Finanssivalvonta

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket och det kontracykliska buffertkravet för kreditinstitut hålls oförändrade

Dela

Finansinspektionens direktion håller kvar bolånetaket på 85 % för andra än förstabostads-köpare för att stävja riskerna med hushållens skuldsättning. Direktionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut, då utlåningsutvecklingen inte tyder på någon överhettning av kreditmarknaden.

- Även om de cykliska och strukturella riskerna för den finansiella stabiliteten i Finland är praktiskt taget oförändrade, är det också i Finland skäl att skapa beredskap för en eventuell ökning av systemriskerna i utlåningen och på bostadsmarknaden i framtiden. Samtidigt är det motiverat att bedöma behovet av nya makrotillsynsverktyg i enlighet med förslagen från finansministeriets arbetsgrupp, framhåller direktionens ordförande Marja Nykänen.

Inget kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut

Högkonjunkturen är förbi i Finland och den ekonomiska tillväxten bromsar in tillfälligt i takt med utvecklingen i den övriga världen. Konsumenternas förtroende och förväntningarna om sysselsätt-ningsläget har försämrats samtidigt som det fortsatt sköra ekonomiska läget i euroområdet och globala osäkerheter, såsom handelstvister, Brexit och problem i den kinesiska ekonomin, kastar en skugga över de ekonomiska utsikterna för Finland.

De ekonomiska tillväxtprognoserna för Finland räknar med avtagande BNP-tillväxt. Konsumenternas förtroende och förväntningar om sysselsättningsläget har försämrats samtidigt som de ekonomiska utsikterna för Finland fördystras bland annat av globala osäkerheter, såsom spänningarna i handeln mellan USA och Kina och oklarheterna kring Brexit.

Utlåningsutvecklingen visar inte några tecken på en sådan överhettning på kreditmarknaden som skulle tala för ett kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut. Det senaste värdet av det riskmått som ligger till grund för buffertkravet - trendavvikelsen avseende kreditstocken och BNP - är -10,2 procentenheter, vilket ger det kontracykliska buffertkravet referensvärdet 0,0 %.

Bolånetaket för andra än förstabostadsköpare ligger kvar på 85 %

De långsiktiga strukturella sårbarheterna i det finansiella systemet i Finland är fortfarande stora. Till hushållens växande skuldsättning bidrar alltjämt bostadsbolagslån för nya bostäder och konsumentkrediter. Bostadsutlåningen och handeln med gamla bostäder ökade något sommaren 2019. Räntemarginalerna på bostadslån har blivit snävare och bostadslån med mycket långa löptider allt vanligare.

Byggverksamheten har mattats av, vilket har bromsat in ökningen av utestående bostadsbolagslån. Trots att skuldökningen har varit långsammare än tidigare under den senaste tiden, ligger hushållsskulden i förhållande till hushållens disponibla årsinkomster alltjämt nära sin rekordnivå och var 128 % under andra kvartalet 2019. För att motverka de systemrisker som följer av hushållens höga skuldsättning är det alltjämt motiverat att hålla kvar den maximala belåningsgraden på 85 % för andra än förstabostadsköpare i enlighet med Finansinspektionens direktions tidigare beslut.

Finansinspektionens direktion gör kvartalsvis en bedömning av riskerna för den finansiella stabiliteten i Finland på kort och lång sikt. Vid behov kan direktionen skärpa eller lätta på de s.k. makrotillsynsverktyg som främjar den finansiella stabiliteten. Direktionen fattar kvartalsvis beslut om storleken av det kontracykliska buffertkravet och den maximala belåningsgraden för bostadslån. Systemriskbuffertkravet och buffertkravet för nationellt systemviktiga kreditinstitut (s.k. O-SII-buffertkrav) ses över årligen.

Bilagor

  • Direktionens beslut om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf)
  • Finansinspektionens direktörs remitterade förslag om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf, på finska)
  • Yttranden om direktörens förslag om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf, på finska)
    • Finlands Bank
    • finansministeriet
    • social- och hälsovårdsministeriet
  • Makrotillsynsrapport 2/2019: vinter

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av

ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Strategy of the Financial Supervisory Authority 2020-2022: Supervision will focus on impacts and risks of digitalisation and climate change on the financial sector and prevention of money laundering21.1.2020 10:35:15 EETPress release

The strategy of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) for 2020-2022 is based on three main pillars: orienting supervision according to changes in the operating environment, improving quality and efficiency of operations, and maintaining the strong expertise of personnel. In the next few years, according to the strategy, supervision will focus on three key areas: climate change, digitalisation and prevention of money laundering.

Finanssivalvonnan strategia 2020-2022: Valvonnassa korostuvat digitalisaation ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ja riskit finanssisektorille sekä rahanpesun estäminen21.1.2020 10:35:12 EETTiedote

Finanssivalvonnan strategia vuosille 2020-2022 nojaa kolmeen peruspilariin: valvonnan suuntaamiseen toimintaympäristön muutosten mukaisesti, toiminnan laadukkuuden ja tehokkuuden vahvistamiseen sekä henkilöstön vankkaan asiantuntemukseen. Strategia nostaa seuraaville vuosille keskiöön kolme valvonnallisesti merkittävää osa-aluetta: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja rahanpesun estäminen.

Finansinspektionens strategi 2020-2022: Tillsynen fokuserar på konsekvenserna och riskerna av digitaliseringen och klimatförändringen för den finansiella sektorn samt på penningtvättsbekämpning21.1.2020 10:35:12 EETTiedote

Finansinspektionens strategi för 2020-2022 vilar på tre grundpelare: inriktning av tillsynen efter förändringarna i omvärlden, bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten och personalens gedigna kompetens. Strategin för de närmaste åren lyfter fram tre prioriterade områden för tillsynen: klimatförändring, digitalisering och penningtvättsbekämpning.

Financial Supervisory Authority prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds and providing investment services without authorisation18.12.2019 13:44:54 EETPress release

By its decision dated 17 December 2019, the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) obliges ICON Corporation Ltd to discontinue offering fund shares and prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds. In addition, the FIN-FSA considers that ICON Corporation Ltd has provided investment services without appropriate authorisation and prohibits ICON Corporation Ltd from continuing the provision of investment services. The grounds for this decision are serious shortcomings, omissions and violations identified by the FIN-FSA in the activities of ICON Corporation Ltd. To enforce the prohibitions, the FIN-FSA imposes a conditional fine of EUR 4 million.

Finansinspektionen förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder och att tillhandahålla investeringstjänster utan verksamhetstillstånd18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Genom sitt beslut 17.12.2019 förpliktar Finansinspektionen ICON Corporation Oy (nedan även ICON) att upphöra med att erbjuda fondandelar och förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder. Dessutom anser Finansinspektionen att ICON Corporation Oy har tillhandahållit investeringstjänster utan behörigt verksamhetstillstånd, och förbjuder ICON Corporation Oy att fortsätta tillhandahållandet av investeringstjänster. Beslutet bygger på allvarliga brister, försummelser och förseelser som Finansinspektionen uppdagat i ICON Corporation Oy:s verksamhet. För att effektivera förbuden ställer Finansinspektionen ett vite på fyra miljoner euro.

Finanssivalvonta kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen ja sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Finanssivalvonta velvoittaa 17.12.2019 päivätyllä päätöksellään ICON Corporation Oy:n (jäljempänä myös ICON) lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Lisäksi Finanssivalvonta katsoo, että ICON Corporation Oy on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa, ja kieltää ICON Corporation Oy:tä jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista. Päätöksen taustalla on Finanssivalvonnan havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset ICON Corporation Oy:n toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi Finanssivalvonta asettaa neljän miljoonan euron uhkasakon.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum