SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja Tuula Haataisen vappupuhe

Jaa

Kansanedustaja Tuula Haataisen vappupuhe 1.5.2019 Kirkkonummella

Hyvää työn ja työväenliikkeen juhlapäivää! On ilo olla viettämässä vappupäivää täällä Kirkkonummella yhdessä teidän kanssanne.

Suomalaiset äänestivät huhtikuun eduskuntavaaleissa muutoksen puolesta.

Kansalaiset äänestivät inhimillisemmän Suomen puolesta.

Sosialidemokraatit lähtevät nyt kokoamaan hallitusta, joka voi palauttaa suomalaisiin luottamuksen ja toivon paremmasta.

On hienoa, että eduskuntaan valittiin nuoria ja naisten määrä kasvoi. Naisia on nyt 47% kansanedustajista. Voimme olla ylpeitä tästä.

Hyvät ystävät,

Maailma muuttuu nyt ennennäkemättömän nopeasti. Teknologinen kehitys, globalisaatio ja ilmastonmuutos edellyttävät, että politiikassakin katsotaan yhtä vaalikautta pidemmälle.

Olemme esittäneet tulevaisuuslinjassamme askelmerkkejä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävälle Suomelle aina vuoteen 2030 saakka.

Viimeistä neljää vuotta on leimannut kehitys, jossa hyvin toimeentulevat ovat pärjänneet hyvin, mutta osa ihmisistä on jätetty jälkeen. Lähes kaikissa niissä ryhmissä, jotka tarvitsevat toimeentulonsa turvaksi sosiaaliturvaa ja palveluita, tilanne on heikentynyt neljän vuoden takaisesta. Perusturvaa on leikattu, työttömyysturvaa on lyhennetty ja sairastamisen hinta on kasvanut. Keskeinen tavoitteemme on kääntää tämä kehitys.

Eriarvoisuustyöryhmän puheenjohtaja, professori Juho Saari on listannut kolme tehokkainta keinoa taistella syrjäytymistä vastaan. Nämä olivat palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen, asumiskustannusten alentaminen ja sosiaaliturvan toimivuuden parantaminen. Kansalaisten aktiivisuustalkoot -aktiivimalli ei sisältynyt joukkoon. 

Ikäihmisten keskeinen huolenaihe liittyy toimeentuloon.

SDP haluaa parantaa kansaneläkettä ja pientä työeläkettä saavien toimeentuloa. Tavoitteenamme on nostaa alle 1400 euroa ansaitsevien eläkkeitä taloudellisen tilanteen salliessa kaikkiaan sadalla eurolla. Lisäksi indeksijäädytysten on loputtava. Neljässä vuodessa jäädytyksillä on syöty merkittävästi kansaneläkkeen ostovoimaa. Jatkossa indeksikorotukset on tehtävä eläkkeisiin vuosittain. Näissä toimenpiteissä on kyse ennen kaikkea oikeudenmukaisuudesta ja köyhyyden vähentämisestä. Olemme arvioineet, että näillä toimilla voidaan nostaa yli 50 000 eläkeläistä köyhyysrajan yläpuolelle.

Hyvät ystävät,

Vain koulutuksella, koulutustason nostolla ja eliniäisellä oppimisella pystymme turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan myös tulevaisuudessa. Koulutus on sekä yksittäiselle kansalaiselle että koko suomalaiselle yhteiskunnalle parasta turvaa alati muuttuvassa maailmassa.

Sipilän hallituksen päätös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta vanhempien työmarkkina-aseman perusteella on ollut yksi porvarihallituksen käsittämättömimmistä toimista. SDP haluaakin leikkausten sijasta kehittää varhaiskasvatusta kohti maksuttomuutta ja myös siten, että kaikki lapset olisivat varhaiskasvatuksen piirissä, sillä laadukas varhaiskasvatus pystyy tehokkaasti pysäyttämään huono-osaisuuden kierteen ja parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia koulutiellä.

Tärkeää on, että oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle, jolloin toisen asteen opiskelu olisi myös kaikille maksutonta.

SDP haluaa ehkäistä syrjäytymistä, nostaa osaamis- ja koulutustasoa ja parantaa ihmisten valmiuksia kehittää itseään ja pärjätä muuttuvilla työmarkkinoilla.

Vaaleissa saatu kansan tuki tekee nyt mahdolliseksi osoittaa, että tarvitsemme uudenlaisen otteen talouspolitiikkaan, joka panostaa työllisyyteen. Ihmisille on mahdollista tarjota kepin sijaan heitä arvostavia ja tukevia vaihtoehtoja.

Sipilän hallituksen aikana ei rakennettu luottamuksen ilmapiiriä yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla.

Työelämän kehittämisessä on tulevalla vaalikaudella palattava luottamuksen ja sopimisen kulttuuriin. Sanelulla ja pakolla ei tätä maata ole rakennettu eikä rakenneta tulevaisuudessakaan. Aito, osapuolia kunnioittava vuoropuhelu on paras tae tasapainoiselle yhteiskuntakehitykselle. Tämä on syytä myös työnantajien ymmärtää.

Poliittinen ohituskaista johtaa työelämän kehittämisessä vain umpikujaan, sen viime kauden tapahtumat työmarkkinoilla nyt selvästi todistavat.

Hyvät ystävät,

Meidän on luotava toivoa,

meidän on luotava luottamusta tulevaisuuteen.

Luottamusta siihen, että jokaiselle löytyy paikka tässä yhteiskunnassa. Luottamusta siihen, että on turvallista perustaa perhe, jos sen haluaa.

Luottamusta siihen, että jos elämässä tulee vastaan haasteita, niin yhteiskunta tukee eikä rankaise.

Hallituksen leikkaus- ja säästöpäätökset ovat koskettaneet monia kansalaisia. Vaikutusarviointeja ei ole tehty ja siksi päätösten vaikutukset pahimmillaan kasautuvat tiettyjen kansalaisten osalle.

Yksi tällainen ryhmä ovat lapsiperheet. Hallituksen päätökset ovat luoneet lasten osalta luokkayhteiskunnan. Lapset eriarvoistuvat, osalla lapsista on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, osalla lapsista on paljon harrastuksia ja osalla nuorista on mahdollisuus opiskella.

Osalla lapsilla taas ei näitä mahdollisuuksia olekaan. Meidän on yhdessä huolehdittava siitä, että kaikki lapset, vanhempien varallisuudesta ja taustasta riippumatta, saavat opiskella, harrastaa ja olla yhdenvertaisia. 

Lapsuus ei ole kuluerä vaan investointi. Lapset ja nuoret eivät ole vain yksi intressiryhmä muiden joukossa vaan he ovat Suomen tulevaisuus, heidän tulevaisuudestaan me emme voi leikata.

Siksi tarvitaan yli hallituskausien ulottuva lapsipoliittinen strategia, joka perustuu lastenoikeuksien toteutumiseen.

SDP haluaa sote-uudistuksen. Sellaisen uudistuksen, jolla palveluita parannetaan. Haluamme, että ihmisten yhdenvertaisuus vahvistuu sote-palveluissa ja että palveluiden laatu sekä saatavuus paranee. Sote-uudistuksessa henkilöstön oikeudenmukainen ja reilu kohtelu on varmistettava.  


Uudistuksen keskiössä on oltava ihminen.
Ihmiset toivovat sote-palveluilta yksinkertaisia, ihmisen kokoisia asioita: Hoitoon on päästävä jonottamatta. Asiakasmaksut eivät saa estää lääkäriin menoa. Laadun on oltava kunnossa. Sosiaalipalveluiden on toimittava ihmisen tarpeiden mukaan. Erityisesti lapsia, vanhuksia ja vammaisia on suojeltava ja heistä on pidettävä huolta.

Tällaisia asioita ihmiset sote-palveluista toivovat ja näihin pitää sote-uudistuksella vastata.

Julkisuudessa on viime aikoina ollut esillä vaikeasti sairaiden vanhusten kotihoito. Vastenmielisintä on ollut lukea uutisointia, miten yksityinen voitontavoittelu ja ahneus ovat ajaneet vanhusten inhimillisen kohtelun ylitse. Näin ei voi jatkua. Vanhukset ja lapset eivät ole kauppatavaraa!

Tällä hetkellä kotona asuu aivan liian huonokuntoisia ikäihmisiä. Tämä johtuu siitä, että laitoshoitoa on vähennetty liikaa. Me tarvitsemme riittävästi kodinomaisia ympärivuorokautisia hoitopaikkoja sekä muistisairaiden ryhmäkoteja ja palveluasumista. Jokaisella vanhuksella on oikeus turvalliseen arkeen hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Siksi tarvitaan lakiin selkä määräys vähimmäishoitajamitoituksesta ympärivuorokautisessa hoidossa. SDP esittää, että 0,7 vähimmäistaso tulee lakiin.

Vastuullinen sote syntyy huolellisen valmistelun kautta. Soteuudistuksen alkuperäiset tavoitteet on palautettava lähtökohdaksi. Palvelujärjestelmän on oltava tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen. Hyvinvointi- ja terveyseroja on kavennettava, hoitoon on päästävä riittävän nopeasti. Siksi sote-ratkaisun on rakennettava julkisen palvelujärjestelmän varaan.

Ympäristö ei voi odottaa. Ilmaston muutos koskettaa meitä kaikkia, tässä ja nyt.

SDP:n tavoite on hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Uusimpien tietojen valossa on erittäin tärkeää, että lämpeneminen pysäytetään 1,5 asteeseen. Tätä korkeamman lämpenemisen seuraukset ovat inhimillisesti ja ekologisesti kestämättömiä. Seuraavalla hallituskaudella tulee asettaa tavoite- ja toteutusaikataulu sille, että Suomi omalta osaltaan tekee kaikkensa pysäyttääkseen ilmastonmuutoksen korkeintaan 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Aikaa on vähän mutta muutos on mahdollinen.  Ilmastotavoitteiden saavuttaminen merkitsee sekä Suomessa että globaalisti päästöjen vähentämistä ja hiilidioksidin poistamista ilmakehästä.

Käytännössä tämä tarkoittaa ajattelutavan muutosta: Tarvitaan laaja-alaisia toimia, joilla siirrytään ilmaston kannalta kestävämpiin ratkaisuihin energiantuotannossa, teollisuudessa, liikkumisessa, asumisessa, kulutuksessa, ruuantuotannossa ja maankäytössä. Lisäksi on vahvistettava metsien ja maaperän hiilinieluja samalla kun luodaan aikataulun fossiilisista polttoaineista irtautumiseksi. Ratkaisujen on oltava sellaisia, että ne ovat kestäviä niin ympäristön, ihmisten kuin talouden näkökulmasta.  

Yhdessä me voimme rakentaa parempaa yhteiskuntaa meille kaikille. Yhdenvertaisempi yhteiskunta on mahdollinen ja meidän on mahdollista pitää kaikki mukana. Kenenkään ei pidä jäädä ulkopuolelle.

Poliittisena päättäjänä on tärkeää tarttua niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa. Omalta osaltani työskentelen päivittäin sen eteen, että Suomi olisi ympäristöstä huolehtiva tasa-arvoinen hyvinvointivaltio, jossa meidän kaikkien on hyvä asua ja elää.

Paremman ja oikeudenmukaisemman politiikan aikaansaamiseksi tarvitaan jokaista meistä. Nyt meillä on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan. Muutos parempaan on tehtävä yhdessä. Tähän työhön kutsumme kaikki mukaan.


Iloista vappua teille kaikille!

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Sosiaali- ja terveystoimessa tarvitaan lähijohtajia varmistamaan alan työhyvinvointi, potilasturvallisuus ja laadukas toiminta19.5.2019 11:00:00 EESTTiedote

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä lähes 70 prosenttia on hoitotyöntekijöitä. Erityisesti tämän ammattikunnan työssä jaksaminen on ollut julkisuudessa esillä paljon viime aikoina. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) muistuttaa, että monien tutkimusten mukaan erityisesti lähijohtajien, kuten osastonhoitajien, toiminnalla on keskeinen merkitys koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön hyvinvointiin ja toiminnan sujuvuuteen.

SDP:n Kimmo Kiljunen: Eduskunnan istumajärjestyksessä seurataan Euroopassa vakiintunutta käytäntöä, jolla on pitkä historia7.5.2019 20:04:02 EESTTiedote

SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen pitää perussuomalaisten perustelua eduskunnan istumajärjestyksestä epäjohdonmukaisena. - Jos perussuomalaisille kelpaa istumapaikka kokoomuksen oikealla puolella Euroopan parlamentissa, niin miksi ei täällä eduskunnassa, hän ihmettelee. - Istumajärjestyksen määrittäminen ei ole tuolileikki tai arvoton näytelmä, vaan vahvasti arvoja sisältävä keskustelu. Yhdenkään puolueen ei pidä eikä tarvitse hävetä tai peitellä omaa arvomaailmaansa. - Uusoikeisto Euroopassa käyttää termejä "Afrikan sarven ihmissaasta", "etninen homogeenisuus", vierastaa monikulttuurisuutta ja on vääristänyt kansallismielisyyden vierasvihaksi sekä syrjii vähemmistöjä. Voimme vain toivoa, että tässä keskustelussa kaikki tunnistavat oman tilansa ja antavat arvon toisillekin, kiteyttää Kiljunen.

Merja Mäkisalo-Ropponen: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa kuntoon!5.5.2019 12:05:00 EESTTiedote

Kuntalain mukaan terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kuntien perustehtäviin. Kuntapäättäjien tulisi tiedostaa asian tärkeys, sillä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisellä meillä on mahdollisuus saada todellisia säästöjä tulevaisuuden sosiaali- ja terveysmenoihin. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvätkin tulevaisuudessa ns. ”vahvemmille hartioille” kunnan vastuu ennaltaehkäisevistä toimista ei poistu, sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.).

Filatov: Panostusta osaamiseen, parempaan työvoimapalveluun ja osatyökykyisten työllisyyteen4.5.2019 16:19:21 EESTTiedote

Kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) toteaa, että työhön tarvitaan 100 000 ihmistä lisää, jotta työllisyys nousee 75 prosenttiin. - Tämä on hyvinvointipalvelujen rahoituksen näkökulmasta välttämätöntä. Työ on tärkeä osallisuuden näkökulmasta. Työpaikkojen synnyn rinnalla oleellista on osaamisen vahvistaminen, työttömyysturvan ja palveluiden toimivuus sekä osatyökykyisten mukaan saaminen. Filatov puhui SAK:n Etelä-Suomen aktiivitapahtumassa Lahdessa lauantaina. - Kyse ei ole vain työpaikkojen luomisesta, vaan siitä, miten osatyökykyiset voisivat päästä työhön. Oleellista on uudistaa sosiaaliturvaa ja palveluita sekä työmarkkinoita. - Osatyökykyisten tai työkyvyttömien kohdalla on turvattava henkilökohtainen palvelu, jossa kartoitetaan työnsaannin esteet ja puututaan niihin. Osan kohdalla riittää alentunutta työkykyä korjaamaan palkkatuki. Jos alenema on pysyvä, tuen tulee olla pysyvä. Tässä passiivista työttömyysturvaa voidaan käyttää aktiivisesti palkkatukena. Filatovin mukaan lisäksi ta

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme