Työterveyslaitos

Majoriteten av löntagarna stödjer klimatåtgärder på sin arbetsplats

Dela
Arbetstagarna upplever arbetsplatsernas roll viktig i begränsning av klimatförändringen. Varannan arbetstagare berättade om förändringar mot arbetsmetoder som är mer klimatvänliga än tidigare. Arbetstagarnas åsikter om sitt eget arbetes ekologiska hållbarhet och arbetsplatsernas klimatåtgärder utreddes med Arbetshälsoinstitutets enkät för första gången i Finland.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 30.1.2023

Finska arbetstagarnas åsikter står starkt på hållbarhetsomställningens sida enligt Arbetshälsoinstitutets Klimatförändring och arbete-enkät. Två av tre svarare säger att åtgärderna för att begränsa klimatförändringen även är arbetsplatsernas ansvar.

– Löntagare i Finland är medvetna om hållbarhetskrisens orsaker och behovet för förändring. Människans verksamhet på jorden måste anpassas inom ekologiskt hållbara gränser, och arbetet spelar en viktig roll i att lösa hållbarhetskrisen, betonar forskare Fanni Moilanen från Arbetshälsoinstitutet.

Klimatförändringen är ett brett identifierat fenomen, och det upplevs nödvändigt även bland arbetstagarna att övergå till ett koldioxidneutralt samhälle.

Nästa alla svararna anser att jordens klimat håller på att förändras. Dessutom utvärderar 78 procent av svararna att strävandet efter ett koldioxidneutralt samhälle är viktigt. 75 procent av svararna berättar att en ständig ekonomisk tillväxt inte är möjlig på grund av jordens begränsade resurser.

En knapp tredjedel anser att deras arbetsplats är en föregångare

Cirka hälften av enkätens svarare berättar att arbetssätt på arbetsplatsen har förändrats för att begränsa klimatförändringen. Dessutom berättar nästan hälften att det på arbetsplatsen används teknologi som begränsar klimatförändringen.

I svaren framkom att alla arbetsplatsåtgärder inte kommuniceras till de anställda på ett sådant sätt att budskapet skulle nå de anställda. Varannan svarare utvärderar att man inte har berättat om den egna arbetsplatsens handlingar som begränsar klimatförändringen.

– Enkätens resultat mäter inte direkt klimatåtgärdernas verkliga omfattning på arbetsplatserna utan arbetstagarnas uppfattning om saken, berättar forskningsprofessor Tuomo Alasoini från Arbetshälsoinstitutet.

En knapp tredjedel av svararna anser att den egna arbetsplatsen är en föregångare i klimatvänlig verksamhet inom sin bransch.

– Det är intressant att över hälften av arbetstagarna identifierar saker på sin egen arbetsplats med vilka arbetet har förändrats mot en mer klimatvänlig riktning. Å andra sidan skulle många arbetsplatser ha möjligheter att agera även aktivare än nu i begränsningar av klimatförändringen, säger Fanni Moilanen.

Arbetsplatsers vanligaste klimatåtgärder

Den vanligaste klimatåtgärden på finska arbetsplatser var utveckling av klimatvänliga arbetssätt tillsammans med arbetsgivaren och arbetstagarna: om detta rapporterade 28 procent av svararna.

Dessutom berättade var fjärde svarare att det finns ett klimatprogram eller en klimatstrategi på den egna arbetsplatsen. Var femte svarare berättade att arbetstagarnas förslag har lett till en förändring mot klimatvänliga arbetsmetoder på arbetsplatsen.

Över hälften av svararna hade funderat på hur det egna arbetet påverkar klimatet. Hälften av svararna berättade att de själva hade gjort förändringar i arbetspraxis eller arbetsmetoder för att agera på mer ekologiskt hållbara sätt i arbetet.

– Arbetsplatsernas verksamhet på gräsrotsnivå har betydelse i att utveckla lokala hållbara lösningar. Om arbetstagarna har möjligheter att ändra på arbetet så att det blir mer ekologiskt hållbart, lönar det sig att uppmuntra till det, kommenterar äldre sakkunnig Arja Ala-Laurinaho från Arbetshälsoinstitutet.

Klimatförändringen och arbete-enkäten upprepas regelbundet

Klimatförändringen och hållbarhetsomställningen har redan länge identifierats som fenomen som förändrar arbetslivet. Trots det har det inte funnits etablerade mätare för att mäta fenomen inom den gröna omställningen, som anpassar sig till arbetslivet.

Arbetshälsoinstitutets enkät Klimatförändringen och arbete skapar för arbetslivets framtids skull unika forskningsrön, och den ska upprepas med ett par års mellanrum i fortsättningen.

– Vi utvecklade en ny frågemetod som man kan granska klimatförändringens och hållbarhetsomställningens arbetslivsinverkningar med. I centrum för denna första datainsamling var arbetstagarnas åsikter, berättar Fanni Moilanen.

– I fortsättningen har vi som mål att komplettera bilden som nu skapats med en motsvarande enkät som riktas till arbetsgivare. Redan hittills har vår enkät väckt även internationell intresse på grund av sin unika karaktär, säger Tuomo Alasoini.

Forskningsprojekt: Klimatförändringen och arbete – systematisk insamling av uppgifter om hur arbetslivet påverkas av klimatförändringen

  • I projektet forskar och utvecklar man mätare för att utvärdera hur arbetslivet påverkas av klimatförändringen. Resultaten skapar en situationsbild om förändringarna som sker i arbetslivet och som orsakas av klimatförändringen och den gröna omställningen.
  • Klimatförändringen och arbete-enkäten som samlades in på våren 2022 utfördes för första gången år 2022, och därför finns ingen jämförelsedata om ämnet än.
  • I enkäten svarade 1 917 löntagare från olika branscher på våren 2022. Datainsamlingen utfördes tillsammans med Statistikcentralen.
  • Enkätresultat publiceras senare i Arbetshälsoinstitutets webbtjänst Arbetslivskunskap.
  • Projektets webbplats (på finska): Klimatförändringen och arbete – systematisk insamling av uppgifter om hur arbetslivet påverkas av klimatförändringen | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Mer information

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Försämringen av arbetshälsan har inte kunnat stoppas9.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Finländarnas arbetshälsa och upplevelse av arbetsförmågan har fortsättningsvis blivit allt sämre, berättar Arbetshälsoinstitutets uppföljningsundersökning Miten Suomi voi? (Hur mår Finland?). Även arbetsengagemanget har försvagats något. Symtomen på arbetsutmattning har ökat särskilt bland arbetstagare med en lägre utbildningsnivå. Även yngre ålder hör samman med försvagad arbetshälsa. Forskarna efterlyser en ändrad utvecklingsriktning på arbetsplatserna genom att förbättra arbetsförhållandena och arbetets resurser.

Työhyvinvoinnin heikentymistä ei ole saatu pysäytettyä9.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Suomalaisten työhyvinvoinnin ja työkyvyn kokemukset ovat edelleen heikentyneet, kertoo Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -seurantutkimus. Myös työhön panostaminen on lievässä laskussa. Työuupumusoireilu on lisääntynyt etenkin alemman koulutustason työntekijöillä. Myös nuorempi ikä on yhteydessä heikompaan työhyvinvointiin. Tutkijat peräänkuuluttavat työpaikoilta kehityssuunnan muuttamista parantamalla työoloja ja työn voimavaroja.

Utvecklingen av företagshälsovården är redan i full gång7.3.2023 11:10:57 EET | Tiedote

Arbetshälsoinstitutet betonar att det ur välfärdssamhällets perspektiv är kritiskt att utveckla företagshälsovården baserat på forskning och i samarbete med arbetslivet. För att på ett heltäckande sätt kunna stödja arbetsförmågan krävs både förebyggande företagshälsovård och sjukvård. Även om kostnaderna för företagshälsovården huvudsakligen riktas mot arbetsgivarna, sker utvecklingsarbetet i ett omfattade samhällsnätverk. Det senaste är ett nytt forskningsnätverk.

Lithium-ion batteries are in all workplaces, but not enough provision is made for safety risks7.3.2023 08:30:00 EET | Press release

Lithium-ion batteries are found in everyday workplace equipment such as phones and computers. However, their manufacture, use and recycling pose risks both to consumers and to the safety and health of those working at different stages. Working with batteries requires identification and awareness of occupational safety risks during their life cycle and risk management.

Det finns litiumjonbatterier på varje arbetsplats men beredskapen för säkerhetsrisker är inte tillräcklig7.3.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Litiumjonbatterier finns i vardagliga verktyg på arbetsplatserna, såsom telefoner och datorer. Deras tillverkning, användning och återvinning är dock förknippade med risker för både konsumenter och hälsan och säkerheten för alla som arbetar under olika skeden av batteriernas livscykel. Arbete med batterierna kräver identifiering av och medvetenhet om arbetssäkerhetsrisker som uppstår under batteriets livscykel samt beredskap för dessa risker.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum