ELY-keskukset

I Kurikka gjordes ett försök att sanera förorenad mark med en ny typ av värmebehandling – skadliga ämnen avlägsnades nästan till 100 procent (Birkaland, Södra Österbotten)

Dela

I Finland har för första gången sanerats ett omfattande förorenat markområde med en värmemetod, som tidigare har använts med goda resultat på andra håll i världen. Metoden grundar sig på att värma upp marken och ta tillvara skadliga ämnen. Metoden passar för exempelvis byggda miljöer och på objekt där marken är komprimerad och innehåller särskilt mycket skadliga ämnen.

Marken värms upp till cirka 100 grader med hjälp av värmebrunnar och den heta ångan som innehåller skadliga ämnen sugs upp med hjälp av undertryck och samlas in i saneringsenheten. Foto: Perttu Mattila
Marken värms upp till cirka 100 grader med hjälp av värmebrunnar och den heta ångan som innehåller skadliga ämnen sugs upp med hjälp av undertryck och samlas in i saneringsenheten. Foto: Perttu Mattila

I fjol utfördes försök med värmebehandling i Kurikka på en gammal anläggning för pälsberedning, där marken och grundvattnet var förorenat med klorerade lösningsmedel. På området har pälsberedning utförts sedan 1830-talet och lösningsmedel har använts för att rengöra skinnet. Ungefär 50 meter från anläggningen ligger Kylävuori grundvattenområde. De närmaste vattentäkterna, som ligger på cirka 150 meters avstånd, har stängts och inget vatten tas ur dem för hushållsbruk.

”En gång i tiden var man inte medveten om att de klorerade lösningsmedlen utgör ett hot mot miljön och hälsan. Sanering av lösningsmedel djupt i marken var nödvändigt för att hindra de skadliga ämnena från att spridas. Arbetet var utmanande och krävde innovativa metoder”, beskriver Kurikka stads tekniska direktör Jari Akkanen.

Projektet genomfördes i det riksomfattande programmet Maaperä kuntoon, som koordineras av NTM-centralen i Birkaland, i samarbete med Kurikka stad. Det inhemska miljöteknologiföretaget Doranova ansvarade för huvudentreprenaden och företaget skaffade markuppvärmningstekniken av det danska bolaget Krüger A/S. NTM-centralen i Södra Österbotten övervakade saneringen av det förorenade området.

Järnväg bredvid och skadliga ämnen nedanför grundvattenytan

Marken och grundvattnet i området har undersökts flera gånger sedan början av 2000-talet. År 2005 sanerades marken i området med massabyte och år 2018 inleddes biologisk sanering av grundvattnet i området. I samband med detta observerades mycket höga koncentrationer av lösningsmedel nedanför grundvattenytan och metoden som då valdes för saneringen var inte tillräcklig.

”På cirka 4–10 meters djup i det täta lerskiktet observerades mycket höga koncentrationer av tetrakloreten, trikloreten och dikloreten på ett cirka 200 m2 stort område”, berättar experten på förorenade markområden Maarit Joukainen från NTM-centralen i Birkaland.

Området ligger tätt intill fabriksbyggnaden och bredvid går järnvägen i Södra Österbotten som är i bruk för frakt. På basis av objektets förhållanden, skadliga ämnen och koncentrationer valdes värmebehandling som den hållbaraste saneringsmetoden. Metoden kallas också för termisk desorption. I finländska förhållanden är det frågan om en ny metod, men den har tidigare använts framgångsrikt på andra håll i världen.

Metoden innebär att flyktiga organiska föreningar tas bort ur marken med hjälp av värme och kraftigt undertryck. Marken värms upp till cirka 100 grader med hjälp av värmebrunnar och den heta ångan som innehåller skadliga ämnen sugs upp med hjälp av undertryck och samlas in i saneringsenheten. Den renade luften släpps ut i luften och det reande vattnet avleds exempelvis ut i ett vattendrag, i detta fall Nenättömänluoma.

”Doranova ansvarade för tillvaratagning och behandling av de skadliga ämnena och Krüger levererade anordningarna för uppvärmning av marken och ansvarade för specialkompetensen. Trots pandemin kunde projektet genomföras enligt planerna. Detta var möjligt på grund av förplanering av hög kvalitet och intensivt samarbete med och informationsutbyte mellan de olika parterna under hela projektet”, konstaterar branschdirektör Perttu Mattila från Doranova.

Förväntningarna var höga, men resultaten är snudd på perfekta

Till slut behandlades över en halv miljon kubikmeter ånga, som innehöll skadliga ämnen, och även 166 kubikmeter vatten. Målet var att avlägsna 98 procent av de skadliga ämnena, men efter saneringen togs prover som visade att otroliga 99,7 procent av de skadliga ämnena hade avlägsnats. Kalkylmässigt avlägsnades sammanlagt cirka 490 kg lösningsmedel.

”Metoden är snabb och effektiv när förhållandena är lämpliga. I området blir inga begränsningar eller konstruktioner kvar som skulle kunna störa den framtida användningen. Förutom anläggningstransporterna orsakar projektet ingen trafik, vilket också är miljövänligt. Dessutom var elektriciteten, som användes för att värma upp marken i detta projekt, till 100 procent förnybar”, berättar Joukainen.

Projektets olika parter hade samma åsikt om att den nya metoden passar för tekniskt utmanande objekt, där det förorenade området ligger djupt ner i marken i en bebyggd miljö.

”Den termiska metoden passar för ett objekt, där det skulle ha varit svårt att gräva och den biologiska saneringen inte skulle ha fungerat på grund av de höga koncentrationerna. Övervakningen har fungerat via distansmöten. På hösten hölls dock ett livemöte då det hölls presskonferens på objektet”, berättar övervakaren av objektet, överinspektör Katja Viitaniemi från NTM-centralen i Södra Österbotten.

Läs mer

www.maaperakuntoon.fi

Mer information

Maarit Joukainen, NTM-centralen i Birkaland, maarit.joukainen@ntm-centralen.fi, 0295 036 374

Perttu Mattila, Doranova Oy, perttu.mattila@doranova.fi, 0400 771 981

Katja Viitaniemi, NTM-centralen i Södra Österbotten, katja.viitaniemi@ntm-centralen.fi

Bilder

Marken värms upp till cirka 100 grader med hjälp av värmebrunnar och den heta ångan som innehåller skadliga ämnen sugs upp med hjälp av undertryck och samlas in i saneringsenheten. Foto: Perttu Mattila
Marken värms upp till cirka 100 grader med hjälp av värmebrunnar och den heta ångan som innehåller skadliga ämnen sugs upp med hjälp av undertryck och samlas in i saneringsenheten. Foto: Perttu Mattila
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Maatalouden uudet ympäristösopimukset ovat haettavissa – myös voimassa oleville sopimuksille voi hakea jatkovuotta7.4.2021 14:29:40 EEST | Tiedote

Ympäristösopimukset koostuvat maatalouden vesiensuojelua, maatalousluonnon monimuotoisuutta ja geneettistä monimuotoisuutta edistävistä toimenpiteistä. Maatalousluonnon monimuotoisuuteen sekä maiseman ja kosteikkojen hoitoon liittyviä ympäristösopimuksia on tällä hetkellä voimassa yhteensä 2635 kappaletta noin 34 800 hehtaarilla koko maassa.

Kansainvälisen rekrytoinnin opas työnantajille on julkaistu 7.4.2021. Opas ohjeistaa kattavasti yrityksiä kansainvälisen osaajan rekrytointiin!7.4.2021 11:52:39 EEST | Tiedote

Ensimmäisten kansainvälisten työntekijöiden rekrytointi on haaste monelle yritykselle. Kokka kohti Suomea-hanke (ESR) on tuottanut työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta yritysten rekrytoinnin tueksi oppaan kansainvälisestä rekrytoinnista. Oppaan työstämisessä on ollut mukana laaja joukko viranomaisia ja asiantuntijoita. Oppaasta löytyy kattavasti ohjeita kansainvälisen osaajan rekrytointiin, työn aloitukseen ja viranomaisasioihin. Lisäksi oppaassa käydään läpi rekrytoinnin eettisyyttä ja monimuotoisen työyhteisön hyötyjä. Opas on julkaistu sähköisenä Business Finlandin Internetsivuilla 7.4.2021.

NTM-centralen vädjar till dem som använder förbindelsebåttrafiken att utelämna alla icke-nödvändiga resor, dessutom kommer förbindelsefartygen att få ansiktsmasktvång fr.o.m. 1.431.3.2021 16:10:02 EEST | Tiedote

Antalet passagerare på förbindelsefartygen har begränsats avsevärt på grund av coronasituationen, så att man på fartygen kan sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd samt för besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet. Förbindelsefartygstrafikens kapacitet är begränsad även under normala förhållanden. Under påsken ökar trafiken, då också fritidsresenärerna i stora skaror reser ut i skärgården. För närvarande finns det en risk att alla intresserade inte får plats på förbindelsefartygen. I synnerhet returtrafiken är enligt tidigare års erfarenheter den största flaskhalsen även med normal kapacitet. NTM-centralen uppmanar därför alla som använder förbindelsefartygstrafiken att undvika alla icke-nödvändiga resor så att alla passagerare får plats ombord på fartygen. Dessutom tas ansiktsmasktvång i bruk på förbindelsefartygen från och med den 1 april.

ELY-keskus vetoaa yhteysalusliikenteen käyttäjiä jättämään pois kaikki ei-välttämättömät matkat, lisäksi yhteysaluksille tulee maskipakko 1.4. alkaen31.3.2021 11:31:38 EEST | Tiedote

Yhteysalusten matkustajamääriä on rajoitettu huomattavasti koronatilanteen vuoksi, jotta aluksilla voidaan huolehtia riittävistä turvaväleistä sekä miehistön ja matkustajien terveysturvallisuudesta. Yhteysalusliikenteen kapasiteetti on normaalioloissakin rajallista. Pääsiäisenä liikenne lisääntyy, kun myös vapaa-ajan matkustajat suuntaavat sankoin joukoin saaristoon. Tällä hetkellä riskinä on, että kaikki halukkaat eivät mahdu yhteysalusten kyytiin. Erityisesti paluuliikenne on aikaisempien vuosien kokemusten perusteella normaalikapasiteetillakin suurin pullonkaula. ELY-keskus vetoaakin kaikkia yhteysalusliikennettä käyttäviä välttämään kaikkia ei-välttämättömiä matkoja, jotta kaikki matkustajat mahtuisivat alusten kyytiin. Lisäksi yhteysaluksilla otetaan käyttöön maskipakko 1.4. alkaen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi luvan merimetsojen ampumiseen Paraisten Kirkkoselällä Högenin saaren ympäristössä (Varsinais-Suomi, Satakunta)30.3.2021 15:16:46 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Paraisten-Nauvon kalatalousalueelle poikkeusluvan merimetsojen ampumiseen. Luvalla saa ampua vuodessa 200 merimetsoa. Poikkeuslupa on myönnetty kahdeksi vuodeksi, minkä jälkeen luvan tarvetta ja riittävyyttä voidaan arvioida uudestaan. Ampumislupa on myönnetty Högenin saarelle ja sen ympäristöön Kirkkoselän alueelle, joten toimenpiteiden toteuttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että ampumisella ei aiheuteta vaaraa alueella liikkujille.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum