Kustbanegruppen samlar beslutsfattarna i Västra Nyland för att främja utvecklingen av kustbanan

Dela

Målet för den regionala Kustbanearbetsgruppen, som inrättades år 2019, är att förmedla information om nyttorna med en iståndsättning av kustbanan samt nyheter om aktuella frågor kring denna. Gruppen består av direktörerna, ledande tjänsteinnehavare samt politiska beslutsfattare i Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö.

Det är viktigt att utveckla det nuvarande bannätet

Kustbanan är en central del av det regionala trafiksystemet i Västra Nyland och det är viktigt att den upprätthålls och utvecklas. Kustbanan förbinder Västra Nyland med såväl huvudstaden som Åbo, och den betjänar för närvarande ett stort antal pendlare, studerande och andra resenärer.

I statsbudgeten för detta år har ett anslag för utveckling av kustbanan föreslagits. För att trygga kustbanans transportkapacitet och smidighet samt tidtabellernas tillförlitlighet bör man se till att det även i fortsättningen finns anslag för utveckling av banan.

Alla regioner strävar efter att främja sitt eget områdes intressen då regionala statliga anslag fördelas och det finns många projekt som ”konkurrerar” om anslagen. Ett projekt som särskilt berör Västra Nyland är det s.k. entimmeståget. I arbetsgruppens mål har det dock betonats att det inte är fråga om en motsättning mellan kustbanan och entimmeståget, utan arbetsgruppens mål är att lyfta fram fördelarna med den livligt använda kustbanan för en ökning av områdets attraktionskraft och tillväxt. En fungerande kustbana är en attraktionsfaktor inom sitt influensområde och den kommer att betjäna som den enda banförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors samt till Västra Nyland långt in i framtiden, fast beslut gällande den andra förbindelsen skulle göras snabbt! Investeringarna i kustbanan är alltså motiverade och kommer till stor nytta.

Viktiga mål och konkreta förslag

Kommunerna i kustbanegruppen presenterar som ett konkret förslag att man utreder möjligheten att förverkliga så kallade mötesspårpar på banavsnittet. Mötesspår skulle göra det möjligt att öka trafiken på kustbanan och förbättra smidigheten i trafiken både för fjärr- och lokaltågen och man måste sträva efter att skapa så fungerande utvecklingsförutsättningar som möjligt för bägge även i fortsättningen.

Elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan möjliggör en direkt tågförbindelse från Hangö till Helsingfors eller till huvudbanan (Helsingfors–Tammerfors). En utveckling av kustbanan (samt Hangö–Hyvinge-banan) är av stor betydelse för näringslivet i regionen, då en smidig kollektivtrafik möjliggör en större pendlingsregion i riktning mot huvudstaden.

Ett viktigt mål är också att få kustbanan med i den riksomfattande trafiksystemplanen (LIIKENNE 12). Utarbetandet av den riksomfattande trafiksystemplanen pågår som bäst och i denna plan presenteras riktlinjerna för genomförandet av centrala projekt på lång sikt.

Information och påverkan

En väsentlig del av den regionala Kustbanearbetsgruppens mål är att öka kustbanans synlighet samt medvetenheten om banan.

Arbetsgruppen har träffat beslutsfattare och påverkare under sommaren och hösten. Representanter för gruppen har fått framföra sin hälsning och presentera sina mål vid möten med trafik- och kommunikationsministern, kommunministern, Trafikledsverkets ledning, trafik- och kommunikationsministeriets ledning, ledningen för Nylands förbund samt andra centrala aktörer. Responsen från mötena har varit god.

En fungerande infrastruktur är viktig i människornas vardag. Kustbanan måste underhållas och infrastrukturen i dess anslutning bör utnyttjas och vidareutvecklas. Kustbanan beaktar klimatmålen och är ett kostnadseffektivt alternativ för trafiken mellan huvudstadsregionen och Åboregionen både nu och i fortsättningen.

19.10.2020

Den regionala Kustbanearbetsgruppen


Nyckelord

Kontakter

Om

Rantarata-hankeFölj Rantarata-hanke

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rantarata-hanke

Stationen och närliggande miljön i centrum för utveckling i Sjundeå26.11.2020 16:56:06 EETTiedote

Sjundeå kommun ligger passligt nära i väst och har som HRT-kommun goda trafikförbindelser till huvudstadsregionen. Vardagens närtågstrafik betjänar för tillfället arbetspendling och i kommunen satsar man avsevärt på att utveckla spårtrafiken. Kustbanan har en stor betydelse för Sjundeå och en förbättring av den är ett viktigt ärende för utveckling i kommunen. För att främja ärendet har kommunen reserverat anslag till planeringsarbetet i budgeterna för i år och nästa år. Sjundeå kommer i framtiden att vara en del av ännu bättre tågförbindelser! Trafikledsverket har påbörjat ett förhandsgranskningsskede för förbättringen av Sjundeå station. Den innehåller förhandsgranskningar för väg-, parkerings- och banarrangemang vid sidan av att stationen förbättras. Genom utredningen kartläggs med vilka åtgärder stationsområdet kan förbättras för att uppfylla dagens krav. I förhandsgranskningsskedet uppdateras stationsperrongens säkerhet samtidigt som den förlängs. För säkerhetens del beaktas även f

Asema ympäristöineen kehityksen keskiössä Siuntiossa26.11.2020 16:47:54 EETTiedote

Siuntion kunta sijaitsee sopivan lähellä lännessä ja on HSL-kuntana hyvien liikenneyhteyksien päässä pääkaupunkiseudulta. Arjen lähijunaliikenne palvelee tällä hetkellä työmatkapendelöintiä ja kunnassa panostetaan merkittävästi raideliikenteen kehittämiseen. Rantaradalla on iso merkitys Siuntiolle ja sen parantaminen onkin tärkeänä kehittämisasiana kunnassa. Asian edistämiseksi kunta on varannut määrärahoja suunnittelutyöhön kuluvan ja ensi vuoden talousarvioihin. Siuntiossa ollaan tulevaisuudessa entistä parempien junayhteyksien piirissä! Väylävirasto on käynnistänyt Siuntion aseman parantamisen esiselvitysvaiheen, joka sisältää aseman parantamisen ohella siihen liittyvien katu-, pysäköinti- ja ratajärjestelyjen esiselvitykset. Selvityksellä kartoitetaan, millä toimenpiteillä asema-aluetta voidaan parantaa nykyvaatimuksien mukaiseksi. Esiselvitysvaiheessa päivitetään asemalaiturin turvallisuus samalla kun sitä pidennetään. Turvallisuuden osalta huomioidaan myös kaukojunien pysähtymise

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum