Finanssivalvonta

Liv- och skadeförsäkringsbolagens och arbetspensionsanstalternas solvens 31.3.2020: Solvensen på en god nivå hos liv- och skadeförsäkringsbolagen och på en måttlig nivå i pensionssektorn

Dela

Liv- och skadeförsäkringsbolagens solvensbuffertar och flexibiliteten i solvenssystemet hjälpte bolagen att klara av de kraftiga fluktuationerna på investeringsmarknaden under det första kvartalet. Trots de exceptionella omständigheterna låg bolagens solvens kvar på en god nivå. De största konsekvenserna för pensionssektorns solvens realiserades i mars till följd av den negativa utvecklingen på investeringsmarknaden. Omvärldsförändringarna på grund av coronaviruspandemin återspeglas i liv- och skadeförsäkringsbolagens solvens först på längre sikt, men märks redan nu inom pensionsförsäkringen.

Pensionstillgångarna minskade under första kvartalet

Den genomsnittliga avkastningen på pensionssektorns placeringstillgångar var −9,0 % vid utgången av mars, vilket ledde till att solvensgraden, dvs. förhållandet mellan pensionstillgångarna och ansvarsskulden, sjönk. Den totala avkastningen på pensionstillgångarna minskade särskilt på grund av den minskade avkastningen på noterade aktier, men avkastningen på ränteplaceringar var likaså negativ till följd av stigande riskmarginaler på högriskobligationer.

Den genomsnittliga solvensställningen, dvs. förhållandet mellan pensionsanstalternas solvenskapital och solvensgränsen, försvagades betydligt. Solvenskapitalet minskade huvudsakligen till följd av värdeförändringar på placeringarna. Samtidigt sjönk också solvensgränsen, dvs. pensionsanstalternas beräknade riskbaserade solvenskapitalkrav, men proportionellt sett mindre än solvenskapitalet. Till ändringen av solvensgränsen bidrog den ovan nämnda värdeförändringen på placeringstillgångarna och den minskade andelen högriskplaceringar. Den genomsnittliga solvensen för pensionssektorn ligger fortfarande på en måttlig nivå. Vid slutet av april var den genomsnittliga solvensgraden för arbetspensionsanstalter 123 % och solvensställningen 1,6.

Starkare solvensgrad i livförsäkringsbolagen trots sjunkande aktiepriser

Solvensgraden inom livförsäkringssektorn var högre än vid årsskiftet och högre än vid samma tidpunkt i fjol. Värdeminskningen på aktier minskade livförsäkringsbolagens kapitalkrav för aktierisken, varvid solvenskapitalkravet sänktes. Därmed minskade emellertid också skillnaden mellan bolagens tillgångar och skulder.
Livförsäkringsbolagens placeringar var förlustbringande under första kvartalet 2020 (−4,5 %). Utöver aktierna gav också ränteplaceringarna förlust. Avkastningen på fastighetsinvesteringarna var fortsatt positiv.

Skadeförsäkringsbolagens solvensbuffertar var tillräckliga för att motstå konsekvenserna av det branta fallet på investeringsmarknaden

Vid slutet av mars sjönk solvensgraden lägre än någonsin tidigare i Solvens II-regelverkets historia, men var fortsatt god. Kapitalbasen översteg solvenskapitalkravet i alla skadeförsäkringsbolag. Placeringsverksamheten var förlustbringande (−4,2 %), vilket minskade kapitalbasen och försvagade solvensen. Placeringsintäkterna minskade inte bara på grund av sjunkande aktiepriser utan också till följd av stigande riskmarginaler. Till den minskade kapitalbasen bidrog också den ökade ansvarsskulden på grund av säsongvariationen och sjunkande räntor.

Finansinspektionen publicerar uppgifter om kapitaltäckning och solvens i finanssektorn regelbundet fyra gånger om året. Uppgifterna för det andra kvartalet publiceras i september. I den exceptionella situationen med anledning av coronaviruskrisen har Finansinspektionen effektiviserat sin tillsyn av läget i finanssektorn.

Uppgifter om kapitaltäckningen i banksektorn under det första kvartalet publiceras i slutet av juni. På grund av coronakrisen har bankerna fått en månad extra tid för rapporteringen.

Bilagor

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Kaisa Forsström, Försäkringstillsyn. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 52 50, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Makrovakauspäätös: Asuntolainojen lainakattoa kevennetään, luottolaitosten muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy ennallaan 0,0 prosentissa29.6.2020 14:00:00 EESTTiedote

Finanssivalvonnan johtokunta palauttaa asuntolainojen lainakaton perustasolle 90 prosenttiin muille kuin ensiasunnonostajille. Päätöksellä tuetaan asuntomarkkinoiden toimintaa koronapandemian seurauksena muuttuneessa taloustilanteessa. Johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille.

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket mildras, det kontracykliska buffertkravet för kreditinstitut hålls oförändrat på nivån 0,0 procent29.6.2020 14:00:00 EESTTiedote

Finansinspektionens direktion återställer bolånetaket på basnivån 90 % för andra än förstagångsköpare. Genom beslutet stöds verksamheten på bostadsmarknaden i det förändrade ekonomiska läget till följd av coronapandemin. Direktionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut.

Macroprudential decision: Residential mortgage loan cap to be relaxed, countercyclical capital buffer rate remains unchanged at 0.0 percent29.6.2020 14:00:00 EESTPress release

The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is restoring the loan cap for residential mortgage loans other than first-home loans to the standard level of 90%. This decision supports the proper functioning of the housing market in an economic environment altered by the coronavirus pandemic. The Board will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions.

Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle liputusilmoituksen viivästymisestä16.6.2020 12:09:19 EESTTiedote

Finanssivalvonta on määrännyt 45 000 euron suuruisen seuraamusmaksun Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle, sillä yhtiö ei ole noudattanut arvopaperimarkkinalaissa säädettyä määräaikaa huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamiselle. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, ja tässä tapauksessa liputusilmoitus viivästyi 20 kaupankäyntipäivällä.

FIN-FSA imposes penalty payment on Evli Fund Management Company Ltd for delay in notification of major holdings16.6.2020 12:09:19 EESTPress release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has imposed a penalty payment of EUR 45,000 on Evli Fund Management Company Ltd for failure to comply with the deadline laid down in the Securities Markets Act for notifying major shareholdings and proportions of voting rights. The notification must be made without undue delay, whereas in this case the delay was 20 trading days.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum