VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Instabila tider kräver en långsiktig ekonomisk politik – statsförvaltningen har agerat på utmärkt sätt under rådande exceptionella förhållanden

Dela

Enligt Statens revisionsverk ska exakt information ges om åtgärder som stabiliserar den offentliga ekonomin, och åtgärderna ska utvärderas regelbundet under regeringsperioden. Revisionsverket har publicerat sin årsberättelse som sammanställer de senaste observationerna om statsekonomin och statsförvaltningen.

Revisionsverket påpekar att det behövs utvecklingsprognoser och hållbarhetsanalyser av den offentliga ekonomin när behovet av strukturreformer i samhället bedöms. Hela valperiodens ekonomiska politik kan dock inte utgå från prognoserna och analyserna, särskilt inte under rådande undantagsförhållanden. Under normala förhållanden arbetar regeringen alltid för att de offentliga finanserna ska vara i balans, men man har gett efter på EU:s finanspolitiska regler till följd av coronakrisen. Finland har på samma sätt som de övriga EU-staterna låtit den offentliga skulden öka. Regeringen bör dock planera åtgärder som ska balansera ekonomin.

”Under regeringsperioden behövs det regelbundna bedömningar av balansåtgärdernas effekter. Det krävs långsiktighet i den ekonomiska politiken, och hållbarhetsanalyserna bör utvidgas till att omfatta olika tidsperioder och scenarier”, säger Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverks generaldirektör.

En central metod för att balansera den offentliga ekonomin är att öka sysselsättningen. Staten kan å sin sida stödja arbetsmarknaden genom olika metoder och försök. Som stöd för beslutsfattandet behövs det exakt information om effekterna av olika metoder och försök. Dessutom ska myndigheterna fördjupa sitt samarbete för att servicen bättre ska tillgodose olika kundgruppers behov.

I ett osäkert ekonomiskt läge är infrastrukturinvesteringar en metod att öka sysselsättningen. När ekonomin stimuleras genom omfattande infrastrukturprojekt, ska kostnaderna för investeringarna beräknas för investeringarnas hela livscykel. Långsiktig finansiering behövs exempelvis för optimal skötsel av trafikleder under trafikledernas hela livscykel.

”I nuläget spelar statens tillgångar en relativt liten roll i planeringen och uppföljningen av statsfinanserna. I den ekonomiska planeringen bör investeringarna tas upp bättre och investeringarnas konsekvenser för ekonomin ska läggas fram tydligare för beslutsfattarna”, understryker Yli-Viikari.

Vid sidan av åtgärderna under kristiden bör förvaltningen fortsätta beredningen av andra betydande framtidsbeslut för samhället, eftersom det fortfarande behövs strukturreformer. I det osäkra ekonomiska läget betonas långsiktighet och framsyn. Enligt Yli-Viikari har statsförvaltningen agerat på ett utmärkt sätt under de rådande exceptionella förhållandena.

”Bakom de starka prestationerna är kompetenta och engagerade tjänstemän och de nya handlingsmodeller som man arbetar fram inom förvaltningen. Motsvarande attityd behövs också framöver efter coronakrisen”, säger Yli-Viikari.

Revisionsverket presenterar sina viktigaste observationer och slutledningar om statsekonomin och statsförvaltningen i sin årsberättelse, som publicerades i dag. Berättelsen innefattar även revisionsverkets färskaste nyheter om sin verksamhet under det senaste året.

Ta del av den nya publikationen: Statens revisionsverks årsberättelse 2020

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Poikkeavat budjetointiratkaisut hämärtävät talousarvion läpinäkyvyyttä ja lisäävät kustannuksia30.9.2020 06:45:00 EESTTiedote

Talousarvion laadintamenettelyt ovat epäyhtenäisiä eri hallinnonaloilla vuoden 2019 budjetissa, havaitsi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Menettelyt eivät ole yhtenäistyneet vuosina 2015–2019, ja epäyhtenäisyys on kasvanut vuoden 2020 talousarviossa. Yhtenäinen budjetointi vahvistaisi eduskunnan budjettivallan ja siihen liittyvän tiedonsaantioikeuden toteutumista.

Unstable times call for a long-term fiscal policy – central government has operated extremely well in the exceptional circumstances17.9.2020 14:00:00 EESTPress release

According to the National Audit Office (NAOF), accurate information should be available on measures aimed at balancing general government finances, and the measures should also be assessed regularly during the government term. The NAOF has published its annual report, which compiles the NAOF's most recent observations of central government and central government finances.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum