Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Internationella adoptioner har fortsatt trots pandemin

Dela
Adoptionsnämnden informerar: Pandemin har inte stoppat adoptionsprocesserna, men de har blivit lite längre. År 2021 beviljade adoptionsnämndens tillståndssektion 72 nya tillstånd för internationell adoption. Sektionen förlängde även giltighetstiden för 55 tillstånd som beviljats för internationell adoption. År 2020 beviljades 60 nya tillstånd för internationell adoption, och samtidigt förlängdes giltighetstiden för 60 tillstånd. Internationella adoptioner till Finland genomförs via Rädda Barnen rf eller Interpedia rf. År 2021 beviljade adoptionsnämndens tillståndssektion 33 nya tillstånd för inhemsk adoption och förlängde giltighetstiden för 24 tillstånd. År 2020 var motsvarande siffror 30 och 10.
Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.

Den internationella adoptionsverksamhetens tillförlitlighet och misstankar om laglöshet väckte en bred debatt om behovet att utreda adoptionsverksamheten i de europeiska länderna under 2021. Debatten berörde också Finland. Adoptionsnämndens plenum ansåg i sitt utlåtande att utredningsarbetet var välkommet. Plenum anser att man i utredningen bör beakta det finska adoptionssystemets särdrag, såsom tidpunkten för inledande av internationell adoptionsverksamhet, adoptionslagstiftningens och Haags adoptionsavtals giltighet, antalet privata adoptioner samt de samarbetsländer med vilka Finland har haft ett internationellt adoptionssamarbete. Det bör också vara tillräckligt inriktat på att utveckla systemet.

Större fokus på tjänster efter adoption

Behovet av att utveckla tjänster efter adoptionen ökar allteftersom antalet adopterade uppnått vuxen ålder ökar.

”Vi bör stöda adoptionsfamiljens liv starkare efter att barnet har kommit in i familjen – utan att förlora fördelarna med vårt nuvarande adoptionssystem som fokuserar på starten”, säger adoptionsnämndens ordförande Irene Pärssinen-Hentula.

”När stödet efter adoptionen fastställs är det viktigt att möta de särskilda behoven hos adoptivbarn och adoptivfamiljer i samband med adoptionen. Exempel på sådana åtgärder är stöd för utvecklingen av en anknytningsrelation mellan barn och förälder, möjlighet till korrigerande erfarenheter för barnet genom terapeutisk föräldraskap, behandling av adoptionsbakgrund med stöd för adoptivpersons identitetsrättigheter samt utnyttjande av kamratstöd i olika skeden av adoptivbarnets liv.”

Adoptionsnämnden är en sakkunnig-, tillstånds- och tillsynsmyndighet i adoptionsärenden som verkar i anslutning till Valvira. Adoptionsnämnden beviljar tillstånd både till inhemsk och till internationell adoption. Därtill beviljar adoptionsnämnden tillstånd att tillhandahålla internationell adoptionstjänst och övervakar adoptionstjänstorganens verksamhet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Antalet privata serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar år för år23.3.2023 09:42:48 EET | Tiedote

Antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar för varje år. 2022 beviljade Valvira 196 nya tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Detta innebär en ökning på 27 % jämfört med föregående år. Totalt 1014 ändringstillstånd beviljades vilket är en ökning med 78 jämfört med året innan. Ändringstillstånd ska ansökas när det sker väsentliga förändringar i verksamheten eller när ett nytt verksamhetsställe ska läggas till i ett befintligt tillstånd.

Biträdande justitieombudsmannen: Valvira handlade inte lagstridigt eller felaktigt i begäran om utredning av import av vin16.3.2023 10:41:23 EET | Tiedote

Riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin har den 10 mars 2023 avgjort ett klagomål om Valvira som gällde import av vin. Den klagande hade bett justitieombudsmannen undersöka Valviras förfarande, där Valvira 2020 gjorde en begäran om utredning av import av vin. Med anledning av begäran om utredning gjorde Tullen en förundersökning i ärendet och förde ärendet till åklagaren för åtalsprövning. Åklagaren fattade dock beslut om åtalseftergift. Enligt klaganden visade åklagarens beslut att Valvira hade agerat godtyckligt. Riksdagens biträdande justitieombudsman ansåg i sitt avgörande att det inte finns anledning att misstänka att Valvira skulle ha förfarit lagstridigt eller felaktigt i ärendet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum