Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Myrmarksnatur återställs i samband med dikningar (landskapen i Österbotten)

Dela

Från första början har man uppskattat att det fanns 10,4 miljoner hektar myrmark i Finland. På basis av resultaten från den elfte riksomfattande inventeringen av skogar har myrmarksarealen minskat till 8,7 miljoner hektar. Inom ramen för HELMI-livsmiljöprogrammet är målet att återskapa 400 myrar genom att återställa vattenbalansen på myrarna före år 2030. I Österbotten pågår arbetet med att återställa vattenbalansen exempelvis på Passmossens Naturaområde i Pedersöre kommun.

En fåra för återställande av vattenbalansen har grävts på Passmossen i Pedersöre kommun i mars 2021. Dräneringsvattnet som kommer från diken leds vidare så att det kommer till nytta i Naturaområdet.
En fåra för återställande av vattenbalansen har grävts på Passmossen i Pedersöre kommun i mars 2021. Dräneringsvattnet som kommer från diken leds vidare så att det kommer till nytta i Naturaområdet.

Enligt hotbedömningen av Finlands naturtyper år 2018 är 54 % av naturtyperna hotade och 20 % nära hotade. Av myrkomplexen är 63 % hotade och 16 % nära hotade. Av arterna som förknippas med myrar uppskattades år 2019 att 25 % är hotade eller nära hotade.

Cirka 1,3 miljoner hektar, det vill säga 15 % av myrarealen är skyddad. En del av arealen är dock dikad. Det målinriktade återskapandet av skyddade myrmarker började i skiftet av 1980–1990-talen. För tillfället har cirka 32 000 hektar av skyddsområdenas dikningsobjekt återskapats. På största delen av de återskapade myrobjekten har dikena fyllts igen, på cirka en femtedel av objekten har fördämningar byggts dikena. Tillsvidare finns endast ett fåtal sådana objekt där vattenbalansen har återställts genom att leda vatten till myren från de omgivande utdikade områdena.

Inom ramen för HELMI-livsmiljöprogrammet är målet att återskapa 400 myrar genom att återställa vattenbalansen på myrarna före år 2030. På det sättet uppnås positiva effekter på cirka 20 000 hektar. Projekten planeras i en tydligt instruerad process, i vilken aktörerna hjälper till att välja lämplig metod för att återföra vattnet antingen i samband med restaureringen av diken eller i naturvårdsprojekt.

I samband med dikesrestaurering kan man i ett torrläggningsprojekt inom skogsbruket öka myrmarksnaturens mångfald genom att återställa vattenbalansen på myren. Vid återställande av vattenbalansen leds vattnet från det restaureringsdikade området till den skyddade myren som har värdefulla naturvärden. Åtgärden planeras så att områden som ligger utanför skyddsområdet inte drabbas av olägenheter på grund av vattendränkt mark. Myrar som är lämpliga för åtgärden finns för alla att beskåda i Skogscentralens geografiska informationsmaterial för myrskogsvård på nätet.

När restaurering av skogsdiken planeras i närheten av skyddsområden, bör dikningsplaneraren granska huruvida objektet är lämpligt för att återställa vattenbalansen. Om man förenar återställande av vattenbalans med restaurering av diken kan man minska kostnaderna för dikningen och även göra det möjligt att agera närmare skyddsområdet. Åtgärdens nytta är omfattande och målet är en win-win-situation med avsikt på naturen och skogsbruket.

I Österbotten pågår arbetet med att återställa vattenbalansen exempelvis på Passmossens Naturaområde i Pedersöre kommun. Skogsvårdsföreningen Österbotten r.y:s planerade restaureringsdikningsprojekt förenades med att återställa vattenbalansen i samarbete med NTM-centralen i Södra Österbotten, Tapio Oy, Forststyrelsens naturtjänster och Skogscentralen.

Nyckelord

Kontakter

Projektkoordinator Olli Salo, tfn 0295 027 566, olli.m.salo@ntm-centralen.fi

Bilder

En fåra för återställande av vattenbalansen har grävts på Passmossen i Pedersöre kommun i mars 2021. Dräneringsvattnet som kommer från diken leds vidare så att det kommer till nytta i Naturaområdet.
En fåra för återställande av vattenbalansen har grävts på Passmossen i Pedersöre kommun i mars 2021. Dräneringsvattnet som kommer från diken leds vidare så att det kommer till nytta i Naturaområdet.
Ladda ned bild
Återställd vattenbalans är till nytta både för dikare och för naturen.
Återställd vattenbalans är till nytta både för dikare och för naturen.
Ladda ned bild
Delar av skyddade myrar som är lämpliga för återställande av vattenbalansen i närheten av Lestijärvi är märkta med orange färg på bilden. Det dränerade områdets avrinningsområden är märkta med turkos färg. Kartnivån hör till helheten av handlingsmodeller som har utvecklats för att återställa vattenbalansen.
Delar av skyddade myrar som är lämpliga för återställande av vattenbalansen i närheten av Lestijärvi är märkta med orange färg på bilden. Det dränerade områdets avrinningsområden är märkta med turkos färg. Kartnivån hör till helheten av handlingsmodeller som har utvecklats för att återställa vattenbalansen.
Ladda ned bild
Passmossen i Pedersöre kommun. Styrdiket för återställande av vattenbalansen har markerats med violett färg.
Passmossen i Pedersöre kommun. Styrdiket för återställande av vattenbalansen har markerats med violett färg.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Många nya projekt restaurerar vattendrag i de österbottniska landskapen23.6.2021 15:47:45 EEST | Tiedote

År 2021 är det många nya projekt på gång för att restaurera vattendrag i de österbottniska landskapen. Sammanlagt har det beviljats eller kommer det att beviljas finansiering för dryga trettio projekt, som har som mål att förbättra status och vattenhushållning i strömmande vattendrag, sjöar eller kustvattnen. Totalt uppgår understödssumman till dryga 1,4 miljoner euro. Största delen av projekten riktar sig till grunda, eutrofierade sjöar. Understödet är i genomsnitt ca 50 procent av projektets totala kostnader, vilket innebär att det i de österbottniska landskapen sammanlagt kommer att användas nästan tre miljoner euro för projekt inom vattendragsrestaurering som startar i år.

Paljon uusia vesistökunnostushankkeita pohjalaismaakunnissa23.6.2021 15:47:45 EEST | Tiedote

Pohjalaismaakunnissa on vuonna 2021 käynnistymässä runsaasti uusia vesistökunnostushankkeita. Yhteensä on myönnetty tai ollaan myöntämässä rahoitusta yli kolmellekymmenelle hankkeelle virtavesien, järvien ja rannikkovesien tilan ja vesitalouden parantamiseksi runsaan 1,4 miljoonan euron edestä. Suurin osa hankkeista kohdistuu mataliin rehevöityneisiin järviin. Avustus on keskimäärin noin 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, joten pohjalaismaakunnissa tullaan käyttämään tänä vuonna alkaviin vesistöjen kunnostushankkeisiin lähes kolme miljoonaa euroa.

För Natura 2000-området Kristinestads skärgård utarbetas en skötsel- och användningsplan åren 2021-2022 (Österbotten)16.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Under åren 2021–2022 utarbetas en skötsel- och användningsplan för Natura 2000-området (FI0800134) som ligger i Kristinestads och delvis i Närpes och Kaskö skärgård. Skötsel- och användningsplanen främjar att målen för nätverket Natura 2000 verkställs, dvs. att livsmiljöerna för naturtyper och arter som fastställts i habitatdirektivet tryggas.

Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma vuosina 2021-2022 (Pohjanmaa)16.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Kristiinankaupungin sekä osittain Närpiön ja Kaskisten saaristossa sijaitsevalle Natura 2000 -alueelle (FI0800134) laaditaan käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosien 2021-2022 aikana. Käyttö- ja hoitosuunnitelmalla edistetään Natura 2000 -verkoston tavoitteiden toteutumista, eli luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen turvaamista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum