Museovirasto

Museiverket ber om ställningstaganden till arkeologiska objekt av riksintresse.

Dela
Museiverket har inventerat arkeologiska objekt av riksintresse (VARK) i Finland och ber om ställningstaganden till inventeringen. Samrådstiden är 1.3–14.4.2023.
De äldsta delarna av Raseborgs slott är från slutet av 1200-talet. Fotograf: Teija Tiitinen, Museiverket.
De äldsta delarna av Raseborgs slott är från slutet av 1200-talet. Fotograf: Teija Tiitinen, Museiverket.

 1392 objekt i 1011 VARK-områden föreslås bli arkeologiska objekt av riksintresse. Endast de mest betydande objekten bland de över 36 000 tidigare kända fasta fornlämningarna i Finland har valts ut. Objekten har valts så att de representerar Finlands förflutna geografiskt samt enligt olika perioder och livsområden och så övergripande som möjligt. Projektet omfattar hela Finland med undantag av landskapet Åland.

De äldsta objekten är mer än 10 000 år gamla, daterade till slutet av istiden, och de yngsta är från början av förra århundradet. Bland objekten finns t.ex. boplatser av olika slag och i olika åldrar, gravplatser, industriobjekt, platser med anknytning till arbete, platser med anknytning till religionsutövning samt färdleder och försvarsstrukturer.

VARK-områdena är rätt små till sin yta, den genomsnittliga storleken är något över en hektar. Den totala arealen för alla områden är endast 8 215 hektar. 94 procent av VARK-områdenas areal är sedan tidigare redan fredad med stöd av lagen om fornminnen.

I vissa VARK-områden finns delar som inte är fredade enligt lagen om fornminnen. Dessa små områden ligger i omedelbar närhet av viktiga arkeologiska objekt och det har ansetts vara viktigt att trygga dem, med tanke på att bevara objektens värden.

Objekten skyddas bättre genom planering av markanvändningen

Avsikten är att inventeringen ska bli godkänd av statsrådet i enlighet med de riksomfattande målsättningarna för områdesanvändningen. Områdesanvändningens målsättningar är en del av systemet för planering av områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen.

Det är meningen att VARK-inventeringen ska beaktas på olika nivåer av planläggningen, i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Planlösningarna ska säkerställa att de riksomfattande målen för områdesanvändningen uppnås. I VARK-områdena innebär detta, att utöver begränsningar i markanvändningen som redan föreskrivs i lagen om fornminnen, får de värden som fastställts för arkeologiska objekt av riksintresse inte äventyras när markanvändningsplanerna genomförs.

Rådande markanvändning tillåten i VARK-områden

Naturmiljön i Finland har förändrats kraftigt efter istiden. Därför finns många av de äldsta arkeologiska objekten, i synnerhet de som definierats som nationellt viktiga, i områden som är mindre centrala med tanke på den nuvarande mänskliga verksamheten - oftast i skogarna.

Det arkeologiska objektets ställning som ett arkeologiskt objekt av riksintresse påverkar inte den rådande markanvändningen i området. Alla fornlämningar är fredade med stöd av lagen om fornminnen och VARK-inventeringen medför inga nya direkta rättsverkningar. Exempelvis kan jordbruket fotstätta som förut på ett åkerområde där det finns ett VARK-objekt. Skogsbruk och -vård är också tillåtet, förutsatt att fornlämningarna inte skadas eller täcks över i samband med åtgärderna.

Om en fornlämning har valts till ett arkeologiskt objekt av riksintresse är det mer sannolikt att den får understöd för vård av fornlämningar.

VARK kompletterar serien av inventeringar

VARK-inventeringen kompletterar serien av inventeringar enligt de riksomfattande markanvändningsmålen med fokus på kulturmiljöer. På detta sätt får de bebyggda kulturmiljöerna (RKY-inventeringen 2009) och de nationellt värdefulla landskapsområdena (VAMA-inventeringen 2021) en parallell riksomfattande inventering som gäller den äldsta mänskliga verksamheten i Finland.

Kulturmiljöinventeringarna stödjer varandra. Tidigare färdigställda inventeringar behandlar sådana miljöer som fortfarande existerar. VARK-inventeringen, som fokuserar på arkeologiska objekt, visar att mycket av den nuvarande kulturmiljön i vissa områden har sina rötter mycket längre bak i tiden, i många fall ner till järnåldern eller till och med till stenåldern.

Berätta din åsikt

Museiverket ber om ställningstaganden till inventeringen av arkeologiska objekt av riksintresse. Avsikten är att de objekt som valts ut som betydelsefulla ska ge en så bra helhetsbild som möjligt av forntiden i Finland. Efteråt bedöms hur responsen påverkan inventeringsresultaten och sammanställer slutgiltig förteckning över objekten som ska presenteras för statsrådet.

Samrådet äger rum 1.3–14.4.2023. Materialet som ligger bakom inventeringen kan ses under denna tid på adressen www.museovirasto.fi/vark samt på Museiverkets registratorskontor på adressen Sturegatan 2a, Helsingfors.

Vänligen lämna ställningstaganden om inventeringen på adressen Utlåtande.fi. Ställningstagandena kan också skickas till Museiverkets registratorskontor Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors eller kirjaamo@museovirasto.fi.

Beskrivningar, bedömningar och platsdata för VARK-områdena och de nationellt betydelsefulla arkeologiska objekten har publicerats på webbplatsen för VARK-samråd på adressen www.kyppi.fi/VARK. Via webbplatsen är det möjligt att ge respons om VARK-områdena och om de arkeologiska objektens information.

Museiverket ordnar för samrådet tre regionala träffar som webbmöten 13.3, 14.3 och 15.3 kl. 9.00–11.00. Vid träffarna presenteras projektets bakgrund, rättsverkningar och de arkeologiska objektens regionala drag. Evenemangen har samma innehåll i fråga om bakgrund och rättsverkningar. De arkeologiska objekten i Finlands norra, mellersta och södra delar behandlas separat för sig.

Anmäla dig till träffarna

Nyckelord

Kontakter

Projektchef Teija Tiitinen, tfn 0295 33 6293
Intendent Teemu Mökkönen, tfn 0295 33 6203
fornamn.efternamn@museovirasto.fi


Be Museiverket om fler foton på platser i olika län och i det samiska hembygdsområdet.

Bilder

De äldsta delarna av Raseborgs slott är från slutet av 1200-talet. Fotograf: Teija Tiitinen, Museiverket.
De äldsta delarna av Raseborgs slott är från slutet av 1200-talet. Fotograf: Teija Tiitinen, Museiverket.
Ladda ned bild
Pörtom-Storstenrösbacken i Malax. Fotograf: Teija Tiitinen, Museiverket.
Pörtom-Storstenrösbacken i Malax. Fotograf: Teija Tiitinen, Museiverket.
Ladda ned bild
Hällmålningarna i Astuvansalmi. Fotograf: Helena Taskinen, Museiverket
Hällmålningarna i Astuvansalmi. Fotograf: Helena Taskinen, Museiverket
Ladda ned bild
Gäddtarmen i Hangö. Fotograf: Teija Tiitinen, Museiverket.
Gäddtarmen i Hangö. Fotograf: Teija Tiitinen, Museiverket.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Museovirasto
Museovirasto
Sturenkatu 2a
00510 HELSINKI

https://www.museovirasto.fi

Museiverket

Museiverket är en kulturarvsexpert, serviceproducent och utvecklare i sin bransch. Museiverket tar hand om bevarandet av mångsidigt kulturarv samt främjar dess öppna nyttjande och åtkomlighet.  Museiverket är en myndighet under Undervisnings- och kulturministeriet.

Följ Museovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Museovirasto

Valmisteilla oleva maailmaperintökohde-ehdotus esillä Jyväskylän uudessa Aalto2-keskuksessa – Ehdotus Aalto-sarjakohteen nimeämisestä Unescon luetteloon valmistuu vuonna 202524.5.2023 16:00:38 EEST | Tiedote

Unescon maailmanperintökohde-ehdotukseen kuuluvien kohteiden alkuperäisiä arkkitehtipiirustuksia, muotoiluesineistöä sekä valokuvia ja pienoismalleja on esillä lauantaina 27.5. avautuvassa Alvar Aalto -museon näyttelyssä AALTO – työ ja elämä. Museovirasto on valmistellut vuodesta 2022 alkaen ehdotusta Arkkitehtitoimisto Alvar Aallon suunnittelemista 13 kohteesta koostuvan sarjan nimeämisestä Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon. Ehdotus toimitetaan Unescolle 1.2.2025 mennessä, ja päätöstä odotetaan Unescosta vuonna 2026.

Museovirasto jakoi paikallismuseoiden hankkeille avustuksina lähes puoli miljoonaa euroa13.4.2023 11:06:01 EEST | Tiedote

Paikallismuseoiden hankeavustuksilla tuetaan paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta kulttuuriperinnöstä. Avustusta myönnetään myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. Avustusta myönnettiin 80 hankkeelle yhteensä 479 400 euroa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum