Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginhallitus päätti Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueen rajauksesta

Jaa

Kaupunginhallitus käsitteli Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan eteenpäin viemistä. Tämän päivän kokouksessaan kaupunginhallitus päätti vahvistettavaksi esitettävän alueen rajauksesta sekä tämän alueen sisältöä koskevan valmistelun ohjeet.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen muuten, paitsi teki siihen seuraavat muutokset:

1. Vahvistettavaksi esitettävän alueen rajaus

Kaupunginhallitus muutti esittelijän ehdottamaa rajausta siten, että rajausta muutetaan siten, että Korsbackan laaja pientaloalue Oittaan eteläpuolella otetaan mukaan. Täten vain 400 kv voimalinjan eteläpuolinen alue rajautuu pois. Jotta mukaan otettava A3-alue on vahvistuskelpoinen, niin kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemä muutos, jossa pientaloaluetta poistettiin alueen itäosasta, palautetaan nähtävillä olleeseen muotoon.

Tätä aluetta koskevaksi ohjeeksi, joka kirjataan muistutusten vastineisiin ja muualle tarvittaviin kohtiin yleiskaavamateriaalia, kaupunginhallitus päätti seuraavaa: Korsbackan alueen asemakaavoituksessa alueen itäosassa A3-alueille osoitetaan kaupungin maille omatoimiseen rakentamiseen tarkoitettuja pientalotontteja sekä puisto- ja virkistysalueita.

2. Viiskorpi ja sen lähialueet

Jotta Viiskorpi lähialueineen saadaan vahvistuskelpoiseen muotoon, niin esittelijän ehdottamat muutokset verrattuna kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökseen tehdään. Ne koskevat kolmen A3-alueen muuttamista takaisin nähtävillä olleiksi A2-alueiksi. Näitä koskevaksi ohjeeksi, joka kirjataan muistutusten vastineisiin ja muualle tarvittaviin kohtiin yleiskaavamateriaalia, kaupunginhallitus päätti seuraavaa: Viiskorpi toteutetaan asemakaavoituksessa kaupunkirakenteeltaan ja kaupunkikuvaltaan pientalovaltaisena alueena. Sen keskellä on paikalliskeskus monipuolisine palveluineen, jotka toteutetaan A1-kaavamerkinnän mukaiselle kerrostalovaltaiselle ja TP-kaavamerkinnän mukaiselle työpaikkapainotteiselle alueelle. A2-alueet, esimerkiksi uuden Gobbackantien länsipuolella ja Lambertinniityssä, asemakaavoitetaan kaupunkipientaloalueiksi, joiden toteuttamisessa korostetaan korkeatasoista arkkitehtuuria, kestävän kehityksen periaatteita ja puun käyttöä rakennusmateriaalina. Tarkemmin asemakaavoitusta ohjataan laadittavalla viitesuunnitelmalla ja muilla suunnitelmilla, joiden kiirehtimisestä kaupunginhallitus päätti jo noin vuosi sitten 18.5.2020. Nämä kaupunkipientaloaluetta koskevat periaatteet ohjaavat myös Niipperissa olevaa A2-aluetta, joka siis palautetaan nähtävillä olleeseen muotoon. Nepperin ja Haapaniemen eteläosan A2-alueella asemakaavoituksessa huolehditaan siitä, että Pitkäjärven lähialueilla asuntorakentaminen on kevyttä ja ottaa huolellisesti huomioon luonto-olot.

Kaupunginhallitus toteaa, että Viiskorpi sisältyy MAL 2019 -suunnitelman maankäytön ensisijaisiin kehittämisvyöhykkeisiin ja Uusimaa2050 maakuntakaavassa Viiskorpi on taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeellä. Näiden mukainen kehitys edellyttää joukkoliikenteen runkoyhteyden osoittamista myös länteen ja etelään Leppävaaran suuntaan. Yhteys on osoitettava kaavakartalla ja sen sijainti on kaavamääräyksen mukaan ohjeellinen. Yhteyttä ei ole välttämätöntä pikaraitotienä eikä viedä Pitkäjärven yli sillalla. Maankäytön ja matkustajavirtojen kehittyminen vaikuttavat joukkoliikenneyhteyden kehittämiseen, linjaukseen ja joukkoliikennevälineeseen, yleiskaavan tulee siksi mahdollistaa joustavat ratkaisut. Kaupunginhallitus ohjeistaa liikennesuunnittelua jatkamaan eri vaihtoehtojen suunnittelua tarkastellen eri vaihtoehtojen hyötyjä, haittoja ja kustannuksia.

3. A3-kaavamerkintä

Esittelijän ehdotus on muuten hyvä, mutta kaavamääräyksen selkeyttämiseksi 1. momentin alkuun on syytä siirtää 3. momentin 1. virke poistaen sana pääasiassa. Täten 1. momentti kuuluu seuraavasti: Asemakaavoituksessa aluetta kehitetään pientalovaltaisena asuinalueena. Aluetta kehitetään asumisen sekä sitä palvelevien toimintojen ja lähipalvelujen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien elinkeinotoimintojen alueena.

4. Muistutusten vastineet

Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa täsmentämään muistutusten vastineita siten, että kaupunkisuunnittelun työohjelmaan sisältyvien pientalokaavakohteiden alueilla olevien muistutusten vastauksissa todetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan tammikuussa 2021 hyväksymän päätöksen mukaisesti, että alueen asemakaavoitus on käynnissä tai käynnistymässä työohjelmapäätöksen mukaisesti. Nämä kohteet ovat Pohjois-Espoon POKE alueella pitkään yleiskaavan valmistumista odottaneet alueet Nepperi, Antinmäki, Niipperinniitty, Metsämaa, Odilampi, Ketunkorpi ja Velskola. Näitä koskevissa vastineissa on syytä todeta, että muistutuksessa esitetty ratkaistaan tarkemmin vasta osana asemakaavoitusta.

Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa korostamaan muistutusten vastineissa, kun kyseessä ovat tätä koskevat tapaukset, viittaamaan seuraavaan kaavamääräysten yleismääräyksiin sisältyvään tekstiin: ”Mikäli yleiskaavan voimaantullessa kiinteistöllä on asuin- tai lomarakennus, se säilyttää rakennusoikeutensa ja voidaan korvata uudella.” Tällä tarkoitetaan esimerkiksi viheralueella olevia kiinteistöjä, joihin ei virkistysyhteyden tai ekologisen yhteyden vuoksi ja kiinteistön rakennusten vähäisyyden vuoksi ole voitu osoittaa AT- tai A3-merkintää.

Niittykumpuun asemakaavamuutos ja kehoitus tehdä kokonaistarkastelu

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Niittysillankorva - Ängsbroliden asemakaavan muutoksen. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi Kiinteistö Oy Espoon Niittyportti 6:n ja Espoon kaupungin välillä allekirjoitetun maankäyttösopimuksen ja alueiden luovutusta koskevan esisopimuksen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa toimistorakennusten korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä autopaikkojen korttelialueeksi. Muutos mahdollistaa asuntojen rakentumisen hyvän saavutettavuuden alueella Niittykummun metroaseman läheisyydessä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Niittykummun kehittämisestä tehdään kokonaistarkastelu, joka ohjaa Niittykummun kaavoitusta ja jolla varmistetaan alueen rakentuminen viihtyisänä kokonaisuutena. Erityistä huomiota kiinnitetään jatkossa Niittykummun asuntokannan moninaisuuteen, riittäviin virkistysalueisiin ja elävien, viihtyisien katutilojen muodostumiseen.

Terveyspalvelujen johtajaksi Markus Paananen

Kaupunginhallitus valitsi sosiaali- ja terveystoimen terveyspalvelujen tulosyksikön terveyspalvelujen johtajan vakinaiseen virkaan Markus Paanasen. Markus Paananen työskentelee Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen vs. toimialajohtajana. Paananen on työskennellyt aiemmin Keravalla terveyspalvelujen johtajana sekä johtavana ylilääkärinä ja tätä ennen lääkärinä Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulunkaaren kuntayhtymässä. Terveyspalvelujen johtajan virka avautui, kun virkaa aiemmin hoitanut lääketieteen tohtori Sanna Svahn valittiin Espoon perusturvajohtajaksi. Virka oli haettavana 22.2.2021 - 15.3.2021. Virkaa haki määräaikaan mennessä 27 henkilöä.

Muutoksia kokousaikatauluun

Kuntavaalien siirtyminen pidettäväksi kesäkuussa 2021 aiheuttaa muutoksia kaupunginhallituksen ja valtuuston aiemmin päätettyyn kokousaikatauluun. Kaupunginhallitus päätti siirtää neljän kokouksen ajankohtaa seuraavasti:

  • 14.6.2021 kokous siirtyy pidettäväksi klo 13
  • 21.6.2021 kokous siirtyy pidettäväksi 22.6.2021 klo 16
  • 30.8.2021 kokous siirtyy pidettäväksi 23.8.2021 klo 13
  • 22.11.2021 kokous siirtyy pidettäväksi 29.11.2021 klo 13.

--

KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman toimenpiteiden raportointi sekä ohjelman päivitys (asia 13) jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Facebook

Twitter

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 5.5.20215.5.2021 20:19:25 EEST | Tiedote

Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 5.5.2021 Tiistilän koulun perusopetuksen siirto väistötiloihin jätettiin pöydälle Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti jättää pöydälle 19.5.2021 pidettävään kokoukseen esityksen Tiistilän koulun väistötiloista. Lautakunta pitää tärkeänä, että Tiistilän koulun väistö toteutetaan siten, että mahdollisimman suuri osa oppilaista sijoitetaan alueelle ja että koulumatkat ovat turvalliset. Lautakunnalle tuodaan vaihtoehtoistarkastelu kustannusvaikutuksineen. Selvitys mahdollisuudesta käyttää Espoon kristillisen koulun nykyisiä tiloja Kilon koulun väistötiloina Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 3.3.2021 Kilon koulun perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2021 alkaen, kun vanha koulurakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi selostusosan mukaisen selvityksen mahdollisuudesta käyttää Espoon Kristillisen koulun nykyisiä tiloja Kilon koulun väistötiloina.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme