Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kompletterande samråd om den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden börjar

Dela

Miljöministeriet lägger 24.11 - -31.12.2020 fram den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden (2016) och kompletteringarna av den till påseende. Avsikten är att den uppdaterande inventeringen som är föremål för samrådet ska ersätta inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden, som statsrådet godkände genom principbeslut år 1995.

Följande ändringar har gjorts i förslaget som var framlagt till påseende år 2016:

  • enligt förslag införs sex nya landskapsområden i inventeringen.
  • gränserna för 26 områden har justerats.
  • enligt förslag avskaffas två områden som var med år 2016 i den uppdaterande inventeringen.

I Österbotten och Södra Österbotten omfattar ändringarna Gamla Vasa kulturlandskap och Orisbergs kulturlandskap i Storkyro och Seinäjoki, vilka har införts som nya områden i förslaget. Gränserna har utvidgats i området av Vierämö på åkerslätten i Alajoki i Lappo så att gränserna innefattar hela slättområdet. Gränserna har inskränkts i Kvarkens skärgårdslandskap, Björköby skärgårds kulturlandskap och Laihela kulturlandskap. I webbtjänsten

kan man stifta närmare bekantskap med gränserna och grunderna för gränsdragningen.

Landskapsområdena ska bidra till att representativa och livskraftiga landsbygdslandskap bevaras som en del av områdes- och markanvändningen och näringsverksamheten på landsbygden. Metoderna för att värna om landskapen bygger på planering av markanvändningen, frivillighet och stödsystem för att främja lokal och gemenskapsbaserad landskapsvård. Status som nationellt landskapsområde är en grund för beviljande av statsunderstöd för vård av byggnadsarvet och miljövård i skärgården och för inrättande av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen. Landskapsvärden kan också beaktas i samband med jordbrukets miljöstöd eller Leader-verksamheten. Dessutom kan t.ex. NTM-centralerna bevilja projektfinansiering för vård och underhåll av landskapsområden.

Säg din åsikt om de föreslagna ändringarna

Invånare, markägare och andra berörda kan säga sin åsikt om de föreslagna nya landskapsområdena och de övriga ändringarna i den uppdaterande inventeringen. I samband med samrådet kan man också framföra åsikter och ställningstaganden om beskrivningarna och avgränsningarna av de övriga landskapsområdena och allmänt om den uppdaterande inventeringen.

Materialet som är föremål för samråd är framlagt till påseende 24.11-31.12.2020 i webbtjänsten

via vilken man önskar att ställningstaganden i ärendet skickas in. Ställningstaganden kan också skickas direkt till miljöministeriets registratur (kirjaamo@ym.fi / Miljöministeriet PB 35, 00023 Statsrådet).

Vid behov kan man också stifta bekantskap med materialet på NTM-centralerna och i de berörda kommunerna.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Juhani Hallasmaa, tfn 0295 027 458

Dokument

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis leder till att vattenståndet stiger i Esse å (Landskapen i Österbotten)13.1.2021 15:30:07 EETTiedote

Det kalla och blåsiga vädret under de senaste dagarna har gjort att det har börjat bildas mer kravis vid forsarna i Esse å. Ovanför forsarna där det har bildats kravis har vattenståndet stigit på många ställen. För att underlätta situationen har avtappningen från sjöarna Lappajärvi och Evijärvi i övre loppet av ån fortsättningsvis minskats. Vid några av forsarna hotar vattnet att stiga så pass högt att det kan orsaka olägenheter och det är möjligt situationen måste åtgärdas genom att ta bort en del av kravisen med grävmaskin. Kravisläget följs upp med hjälp av viltkameror som installerats vid ån samt genom fältbesök längs ån.

Ähtävänjoella hyyteet nostavat vesipintoja (Pohjalaismaakunnat)13.1.2021 15:30:06 EETTiedote

Viime päivien pakkaset ja kova tuuli ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuolisesti vedenpinnat ovat nousseet monin paikoin. Juoksutusta yläpuolisista Lappajärvestä ja Evijärvestä on edelleen pienennetty hyydetilanteen helpottamiseksi. Muutamissa koskissa vesi uhkaa nousta haitallisen korkealle ja tilannetta voidaan joutua helpottamaan kaivinkoneen avulla. Hyydetilannetta seurataan joelle asennettujen riistakameroiden ja joella tehtävien maastokierrosten avulla.

Inom ramen för Helmi-programmet planeras muddringar i anslutning till restaureringen av fågelvattnen i Jokisuunlahti i Evijärvi12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland genom att gripa tag i de största orsakerna till att naturen utarmas i Finland, dvs. livsmiljöerna minskar och deras kvalitet blir sämre. I Helmi-programmet skyddas och restaureras myrar, restaureras fågelvatten och sköts vårdbiotoper och vidtas åtgärder för att förbättra tillståndet i strand-, vatten- och skogsnaturen. I fråga om restaureringar av fågelvattnen riktas åtgärderna till objekt som ingår i nätverket Natura 2000. Objekten för restaureringsåtgärderna är i detta fall Natura 2000-området Jokisuunlahti och Valmosanneva i Evijärvis sydöstra del i området där Välijoki mynnar ut.

Helmi-elinympäristöohjelmassa suunnitteilla lintuvesikunnostukseen liittyviä ruoppauksia Evijärven Jokisuunlahdella12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta tarttumalla Suomen luonnon köyhtymisen merkittävimpiin suoriin syihin: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja ja tehdään toimenpiteitä ranta-, vesi- ja metsäluonnon tilan parantamiseksi. Toimet kohdistuvat lintuvesikunnostusten osalta Natura 2000 -verkoston kohteisiin. Tässä tapauksessa kunnostustoimien kohteena on Evijärven kaakkoisosassa Välijoen laskukohdassa sijaitseva Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000 -alue.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum