Finanssivalvonta

Makrotillsynsbeslut: Osäkerheten kring de ekonomiska utsikterna fortsätter, bolånetaket och buffertkraven för banker hålls oförändrade

Dela

Bostadsmarknaden och bostadsutlåningen i Finland har återhämtat sig från vårens fall, men på grund av pandemiläget är utsikterna för den reala ekonomin alltjämt osäkra. I detta läge har Finansinspektionens direktion beslutat hålla bolånetaket kvar på grundnivån och inte ställa något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut.

I juni 2020 återställde Finansinspektionens direktion den maximala belåningsgraden, dvs. det s.k. lånetaket, till den lagstadgade grundnivån. På grundnivån är förhållandet mellan bostadslånet och de godtagbara säkerheterna högst 90 % för andra än förstagångsköpare och 95 % för förstagångsköpare.

Sedan beslutet i juni har det inte inträffat sådana betydande förändringar i konjunkturutsikterna och utsikterna för bostadsmarknaden som skulle motivera en avvikelse från grundnivåerna av lånetaket.

I det rådande exceptionella och mycket osäkra läget är det av största betydelse att göra en noggrann bedömning av låntagarnas betalningsförmåga. Det är motiverat att långivarna iakttar återhållsamhet med att bevilja lån som är mycket stora i förhållande till den sökandes inkomster och vars återbetalningstid är längre än normalt.

- Hushållens skuldsättning i procent av disponibla inkomster fortsatte att stiga i juli-september. Långa återbetalningstider blev också allt vanligare för bostadslån, vilket ökar hushållens totala skuld och utgör därför en risk för stabiliteten på lång sikt, konstaterar direktionens ordförande Marja Nykänen.

Inget kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut

Under första halvåret var utlåningsökningen snabb framför allt i företagssektorn. Ökningen berodde till stor del av bankernas amorteringsfria perioder och stödåtgärder till företagen. Osäkerheten kring pandemin och den ekonomiska utvecklingen bedöms dock minska efterfrågan på företagskrediter under slutet av året.

Konjunkturläget på kreditmarknaden talar för att det kontracykliska buffertkravet hålls kvar på noll-nivån. Trendavvikelsen avseende kreditstocken och BNP, som utgör det primära riskmåttet, är fortsatt negativ, och de kompletterande riskmåtten tyder inte på någon överhettning av utlåningen.

Finansinspektionens direktion gör kvartalsvis en bedömning av riskerna för den finansiella stabiliteten i Finland på kort och lång sikt. Vid behov kan direktionen skärpa eller lätta på de s.k. makrotillsynsverktyg som främjar den finansiella stabiliteten. Direktionen fattar kvartalsvis beslut om storleken av det kontracykliska buffertkravet och den maximala belåningsgraden för bostadslån. Nivån på systemriskbufferten och buffertkraven för nationellt systemviktiga kreditinstitut (s.k. O-SII-buffertar) ses över årligen.

Använd denna länk för att öppna bilagorna nedan

  • Direktionens beslut om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf)
  • Finansinspektionens direktörs remitterade förslag om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf, på finska)
  • Yttranden om direktörens förslag om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf, på finska)
    • Finlands Bank
    • finansministeriet
    • social- och hälsovårdsministeriet
  • Makrotillsynsrapport 2/2020 (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen, tfn 09 183 20 07.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

I investerarmaterialet för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering ska uppmärksamhet fästas vid beskrivningen av riskerna och det ekonomiska läget11.1.2021 12:34:31 EETTiedote

Finansinspektionen uppmanar bolag som ansöker om gräsrotsfinansiering och förmedlare av gräsrotsfinansiering att fästa särskild uppmärksamhet vid presentationen av de risker som är förknippade med investeringen och vid beskrivningen av bolagets ekonomiska läge. De antaganden som ligger till grund för prognoserna och riskerna i prognoserna ska också tydligt anges.

New recommendation by FIN-FSA on distribution of credit institutions’ profits18.12.2020 18:30:00 EETPress release

The FIN-FSA recommends that credit institutions under its direct supervision exercise extreme prudence in profit distribution paid in cash until 30 September 2021. The recommendation also applies to buy-backs and redemptions of shares in circumstances where the purpose of such buy-backs and redemptions would be the distribution of profits. This recommendation supersedes the recommendation issued on 28 July 2020 (Supervision release 29 July 2020 – 46/2020). The recommendation applies to credit institutions on their highest consolidation level.

Ny rekommendation från Finansinspektionen om kreditinstitutens vinstutdelning18.12.2020 18:30:00 EETTiedote

Finansinspektionen rekommenderar att kreditinstituten under dess direkta tillsyn är ytterst försiktiga med kontanta vinstutdelningar fram till den 30 september 2021. Rekommendationen gäller också återköp och inlösen av aktier och andelar när detta görs i vinstutdelningssyfte. Denna rekommendation ersätter rekommendationen av den 28 juli 2020 (tillsynsmeddelande 29.7.2020 – 46/2020). Rekommendationen tillämpas på kreditinstitut på deras högsta konsolideringsnivå.

Finanssivalvonnalta uusi suositus luottolaitosten voitonjaosta18.12.2020 18:30:00 EETTiedote

Finanssivalvonta suosittaa suorassa valvonnassaan oleville luottolaitoksille, että ne noudattaisivat äärimmäistä varovaisuutta käteisenä maksettavassa voitonjaossa 30.9.2021 saakka. Suositus koskee myös osakkeiden ja osuuksien takaisinostoja ja lunastuksia sellaisissa tilanteissa, joissa ostojen ja lunastusten tarkoituksena on voitonjako. Tämä suositus korvaa 28.7.2020 annetun suosituksen (valvottavatiedote 28.7.2020 – 46/2020). Suositusta sovelletaan luottolaitoksiin niiden ylimmällä konsolidointitasolla.

Macroprudential decision: Uncertain economic outlook continues, housing loan cap and banks’ additional capital requirements remain unchanged18.12.2020 15:00:00 EETPress release

In Finland, the housing market and mortgage lending have recovered from the spring downturn, but the outlook for the real economy remains uncertain due to the pandemic. In this situation, the Board of Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) will maintain the housing loan cap at its standard level and will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum