Finanssivalvonta

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket och det kontracykliska buffertkravet för kreditinstitut hålls oförändrade

Dela

Finansinspektionens direktion håller kvar bolånetaket på 85 % för andra än förstabostads-köpare för att stävja riskerna med hushållens skuldsättning. Direktionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut, då utlåningsutvecklingen inte tyder på någon överhettning av kreditmarknaden.

- Även om de cykliska och strukturella riskerna för den finansiella stabiliteten i Finland är praktiskt taget oförändrade, är det också i Finland skäl att skapa beredskap för en eventuell ökning av systemriskerna i utlåningen och på bostadsmarknaden i framtiden. Samtidigt är det motiverat att bedöma behovet av nya makrotillsynsverktyg i enlighet med förslagen från finansministeriets arbetsgrupp, framhåller direktionens ordförande Marja Nykänen.

Inget kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut

Högkonjunkturen är förbi i Finland och den ekonomiska tillväxten bromsar in tillfälligt i takt med utvecklingen i den övriga världen. Konsumenternas förtroende och förväntningarna om sysselsätt-ningsläget har försämrats samtidigt som det fortsatt sköra ekonomiska läget i euroområdet och globala osäkerheter, såsom handelstvister, Brexit och problem i den kinesiska ekonomin, kastar en skugga över de ekonomiska utsikterna för Finland.

De ekonomiska tillväxtprognoserna för Finland räknar med avtagande BNP-tillväxt. Konsumenternas förtroende och förväntningar om sysselsättningsläget har försämrats samtidigt som de ekonomiska utsikterna för Finland fördystras bland annat av globala osäkerheter, såsom spänningarna i handeln mellan USA och Kina och oklarheterna kring Brexit.

Utlåningsutvecklingen visar inte några tecken på en sådan överhettning på kreditmarknaden som skulle tala för ett kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut. Det senaste värdet av det riskmått som ligger till grund för buffertkravet - trendavvikelsen avseende kreditstocken och BNP - är -10,2 procentenheter, vilket ger det kontracykliska buffertkravet referensvärdet 0,0 %.

Bolånetaket för andra än förstabostadsköpare ligger kvar på 85 %

De långsiktiga strukturella sårbarheterna i det finansiella systemet i Finland är fortfarande stora. Till hushållens växande skuldsättning bidrar alltjämt bostadsbolagslån för nya bostäder och konsumentkrediter. Bostadsutlåningen och handeln med gamla bostäder ökade något sommaren 2019. Räntemarginalerna på bostadslån har blivit snävare och bostadslån med mycket långa löptider allt vanligare.

Byggverksamheten har mattats av, vilket har bromsat in ökningen av utestående bostadsbolagslån. Trots att skuldökningen har varit långsammare än tidigare under den senaste tiden, ligger hushållsskulden i förhållande till hushållens disponibla årsinkomster alltjämt nära sin rekordnivå och var 128 % under andra kvartalet 2019. För att motverka de systemrisker som följer av hushållens höga skuldsättning är det alltjämt motiverat att hålla kvar den maximala belåningsgraden på 85 % för andra än förstabostadsköpare i enlighet med Finansinspektionens direktions tidigare beslut.

Finansinspektionens direktion gör kvartalsvis en bedömning av riskerna för den finansiella stabiliteten i Finland på kort och lång sikt. Vid behov kan direktionen skärpa eller lätta på de s.k. makrotillsynsverktyg som främjar den finansiella stabiliteten. Direktionen fattar kvartalsvis beslut om storleken av det kontracykliska buffertkravet och den maximala belåningsgraden för bostadslån. Systemriskbuffertkravet och buffertkravet för nationellt systemviktiga kreditinstitut (s.k. O-SII-buffertkrav) ses över årligen.

Bilagor

  • Direktionens beslut om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf)
  • Finansinspektionens direktörs remitterade förslag om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf, på finska)
  • Yttranden om direktörens förslag om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf, på finska)
    • Finlands Bank
    • finansministeriet
    • social- och hälsovårdsministeriet
  • Makrotillsynsrapport 2/2019: vinter

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av

ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Financial Supervisory Authority extends the validity of its profit distribution recommendation until 1 January 2021 and clarifies expectations related to capital and liquidity buffers29.7.2020 11:10:00 EESTPress release

On 28 July 2020, the European Central Bank (ECB) issued a recommendation to the credit institutions under its supervision to refrain from distributing profits until 1 January 2021. The ECB recommendation calls on national supervisors to extend similar principles to cover the credit institutions under their own supervision. On 27 May 2020, the European Systemic Risk Board (ESRB) also issued a recommendation on the restriction of profit distributions until 1 January 2021.

Finansinspektionen förlänger giltighetstiden för sin vinstutdelningsrekommendation till 1.1.2021 och förtydligar förväntningarna i anslutning till kapitaltäcknings- och likviditetsbuffertar29.7.2020 11:10:00 EESTTiedote

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade den 28 juli 2020 en rekommendation för kreditinstituten under dess tillsyn att avstå från vinstutdelning fram till den 1 januari 2021. I ECB:s rekommendation uppmanas de nationella tillsynsmyndigheterna att utsträcka motsvarande principer till kreditinstitut som står under deras tillsyn. Också Europeiska systemrisknämnden (ESRB) gav den 27 maj 2020 en rekommendation om avstående från vinstutdelning fram till den 1 januari 2021.

Finanssivalvonta pidentää voitonjakosuosituksensa voimassaoloaikaa 1.1.2021 saakka ja selventää vakavaraisuus- ja likviditeettipuskureihin liittyviä odotuksia28.7.2020 16:00:00 EESTTiedote

Euroopan keskuspankki (EKP) julkisti 28.7.2020 valvomilleen luottolaitoksille suosituksen pidättäytyä voitonjaosta 1.1.2021 saakka. EKP:n suosituksessa kehotetaan kansallisia valvojia ulottamaan vastaavat periaatteet koskemaan omassa valvonnassaan olevia luottolaitoksia. Myös Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB) on antanut 27.5.2020 suosituksen pidättäytyä voitonjaosta 1.1.2021 saakka.

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket mildras, det kontracykliska buffertkravet för kreditinstitut hålls oförändrat på nivån 0,0 procent29.6.2020 14:00:00 EESTTiedote

Finansinspektionens direktion återställer bolånetaket på basnivån 90 % för andra än förstagångsköpare. Genom beslutet stöds verksamheten på bostadsmarknaden i det förändrade ekonomiska läget till följd av coronapandemin. Direktionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut.

Makrovakauspäätös: Asuntolainojen lainakattoa kevennetään, luottolaitosten muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy ennallaan 0,0 prosentissa29.6.2020 14:00:00 EESTTiedote

Finanssivalvonnan johtokunta palauttaa asuntolainojen lainakaton perustasolle 90 prosenttiin muille kuin ensiasunnonostajille. Päätöksellä tuetaan asuntomarkkinoiden toimintaa koronapandemian seurauksena muuttuneessa taloustilanteessa. Johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille.

Macroprudential decision: Residential mortgage loan cap to be relaxed, countercyclical capital buffer rate remains unchanged at 0.0 percent29.6.2020 14:00:00 EESTPress release

The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is restoring the loan cap for residential mortgage loans other than first-home loans to the standard level of 90%. This decision supports the proper functioning of the housing market in an economic environment altered by the coronavirus pandemic. The Board will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum