Digi- ja väestötietovirasto

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Digihumaus-rapport: Coronapandemin kan vara början på en rättvis och hållbar digital övergång

Dela

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har idag 16.4.2021 publicerat Digihumaus 2021-rapporten "Perspektiv på det digitala språnget efter coronapandemin". Rapporten är en fortsättning på Digihumaus-rapporterna som publicerats under de två senaste åren. I 2021 års rapport fokuserar man på hur coronapandemin har påverkat samhället och den offentliga förvaltningen i Finland.

Vi behöver förmågan att föreställa oss och pröva på nya saker

Förändringen till följd av coronapandemin visade att en stor del av vårt samhälle var redo för ett snabbt digitalt språng. I maj 2020 övergick cirka 59 procent av arbetstagarna i Finland till distansarbete och den offentliga servicens e-tjänster ökade med 54 procent. Å andra sidan ökade pandemin också ojämlikheten i samhället: distansarbete eller elektronisk ärendehantering är inte möjligt för alla.

Enligt Janne Viskari, generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, visade coronapandemin på styrkorna i Finlands digitala infrastruktur, men också på dess outnyttjade potential för att göra människors liv smidigare.

"Ett samhälle som digitaliseras kräver att vi stärker en sådan förvaltning som har förmåga att föreställa sig och pröva på nya saker. Utvecklingen av offentliga tjänster till hybrider kräver en ständig förändring av förvaltningskulturen och tänkesättet inom den offentliga sektorn, så att utvecklingen av tjänsterna till huvudsakligen digital form inte åsidosätter andra serviceformer. Vårt lands starka elektroniska identitetshantering och basregister möjliggör mycket sådant som inte kan göras någon annanstans. Därför bör särskild uppmärksamhet fästas vid ansvarsfullhet. Till exempel automatiska tjänster kräver noggrann etisk avvägning med tanke på likabehandling, lagstiftning och förtroende”, säger Viskari.

Förtroende och digitala färdigheter i nyckelposition

I och med den digitala övergången blir digitala färdigheter allt viktigare. Under coronapandemin har rykten, konspirationsteorier, desinformation och cyberbrottslighet spridit sig och ökat instabiliteten. Digitala färdigheter håller på att bli en ny medborgarfärdighet som säkerställer människornas fulla möjligheter att vara en del av samhället och dess verksamhet. Digitaliseringen får inte vara en marginaliserande kraft, utan större uppmärksamhet än tidigare måste fästas vid tillgången till tjänster samt vid tjänsternas tillgänglighet och jämlikhet.

Viskari anser att det är viktigt att bygga upp och upprätthålla förtroende i vårt samhälle.

”Att upprätthålla och öka förtroendet är i framtiden de viktigaste målen och mätarna för framgång inom den offentliga förvaltningen. Förtroende väcks av ett samhälle där man upplever delaktighet och vars förvaltningsmekanismer är förståeliga och passande för en finländsk värdegrund”, bedömer Viskari.

Coronapandemin har visat hela världen att hotet mot hälsosäkerheten i allmänhet har underskattats. Viskari anser att hälsoriskerna i fortsättningen måste bedömas på ett helt nytt sätt och beaktas som en del av den övergripande säkerheten och staternas beredskapsplaner.

"Inte ens hälsoberedskap kan ses som en ö som är separat från det övriga samhället. I en komplex värld finns det många inbördes beroendeförhållanden, och i och med coronaviruset har det blivit beklagligt tydligt att vår modell för övergripande säkerhet har haft ett gapande hål beträffande pandemihot." 

Rapporten Digihumaus 2021 "Perspektiv på det digitala språnget efter coronapandemin" publicerades fredagen den 16 april 2021 på Digihumaus-seminariet som ordnades av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och som fokuserade på digitalisering.

Bekanta dig med rapporten på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats: https://dvv.fi/sv/digihumausrapporten2021

Nyckelord

Kontakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, generaldirektör Janne Viskari, tfn 0295 536 000 (växel), janne.viskari@dvv.fi

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digital and Population Data Services Agency Digihumaus report: Coronavirus pandemic might launch a fair and sustainable digital shift16.4.2021 09:15:00 EEST | Press release

Today, 16 April 2021, the Digital and Population Data Services Agency released the Digihumaus 2021 report “Perspectives for a post-coronavirus pandemic digital leap”. The report is a continuity of the Digihumaus reports from the two previous years. The report for 2021 focuses on how the coronavirus pandemic has affected society and public administration in Finland.

Digi- ja väestötietoviraston Digihumaus-raportti: Koronapandemia voi olla alku reiluun ja kestävään digitaaliseen siirtymään16.4.2021 09:15:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut tänään 16.4.2021 Digihumaus 2021 -raportin ”Näkökulmia koronapandemian jälkeiseen digiloikkaan”. Raportti on jatkoa kahtena aiempana vuotena julkaistuille Digihumaus-raporteille. Vuoden 2021 raportissa keskitytään siihen, kuinka koronapandemia on vaikuttanut yhteiskuntaan ja Suomen julkiseen hallintoon.

Digitaalisen turvallisuuden edelläkävijät harjoittelevat ja kouluttautuvat säännöllisesti – kyselytutkimus kartoitti digiturvan tilaa julkishallinnossa12.4.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto toteutti syksyllä 2020 kaksi laajaa kyselyä julkishallinnon organisaatioiden digitaalisen turvallisuuden nykytilasta ja tavoitteista, tarpeista, palveluista ja menettelyistä. Kyselyihin vastasi yhteensä 186 organisaatiota, joiden joukossa oli kuntia, valtion virastoja, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja sekä sairaanhoitopiirejä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum