ELY-keskukset

Investeringar i den gröna omställningen påskyndas genom prioritetsförfarande

Dela
I början av 2023 trädde den lag i kraft som prioriterar tillståndsansökningar för investeringsprojekt som är viktiga med tanke på den gröna omställningen 2023–2026 enligt miljöskyddslagen och vattenlagen för tillståndsbehandlingen vid regionförvaltningsverken. Miljöministeriets anvisning om tillämpningen av lagändringen har färdigställts. NTM-centralerna strävar efter att genom sina egna åtgärder främja och påskynda smidigheten i tillståndsförfarandena för projekten.

Verksamhetsutövaren kan under vissa förutsättningar ansöka om prioritering för projektet vid behandlingen av miljötillstånd enligt miljöskyddslagen och/eller vattenhushållningstillstånd enligt vattenlagen vid regionförvaltningsverken 2023–2026. Prioriteringen gäller projekt som främjar en grön omställning. Genom att påskynda investeringarna inom den gröna omställningen vill man minska Finlands beroende av fossil energi, öka energisjälvförsörjningen samt övergå mot en ekologiskt hållbarare ekonomi.   

Målet med prioritetsförfarandet är kortare handläggningstider. En ansökan som fått prioritet behandlas i övrigt enligt samma processer och kriterier som övriga tillståndsansökningar.

Lagen som trädde i kraft i början av året ändrar inte NTM-centralernas uppgifter eller förfaranden. För NTM-centralernas del är det dock viktigt att identifiera prioriterade projekt och de miljöförfaranden som dessa kräver.

NTM-centralerna strävar efter att prioritera projekt som har företräde i den gröna omställningen i sina miljöförfaranden. Sådana förfaranden är till exempel MKB-bedömningar och MKB-behovsprövningar, beslut om undantagstillstånd enligt naturvårdslagen, Naturabedömningar, utlåtanden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen samt planförhandlingar.

”NTM-centralerna strävar efter att genom sina egna åtgärder främja och påskynda smidigheten i tillståndsförfarandena för projekten. Det centrala i informationsutbytet mellan NTM-centralerna, regionförvaltningsverken, kommunerna och verksamhetsutövaren är att säkerställa en smidig behandling”, berättar Jonas Liimatta, överdirektör vid NTM-centralen i Norra Österbotten.

Anvisningar för tillståndssökande har publicerats

Prioritetsförfarandet kan sökas av projekt som främjar en grön omställning och som gäller:

  1. energiproduktionsanläggningar som producerar förnybar energi samt havsbaserade vindkraftverk och tillhörande vattenhushållningsprojekt;
  2. industriprojekt som ersätter användningen av fossila bränslen eller råvaror och i stället baserar sig på förnybar energi eller elektrifiering;
  3. framställning och återvinning av väte, med undantag av framställning av väte av fossila bränslen;
  4. avskiljning, återvinning och lagring av koldioxid;
  5. batterifabriker och tillverkning, avskiljning och återanvändning av batterimaterial.

Projektet ska också beakta principen om ingen betydande skada i sin verksamhet.
En anvisning om prioritering av projekt som är viktiga för den gröna omställningen har utarbetats för tillståndsbehandlingen. Anvisningen är avsedd för såväl tillståndssökande som regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Anvisningen och annan information om ärendet finns på webbplatser.

Nyckelord

Kontakter

Överdirektör Jonas Liimatta, NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 0295 038 494, jonas.liimatta@ely-keskus.fi

Kundservice för miljöfrågor, tfn 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Bilder

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kevään kelirikosta arvioidaan vaikeaa (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)20.3.2023 10:27:21 EET | Tiedote

Kelirikolla tarkoitetaan tien pinnan tai tierakenteen pehmenemisen aiheuttamaa kulkukelpoisuuden merkittävää vaikeutumista tai estymistä. Tien pinta tai rakenne voi pehmentyä keväällä roudan sulamisen yhteydessä tai rakenteiden vettyessä märkänä myöhäissyksynä tai lämpimänä alkutalvena. Rakenne voi pehmentyä ja kantavuus heikentyä joko tien pinnalta tai myös syvemmältä. Sorateillä voi siten esiintyä erityyppistä kelirikkoa, kuten pinta- ja runkokelirikkoa.

Skärgårdshavets tillstånd väckte intresse i Åbo - 140 deltog i seminarium om Skärgårdshavets tillstånd i framtiden (Egentliga Finland, Satakunta)17.3.2023 09:03:41 EET | Tiedote

NTM-centralen för Egentliga Finland anordnade 16.3. i Åbo ett seminarium om Skärgårdshavets tillstånd i framtiden. På seminariet presenterades färsk forskningskunskap om Skärgårdshavets tillstånd, och bollades idéer om metoder med vilka olika aktörer kan främja skyddet av Skärgårdshavet och minska näringsbelastningen från land.

Saimaan järvilohen pelastamiseen lisääntymisalueita, vaellusväyliä ja resursseja17.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Järvilohen pelastamista seurataan ensimmäistä kertaa tulosmittareilla. Tulosmittareiden perusteella ollaan lajin häviämisen kynnyksellä, mikäli järvilohen hoitokohteissa ja säilytysviljelyssä sekä resursseissa ei tapahdu nopeita muutoksia. Kannanhoidollisten poikasten elossa säilyminen tulee kohentua Saimaalla ja Pielisellä, sillä nykyään poikasista noin 99,8 % ei selviä järvivaelluksesta takaisin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum