Lapin ELY-keskus

Lapin ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Lappi)

Jaa

Lapin ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista valtionavustusta mm. ympäristönhoitoon. Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskukseen viimeistään 30.11.2020.

Vanhoja rakennuksia Utsjoen varrella. Kuva: Eija Ojanlatva. Kuva vapaasti käytettävissä.
Vanhoja rakennuksia Utsjoen varrella. Kuva: Eija Ojanlatva. Kuva vapaasti käytettävissä.

Lapin ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:
• rakennusperinnön hoitoon
• saariston ympäristönhoitoon
• tunturialueiden ympäristönhoitoon
• pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
• vesistökunnostusten sekä vesien(-meren) hoidon toimenpiteiden toteuttamiseen
• kalataloudellisiin kunnostuksiin
• vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön
• luonnonsuojelulailla rauhoitetun lajin aiheuttama vahinko.

Lisäksi seuraavat ELY-keskukset myöntävät keskitetysti avustuksia alla oleviin teemoihin:
• maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
• haitallisten vieraslajien torjuntaan (Kainuun ELY-keskus)
• ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin (Keski-Suomen ELY-keskus)

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11.2020. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2021 talousarviossa niihin määrärahat.

Edellä mainittujen lisäksi Etelä-Savon ELY-keskus tulee myöhemmin ilmoittamaan kaupunkivesien hallinnan hankkeita koskevasta avustushausta, joka avautuu 17.11.2020.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustuksia voi hakea myös rakennuksen pihapiirin tai muun välittömän ympäristön kunnostamiseen sekä muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin toimenpiteisiin. Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

Saariston ympäristönhoito

Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet sekä luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt.

Tunturialueiden ympäristönhoito

Tunturialueiden ympäristönhoitoavustusta on vuosien mittaan myönnetty tunturialueella toimiville yhdistyksille, yrityksille sekä kunnille erityisesti matkailun ja virkistyskäytön aiheuttaman roskaantumisen haittojen vähentämiseen, Tunturi-Lappiin soveltuvien jätehuoltojärjestelmien ja toimintamallien kehittämiseen sekä jätehuollon valistustoimintaan. Avustuksilla tuetaan toimintaa, joka ei ole suoraan lakisääteisesti velvoitettua.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Suojelusuunnitelman keskeinen tavoite on tunnistaa pohjavedelle ihmistoiminnasta aiheutuvat riskit sekä ennaltaehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvata alueen pohjaveden määrällinen tila. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä vesienhoidon yhteydessä tunnistetuille riskipohjavesialueille sekä vedenhankintaa varten tärkeille ja soveltuville pohjavesialueille. Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Tukea suunnitelmien laatimiseen voidaan myöntää kunnalle.

Vesistökunnostukset sekä vesien (-ja meren) hoidon toimenpiteiden toteuttaminen

Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää monissa järvi-, joki- ja pienvesi- (ja rannikko) kohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia. Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen vahvistumista. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden vaikuttavimmin edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Hankkeiden arvioinnissa on eduksi, jos toimenpiteiden tarve on tunnistettu vesien (- ja meren) hoidon toimenpideohjelmissa, kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski ja toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä hyötyjä, jotka palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä. Lisäksi on eduksi, jos hanke hyödyntää tai jatkojalostaa aikaisempien hankkeiden tuloksia, kokemuksia ja verkostoja.

Kalataloudelliset kunnostukset

Lapin ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla. Vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa, alueellisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016-2021. Tuettavilla hankkeilla toteutetaan myös kansallista ohjelmaa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

Lapin ELY-keskukseen tulee toimittaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteuttavien hankkeiden avustushakemukset.

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö

Avustusta voidaan myöntää vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa sekä vesitalouden varautumista ja riskienhallintaa parantavien tulvasuojelu- ja muiden hankkeiden sekä vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävien kehittämis- ja investointihankkeiden tukemiseen. Vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavina toimenpiteinä tukea voidaan myöntää vesistötoimenpiteille tulvariskien hallintaan ja muiden erilaisten vesitaloudellisten riskien ja haittojen vähentämiseen sekä vesistöjen monipuolisen käytön ja hoidon edistämiseen. Vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävinä hankkeina tukea myönnetään vesitaloussektorin kokeilu-, investointi- ja vientitoimintaa sekä innovatiivisia julkisia hankintoja ja niihin liittyviä toimintamalleja edistäville hankkeille.

Luonnonsuojelulailla rauhoitetun lajin aiheuttama vahinko

Lapin ELY-keskukselta voi hakea avustusta luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista. Avustusta voi hakea mm. maanviljelylle, kalanviljelylle, kotieläimille sekä rakennuksille aiheutuneista vahingoista. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistäminen

Vesienhallinnan edistämisen tavoitteena on vahvistaa maa- ja metsätalouden sopeutumista muuttuviin sää- ja vesioloihin, parantaa vesien tilaa ja luonnon monimuotoisuutta sekä maatilatalouden toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua, yhteistyötä ja toteutusta, parantavat peltomaan kasvukuntoa sekä vähentävät vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Erityisesti toivotaan hankkeita, joilla edistetään luonnonmukaisen vesienhallinnan sekä vedenpidätys- ja kierrätysratkaisujen käyttöönottoa, kehitetään suometsien ja turvepeltojen ympäristö- ja ilmastokestäviä vesienhallinnan ratkaisuja tai joilla luodaan toimintamalleja maa- ja metsätaloustoimijoiden väliselle yhteistyölle valuma-alueen vesienhallinnan suunnittelussa. Avustuksia voi hakea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta.

Haitallisten vieraslajien torjunta

Kainuun ELY-keskukselta voi hakea tukea haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman mukaiseen torjuntaan, neuvontaan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurannan toteuttamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään maa- ja metsätalousministeriön osoittaman määrärahan puitteissa. Avustusta voidaan myöntää hankkeiden toteuttamisesta, neuvonnasta ja jälkiseurannasta aiheutuviin kustannuksiin.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Haku

Hakemukset on toimitettava viimeistään 30.11.2020. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon avustusmuotokohtaisen ohjeistuksen mukaisesti ja määrärahojen salliessa. Tästä poiketen avustukset rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista tulee toimittaa ELY-keskukseen viimeistään 31.12.2020.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset.

Toimitusosoitteet:
• Lapin ELY-keskus: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3B, 96101 Rovaniemi
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistäminen): kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi tai postitse Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 86, 90101 Oulu
• Kainuun ELY-keskus (haitallisten vieraslajien torjunta): kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi tai postitse Kainuun ELY-keskus, kirjaamo PL, 115, 87101 Kajaani.
• Keski-Suomen ELY-keskus (ympäristökasvatus ja -valistus): kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi tai postitse Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä.

Linkit
Rahoitus ja avustukset (ely-keskus.fi)

Lisätietoja:
Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Rakennusperinnön hoito:
Tarkastaja Riku Tapio, p. 0295 037 546

Saariston ympäristönhoito:
Ylitarkastaja Jukka Alatervo, p. 0295 037 283

Tunturialueiden ympäristönhoito:
Ylitarkastaja Jukka Alatervo, p. 0295 037 283

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat:
Hydrogeologi Anne Lindholm p. 0295 037 021

Vesistökunnostukset sekä vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttaminen:
Vesitalousasiantuntija Reijo Kallioniemi, p. 0295 037 346
Ylitarkastaja Pekka Räinä, p. 040 570 2389

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö:
Vesitalousasiantuntija Juha Kuivalainen, p. 0295 037 391
Vesitalousasiantuntija Juha-Petri Kämäräinen, p. 0295 037 406

Kalataloudelliset kunnostukset:
Kalatalousasiantuntija Jouni Hiltunen, p. 0295 037 046

Luonnonsuojelulailla rauhoitetun lajin aiheuttama vahinko:
Ylitarkastaja Taina Kojola, p. 0295 037 379

Maa- ja metsätalouden vesienhallinta:
Johtava vesitalousasiantuntija Anne-Mari Rytkönen, p. 0295 038 083,
Johtava vesitalousasiantuntija Eeva Nuotio p. 0295 028 025

Haitallisten vieraslajien torjunta:
Vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen, p. 0295 023 799

Ympäristökasvatus ja -valistus:
Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Kuvat

Vanhoja rakennuksia Utsjoen varrella. Kuva: Eija Ojanlatva. Kuva vapaasti käytettävissä.
Vanhoja rakennuksia Utsjoen varrella. Kuva: Eija Ojanlatva. Kuva vapaasti käytettävissä.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Rovaniemi: Hallituskatu 3 B (valtion virastotalo)
Kemi: Valtakatu 28

0295 037 000http://www.ely-keskus.fi/lappi

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapin ELY-keskus

Yritykset kehittävät ratkaisuja koronakriisistä selviämiseen (Lappi)21.10.2020 11:17:28 EESTTiedote

Koronatilanne on vaikuttanut koko Lappiin, jonka elinehtona on kansainvälinen matkailu ja rajoilla tapahtuva liiketoiminta. Maarajojen sulkeminen aiheutti useille yrityksille liiketoiminnan ja kassavirran pysähtymisen, eikä täysipainoiseen toimintaan ole vieläkään päästy. Yritykset ovat suhtautuneet vallitsevaan koronatilanteeseen vastuullisesti, ja eri toimijat ovat kehittäneet ja hakeneet ratkaisuja koronakriisistä selviämiseksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme