SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja Tuula Haataisen vappupuhe

Jaa

Kansanedustaja Tuula Haataisen vappupuhe 1.5.2019 Kirkkonummella

Hyvää työn ja työväenliikkeen juhlapäivää! On ilo olla viettämässä vappupäivää täällä Kirkkonummella yhdessä teidän kanssanne.

Suomalaiset äänestivät huhtikuun eduskuntavaaleissa muutoksen puolesta.

Kansalaiset äänestivät inhimillisemmän Suomen puolesta.

Sosialidemokraatit lähtevät nyt kokoamaan hallitusta, joka voi palauttaa suomalaisiin luottamuksen ja toivon paremmasta.

On hienoa, että eduskuntaan valittiin nuoria ja naisten määrä kasvoi. Naisia on nyt 47% kansanedustajista. Voimme olla ylpeitä tästä.

Hyvät ystävät,

Maailma muuttuu nyt ennennäkemättömän nopeasti. Teknologinen kehitys, globalisaatio ja ilmastonmuutos edellyttävät, että politiikassakin katsotaan yhtä vaalikautta pidemmälle.

Olemme esittäneet tulevaisuuslinjassamme askelmerkkejä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävälle Suomelle aina vuoteen 2030 saakka.

Viimeistä neljää vuotta on leimannut kehitys, jossa hyvin toimeentulevat ovat pärjänneet hyvin, mutta osa ihmisistä on jätetty jälkeen. Lähes kaikissa niissä ryhmissä, jotka tarvitsevat toimeentulonsa turvaksi sosiaaliturvaa ja palveluita, tilanne on heikentynyt neljän vuoden takaisesta. Perusturvaa on leikattu, työttömyysturvaa on lyhennetty ja sairastamisen hinta on kasvanut. Keskeinen tavoitteemme on kääntää tämä kehitys.

Eriarvoisuustyöryhmän puheenjohtaja, professori Juho Saari on listannut kolme tehokkainta keinoa taistella syrjäytymistä vastaan. Nämä olivat palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen, asumiskustannusten alentaminen ja sosiaaliturvan toimivuuden parantaminen. Kansalaisten aktiivisuustalkoot -aktiivimalli ei sisältynyt joukkoon. 

Ikäihmisten keskeinen huolenaihe liittyy toimeentuloon.

SDP haluaa parantaa kansaneläkettä ja pientä työeläkettä saavien toimeentuloa. Tavoitteenamme on nostaa alle 1400 euroa ansaitsevien eläkkeitä taloudellisen tilanteen salliessa kaikkiaan sadalla eurolla. Lisäksi indeksijäädytysten on loputtava. Neljässä vuodessa jäädytyksillä on syöty merkittävästi kansaneläkkeen ostovoimaa. Jatkossa indeksikorotukset on tehtävä eläkkeisiin vuosittain. Näissä toimenpiteissä on kyse ennen kaikkea oikeudenmukaisuudesta ja köyhyyden vähentämisestä. Olemme arvioineet, että näillä toimilla voidaan nostaa yli 50 000 eläkeläistä köyhyysrajan yläpuolelle.

Hyvät ystävät,

Vain koulutuksella, koulutustason nostolla ja eliniäisellä oppimisella pystymme turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan myös tulevaisuudessa. Koulutus on sekä yksittäiselle kansalaiselle että koko suomalaiselle yhteiskunnalle parasta turvaa alati muuttuvassa maailmassa.

Sipilän hallituksen päätös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta vanhempien työmarkkina-aseman perusteella on ollut yksi porvarihallituksen käsittämättömimmistä toimista. SDP haluaakin leikkausten sijasta kehittää varhaiskasvatusta kohti maksuttomuutta ja myös siten, että kaikki lapset olisivat varhaiskasvatuksen piirissä, sillä laadukas varhaiskasvatus pystyy tehokkaasti pysäyttämään huono-osaisuuden kierteen ja parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia koulutiellä.

Tärkeää on, että oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle, jolloin toisen asteen opiskelu olisi myös kaikille maksutonta.

SDP haluaa ehkäistä syrjäytymistä, nostaa osaamis- ja koulutustasoa ja parantaa ihmisten valmiuksia kehittää itseään ja pärjätä muuttuvilla työmarkkinoilla.

Vaaleissa saatu kansan tuki tekee nyt mahdolliseksi osoittaa, että tarvitsemme uudenlaisen otteen talouspolitiikkaan, joka panostaa työllisyyteen. Ihmisille on mahdollista tarjota kepin sijaan heitä arvostavia ja tukevia vaihtoehtoja.

Sipilän hallituksen aikana ei rakennettu luottamuksen ilmapiiriä yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla.

Työelämän kehittämisessä on tulevalla vaalikaudella palattava luottamuksen ja sopimisen kulttuuriin. Sanelulla ja pakolla ei tätä maata ole rakennettu eikä rakenneta tulevaisuudessakaan. Aito, osapuolia kunnioittava vuoropuhelu on paras tae tasapainoiselle yhteiskuntakehitykselle. Tämä on syytä myös työnantajien ymmärtää.

Poliittinen ohituskaista johtaa työelämän kehittämisessä vain umpikujaan, sen viime kauden tapahtumat työmarkkinoilla nyt selvästi todistavat.

Hyvät ystävät,

Meidän on luotava toivoa,

meidän on luotava luottamusta tulevaisuuteen.

Luottamusta siihen, että jokaiselle löytyy paikka tässä yhteiskunnassa. Luottamusta siihen, että on turvallista perustaa perhe, jos sen haluaa.

Luottamusta siihen, että jos elämässä tulee vastaan haasteita, niin yhteiskunta tukee eikä rankaise.

Hallituksen leikkaus- ja säästöpäätökset ovat koskettaneet monia kansalaisia. Vaikutusarviointeja ei ole tehty ja siksi päätösten vaikutukset pahimmillaan kasautuvat tiettyjen kansalaisten osalle.

Yksi tällainen ryhmä ovat lapsiperheet. Hallituksen päätökset ovat luoneet lasten osalta luokkayhteiskunnan. Lapset eriarvoistuvat, osalla lapsista on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, osalla lapsista on paljon harrastuksia ja osalla nuorista on mahdollisuus opiskella.

Osalla lapsilla taas ei näitä mahdollisuuksia olekaan. Meidän on yhdessä huolehdittava siitä, että kaikki lapset, vanhempien varallisuudesta ja taustasta riippumatta, saavat opiskella, harrastaa ja olla yhdenvertaisia. 

Lapsuus ei ole kuluerä vaan investointi. Lapset ja nuoret eivät ole vain yksi intressiryhmä muiden joukossa vaan he ovat Suomen tulevaisuus, heidän tulevaisuudestaan me emme voi leikata.

Siksi tarvitaan yli hallituskausien ulottuva lapsipoliittinen strategia, joka perustuu lastenoikeuksien toteutumiseen.

SDP haluaa sote-uudistuksen. Sellaisen uudistuksen, jolla palveluita parannetaan. Haluamme, että ihmisten yhdenvertaisuus vahvistuu sote-palveluissa ja että palveluiden laatu sekä saatavuus paranee. Sote-uudistuksessa henkilöstön oikeudenmukainen ja reilu kohtelu on varmistettava.  


Uudistuksen keskiössä on oltava ihminen.
Ihmiset toivovat sote-palveluilta yksinkertaisia, ihmisen kokoisia asioita: Hoitoon on päästävä jonottamatta. Asiakasmaksut eivät saa estää lääkäriin menoa. Laadun on oltava kunnossa. Sosiaalipalveluiden on toimittava ihmisen tarpeiden mukaan. Erityisesti lapsia, vanhuksia ja vammaisia on suojeltava ja heistä on pidettävä huolta.

Tällaisia asioita ihmiset sote-palveluista toivovat ja näihin pitää sote-uudistuksella vastata.

Julkisuudessa on viime aikoina ollut esillä vaikeasti sairaiden vanhusten kotihoito. Vastenmielisintä on ollut lukea uutisointia, miten yksityinen voitontavoittelu ja ahneus ovat ajaneet vanhusten inhimillisen kohtelun ylitse. Näin ei voi jatkua. Vanhukset ja lapset eivät ole kauppatavaraa!

Tällä hetkellä kotona asuu aivan liian huonokuntoisia ikäihmisiä. Tämä johtuu siitä, että laitoshoitoa on vähennetty liikaa. Me tarvitsemme riittävästi kodinomaisia ympärivuorokautisia hoitopaikkoja sekä muistisairaiden ryhmäkoteja ja palveluasumista. Jokaisella vanhuksella on oikeus turvalliseen arkeen hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Siksi tarvitaan lakiin selkä määräys vähimmäishoitajamitoituksesta ympärivuorokautisessa hoidossa. SDP esittää, että 0,7 vähimmäistaso tulee lakiin.

Vastuullinen sote syntyy huolellisen valmistelun kautta. Soteuudistuksen alkuperäiset tavoitteet on palautettava lähtökohdaksi. Palvelujärjestelmän on oltava tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen. Hyvinvointi- ja terveyseroja on kavennettava, hoitoon on päästävä riittävän nopeasti. Siksi sote-ratkaisun on rakennettava julkisen palvelujärjestelmän varaan.

Ympäristö ei voi odottaa. Ilmaston muutos koskettaa meitä kaikkia, tässä ja nyt.

SDP:n tavoite on hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Uusimpien tietojen valossa on erittäin tärkeää, että lämpeneminen pysäytetään 1,5 asteeseen. Tätä korkeamman lämpenemisen seuraukset ovat inhimillisesti ja ekologisesti kestämättömiä. Seuraavalla hallituskaudella tulee asettaa tavoite- ja toteutusaikataulu sille, että Suomi omalta osaltaan tekee kaikkensa pysäyttääkseen ilmastonmuutoksen korkeintaan 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Aikaa on vähän mutta muutos on mahdollinen.  Ilmastotavoitteiden saavuttaminen merkitsee sekä Suomessa että globaalisti päästöjen vähentämistä ja hiilidioksidin poistamista ilmakehästä.

Käytännössä tämä tarkoittaa ajattelutavan muutosta: Tarvitaan laaja-alaisia toimia, joilla siirrytään ilmaston kannalta kestävämpiin ratkaisuihin energiantuotannossa, teollisuudessa, liikkumisessa, asumisessa, kulutuksessa, ruuantuotannossa ja maankäytössä. Lisäksi on vahvistettava metsien ja maaperän hiilinieluja samalla kun luodaan aikataulun fossiilisista polttoaineista irtautumiseksi. Ratkaisujen on oltava sellaisia, että ne ovat kestäviä niin ympäristön, ihmisten kuin talouden näkökulmasta.  

Yhdessä me voimme rakentaa parempaa yhteiskuntaa meille kaikille. Yhdenvertaisempi yhteiskunta on mahdollinen ja meidän on mahdollista pitää kaikki mukana. Kenenkään ei pidä jäädä ulkopuolelle.

Poliittisena päättäjänä on tärkeää tarttua niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa. Omalta osaltani työskentelen päivittäin sen eteen, että Suomi olisi ympäristöstä huolehtiva tasa-arvoinen hyvinvointivaltio, jossa meidän kaikkien on hyvä asua ja elää.

Paremman ja oikeudenmukaisemman politiikan aikaansaamiseksi tarvitaan jokaista meistä. Nyt meillä on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan. Muutos parempaan on tehtävä yhdessä. Tähän työhön kutsumme kaikki mukaan.


Iloista vappua teille kaikille!

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Werning: Sote-uudistus starttasi käyntiin, linjaukset valmiiksi5.6.2020 13:45:06 EESTTiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd) iloitsee sote-uudistuksen linjausten valmistumisesta. - Olen erittäin tyytyväinen, että pitkään ja hartaasti odotettu sote-uudistus etenee. Hallitus on koronakriisinkin keskellä työskennellyt määrätietoisesti ja tehokkaasti ja saanut valmiiksi sote-uudistuksen linjaukset. Lausuntakierroksen jälkeen uudistus on valmis varsinaiseen käsittelyyn, Werning sanoo. Sote-rakenneuudistus käsittää jatkossa maakuntien tarjoamat sote-palvelut ja pelastustoimen, 5 yhteistoiminta-aluetta ja 21 sote-maakuntaa. Helsinki tulee olemaan oma alueensa johtuen suuresta väestömäärästä. Werningin mukaan tällä hetkellä ihmiset eivät saa yhdenvertaisesti sote-palveluja. - Väestöryhmien väliset ja alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat lisääntyneet yhä enemmän. Vanhusväestön kasvu ja syntyvyyden vähentyminen ovat vaikeuttaneet palveluiden rahoittamista ja järjestämistä. Tämä sote-uudistus vastaa näihin haasteisiin. - Lisäksi palveluketjut perus- ja erikoissairaanhoidon väli

SDP:n Anneli Kiljunen: Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen keskiössä on ihminen5.6.2020 13:44:41 EESTTiedote

Hallitus on saanut valmiiksi sote-uudistuksen linjaukset, jotka lähtevät lausuntokierrokselle kesän ajaksi. - Olen erityisen tyytyväinen siihen, että sote-uudistuksen keskiössä on ihminen ja hänen kokonaisvaltainen palveluntarpeensa, SDP:n kansanedustaja ja Eksoten hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljunen iloitsee. Tulevaisuuden sote-keskuksiin kootaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä osa erikoissairaanhoidon palveluista. Tämä mahdollistaa sen, että palvelut ovat saatavilla entistä oikea-aikaisemmin, kokonaisvaltaisemmin, laadukkaammin ja vaikuttavammin. - On erittäin tärkeää, että etulinjan eli perustason palveluita vahvistetaan nykyisestä. Näin lääkärin, hoitajan tai sosiaalialan ammattilaisen vastaanotolle pääse entistä paremmin, Kiljunen toteaa. Myönteistä on myös se, että palveluiden järjestämisen ja tuottamisen vastuut selkiytyvät. Julkisen sektorin vastuu palvelun tuottajana vahvistuu ja tätä yksityiset palveluntuottajat sekä järjestöt täydentävät. Samoin viime kaudella

Kansanedustaja Mäkinen: Suomalaisten palvelut ja yhdenvertaisuus sote-uudistuksen kärkinä5.6.2020 12:39:55 EESTTiedote

Hallitus on saanut tavoiteaikataulussa valmiiksi tulevan sote-uudistuksen linjaukset. Tavoitteena on varmistaa kansalaisille yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, nopeuttaa hoitoonpääsyä sekä vahvistaa perustason palveluja. Järjestämisvastuu integroidaan yhdelle järjestäjälle niin perus- kuin erikoissairaanhoidon että sosiaali- kuin terveydenhuollon osalta. Kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) pitää hallituksen linjauksia lupaavina: - Erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut muodostavat kokonaisuuden, jonka keskiössä on ihminen ja hänen tarpeensa. Kun hoito- ja palveluketjut ovat mahdollisimman sujuvia, ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon oikea-aikaisesti ilman pompottelua ja kohtuutonta odottelua, Mäkinen tiivistää. Mäkinen pitää tärkeänä, että perustason palveluja vahvistetaan ja sote-palveluja kirjaimellisesti tarjotaan rinta rinnan. - Meillä on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat sekä terveydenhuollon ja sosiaalipuolen palveluja. Moniammatillisesta yhteistyöstä o

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro ajankohtaiskeskustelussa EU:n elpymisrahastosta4.6.2020 17:10:01 EESTTiedote

Ajankohtaiskeskustelu EU:n elpymisrahastosta Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 4.6.2020 Kansanedustaja Kimmo Kiljunen Muutokset puhuttaessa mahdollisia Arvoisa puhemies, Suomea ja koko Eurooppaa on kohdannut salakavala vihollinen – Covid-19-pandemia. Sen uhka ja tuhovaikutukset ovat yhteinen iso haaste. Nyt jos koskaan kysytään EU:n jäsenmaiden yhteisvastuuta ja kykyä torjua yhdessä pandemia ja sen vaikutukset. Tämä kriisi myös antaa näkemystä ja kokemusta, kuinka ehkä vieläkin pahemmissa kriiseissä unionin tulisi yhteisvastuullisesti toimia. Euroopan komissio on viime viikolla julkaissut ehdotuksen mittavasta elpymiskokonaisuudesta. Tähän kokonaisuuteen kuuluu 750 miljardin euron elpymisrahasto, josta varat kanavoitaisiin jäsenmaille EU:n budjetin ohjelmien kautta. Elpymisrahasto kytkeytyisi osaksi unionin seuraavaa seitsenvuotista rahoituskehyskautta 2021-2027. Euroopan komission ehdotuksessa on kyse poikkeuksellisen isosta ja laajavaikutteisesta kokonaisuudesta,

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Hallitukselta tulossa mittava tukipaketti kunnille ja sairaanhoitopiireille4.6.2020 16:58:44 EESTTiedote

Hallitus tukee kuntien taloutta mittavalla tukipaketilla osana vuoden 2020 neljättä lisätalousarvioesitystä. Tukipaketilla pyritään turvaamaan peruspalvelujen järjestämisen edellytykset kunnissa ja helpottaa kuntien taloudellisia haasteita. Kunnat saavat tänä vuonna tavallista suuremman osan yhteisöveron tuotoista. Kuntien osuus olisi poikkeuksellisesti 42,13 prosenttia tuotoista, kun se on normaalisti 32,13 prosenttia. Kuntien ja sairaanhoitopiirien tukemisen kokonaisuus lisätalousarvioesityksessä on yhteensä noin 1,4 miljardia. Peruspalvelujen järjestämiseen tulee yhteensä yli 770 miljoonan lisäys. Tuesta 112 miljoonaa kohdistetaan lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen. 60 miljoonaa vanhuspalveluiden toimivuuden varmistamiseen. 50 miljoonaa harkinnanvaraisten valtionosuuksien korotukseen, ja yhteensä 550 miljoonaa kaikille kunnille jaettavaksi osin asukaskohtaisesti tasasuuruisesti ja osin vuoden 2020 kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa. - Kuntien taloudellisten tilanteiden ero

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme