Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

INSPECT-projektet fortsätter att bekämpa främmande invasiva växter under sommaren (landskapen i Österbotten)

Dela

INSPECT-projektets andra fältsäsong är här efter en lång vinter. Under vinterhalvåret har handböckerna för bekämpning av vresros och jättebalsamin börjat ta form. Syftet med dessa är att underlätta planeringen av bekämpningsinsatser av vresros eller jättebalsamin, oavsett om det är den offentliga sektorn, föreningar eller privatpersoner som utför åtgärden. Vi har också arbetat med informationsinsatser till allmänheten för att sprida kunskap om projektet och de två målarterna.

Bekämpning av invasiva växter kräver oftast kontinuerligt arbete över flera säsonger och INSPECT fortsätter bekämpa vresros och jättebalsamin också denna sommar. I Finland görs bekämpningsarbetet på Valsörarna, i Vasa och längs Kyro älv medan man i Sverige arbetar i de centrala delarna av Umeå kommun samt på Holmöarna och Snöan.

Förutom att vi bekämpar många bestånd av vresros och jättebalsamin så testar vi också vilka bekämpningsmetoder som lämpar sig för olika typer av bestånd. Beträffande vresrosor arbetar vi vidare med de mekaniska metoderna klippning, utmattning, täckning och grävning. Vi ska även testa het ånga denna säsong, däremot är testen med glyfosat avslutade. För jättebalsaminens del arbetar vi med uppryckning, klippning, ättiksyra, pelargonsyra och het ånga. Dessutom är getbete en ny metod för i år.

I INSPECT arbetar vi genom personal och praktikanter, privata företag, långtidsarbetslösa, tillsammans med markägare och allmänheten samt genom olika talkon, det vill säga frivilliga. Detta år arrangeras också ett internationellt talkoläger, om pandemiläget tillåter det.

Bekämpning av invasiva främmande växter är ett viktigt arbete eftersom spridningen av dessa arter bedöms vara ett stort hot mot den biologiska mångfalden.

-Bekämpningen är i första hand markägarens ansvar säger Claes Björkholm, projektkoordinator för INSPECT vid NTM-centralen i Södra Österbotten. Genom att pröva olika metoder och arbetssätt hoppas INSPECT kunna underlätta detta arbete.

För mer information om INSPECT och invasiva arter kan ni följa oss via vår hemsida www.ntm-centralen.fi/inspect, vår facebooksida INSPECT – Invasive species eradication and control eller på instagram: inspect_invasivespecies.

INSPECT – Invasive species eradication and control är ett interregionalt projekt mellan Finland och Sverige som arbetar med att bekämpa de invasiva främmande arterna jättebalsamin och vresros. Finländska partner är NTM-centralen i Södra Österbotten, Forststyrelsen, Vasa stad och Pro Agria Etelä-Pohjanmaa och på den svenska sidan deltar Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå kommun. Vi finansieras av Botnia-Atlantica och Österbottens Förbund.

Nyckelord

Kontakter

Projektkoordinator Claes Björkholm, tfn 0295 027 010

Bilder

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

För Natura 2000-området Kristinestads skärgård utarbetas en skötsel- och användningsplan åren 2021-2022 (Österbotten)16.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Under åren 2021–2022 utarbetas en skötsel- och användningsplan för Natura 2000-området (FI0800134) som ligger i Kristinestads och delvis i Närpes och Kaskö skärgård. Skötsel- och användningsplanen främjar att målen för nätverket Natura 2000 verkställs, dvs. att livsmiljöerna för naturtyper och arter som fastställts i habitatdirektivet tryggas.

Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma vuosina 2021-2022 (Pohjanmaa)16.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Kristiinankaupungin sekä osittain Närpiön ja Kaskisten saaristossa sijaitsevalle Natura 2000 -alueelle (FI0800134) laaditaan käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosien 2021-2022 aikana. Käyttö- ja hoitosuunnitelmalla edistetään Natura 2000 -verkoston tavoitteiden toteutumista, eli luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen turvaamista.

Erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan määrät tuplaantuvat: poikasten palautus kotijokiin alkaa14.6.2021 10:14:34 EEST | Tiedote

Kesäkuussa kaksi vuotta Norjassa laitoskasvatuksessa kasvaneet jokihelmisimpukan eli raakun poikaset palaavat Mustion- ja Ähtävänjokeen. Ilman apua nämä raakkukannat katoaisivat kahdessakymmenessä vuodessa. Palautus tuplaa Mustion- ja Ähtävänjoen raakkujen määrän ja antaa toivoa niiden tulevaisuudesta. Perjantaina 18.6.2021 järjestetään aiheesta mediatilaisuudet Ähtävän- ja Mustionjoella.

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Kauhavalla ja Kurikassa on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)11.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kauhava, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 5.2.–19.3.2021. Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kurikka, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 18.3.–6.5.2021. Em. kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Läget är lugnt i fråga om blågröna alger i NTM-centralen i Södra Öster-bottens område (landskapen i Österbotten)10.6.2021 13:55:37 EEST | Tiedote

Vecka 23 har inga blågröna alger observerats på de fasta kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Inte heller bland medborgarobservationerna har det förekommit blågröna alger i de österbottniska landskapen under den gångna veckan. Utöver de riksomfattande fasta kontrollplatserna ger medborgarnas observationer viktig tilläggsinformation för kontrollen av blågröna alger i vårt område. Algobservationer kan meddelas i Järviwiki (www.jarviwiki.fi) eller till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990.

Sinilevätilanne rauhallinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjalaismaakunnat)10.6.2021 13:55:36 EEST | Tiedote

Viikolla 23 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla ei ole havaittu sinilevä-esiintymiä. Myöskään saatujen kansalaishavaintojen perusteella sinilevää ei ole esiintynyt Pohja-laismaakunnissa kuluneen viikon aikana. Valtakunnallisten vakiohavaintopaikkojen lisäksi kansa-laisten havainnot tuovat tärkeää lisätietoa alueemme sinilevätarkkailuun. Levähavainnoista voi ilmoittaa Järviwikiin (www.jarviwiki.fi) tai leväpuhelimeen numeroon 0295 027 990.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum