Lapsiasiavaltuutettu

Lastensuojelun kriisi on ratkaistava

Jaa

Barnskyddskrisen måste lösas

Kuva: Visual Friday
Kuva: Visual Friday

Tiedote, vapaa julkaistavaksi 17.11.2020 

Lastensuojelusta karanneet ja rikoksiin syyllistyvät nuoret ovat otsikoissa. Lapsiasiavaltuutettu kutsui 20 keskeistä tahoa pyöreään pöytään, jossa etsittiin ratkaisua lastensuojelun laitoshoidon tulevaisuuteen. Lastensuojelussa on vakava kriisi. Työ on erittäin vaativaa, henkilöstö on kuormittunutta ja lapset oireilevat. Vanhat kasvatustavat ja nykyiset normit eivät kohtaa.

* * * * *

Meddelande, fritt att publicera 17.11.2020

Ungdomar som rymt från barnskyddet och gör sig skyldiga för brott figurerar i rubrikerna. Barnombudsmannen bjöd in 20 centrala aktörer till ett rundabordssamtal där man sökte lösningar för framtida anstaltsvård inom barnskyddet. Barnskyddet är i en allvarlig kris. Arbetet är oerhört krävande, personalen är hårt belastad och barnen uppvisar olika symptom. De gamla metoderna för fostran stämmer inte överens med dagens normer.

* * * * *

Lastensuojelu on koko 2000-luvun ollut kielteisessä valokeilassa niin henkilöstön turvattomuuden kuin lasten oikeuksien loukkausten vuoksi. Työntekijät kokevat olevansa keinottomia ja lapset kertovat kaltoinkohtelusta. Lastensuojelun ongelmat ovat olleet useiden kehittämishankkeiden kohteina, mutta vain harva korjausehdotus on toteutunut.

Osa nuorista ei saa apua

Pyöreän pöydän osallistujat olivat yksimielisiä siitä, ettei osa nuorista saa tällä hetkellä apua. Etenkin väkivaltaiset ja päihderiippuvaiset nuoret tarvitsevat vahvaa psykiatrista ja päihdehuollon tukea. Näille nuorille ei löydy sopivia paikkoja. Joskus talous menee lapsen tarpeiden edelle tai paikka otetaan sieltä, missä se on vapaana.

"Lastensuojelussa on uupuneita työntekijöitä ja voimakkaasti oireilevia lapsia. Tilanne on kaikille osapuolille ja koko yhteiskunnalle vaarallinen", toteaa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Ratkaisuksi esitettiin eri alojen nykyistä parempaa yhteistyötä. Lisäksi korostettiin ehkäisevää tukea: perheet tarvitsevat tukea myös nuorisoikäisten kasvattamisessa ja nuoret tukea kouluun ja kaverisuhteisiin.

Lastensuojelu on vaikeaa työtä

Valvontaviranomaiset ovat puuttuneet lasten huonoon kohteluun laitoksissa. Kouluterveyskyselyssä puolet laitoksissa asuvista nuorista oli saanut rangaistuksen, koska joku toinen oli rikkonut sääntöjä. Viidesosa nuorista on kertonut jääneensä ilman ruokaa rangaistuksena jostakin.

Laitostyön vaativuus korostuu tilanteissa, joissa nuoren käytöstä täytyy rajoittaa. Pyörässä pöydässä osa kertoi, ettei nykyinen laki anna riittävästi toimivaltaa rajoitustilanteisiin. Osa taas korosti, ettei lakia osata soveltaa oikealla tavalla. Henkilöstön uupuminen altistaa vaaratilanteille.

Osallistujat korostivat riittävän henkilöstön ja osaamisen merkitystä, jota lisäkoulutus vahvistaa. Tilanteiden ehkäisy ja käsittely yhdessä nuorten kanssa vaativat aikaa.

Onko poliittista tahtoa korjata lastensuojelua?

Lastensuojelun kriisi uhkaa nyt romahtaa yksittäisten työntekijöiden vastuulle. Keskustelussa kysyttiinkin, onko Suomessa riittävää poliittista tahtoa parantaa lastensuojelua. Kansallinen ohjaus ja johto koetaan heikoiksi.

"Poliittisen tahdon ilmaisuksi osallistujat kaipasivat valtakunnallisen ohjauksen lisäämistä ja ehdottivat valtakunnallista työryhmää koordinoimaan lastensuojelun korjaamista", kertoo ylitarkastaja Katja Mettinen.

Lapsiasiavaltuutettu korostaa, että laitosten lapset on otettu pois perheistään, jotta heidän tilanteensa parantuisi. Tämä vastuu on kannettava. Ensiarvoisen tärkeää on huolehtia myös siitä, että lapset saavat osallistua lastensuojelun kiperien kysymysten käsittelyyn – etenkin laitosten arjessa.

* * * * * 

Under hela 2000-talet har barnskyddet fått negativ uppmärksamhet såväl på grund av personalens otrygghet som på grund av kränkningarna av barnets rättigheter. Arbetstagare känner sig rådlösa och barn berättar om kränkande behandling. Barnskyddets problem har varit föremål för ett antal utvecklingsprojekt, men endast få av förbättringsförslagen har förverkligats.

En del av ungdomarna får ingen hjälp

Deltagarna i rundabordssamtalet var eniga om att en del av ungdomarna inte för närvarande får hjälp. I synnerhet våldsbenägna och rusmedelsberoende ungdomar är i behov av starkt stöd från psykiatrin och missbrukarvården. För dessa ungdomar hittar man inte alltid en lämplig placeringsplats. Ibland går ekonomin före barnets behov eller en plats måste tas där det finns en plats ledig.

"Barnskyddets arbetstagare är utmattade och barn uppvisar allvarliga symptom. Situationen är farlig för alla parter och för hela samhället", konstaterar barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Som lösning föreslogs ett bättre samarbete mellan de olika branscherna. Även vikten av förebyggande stöd betonades: familjerna behöver stöd även i fostran av ungdomar och ungdomarna behöver stöd i skolan och i sina kamratförhållanden.

Barnskyddet är ett svårt arbete

Tillsynsmyndigheterna har ingripit i dåligt bemötande av barn på anstalter. Enligt enkäten Hälsa i skolan hade hälften av ungdomar som bor på anstalter bestraffats när någon annan hade brutit mot reglerna. En femtedel av ungdomarna har berättat att de har blivit utan mat som ett straff för något.

Att arbetet på anstalter är krävande betonas i situationer där ungdomarnas beteende måste begränsas. Under rundabordssamtalet berättade en del av deltagarna att den nuvarande lagen inte ger dem tillräcklig behörighet i begränsningssituationer, medan en del betonade att man inte vet hur lagen ska tillämpas på rätt sätt. Personalens utmattning ökar risksituationer.

Deltagarna underströk betydelsen av tillräcklig personal och kompetens samt tilläggsutbildning som stärker kompetensen. Förebyggande och genomgång av risksituationer tillsammans med ungdomarna tar tid.

Finns det någon politisk vilja att förbättra barnskyddet?

För närvarande hotar barnskyddskrisen att bli på de enskilda arbetstagarnas ansvar. Under samtalet ställdes också frågan om huruvida det i Finland finns tillräcklig politisk vilja att förbättra barnskyddet. Den nationella styrningen och ledningen upplevs som svaga.

"Som ett uttryck för den politiska viljan efterlyste deltagarna utökad nationell styrning och föreslog att en nationell arbetsgrupp skulle tillsättas för koordinering av förbättringar i barnskyddet", berättar överinspektör Katja Mettinen.

Barnombudsmannen betonar att barn som bor på anstalter har omhändertagits för att deras situation skulle förbättras. Detta är ett ansvar som måste bäras. Det är av största vikt att även se till att barnen får delta i behandlingen av de svåra frågor som hänför sig till barnskyddet – i synnerhet i anstalternas vardag.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Katja Mettinen
Lapsiasiavaltuutetun toimiston ylitarkastaja
Puh. 0295 666 860
katja.mettinen@oikeus.fi

Kuvat

Kuva: Visual Friday
Kuva: Visual Friday
Lataa

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lapsiasiavaltuutettu
Lapsiasiavaltuutettu
Vapaudenkatu 58 A
40100 Jyväskylä

0295 666 850http://lapsiasia.fi/

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, josta on säädetty lailla (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004). Lapsiasiavaltuutettu antaa Suomen hallitukselle ja eduskunnalle lakisääteisen arvion lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta sekä raportoi määräajoin YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Lapsiasiavaltuutettu tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toimialansa teemoista. Lapsiasiavaltuutettu ei käsittele yksittäisen lapsen asioita.

* * * 

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende statlig myndighet som grundats genom lagen om barnombudsmannen (1221/2004). Barnombudsmannen rapporterar till statsrådet och till Finlands riksdag om hur barn och unga mår och om hur deras rättigheter genomförs. Barnombudsmannen rapporterar också till FN:s kommitté för barnets rättigheter i anslutning till statens regelbundna rapportering. Barnombudsmannen påverkar bland annat genom att göra motioner, ge utlåtanden och delta i den samhälleliga diskussionen. Ombudsmannen har inte rätt att handla i ärenden som gäller enskilda barn.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapsiasiavaltuutettu

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme