Finanssivalvonta

Makrotillsynsbeslut: Lånetaket och riskviktsgolvet för bostadslån hålls oförändrade - hög skuldsättning ökar hushållens sårbarhet i det allt svagare ekonomiska läget

Dela

Finansinspektionens direktion gör inga ändringar i lånetaket eller riskviktsgolvet för bostadslån och ställer inget kontracykliskt buffertkrav för bankerna. Hushållens självfinansieringsandelar har ökat, men enligt färsk statistik har återbetalningstiderna för nya bostadslån blivit längre. Finansinspektionens direktion uppmanar banker och hushåll att undvika exceptionellt långa återbetalningstider och att beakta riskerna med hushållens höga skuldsättning och den snabba ökningen i utestående bostadsbolagslån.

- Hög skuldsättning kan minska hushållens konsumtion vid ekonomiska störningar och därmed fördjupa konjunkturnedgångarna. Därför är det fortfarande motiverat att använda makrotillsynsverktyg för att stävja den ökade skuldsättningen hos hushåll, konstaterar ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen.

Hushållens skuldsättning i förhållande till inkomsterna ligger fortfarande nära rekordnivå. Som helhet förväntas hushållsskulden också i fortsättningen växa något snabbare än inkomsterna och BNP.

Samtidigt som utlåningen har ökat har också återbetalningstiderna för lånen blivit längre, vilket återspeglas i den stigande andelen bostadslån med en återbetalningstid på 25 år eller mer. De längre återbetalningstiderna bidrar för sin del till att öka riskerna som härrör från skuldsättningen.

Vid sitt sammanträde den 27 september 2019 tog Finansinspektionens direktion ställning till den maximala belåningsgraden och nivån på det kontracykliska buffertkravet. Direktionen beslutade att hålla fast vid sitt beslut att sänka den maximala belåningsgraden för andra bostadslån än lån för köp av förstabostad med fem procentenheter. Beslutet, som trädde i kraft den 1 juli 2018, är befogat för att stävja hushållens skuldsättning.

Direktionen beslutade också att inte ställa ett kontracykliskt buffertkrav för kreditinstituten. Värdet av det primära riskmåttet för det kontracykliska buffertkravet har hållit sig under sitt tröskelvärde . De kompletterande riskmåtten tyder inte heller på någon sådan ökning av riskerna i det finansiella systemet som skulle förutsätta en höjning av det kontracykliska buffertkravet.

Direktionens beslut att förlänga giltighetstiden beträffande den lägsta riskviktsgränsen på 15 % för kreditinstitut som tillämpar interna modeller med ett år träder i kraft den 1 januari 2020. Europeiska kommissionen motsatte sig inte direktionens beslut från juni 2019.

Bilagor

- Finansinspektionens direktions beslut om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf)

- Finansinspektionens direktörs remitterade beslutsförslag om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf, på finska)

- Yttranden om direktörens förslag om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf, på finska)

- Finlands Bank

- finansministeriet

- social- och hälsovårdsministeriet

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av

Marja Nykänen, ordföranden för Finansinspektionens direktion, telefon 09 183 20 07

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Financial Supervisory Authority prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds and providing investment services without authorisation18.12.2019 13:44:54 EETPress release

By its decision dated 17 December 2019, the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) obliges ICON Corporation Ltd to discontinue offering fund shares and prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds. In addition, the FIN-FSA considers that ICON Corporation Ltd has provided investment services without appropriate authorisation and prohibits ICON Corporation Ltd from continuing the provision of investment services. The grounds for this decision are serious shortcomings, omissions and violations identified by the FIN-FSA in the activities of ICON Corporation Ltd. To enforce the prohibitions, the FIN-FSA imposes a conditional fine of EUR 4 million.

Finanssivalvonta kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen ja sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Finanssivalvonta velvoittaa 17.12.2019 päivätyllä päätöksellään ICON Corporation Oy:n (jäljempänä myös ICON) lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Lisäksi Finanssivalvonta katsoo, että ICON Corporation Oy on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa, ja kieltää ICON Corporation Oy:tä jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista. Päätöksen taustalla on Finanssivalvonnan havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset ICON Corporation Oy:n toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi Finanssivalvonta asettaa neljän miljoonan euron uhkasakon.

Finansinspektionen förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder och att tillhandahålla investeringstjänster utan verksamhetstillstånd18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Genom sitt beslut 17.12.2019 förpliktar Finansinspektionen ICON Corporation Oy (nedan även ICON) att upphöra med att erbjuda fondandelar och förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder. Dessutom anser Finansinspektionen att ICON Corporation Oy har tillhandahållit investeringstjänster utan behörigt verksamhetstillstånd, och förbjuder ICON Corporation Oy att fortsätta tillhandahållandet av investeringstjänster. Beslutet bygger på allvarliga brister, försummelser och förseelser som Finansinspektionen uppdagat i ICON Corporation Oy:s verksamhet. För att effektivera förbuden ställer Finansinspektionen ett vite på fyra miljoner euro.

Finansinspektionen har påfört S-Banken Ab en påföljdsavgift och tilldelat FIM Kapitalförvaltning Ab en offentlig varning för försummelse av bestämmelserna om kundkännedom18.12.2019 09:00:00 EETTiedote

Försummelserna gäller flera skyldigheter enligt regelverket om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Huvudsakligen handlar det om brister i rutinerna för kundkännedom. Finansinspektionen anser att en ändamålsenlig bedömning och fortlöpande uppföljning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism förutsätter tillfredsställande riskhanteringsmetoder och tillgång till aktuell och omfattande kundkännedomsinformation.

Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun S-Pankki Oy:lle sekä antanut julkisen varoituksen FIM Varainhoito Oy:lle laiminlyönneistä asiakkaan tuntemisessa18.12.2019 09:00:00 EETTiedote

Laiminlyönnit koskevat useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevan sääntelyn mukaisia velvoitteita. Pääosin kyse oli asiakkaan tuntemiseen liittyvistä puutteista. Finanssivalvonta katsoo, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien asianmukainen arviointi ja jatkuva seuranta edellyttävät riittäviä riskienhallintamenetelmiä sekä ajantasaisia ja kattavia asiakkaiden tuntemistietoja.

FIN-FSA imposes penalty payment on S-Bank Ltd and issues public warning to FIM Asset Management Ltd for omissions in customer due diligence18.12.2019 09:00:00 EETPress release

The omissions relate to obligations under regulations on the prevention and investigation of money laundering and terrorist financing. The main issue is shortcomings in customer due diligence. The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) considers that appropriate assessment and ongoing monitoring of the risks of money laundering and terrorist financing require adequate risk management procedures as well as up-to-date and comprehensive customer due diligence data.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum