Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 30.09.2022: De allt dystrare omvärldsutsikterna framhäver betydelsen av soliditet, riskhantering och internkontroll

Dela

Omvärldsutsikterna för den finansiella sektorn i Finland har blivit allt dystrare under höstens lopp. Svagare ekonomisk tillväxt, hög inflation och höga energipriser samt stigande räntor tynger hushållens skuldbetalnings- och konstumtionsförmåga och drar ner på företagens lönsamhet. Detta ökar risken för betydande investerings- och kreditförluster och försvagar lönsamhetsutsikterna också inom den finansiella sektorn i Finland. I en omvärld med ökade risker framhävs betydelsen av aktörernas starka riskhanteringsförmåga och beredskap.

Den höga inflationen försvagar konsumenternas köpkraft och konsumenternas och näringslivets förtroende har varit mycket lågt. Enligt Statistikcentralen minskade BNP med 0,3 % i juli–september 2022 jämfört med föregående kvartal. Flera prognosinstitut förutspår dessutom att Finlands BNP kommer att minska under 2023.

Den kraftigt tilltagande inflationen har fått centralbankerna i hela världen att strama åt sin penningpolitik. Höjda styrräntor och försämrade ekonomiska utsikter har också återspeglats i marknadsräntorna, såsom Euribor och räntorna på stats-, företags- och bankobligationer. Samtidigt har aktiekurserna sjunkit och riskmedvetenheten på marknaden ökat.

- I det svåra omvärldsläget är det särskilt viktigt att företagen under tillsyn har en stark risktäckningsförmåga och en god riskhantering och internkontroll, konstaterar Finansinspektionens direktör Tero Kurenmaa.

Kapitaltäckningsgraderna för den finländska banksektorn försvagades något, men låg fortfarande över det europeiska genomsnittet

Uppgången i räntorna stärkte räntenettot och höjde räntenettots andel av den totala avkastningen ytterligare. Den ökade osäkerheten i omvärlden återspeglades dock i stora fluktuationer i nettointäkterna av placeringsverksamheten och minskade provisionsintäkter. Kreditförlusterna var alltjämt måttliga och det fanns inga tecken på en betydande försämring av kreditkvaliteten. I ett osäkert omvärldsläge är det viktigt med god upplåningsplanering i bankerna och framförhållning avseende upplåningsbehoven.

Banksektorns kapitaltäckningsgrader försvagades något under årets tredje kvartal, vilket förklaras av vinstutdelningen som minskade banksektorns kapitalbas. De riskvägda tillgångarna förblev oförändrade under tredje kvartalet. Kärnprimärkapitalrelationen för banksektorn var vid utgången av september 16,9 % (12/2021: 17,8 %) och den totala kapitalrelationen 20,3 % (12/2021: 21,4 %). Kapitaltäckningsgraderna låg fortfarande över det europeiska genomsnittet.

Arbetspensionssektorns solvens sjönk men var fortsatt stark

Arbetspensionsanstalternas solvens var fortsatt stark. Solvensen har dock försämrats, då avkastningen på placeringarna var negativ och klart underskred avkastningskravet. Vid utgången av september låg arbetspensionsanstalternas solvens på 128,2 % (12/2021: 136,3 %). Även solvensställningen, dvs. förhållandet mellan solvenskapitalet och kapitalkravet, har sjunkit under 2022 och låg på 1,7 vid utgången av september (12:2021: 1,9). Arbetspensionsanstalternas stresstålighet ligger i genomsnitt på en hållbar nivå trots den minskade solvensen.

Avkastningen på arbetspensionsanstalternas placeringar var -6,2 vid slutet av september. De likvida placeringarna, dvs. noterade aktier, obligationer och investeringarna på penningmarknaden gav en tydlig förlust. Däremot var avkastningen på illikvida placeringar, dvs. lån, fastighetsplaceringar, kapitalplaceringar och hedgefondplaceringar klart positiv. Det bör dock beaktas att värderingen av dessa placeringar är förenad med större osäkerhet. Också deprecieringen av euron under 2022 har bidragit positivt till placeringsintäkterna.

På grund av de ökade kapitalplaceringarna inom arbetspensionssektorn hade de illikvida placeringarnas andel av sektorns samtliga placeringar stigit till 45 % vid utgången av september.

Den stigande räntenivån stärkte skadeförsäkringsbolagens solvens

Skadeförsäkringsbolagens solvensgrad stärktes till 285,9 % (12/2021: 242,0 %). Den branta ränteuppgången minskade ansvarsskulden. Kapitalbasen ökade under tredje kvartalet, då marknadsvärdet på ansvarsskulden sjönk mer än värdet på placeringarna. Också det lägre solvenskapitalkravet bidrog till den starkare solvensen. Det sänkta kapitalkravet förklaras av den lägre aktierisken på grund av prisfallet på aktier, den lägre försäkringsrisken på grund av den minskade ansvarsskulden och den lägre ränterisken på grund av den höjda nivån på ränteskydd.

Avkastningen på placeringarna under januari–september 2022 var negativ och låg på -7,8 %. Endast fastighetsplaceringarna gav vinst. Antalet stora skador höjde ersättningskostnaderna och försämrade försäkringsrörelsens lönsamhet jämfört med motsvarande period 2021.

Livförsäkringsbolagens solvens stärktes ytterligare

Livförsäkringssektorns solvens steg till 276,6 % under tredje kvartalet 2022 (12/2021: 192,9 %). Solvenskapitalkravet för marknadsrisker sjönk i takt med prisfallet på värdepapper, medan de stigande räntorna höll kapitalbasen nästan oförändrad jämfört med slutet av juni.

Livförsäkringssektorns placeringar gav en negativ avkastning på -10,6 % under januari–september 2022. Intäkterna av aktie- och ränteplaceringar minskade under tredje kvartalet, men avkastningen på fastighetsplaceringarna låg kvar över det långsiktiga genomsnittet för livförsäkringssektorns fastighetsplaceringar.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Samu Kurri, digitalisering och analys. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 52 50, vardagar kl. 9–16.

Bilagor:

Nyckelord

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

In anti-money laundering practices, it is important to strike a balance between managing risks and ensuring a level financial playing field15.12.2022 12:50:00 EET | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has found that there has been an increase in the number of rejections of customer applications and terminations issued by banks to legal entities. The FIN-FSA does not require banks to be exposed to no money laundering and terrorist financing risks at all in their activities. In managing money laundering risks, it is important to strike a balance between how to avoid and manage risks while ensuring a level playing field in society for financial activities and access to essential services.

I metoderna för förhindrande av penningtvätt är det viktigt med balans vid riskhanteringen och tryggandet av rättvisa ekonomiska verksamhetsförutsättningar15.12.2022 12:50:00 EET | Tiedote

Finansinspektionen har sett en ökning i bankernas avslag på kundansökningar från juridiska personer samt antalet uppsägningar av kundrelationer. Finansinspektionen förutsätter inte att det inte får finnas några som helst risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i bankernas verksamhet. Vid hanteringen av risker för penningtvätt är det viktigt att hitta en balans mellan hur man undviker och hanterar risker men ändå tryggar rättvisa förutsättningar för ekonomisk verksamhet och tillgången på nödvändighetstjänster i samhället.

Rahanpesun estämisen käytännöissä on tärkeää tasapaino riskien hallinnassa ja tasapuolisten taloudellisten toimintaedellytysten turvaamisessa15.12.2022 12:50:00 EET | Tiedote

Finanssivalvonta on havainnut, että pankkien oikeushenkilöille antamien asiakashakemusten hylkäämisten ja irtisanomisten määrässä on tapahtunut kasvua. Finanssivalvonta ei edellytä pankeilta sitä, ettei rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä saisi olla niiden toiminnassa lainkaan. Rahanpesuun liittyvien riskien hallinnassa on tärkeää löytää tasapaino siinä, miten vältetään ja hallitaan riskejä mutta kuitenkin turvataan yhteiskunnassa tasapuoliset edellytykset taloudelliselle toiminnalle ja välttämättömien palveluiden saatavuudelle.

Changes in the FIN-FSA Board9.12.2022 10:25:00 EET | Press release

The Parliamentary Supervisory Council, on 9 December 2022, appointed Director General Pauli Kariniemi as a member of the Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) and Senior Ministerial Adviser, Legislative Affairs Paula Kirppu as his deputy. These appointments were made on the basis of a proposal by the Ministry of Finance. Pauli Kariniemi was also designated as Vice Chair of the FIN-FSA Board. Both appointees serve in the Financial Markets Department of the Ministry of Finance. The appointments are effective from 9 December 2022 and are valid until the end of the Board’s three-year term, which began on 1 January 2021. The Chair of the FIN-FSA Board is Marja Nykänen, Deputy Governor of the Bank of Finland. The other Board members are Lasse Heiniö, MSc, SHV (Actuary accredited by the Ministry of Social Affairs and Health), Martti Hetemäki, Professor of Practice, Leena Kallasvuo, MBA, and Minna Lehmuskero, Senior Actuary. Katja Taipalus, Head of Department at the Bank of Fi

Personbyten i Finansinspektionens direktion9.12.2022 10:25:00 EET | Tiedote

Riksdagens bankfullmäktige utnämnde den 9 december 2022 avdelningschef Pauli Kariniemi till medlem av Finansinspektionens direktion och lagstiftningsrådet Paula Kirppu till hans suppleant. Utnämningarna gjordes på förslag av finansministeriet. Samtidigt förordnades Pauli Kariniemi till vice ordförande i direktionen. De arbetar båda vid finansministeriets finansmarknadsavdelning. Utnämningarna gäller från och med den 9 december 2022 fram till utgången av direktionens treåriga mandatperiod, som inleddes den 1 januari 2021. Ordförande för Finansinspektionens direktion är vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen. De övriga medlemmarna är filosofie kandidat, försäkringsmatematiker (SGF) Lasse Heiniö, arbetslivsprofessor Martti Hetemäki, ekonomie magister Leena Kallasvuo och övermatematiker Minna Lehmuskero. Suppleant för Marja Nykänen är avdelningschef Katja Taipalus och suppleant för Minna Lehmuskero är direktör Jaana Rissanen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum