Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 31.3.2021: Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn i Finland

Dela

Den finländska finanssektorns kapitaltäckning och solvens låg kvar på en god nivå under första kvartalet 2021. Finlands konjunkturutsikter stärks av de snabbt framskridande coronavaccineringarna och företagens och hushållens ökade förtroende. Riskerna i samband med pandemi- och konjunkturutvecklingen är dock fortfarande förhöjda.

– Även om kapitaltäckningen och solvensen i den finansiella sektorn i Finland har varit fortsatt god under coronapandemin, finns det skäl för finanssektorn att fortsätta att skapa beredskap för eventuella kreditförluster och förändringar i prissättningen på finansmarknaden. Tack vare den goda kapitalställningen kan den finansiella sektorn i Finland stödja den ekonomiska återhämtningen trots den rådande osäkerheten, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Kapitaltäckningen i banksektorn var fortsatt stark

Kapitaltäckningsgraderna för den finländska banksektorn var fortsatt stabila och låg över det europeiska genomsnittet under första kvartalet 2021. De finländska bankernas genomsnittliga kärnprimärkapitalrelation var 18,0 % (12/2020: 18,1 %) och den totala kapitalrelationen 21,1 % (12/2020: 21,2 %) vid slutet av mars 2021. De finländska bankernas problemkrediter höll sig också på en måttlig nivå och var bland de lägsta i Europa. Det finns dock stora skillnader i kreditstockens kvalitet och utvecklingen av utestående lån mellan företagssektorerna. Bankernas kreditrisker har ökat i servicesektorerna, som drabbats värst av pandemin. Lånen till dessa sektorer utgör dock endast en låg andel av bankernas företagskrediter.

Placeringsriskerna i arbetspensionssektorn ökade

Arbetspensionssektorns solvens stärktes tack vare avkastningen på aktier och låg på 131,9 % (12/2020: 129,1 %). Också de övriga placeringskategorierna utvecklades gynnsamt och den totala avkastningen för sektorn var 5,0 %. Arbetspensionssektorn har en god solvens. Aktiernas andel av placeringstillgångarna steg och utgör nu nästan hälften av placeringarna. Tack vare en ökning av aktierisken och valutarisken förblev solvensställningen oförändrad (1,7) trots att solvenskapitalet ökade. Solvensgränsen dvs. förhållandet mellan kapitalkravet och placeringstillgångarna steg till sin högsta nivå sedan 2017, då den gällande solvenslagstiftningen trädde i kraft (14,1 %, 12/2020: 12,8 %).

Arbetspensionssektorns lönesumma växte något jämfört med föregående kvartal.

Fortsatt god solvens i livförsäkringssektorn

Livförsäkringsbolagens solvens stärktes något jämfört med slutet av 2020 och låg på 191,5 % (12/2020: 187 %). Både kapitalbasen och solvenskapitalkravet ökade. Ökningen av kapitalbasen speglar en uppgång i värdet på fondanknutna försäkringsbesparingar och en minskning av ansvarskulden för andra försäkringar än fondförsäkringar. Samtidigt höjde aktieriskens ökade andel av den totala marknadsrisken solvenskapitalkravet.

Placeringsintäkterna var låga, vilket speglar den negativa avkastningen på räntebärande instrument i ett läge med stigande räntor. Avkastningen på aktieplaceringarna var dock fortfarande god. Livförsäkringsbolagens placeringar gav en total avkastning på 0,7 % under första kvartalet 2021.

Skadeförsäkringsbolagens solvens försvagades på grund av en ökning av solvenskapitalkravet och ansvarsskulden

Skadeförsäkringsbolagens solvens var god vid utgången av mars trots att solvensgraden (227,8 %) sjönk jämfört med slutet av 2020 (232,4 %). Den försämrade solvensen är en följd av det högre kapitalkravet på grund av den ökade aktierisken. Placeringsintäkterna och intäkterna från försäkringsrörelsen höjde kapitalbasen till den högsta nivån sedan införandet av Solvens II-regelverket. Kapitalbasen ökade dock relativt sett mindre än kapitalkravet. Ökningen av kapitalbasen bromsades upp av den ökade ansvarsskulden på grund av säsongvariationen.

Placeringsintäkterna uppkom i huvudsak av aktieplaceringarna. Avkastningen på investeringarna i räntebärande instrument var negativ och den totala avkastningen på placeringarna (0,9 %) låg. Försäkringsrörelsens lönsamhet var utmärkt tack vare minskade skadeersättningar. Skadorna minskade eftersom pandemin och bekämpningsåtgärderna mot den fortsatte och dämpade den ekonomiska aktiviteten.

Bilagor:

Nyckelord

Kontakter

Ytterligare upplysningar lämnas av

avdelningschef Samu Kurri, digitalisering och analys. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 52 50, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsy nen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensi onsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbola gen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Tero Kurenmaa Finanssivalvonnan lakiasiat-yksikön päälliköksi17.5.2021 14:16:15 EEST | Tiedote

Oikeustieteen tohtori Tero Kurenmaa on nimitetty uuden lakiasiat-yksikön päälliköksi Finanssivalvontaan viiden vuoden määräajaksi 1.6.2021 alkaen. Yksikön päällikkö on Finanssivalvonnan johtoryhmän jäsen ja raportoi johtajalle. Nyt perustettava lakiasiat-yksikkö vastaa Finanssivalvonnan oikeudellisten linjausten ja päätösten sekä hallinnollisten seuraamusten valmistelusta sekä määräys- ja ohjekokoelman koordinoinnista. Yksikön tehtävänä on lisäksi varmistaa eri osastojen tulkintojen yhteismitallisuus sekä toimia johdon ja muun organisaation oikeudellisena tukena. Tero Kurenmaa on työskennellyt viimeksi keskusrikospoliisin apulaispäällikkönä. Tätä ennen hän on toiminut sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikkönä ja esimerkiksi Poliisihallituksessa rikostorjunnan tila -selvityshankkeen selvitysmiehenä. Kurenmaa on työskennellyt vuosina 1997–2002 myös Finanssivalvontaa edeltäneessä Rahoitustarkastuksessa markkinavalvojana. – Erittäin hienoa tulla nimitetyksi Finanssivalvontaan. Odota

Tero Kurenmaa to head Legal Unit at the FIN-FSA17.5.2021 14:16:15 EEST | Press release

Tero Kurenmaa, Doctor of Laws (LLD), has been appointed Head of the new Legal Unit at the FIN-FSA for a five-year term, commencing 1 June 2021. The Head of Legal Unit is a member of the FIN-FSA’s management group and reports directly to the Director General. The newly established Legal Unit is responsible for the FIN-FSA’s legal policies and decisions, the preparation of administrative sanctions, and the coordination of FIN-FSA regulations and guidelines. In addition, the unit ensures consistency across legal interpretations prepared at different departments. The unit also offers general counsel to the FIN-FSA’s management and to the rest of organisation. Prior to his new post, Mr Kurenmaa served as Deputy Director at the National Bureau of Investigation. He has previously served as a Director General at the Ministry of the Interior and as a project administrator appointed by the National Police Board of Finland, responsible for a report on the status of crime prevention in Finland. Mr

Tero Kurenmaa utsedd till chef för Finansinspektionens juridiska enhet17.5.2021 14:16:14 EEST | Tiedote

Juris doktor Tero Kurenmaa har utnämnts till chef för Finansinspektionens nya juridiska enhet för en femårsperiod från och med den 1 juni 2021. Enhetschefen är medlem av Finansinspektionens ledningsgrupp och rapporterar till Finansinspektionens direktör. Den nu inrättade juridiska enheten svarar för beredningen av Finansinspektionens rättsliga riktlinjer och beslut samt administrativa påföljder och för samordningen av föreskrifterna och anvisningarna. Till enhetens uppgifter hör också att säkerställa enhetliga tolkningar mellan de olika avdelningarna och ge juridiskt stöd till ledningen och den övriga organisationen. Tero Kurenmaa kommer närmast från tjänsten som biträdande chef för centralkriminalpolisen. Han har tidigare varit avdelningschef för inrikesministeriets polisavdelning och bland annat utredningsperson för utredningsprojektet Brottsbekämpningens läge vid polisstyrelsen. Under åren 1997–2002 tjänstgjorde han som marknadsövervakare på den tidigare Finansinspektionen. – Det kä

Room for development remains in UCITS liquidity management8.4.2021 10:50:00 EEST | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) considers that there remains room for improvement in procedures related to UCITS liquidity management. Management companies are responsible for ensuring an adequate level of liquidity risk management for UCITS, both in normal and extraordinary market conditions. The purpose of liquidity management is to ensure that the fund is able to pay, at a predetermined date, redemption orders made by investors to the fund. Finnish UCITS, however, did not experience significant shortcomings in their liquidity during the market conditions caused by the coronavirus pandemic in spring 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum