Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Inom ramen för Helmi-programmet planeras muddringar i anslutning till restaureringen av fågelvattnen i Jokisuunlahti i Evijärvi

Dela

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland genom att gripa tag i de största orsakerna till att naturen utarmas i Finland, dvs. livsmiljöerna minskar och deras kvalitet blir sämre. I Helmi-programmet skyddas och restaureras myrar, restaureras fågelvatten och sköts vårdbiotoper och vidtas åtgärder för att förbättra tillståndet i strand-, vatten- och skogsnaturen. I fråga om restaureringar av fågelvattnen riktas åtgärderna till objekt som ingår i nätverket Natura 2000. Objekten för restaureringsåtgärderna är i detta fall Natura 2000-området Jokisuunlahti och Valmosanneva i Evijärvis sydöstra del i området där Välijoki mynnar ut.

Det är nödvändigt att restaurera fågelvattnen för att skydda flera hotade strand- och sjöfåglar. Hälften av sjöfåglarna i Finlands våtmarker är hotade, till stor del som en följd av att våtmarkerna eutrofieras och växer igen. Jokisuunlahti har varit och är fortfarande ett mycket betydande fågelvattenobjekt i inlandet, vars fågelvärden har försämrats av allvarlig igenväxning åtminstone ända fram till 1990-talet. Den viktigaste åtgärden i Jokisuunlahti är att skapa öppna vattenområden och hålla dem öppna med slåtter, vilket stöds med muddringarna som nu planeras. Slåttern fortsätter enligt behov i flera år och kommer även att upprepas på sensommaren 2021. I området har man dessutom för avsikt att inleda riktad jakt på främmande rovdjur såsom mårdhund och mink, som utgör ett hot för sjöfåglarnas häckning. Målet är att med hjälp av mångsidiga restaureringsåtgärder återställa Jokisuunlahtis fågelbestånd i sin forna glans, vilket skulle kunna betyda att bl.a. brunand och vigg återvänder som häckande fågelarter i området och att svarttärna och sothöns som häckar i området ökar i fråga om antalet par. Över lag syftar åtgärderna till att förbättra levnadsförhållandena för alla fågelarter som är beroende av vattenområdet.

En ansökan om tillstånd enligt vattenlagen för muddringarna i anslutning till restaureringen av fågelvattnen i Jokisuu har lämnats in 30.12.2020 till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för handläggning. I ansökan ingår muddringar på två olika platser. Muddringsområdenas areal är sammanlagt 0,76 hektar och massamängden 2 200 m3, dvs. det är inte om särskilt stora områden. Muddringarna torde tidigast vara möjliga att genomföra i slutet av år 2021, dock mest sannolikt först under år 2022. Enligt uppskattning försämrar muddringarna inte vattenkvaliteten i sjön eller påverkar vattenströmningen i sjön i någon större omfattning. Vattenkvaliteten kontrolleras under och efter muddringen. Utvecklingen av fågelbeståndet och effekten av åtgärderna som har vidtagits följs upp nästa gång i maj-juni i år.

Beskrivning av muddringsområdena och åtgärderna:

  • Muddringsområdet på den norra sidan av Jokisaari (område 1) har karaktären av en fåra och med hjälp av fåran strävar man efter att öka vattenströmningen från Välijoki till vikens östra del genom att slå områdena som har öppnats upp. Områdets areal är ca 0,2 hektar och mängden massa är högst 1 200 m3.
  • Muddringsområde 2 hör direkt ihop med restaureringen av den långsträckta ön som en gång i tiden skapades av muddermassor väster om Välijoki till en ö som fåglarna kan använda för häckning. Restaureringen till en ö för häckning betyder i första skedet att trädbeståndet tas bort. Åtgärdsområdets areal är högst 0,56 hektar och mängden massa är högst 1 000 m3. Det handlar främst om att ta bort vass- och sävrötter.

Kontakter

Fågelvattenkoordinator Olli Autio
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
tfn 0295 027 775
NTM-centralen i Södra Österbotten

Bilder

Ladda ned bild
Område 1: Vattenföringen i Välijoki sprids österut genom att muddra en fåra till områdena som har slagits. Fårans djup varierar mellan 0,8 m (fårans slutända) och 1,5 m (inledande del).
Område 2: Vattenväxtligheten inklusive rötter tas bort så att det bildas en mosaikartad struktur av öppet vatten och växtlighet, muddringsdjup <0,6 m.
De områden i Jokisuunlahti, för vilka tillstånd enligt vattenlagen har ansökts.
Område 1: Vattenföringen i Välijoki sprids österut genom att muddra en fåra till områdena som har slagits. Fårans djup varierar mellan 0,8 m (fårans slutända) och 1,5 m (inledande del). Område 2: Vattenväxtligheten inklusive rötter tas bort så att det bildas en mosaikartad struktur av öppet vatten och växtlighet, muddringsdjup <0,6 m. De områden i Jokisuunlahti, för vilka tillstånd enligt vattenlagen har ansökts.
Ladda ned bild
Vid den högra kanten på bilden syns Välijoki. Åns vattenflöde breddas till 8 m enligt de röda pilarna genom att gräva en fåra till vattenområdet i den vänstra kanten av bilden, vilket hålls öppet med hjälp av slåtter (muddringsområde 1).
Vid den högra kanten på bilden syns Välijoki. Åns vattenflöde breddas till 8 m enligt de röda pilarna genom att gräva en fåra till vattenområdet i den vänstra kanten av bilden, vilket hålls öppet med hjälp av slåtter (muddringsområde 1).
Ladda ned bild
Mitt på bilden syns en del av s.k. Maaholma, som är byggd av muddermassa. Ön ska restaureras till häckningsö för fåglarna och för området utanför ön som syns på bilden ansöktes tillstånd för muddring i syfte att ta bort växtrötter (muddringsområde 2).
Mitt på bilden syns en del av s.k. Maaholma, som är byggd av muddermassa. Ön ska restaureras till häckningsö för fåglarna och för området utanför ön som syns på bilden ansöktes tillstånd för muddring i syfte att ta bort växtrötter (muddringsområde 2).
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis leder till att vattenståndet stiger i Esse å (Landskapen i Österbotten)13.1.2021 15:30:07 EETTiedote

Det kalla och blåsiga vädret under de senaste dagarna har gjort att det har börjat bildas mer kravis vid forsarna i Esse å. Ovanför forsarna där det har bildats kravis har vattenståndet stigit på många ställen. För att underlätta situationen har avtappningen från sjöarna Lappajärvi och Evijärvi i övre loppet av ån fortsättningsvis minskats. Vid några av forsarna hotar vattnet att stiga så pass högt att det kan orsaka olägenheter och det är möjligt situationen måste åtgärdas genom att ta bort en del av kravisen med grävmaskin. Kravisläget följs upp med hjälp av viltkameror som installerats vid ån samt genom fältbesök längs ån.

Ähtävänjoella hyyteet nostavat vesipintoja (Pohjalaismaakunnat)13.1.2021 15:30:06 EETTiedote

Viime päivien pakkaset ja kova tuuli ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuolisesti vedenpinnat ovat nousseet monin paikoin. Juoksutusta yläpuolisista Lappajärvestä ja Evijärvestä on edelleen pienennetty hyydetilanteen helpottamiseksi. Muutamissa koskissa vesi uhkaa nousta haitallisen korkealle ja tilannetta voidaan joutua helpottamaan kaivinkoneen avulla. Hyydetilannetta seurataan joelle asennettujen riistakameroiden ja joella tehtävien maastokierrosten avulla.

Helmi-elinympäristöohjelmassa suunnitteilla lintuvesikunnostukseen liittyviä ruoppauksia Evijärven Jokisuunlahdella12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta tarttumalla Suomen luonnon köyhtymisen merkittävimpiin suoriin syihin: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja ja tehdään toimenpiteitä ranta-, vesi- ja metsäluonnon tilan parantamiseksi. Toimet kohdistuvat lintuvesikunnostusten osalta Natura 2000 -verkoston kohteisiin. Tässä tapauksessa kunnostustoimien kohteena on Evijärven kaakkoisosassa Välijoen laskukohdassa sijaitseva Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000 -alue.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum