Suomen ympäristökeskus

MAAMERI-hanke lisäsi ymmärrystä Saaristomeren toipumisen edellytyksistä

Jaa
Saaristomeren tilan parantaminen tarvitsee monitieteistä tutkittua tietoa meriekosysteemin vasteista ravinnekuormituksen muutoksiin sekä tarkkaa perustietoa ravinteiden varastoista ja niiden muutoksista. MAAMERI-hanke kokosi kotimaisen merentutkimuksen osaajat tuottamaan Saaristomeren tilan parantamiseen tarvittavaa tutkimustietoa.
Työskentelyä merentutkimusalus Arandalla MAAMERI-hankkeen tutkimusmatkalla Saaristomerellä huhtikuussa 2021. Kuvassa otetaan sedimenttinäytteitä pehmeästä kertymäpohjasta putkinoutimella, jonka vaijeri menee mereen. Etualalla GTK:n ja Syken tutkijat siivuttavat sedimenttinäytteitä talteen tutkimuksia varten. © Riikka Puntila-Dodd, Syke
Työskentelyä merentutkimusalus Arandalla MAAMERI-hankkeen tutkimusmatkalla Saaristomerellä huhtikuussa 2021. Kuvassa otetaan sedimenttinäytteitä pehmeästä kertymäpohjasta putkinoutimella, jonka vaijeri menee mereen. Etualalla GTK:n ja Syken tutkijat siivuttavat sedimenttinäytteitä talteen tutkimuksia varten. © Riikka Puntila-Dodd, Syke

Rehevöityminen uhkaa edelleen Saaristomeren terveyttä

Saaristomeren ekosysteemin terveyttä uhkaa erityisesti rehevöityminen. Rehevöityminen johtuu erityisesti maataloudesta tulevasta kasviravinteiden typen ja fosforin liian suuresta kuormituksesta. Saaristomeren ravinnekuormitus ei ole laskenut toivotulla tavalla. Jokien tuoma ravinnekuormitus vaikuttaa merkittävästi voimakkaasti rehevöityneen sisäsaariston tilaan, ja siellä maalta tulevan kuormituksen vähentämisellä voidaan saavuttaa suurimmat hyödyt. Ulkosaaristossa veden virtausten muualta Itämereltä tuomat ravinteet ovat suurin rehevöitymisen lähde, ja ongelmaa pitääkin ratkoa myös kansainvälisessä yhteistyössä.

Meriekosysteemin toiminnan ymmärtäminen vaatii tutkittua tietoa

Vuosina 2020–2022 toteutettu monitieteinen MAAMERI-hanke vahvisti monipuolisesti tietopohjaa, jota hyödynnetään Saaristomeren meriympäristön hoitoa ja hallintaa koskevassa päätöksenteossa. Hanke tutki erityisesti fosforin kulkeutumista ja kiertoa elävän ja elottoman luonnon välillä rannikolta avomerelle. Tavoitteena oli tuottaa vesien- ja merenhoidossa käytettävän mallinnuksen kehittämiseen tarvittavaa tutkimustietoa ja tukea vesiensuojelutoimien, kuten kipsilevityksen, vaikutusten seurantaa. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa tietopohjaa rehevöitymisen vaikutuksista Saaristomeren ekosysteemissä. Tutkimuksia tehtiin laajasti Saaristomeren sisä-, väli- ja ulkosaaristoissa sekä erityisesti Paimionjoen suulta avomerelle ulottuvalla alueella.

”Nykyisin vesien- ja merenhoidossa päätöksenteon apuna käytetään erilaisia malleja ekosysteemin toiminnasta. Erityisen tärkeää on jatkuvasti täydentää näiden mallien lähtötietoja, kehittää mallien rakennetta ja näin lisätä niillä tehtävien arvioiden luotettavuutta”, sanoo MAAMERI-hankkeen koordinoija, johtava tutkija Hermanni Kaartokallio Suomen ympäristökeskuksesta.

MAAMERI-hanke toteutettiin ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman sekä hankepartnereiden yhteisrahoituksella. Hankkeessa Saaristomerta tutkittiin tutkimusaluksilla, tutkimusasemilla, automaattisilla mittareilla ja kaukokartoitusmenetelmillä. Työhön osallistuivat lähes kaikki suomalaisen merentutkimuksen keskeiset toimijat. Tutkimuslaitoksista olivat mukana Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos sekä hanketta koordinoinut Suomen ympäristökeskus, yliopistoista Helsingin ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Lisäksi hankkeeseen osallistui Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Suomen merentutkimuksen infrastruktuuri FINMARI oli keskeisessä roolissa eri tutkijoiden, tutkimuslaitosten ja yliopistojen erikoisosaamisen ja -välineistön yhdistäjänä.

Saaristomeren sisäisestä kuormituksesta saatiin uutta tietoa

Sisäinen kuormitus, eli merenpohjaan vajonneen fosforin vapautuminen uudelleen veteen, on yksi keskeinen rehevöitymistä ylläpitävä tekijä. Hanke tuotti uutta tietoa Saaristomeren pohjan ominaisuuksista ja fosforipitoisuuksista. Suurimmat mahdollisesti pohjasta veteen vapautuvan fosforin pitoisuudet löytyvät välisaaristossa Mynälahden eteläpuolelta sekä sisäsaaristossa Kemiön ja Hankoniemen väliltä. Merkittävää uutta tietoa tuotettiin myös meriveden virtauksista rikkonaisella Saaristomerellä, syvistä merenalaisista kanjoneista tuulten ajamiin pintavirtauksiin.

Tutkimus tarkensi tietoa jokien kuljettaman hiukkasaineksen fosforipitoisuudesta ja koostumuksesta, sen laskeutumisesta pohjalle ja hajoamisesta. Suuri osa aineesta vajoaa pohjaan jo lähellä jokisuuta, mutta eloperäisen aineksen hajoaminen sedimentissä on aktiivista jokisuulta avomerelle asti. Eloperäisen aineksen hajotus tuottaa myös ilmastoaktiivisia kaasuja, kuten hiilidioksidia, metaania ja typpioksiduulia (CO2, CH4 ja N2O). Ilmastoaktiivisten kaasujen pitoisuudet olivat korkeimmillaan jokisuulla noin 80-kertaisia verrattuna uloimpaan avomeripisteeseen. Jokikuormitus muokkaa Paimionlahdella sekä kasvi-, levä- että eläinlajistoa.

Saaristomeren tilan arviointia varten tuotettiin uusia satelliittihavaintoihin perustuvia kartta-aineistoja. Uudet veden sameudesta, fosforipitoisuudesta, levämäärästä ja lämpötilasta kertovat päivittyvät aineistot tulevat avoimesti saataville Suomen ympäristökeskuksen TARKKA-palveluun, ja niitä voi vapaasti hyödyntää yksityisiin, paikallisiin tai alueellisiin tarpeisiin.

Meriekosysteemejä koskevan tutkitun tiedon tarve kasvaa

Meren ekosysteemien toiminnan kannalta rannikon elinympäristöt ovat keskeisiä. Ilmastonmuutos, rehevöityminen ja muut ihmisen aiheuttamat riskit uhkaavat heikentää niiden tilaa. Samaan aikaan kiinnostus merialueiden taloudelliseen hyödyntämiseen on kovassa kasvussa.

”Rehevöityminen, ilmastonmuutos, luontokato ja ihmistoimien riskien hallinta kietoutuvat rannikkoekosysteemeissä yhteen tavalla, jonka ymmärtäminen edellyttää vankkaa ja monipuolista merentutkimusta myös Suomessa. Meriluonnon suojelu vaatii ymmärrystä siitä, miten rannikon elinympäristöt muuttuvat ajan myötä ja miten vastustuskykyisiä ne ovat äkillisiä ympäristön muutoksia vastaan”, sanoo Hermanni Kaartokallio.

MAAMERI tuki peltojen kipsikäsittelyn vaikutusten seurantaa

Vesien- ja merensuojelun suunnittelu ja toteuttaminen vaatii kohdennettua tutkimustietoa ja pitkäjänteistä seurantaa. MAAMERI-hanke tuotti uutta tietoa myös ympäristöministeriön käynnistämän KIPSI-hankkeen vaikutusten seurantaan. Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan kuuluvassa KIPSI-hankkeessa maatalousmaasta huuhtoutuvaa fosforinkuormitusta vähennetään peltojen kipsikäsittelyllä.

”Tutkimusaikana laaja kipsikäsittely Saaristomeren valuma-alueella oli vasta alkamassa, joten sen vaikutukset maatalouden päästöihin eivät vielä näkyneet tuloksissa. Tuotimme kuitenkin merkittävää uutta tietoa, jonka avulla kipsikäsittelyn ja muiden innovatiivisten vesiensuojelutoimien vaikutuksia voidaan jatkossa seurata paremmin. Suojelutoimien vaikutusten seurantaan saatiin myös uusia koko Saaristomeren mittakaavassa vaikuttavia työkaluja ja tutkimusaineistoja”, kertoo Hermanni Kaartokallio.

Meriekosysteemin toiminnan ymmärtämisen ja muutosten ennustamisen vaatiman mittaus- ja tutkimustiedon hankkiminen vaatii edistynyttä tieteellistä osaamista ja laajaa toimijoiden yhteistyötä. Saaristomeren ongelmien ratkaiseminen vaatii edelleen pitkäaikaista sitoutumista paitsi vesiensuojelutoimiin, myös jatkuvaan tiedon tuotantoon ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Hankkeen koordinaattori, johtava tutkija Hermanni Kaartokallio, Suomen ympäristökeskus, s-posti: etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 247 (tavoitettavissa 16.3.2023 parhaiten klo 12–13 ja 15–17)

Jokikuormituksen vaikutukset eliöstöön: Yliopistotutkija Sonja Salovius-Lauren, Åbo Akademi s-posti: etunimi.sukunimi@abo.fi p. 046 9216 458 (tavoitettavissa 16.3.2023 parhaiten klo 12–13 ja 15–17)

Saaristomeren pitkäaikaismuutokset: Apulaisprofessori Jari Hänninen, Turun yliopisto, s-posti: etunimi.sukunimi@utu.fi, p. 050 4017 838

Luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos: Professori Alf Norkko, Helsingin yliopisto, s-posti: etunimi.sukunimi@helsinki.fi, p. 050 5686 766

Merenpohjan ominaisuudet: Tutkimusprofessori Aarno Kotilainen, Geologian tutkimuskeskus, s-posti: etunimi.sukunimi@gtk.fi, p. 0400 624 939 (tavoitettavissa 16.3.2023 parhaiten klo 14–17)

Meriveden virtaukset: Yksikönpäällikkö Laura Tuomi, Ilmatieteen laitos, s-posti: etunimi.sukunimi@fmi.fi, p. 0295 396 404

Viestintäasiantuntija Eija Järvinen, Suomen ympäristökeskus, s-posti: etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 242

Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa

Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.

Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.

Puh:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Kuvat

Työskentelyä merentutkimusalus Arandalla MAAMERI-hankkeen tutkimusmatkalla Saaristomerellä huhtikuussa 2021. Kuvassa otetaan sedimenttinäytteitä pehmeästä kertymäpohjasta putkinoutimella, jonka vaijeri menee mereen. Etualalla GTK:n ja Syken tutkijat siivuttavat sedimenttinäytteitä talteen tutkimuksia varten. © Riikka Puntila-Dodd, Syke
Työskentelyä merentutkimusalus Arandalla MAAMERI-hankkeen tutkimusmatkalla Saaristomerellä huhtikuussa 2021. Kuvassa otetaan sedimenttinäytteitä pehmeästä kertymäpohjasta putkinoutimella, jonka vaijeri menee mereen. Etualalla GTK:n ja Syken tutkijat siivuttavat sedimenttinäytteitä talteen tutkimuksia varten. © Riikka Puntila-Dodd, Syke
Lataa
Jokiveden Saaristomereen kuljettaman hiukkasmaisen fosforin suurin hetkellinen kuormitus Paimionlahdella vuosina 2020–2021. Kuormitus on laskettu satelliittikuvilta tulkitun sameuden perusteella. Kuormitus vaihtelee eri vuosina merkittävästi. Kuva: Syke
Jokiveden Saaristomereen kuljettaman hiukkasmaisen fosforin suurin hetkellinen kuormitus Paimionlahdella vuosina 2020–2021. Kuormitus on laskettu satelliittikuvilta tulkitun sameuden perusteella. Kuormitus vaihtelee eri vuosina merkittävästi. Kuva: Syke
Lataa
Suomessa ei tällä hetkellä ole tehokasta pitkäaikaisseurantaa, jolla seurattaisiin rannikonläheisten tärkeiden matalien elinympäristöjen, kuten sinisimpukkariuttojen, meriajokasniittyjen ja kuvan rakkohaurumetsien kehitystä. © Tiina Salo, Åbo Akademi
Suomessa ei tällä hetkellä ole tehokasta pitkäaikaisseurantaa, jolla seurattaisiin rannikonläheisten tärkeiden matalien elinympäristöjen, kuten sinisimpukkariuttojen, meriajokasniittyjen ja kuvan rakkohaurumetsien kehitystä. © Tiina Salo, Åbo Akademi
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000https://www.syke.fi/fi-FI

On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus

Syke Policy Brief: Biodiversitetsförlusten kan bekämpas med restaurering23.3.2023 07:41:08 EET | Tiedote

I EU bereds en förordning om restaurering och även Finland förbereder sig på att verkställa den. Restaurering av vattendrag, myrmarker och skogar reparerar sådana skador på den biologiska mångfalden som orsakats av människan. Det är absolut nödvändigt att stoppa naturförlusten för att trygga ekosystemens och människornas välbefinnande. I sin nya publikation Syke Policy Brief beskriver Finlands miljöcentral hurdana behov av restaurering som finns i Finland och vilken nytta man kan uppnå med restaureringsåtgärderna.

Syke Policy Brief: Luontokatoa voidaan torjua ennallistamalla23.3.2023 07:39:51 EET | Tiedote

EU:ssa valmistellaan ennallistamisasetusta, jonka toimeenpanoon myös Suomi varautuu. Vesistöjen, soiden ja metsien ennallistaminen korjaa ihmisen aiheuttamia haittoja luonnon monimuotoisuudelle. Luontokadon pysäyttäminen on välttämätöntä ekosysteemien ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Suomen ympäristökeskus hahmottelee uudessa Policy Brief -julkaisussaan, minkälaisia tarpeita Suomessa on ennallistamiselle ja mitä hyötyjä ennallistamistoimilla voidaan saavuttaa.

Tuet kohdentuvat suurituloisille ja pieniin remontteihin — tutkimushanke suosittaa muutoksia energia-avustukseen21.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Ilmastonmuutos ja energiakriisi ovat kannustaneet suomalaisia pohtimaan ja toteuttamaan energiaremontteja asunnoissaan. Niiden vauhdittamiseksi asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on jakanut energia-avustusta vuodesta 2020 lähtien. Tänään julkaistun politiikkasuosituksen mukaan tätä tukimuotoa kannattaa jatkaa, mutta avustukseen pitää tehdä merkittäviä muutoksia, jotta se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Itämereen ja vesistöihin kohdistuvan maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi tarvitaan tehokkaita lisätoimia14.3.2023 07:32:31 EET | Tiedote

Keinoja vähentää pelloilta huuhtoutuvaa, vesiä rehevöittävää fosforia on etsitty Samassa Vedessä -hankkeessa. Maatalouden fosforikuormitusta tarkasteltiin luonnontieteellisestä, yhteiskunnallisesta, oikeudellisesta ja tuotannollisesta näkökulmasta. Tutkimusta tehtiin laboratoriokokeista aina valuma-aluetarkasteluihin asti. Hanke on valmistellut politiikkasuositukset, jotka on suunnattu päättäjille sekä maatalouden neuvontajärjestöille ja vesiensuojelun parissa toimijoille.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme