Suomen Pankki

Inlåningen från hushåll ökar fortfarande snabbt men långsammare än i början av 2021

Dela

Vid slutet av juni 2021 uppgick inlåningen[1] från hushållen i Finland till 107,8 miljarder euro. Inlåningen ökade i april–juni 2021 med 3 miljarder euro, vilket är 550 miljoner euro mindre jämfört med motsvarande tid för ett år sedan. I juni 2021 ökade inlåningen med 1,2 miljarder euro. Under början av 2021 mattades årsökningen i inlåningen av, men var likväl fortfarande snabb (7,4 %) i juni. Av hushållens tillgångar på inlåningskonton bestod över 90 % av insättningar på transaktionskonton[2]. De ökade tillgångarna på transaktionskonton har redan en längre tid varit den största bidragande faktorn till att inlåningen ökat. Den tidsbundna inlåningen har minskat ända sedan 2011 och under samma tid har ökningen i övrig inlåning varit måttlig. Hushållens tillgångar i tidsbunden inlåning uppgick till 2,9 miljarder euro och övrig inlåning till 6,8 miljarder euro. I juni var genomsnittsräntan på transaktions­konton nära noll (0,02 %) och genomsnittsräntan på tidsbunden inlåning 0,66 %.

Trots den snabba ökningen i inlåningen har dess andel av hushållens totala finansiella tillgångar[3] minskat något de senaste kvartalen. På sista tiden har hushållens finansiella tillgångar ökat också i och med den kraftiga uppgången i aktiekurserna. De finländska hushållens noterade innehav av aktier och investeringsfonder steg till nya rekord i juni 2021. Värdet på hushållens börsnoterade aktieinnehav uppgick i juni till 52,7 miljarder euro och innehaven i investeringsfonder till 31,7 miljarder euro. Merparten (40 %) av hushållens fondinvesteringar bestod av aktiefonder. I juni 2021 ökade värdet på aktieinnehaven med 1,2 miljarder euro och dessutom gjorde hushållen rikligt med nya investeringar[4] i aktier (för 820 miljoner euro). Hushållen gjorde nya investeringar i investeringsfonder till ett nettobelopp av 300 miljoner euro och fondinnehavens värde ökade med 550 miljoner euro.

Enligt konsumenternas förtroendeindikator ansåg konsumenterna juni 2021 vara en ytterst gynnsam tidpunkt att spara och konsumenterna uppskattade den egna penningsituationen vara utmärkt i juni[5].

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

Nästa publiceringstillfälle 9.11.2021 kl. 10.

[1] Inlåning i kreditinstitut med verksamhet i Finland.

[2] Med transaktionskonton avses inlåning över natten som är betalbar på anfordran, till vilken utöver dagligkonton också räknas hushållens övriga konton, som inte har några uttagsgränser men från vilka endast kan lyftas kontanter eller som endast kan användas via ett annat konto.

[3] Enligt Statistikcentralens finansräkenskaper utgjorde hushållens finansiella tillgångar sammanlagt 366 miljarder euro vid utgången av mars 2021.

[4] Nya investeringar netto.

[5] Källa: Statistikcentralen, konsumenternas förtroende.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Application period for post of Bank of Finland Board member has concluded20.9.2021 14:00:00 EEST | Press release

By 12:00 on Monday 20 September, 2021 – the end of the application period for the post of Member of the Board at the Bank of Finland– one application had been received. The sole applicant was the current Deputy Governor, Marja Nykänen, Master of Laws (trained on the bench). For more information, please contact Antti Lindtman, Chairman of the Parliamentary Supervisory Council (tel. +358 40 577 6255).

Penningpolitiken stöder en hållbar ekonomisk återhämtning och förbättrade inflationsutsikter16.9.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

Den globala ekonomin återhämtar sig från pandemin understödd av en stigande vaccinationstäckning och den ekonomiska politiken. Den branta nedgången övergår i år i en uppgång på 6 %. ”Den ekonomiska tillväxten i euroområdet är nu kraftig, men stöd från den ekonomiska politiken behövs fortfarande. Produktionsflaskhalsar i förening med eventuella nya virusvarianter och en låg vaccinationstäckning i de framväxande länderna kastar en skugga över utsikterna”, säger chefdirektör Olli Rehn. Kraftiga penningpolitiska och offentliga åtgärder har minskat de ekonomiska skadorna på längre sikt. Penningpolitiken har bidragit till fortsatt lätta finansieringsvillkor samtidigt som centralbankernas balansräkningar har vuxit. De lätta finansieringsvillkoren i förening med offentliga stödåtgärder har underlättat tillgången till kredit för företag och hushåll. Ökningen i den offentliga skuldsättningen är därför kraftigare än vid kriser. Inflationen saktade in i början av coronakrisen. Den stigande inflati

Monetary policy supporting sustainable economic recovery and a brighter outlook for inflation16.9.2021 11:00:00 EEST | Press release

The global economy will recover from the COVID-19 pandemic, bolstered by increasing vaccination coverage and support from economic policy. The steep contraction will give way to growth of 6% this year. ‘Euro area growth is robust, but it still needs support from economic policy. The outlook is overshadowed by production bottlenecks, the possibility of new virus variants as well as low vaccination rate in the developing world,’ notes Bank of Finland Governor Olli Rehn. Strong monetary and fiscal policy measures have reduced the longer-term economic scars in many countries. Monetary policy has helped maintain favourable financing conditions, while central bank balance sheets have expanded. Favourable financing conditions and public support measures have facilitated business and household access to credit. Growth in general government debt will thus be more marked than during crises on average. Inflation was subdued during the early phase of the COVID crisis. In the present year, euro are

Rahapolitiikka tukee talouden kestävää elpymistä ja inflaationäkymien paranemista16.9.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

Maailmantalous elpyy koronapandemiasta rokotekattavuuden nousun ja talouspolitiikan tukemana. Jyrkkä supistuminen vaihtuu 6 prosentin kasvuksi tänä vuonna. "Euroalueella talouskasvu on nyt vahvaa, mutta vielä ei pärjätä ilman talouspolitiikan tukea. Näkymiä varjostavat tuotantokapeikot sekä uusien virusmuunnosten mahdollisuus ja kehittyvien maiden alhainen rokotekattavuus", sanoo pääjohtaja Olli Rehn. Voimakkaat rahapoliittiset ja julkisen talouden toimet ovat vähentäneet pidemmän aikavälin vaurioita kansantalouksille. Rahapolitiikan avulla rahoitusolot on pidetty kevyinä, ja samalla keskuspankkien taseet ovat kasvaneet. Kevyet rahoitusolot sekä julkiset tukitoimet ovat tukeneet yritysten ja kotitalouksien luotonsaantia. Julkinen velka eri maissa kasvaakin enemmän kuin kriiseissä keskimäärin. Inflaatio vaimeni koronakriisin alkuvaiheessa. Tänä vuonna euroalueen inflaatiota on voimistanut alhainen hintataso vertailuajankohtana, raaka-aineiden hintojen nousu sekä tuotantokapeikot. Näiden

BOFIT Forecasts for Russia and China 2021–202316.9.2021 11:00:00 EEST | Uutinen

The Bank of Finland Institute for Emerging Economies (BOFIT) released today (16 September) its semi-annual forecasts for the Russian and Chinese economies. The autumn 2021 forecasts cover the period 2021–2023. The forecast for the Russian economy has been revised upward on improved prospects for global economic growth and Russian exports. Oil prices and the expectations are also higher than in March. GDP should rise more than 3.5 % this year from last year’s low basis, before settling in 2022−2023 to slightly over 2.5 % p.a. on average. Several uncertainties surround the forecast. There could be unexpected changes in the course of the covid pandemic, global growth and oil prices. The return of international travel and the release of assets piled up by households last year can also significantly affect private consumption. Improved government revenues create opportunities for more generous budget spending. Chinese on-yearGDP growth rises to about 8 % this year due to rapid recovery and

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum