De viktigaste uppgifterna om gräsrotsfinansieringen ska lämnas i ett basinformationsdokument, som till innehåll och utformning ska vara tydligt, lättläst och begripligt.

Målet för den tematiska bedömningen var att bedöma om basinformationsdokumenten för gräsrotsfinansiering uppfyller regleringskraven, om osann eller vilseledande information lämnas i marknadsföringsmaterialet och om information om väsentliga förändringar i det ekonomiska läget hos mottagaren eller förmedlaren av gräsrotsfinansiering har offentliggjorts utan dröjsmål. I basinformationsdokumenten fäste Finansinspektionen särskild uppmärksamhet vid presentationen av risker samt beskrivningen av det ekonomiska läget och användningsändamålet för de medel som samlas in.

Finansinspektionen har skickat individuella tillsynsbrev till de förmedlare av gräsrotsfinansiering som var föremål för den tematisk bedömningen. Finansinspektionen bevakar också framöver uppfyllelsen av informationsskyldigheten vid gräsrotsfinansiering.

Se också

Tillsynsmeddelande 2/2021: Tematisk bedömning av uppfyllelsen av informationsskyldigheten vid investeringsbaserad gräsrotsfinansiering, 11.1.2021

Information om investeringsbaserad gräsrotsfinansiering på Finansinspektionens webbplats

Nyckelord

Kontakter

marknadsövervakare Marianne Demecs. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensi onsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbola gen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Room for development remains in UCITS liquidity management8.4.2021 10:50:00 EEST | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) considers that there remains room for improvement in procedures related to UCITS liquidity management. Management companies are responsible for ensuring an adequate level of liquidity risk management for UCITS, both in normal and extraordinary market conditions. The purpose of liquidity management is to ensure that the fund is able to pay, at a predetermined date, redemption orders made by investors to the fund. Finnish UCITS, however, did not experience significant shortcomings in their liquidity during the market conditions caused by the coronavirus pandemic in spring 2020.

Placeringsfondernas likviditetshantering behöver ännu utvecklas8.4.2021 10:50:00 EEST | Tiedote

Finansinspektionen bedömer att förfarandena i anslutning till placeringsfondernas likviditetshantering ytterligare behöver förbättras. Fondbolagen ansvarar för att placeringsfondernas likviditetsrisk-hantering är på tillräcklig nivå både under normala förhållanden och i exceptionella marknadslägen. Syftet med likviditetshanteringen är att säkerställa att fonden kan sköta de inlösningsorder som investerarna i fonden begär vid en på förhand utlovad tidpunkt. Finansinspektionen observerade emellertid inte några betydande brister i de finländska fondernas likviditet i det marknadsläge som orsakades av coronapandemin på våren 2020.

Sijoitusrahastojen likviditeetinhallinnassa vielä kehitettävää8.4.2021 10:50:00 EEST | Tiedote

Finanssivalvonta arvioi, että sijoitusrahastojen likviditeetinhallintaan liittyvissä menettelytavoissa on vielä parannettavaa. Rahastoyhtiöiden vastuulla on, että sijoitusrahastojen likviditeettiriskin hallinta on riittävällä tasolla sekä tavanomaisissa että poikkeuksellisissa markkinatilanteissa. Likviditeetinhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että rahasto voi maksaa sijoittajille rahastoon tehdyt lunastuspyynnöt ennalta luvattuna hetkenä. Suomalaisilla rahastoilla ei kuitenkaan ilmennyt merkittäviä puutteita likviditeetissä keväällä 2020 koronapandemian aiheuttamassa markkinatilanteessa.

Macroprudential decision: FIN-FSA will not tighten macroprudential requirements but will closely monitor mortgage lending18.3.2021 15:15:00 EET | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is closely monitoring the housing market and household indebtedness and urges banks to take particular care when assessing borrowers’ ability to pay, especially in the case of large and long-term loans. For now, the maximum loan-to-collateral (LTC) ratio, i.e. the loan cap, and banks’ capital requirements will remain unchanged.

Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen skärper inte makrotillsynskraven men följer noga utvecklingen inom bostadsutlåningen18.3.2021 15:15:00 EET | Tiedote

Finansinspektionen följer noga utvecklingen på bostadsmarknaden och i hushållens skuldsättning och uppmanar bankerna att göra en särskilt noggrann bedömning av låntagarnas betalningsförmåga i synnerhet vid stora lån och lån med en lång återbetalningstid. I nuläget hålls den maximala belåningsgraden, dvs. lånetaket, och bankernas buffertkrav oförändrade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum