Aluehallintovirasto

Kommunenkät: Distanselevernas skolmåltider fungerar allt bättre, men behovet av stöd för lärande ökar

Dela

En enkät som gjorts av regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet visar att elever i distansundervisning i regel gärna utnyttjar möjligheten att få skolmat. I svaren framträder bl.a. resursbehovet för elevstöd samt bristen på vikarier inom småbarnspedagogiken.

Enligt enkäten som genomfördes 13.4.2021 bland anordnare av grundläggande utbildning utnyttjas skolmaten mer än hittills av elever i distansundervisning. Cirka hälften av dessa elever hade utnyttjat möjligheten att äta skolmat. Anordnaren av utbildning ska erbjuda elever skolmat också under distansundervisning. Skillnader förekommer i kommunerna i hur serveringen av skolmat ordnas.

Utmaningar förekommer i att ordna stöd för eleverna. I många kommuner har den utökade finansieringen för elevstöd välkomnats, men på vissa håll är resurserna otillräckliga trots bidrag. Tillgången till stöd för lärande verkar ställvis ha minskat. Cirka en tredjedel av respondenterna anser att stödundervisningen minst är tillräckligt god. Antalet har minskat betydligt sedan oktober 2020, då 90 % av respondenterna gav motsvarande bedömning. Det finns också ett behov av stöd bl.a. för elever med psykiska symtom.

Antalet elever i distansundervisning har enligt enkäten minskat i hela landet jämfört med situationen i mars. Exceptionella undervisningsarrangemang till följd av coronasituationen var under perioden 31.3−13.4.2021 vanligast i Nyland, Päijänne-Tavastland och Egentliga Finland.

Ställvis svårt inom småbarnspedagogiken att få tag på vikarier

Enligt den senaste enkäten som skickades till anordnare av småbarnspedagogik har de största utmaningarna bland annat gällt vikariat och anvisningar. En del respondenter rapporterade att det varit svårt att hitta vikarier. Situationerna varierar dock: på många håll har personalen haft lägre sjukfrånvaro, vilket lett till minskat behov av vikarier.

Var tionde respondent uppgav att barnen tillbringade längre tider inom småbarnspedagogiken än normalt. Längre vårddagar verkar ha samband med att föräldrarna arbetar hemifrån på distans. Barnens frånvaro låg däremot på samma nivå som under vårtider före coronaepidemin. En tredjedel av respondenterna bedömde dock att barnens frånvarotider var längre än normalt.

Ett något större antal daghem hade stängts i mars-april jämfört med februari-mars. Stängningar av daghem är trots det fortfarande sällsynta: cirka 8 procent av samtliga respondenter rapporterade om stängningar under perioden 17.3−13.4.2021.

Enkäten om ordnande av småbarnspedagogik vecka 15 besvarades av 202 kommuner (svarsprocent 68,9) och 166 privata serviceproducenter som ordnar daghemsverksamhet och förskoleundervisning. I fråga om den grundläggande utbildningen besvarades enkäten av 199 kommuner (svarsprocent 67,9) och 38 privata anordnare av grundläggande utbildning.  

Regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet har regelbundet sedan våren 2020 skickat enkäter till anordnare av grundläggande utbildning och småbarnspedagogik. Genom enkäterna kartläggs konsekvenserna av coronasituationen för den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.

De senaste rapporterna kan läsas på webbplatsen avi.fi:Lägesbild från den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.

Mer information:

Regionförvaltningsverken

Mari Kyllönen, överinspektör för undervisningsväsendet, tfn 0295 018 664
Oskar Karlsson, kommunikatör, tfn 0295 018 071

fornamn.efternamn@avi.fi

Undervisnings- och kulturministeriet

Mika Puukko, undervisningsråd, tfn 0295 330 032, mika.puukko@minedu.fi
Heli Nederström, undervisningsråd, tfn 0295 330 122, heli.nederstrom@minedu.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum