Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Inresande från vissa länder i södra Afrika förordnas till obligatorisk hälsokontroll vid alla gränsövergångar i Södra Finland

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förordnat kommuner och samkommuner i Södra Finland att ordna obligatoriska hälsokontroller vid gränsövergångarna i sitt område av alla inresande som 14 dygn innan de anländer till Finland har vistats i länder där man har upptäckt spridning av virusvarianten Omicron. Dessutom har de inresande i fråga förordnats delta i hälsokontrollen. Ett covid-19-prov kan tas i samband med kontrollen.

Den 27 november 2021 fattade Regionförvaltningsverket i Södra Finland på grund av den nya sydafrikanska coronavirusvarianten (B.1.1.529, Omicron) två brådskande beslut om hälsosäkerheten vid gränsövergångarna vid Helsingfors-Vanda flygplats. Båda besluten meddelades cirka klockan 12 och de trädde i kraft omedelbart. Besluten är i kraft till slutet av året.

Motsvarande förordnanden meddelades dessutom för de övriga gränsövergångarna i Södra Finland. De gäller gränsövergångarna i Helsingfors stad, i Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt och samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalens område. Också de besluten trädde i kraft omedelbart och är i kraft till slutet av året.

Hälsokontroll – gäller inresande

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förordnar med stöd av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar att personer som från vissa länder i södra Afrika anländer till Finland via gränsövergångarna i Södra Finlands område ska genomgå en obligatorisk hälsokontroll. Ett covid-19-prov kan tas i samband med kontrollen. Förordnandet om att genomgå en obligatorisk hälsokontroll gäller personer som inom de senaste 14 dygnen har vistats i något av följande länder:

  • Sydafrika
  • Namibia
  • Botswana
  • Zimbabwe
  • Lesotho
  • Eswatini (Swaziland)
  • Moçambique
  • Malawi.

Förteckningen över länderna grundar sig på uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd (THL) 27.11 om länderna där den nya virusvarianten tillsvidare har påträffats. Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar förteckningen över länderna allt eftersom det får ny information. Förordnandet om att genomgå en hälsokontroll gäller inte barn under 6 år.

Beslutet om att ordna hälsokontroll

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med stöd av 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar förordnat kommuner och samkommuner i Södra Finland att ordna hälsokontroller för personer som via gränsövergångarna i dess område anländer till landet och under de senaste 14 dygnen har vistats i något av länderna ovan. Vid hälsokontrollen kan ett covid-19-prov tas.

Kommunerna ansvarar för att organisera hälsokontroller och coronavirustester i sina områden, också vid gränsövergångarna.

Den nya virusvarianten kräver effektiva åtgärder

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beaktade då besluten fattades social- och hälsovårdsministeriets styrning av den 27 november 2021 om nödvändigheten av hälsokontroller för att förebygga spridningen av den nya coronavirusvarianten.

Den nya virusvarianten bedöms utgöra ett betydande epidemiologiskt hot, eftersom den misstänks spridas snabbare än tidigare virusvarianter och eventuellt leda till att också personer som är fullvaccinerade insjuknar. Vid brist på exaktare forskning ska hotet som virusvarianten innebär enligt försiktighetsprincipen bemötas med effektiva åtgärder. Regionförvaltningsverket har bedömt att det på grund av det allvarliga läget är skäl att införa förordnandena omedelbart.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut:

Översättningarna av besluten är på kommande. När de är klara lägger vi upp dem på webbplatsen rfv.fi bland offentliga delgivningar. Besluten enligt 15 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar har vi dessutom gett direkt till kommunerna, städerna och andra administrativa aktörer som de gäller.

För press och media:

Begäran om intervju: Skicka ett sms eller be att bli uppringd

Regionförvaltningsöverläkare Anne Hiiri, tfn 0295 016 067

Överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté: Säkerhetsläget i regionen är stabilt, beredskap att trygga elförsörjningen19.8.2022 12:55:00 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 18 augusti 2022. Under mötet sammanställdes en lägesbild av beredskapsläget i regionen. Beredskapskommittén följer med och bedömer säkerhetsläget i samhället och förmedlar information till centralförvaltningen och intressegrupperna i regionen. Beredskapskommittén verkar i Västra och Inre Finlands område som omfattar landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta: Alueen turvallisuustilanne vakaa, sähkönsaannin varmistamiseen varauduttu19.8.2022 12:55:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 18.8.2022. Kokouksessa koottiin tilannekuvaa alueen varautumistilanteesta. Valmiustoimikunta seuraa ja arvioi yhteiskunnan turvallisuustilannetta ja välittää tietoa alueen sidosryhmille ja keskushallintoon. Valmiustoimikunta toimii Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, joka kattaa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Kutsu verkkoseminaariin: Vaihteleva työaika 1.9.2022 klo 11–1216.8.2022 07:05:00 EEST | Kutsu

Vaihteleva työaika tarkoittaa nollatuntisopimusta, töihin kutsumista tarvittaessa tai työaikaa, joka vaihtelee esimerkiksi välillä 10–30 tuntia viikossa. Vaihtelevaa työaikaa koskeva lainsäädäntö muuttui 1.8.2022. Työsuojeluhallinto järjestää 1.9.2022 klo 11–12 maksuttoman verkkoseminaarin, jossa käsitellään sekä uutta että aiemmin voimassa ollutta lainsäädäntöä koskien vaihtelevaa työaikaa. Tilaisuus on tarkoitettu sekä työntekijöille että työnantajille ja heidän edustajilleen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum