VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Målen för spetsprojektet inom bioekonomi uppnåddes delvis

Dela

Föregående regerings arbete gav goda förutsättningar för Finland att utvecklas till föregångare inom bioekonomi och ren teknik. Trots detta uppnåddes målen för regeringsperioden endast delvis.

Bild: iStock
Bild: iStock

I de reformer som statsminister Juha Sipiläs regering inledde var bioekonomi och ren teknik ett av fokusområdena. Enligt målet i regeringsprogrammet ska Finland 2025 vara föregångare inom bioekonomi, cirkulär ekonomi och ren teknik. För detta mål fördelade regeringen sammanlagt 323 miljoner euro för bioekonomi och ren teknik.

I en färsk granskning bedömde Statens revisionsverk att beredningen och genomförandet av spetsprojektet för bioekonomi i sig gav goda förutsättningar att uppnå regeringsperiodens mål. Regeringsperiodens mål var att avreglera branschen, öka användningen av förnybar energi, öka antalet arbetstillfällen i branschen och förbättra handelsbalansen för livsmedel och lönsamheten inom jordbruket.

Trots de goda förutsättningarna uppnåddes endast cirka hälften av målen för projektet under regeringsperioden. Hälften av målen uppnåddes inte.

”Avregleringsmålet uppnåddes och energi- och klimatmålen kommer att uppnås. Däremot skapades endast ett litet antal arbetstillfällen inom bioekonomi och cleantech. Handelsbalansen för livsmedel och lönsamheten inom jordbruket förbättrades inte”, säger Auri Pakarinen, ledande effektivitetsrevisor på Statens revisionsverk.

Organiseringen av projekthelheten var ändamålsenlig och effektiv. Informationsförmedlingen mellan ministerarbetsgruppen och ministerierna var smidig. Målen, arbetsuppgifterna, ansvarsområdena och tidsplanerna hade fastställts. Dessutom planerades och fastställdes indikatorerna för uppföljning, och uppföljningen av målen var kontinuerlig. De planerade och finansierade åtgärderna genomfördes, och en utvärdering av hur den nya strategimodellen hade fungerat gjordes redan under verksamhetens förlopp. Konsekvensbedömningen och utvecklingen av målet för antalet arbetstillfällen inom bioekonomi och cleantech förblev oklar i regeringens årsberättelser.

I granskningen konstaterar revisionsverket att anvisningar om verksamheten i de ministerarbetsgrupper som genomför regeringens fokusområden bör ges på ett systematiskt sätt för att verksamheten ska löpa smidigt och effektivt. Statsrådets kansli bör utarbeta anvisningar om sådana nödvändiga åtgärder, planer, förfaranden och andra frågor som ska överenskommas skriftligen i varje ministerarbetsgrupp genast när arbetet inleds. På så sätt ska ministerarbetsgruppen få en gemensamt godkänd instruktionshandbok.

Ta del av publikationen:
Bioekonomi som regeringens spetsprojekt – finansieringen för spetsprojekten som helhet

Fler granskningar gjorda av Statens revisionsverk och information om god förvaltning: VTV.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: iStock
Bild: iStock
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Det bör tas fram en helhetsbild av de sysselsättningspolitiska åtgärderna24.6.2020 06:45:00 EESTTiedote

Sysselsättningspåverkande åtgärder bereds i flera ministerier, men det framkommer inte någon helhetsbild enligt vad Statens revisionsverk har funnit. Därför bör det tas fram en heltäckande bild av sysselsättningsåtgärderna och deras effekter på såväl de offentliga finanserna som på människors inkomster. En helhetsbild av olika sysselsättningsåtgärder skulle bidra till att de planerade åtgärderna blir mer ändamålsenliga och verkningsfulla.

Työllisyyspolitiikan toimista tulisi laatia kokonaiskuva24.6.2020 06:45:00 EESTTiedote

Työllisyyteen vaikuttavia toimia valmistellaan useissa ministeriöissä, mutta niistä ei muodostu kokonaiskuvaa, havaitsi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista julkiseen talouteen sekä henkilöiden tuloihin tulisikin laatia kattava kuva. Kokonaiskuva eri työllisyystoimista edistäisi sitä, että suunnitellut toimet ovat entistä tarkoituksenmukaisempia ja vaikuttavampia.

ESR-ohjelman hankkeet eivät tavoita työttömiä riittävän hyvin28.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet eivät välttämättä tavoita heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi varmistaa, että ESR-hankerahoitus kohdentuu rakennerahastokaudella 2021–2027 nykyistä paremmin keskeisille kohderyhmille eli työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum