Finanssivalvonta

Nada express osk påförs en påföljdsavgift på 25 000 euro och tilldelas en offentlig varning för försummelse av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt

Dela

Försummelserna gäller flera skyldigheter enligt regelverket om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Det har handlat om brister i den rapporteringsskyldigas riskbedömning, bedömningen av riskerna i anknytning till kundförhållandet (riskbaserad bedömning), kundkontroll och bevarande av kundkontrolluppgifter och skärpta åtgärder för kundkontroll samt i den fortlöpande uppföljningen och utrednings- och rapporteringsskyldigheten.

Finansinspektionen har påfört Nada express osk en påföljdsavgift på 25 000 euro och tilldelat bolaget en offentlig varning, eftersom bolaget inte på ett tillfredsställande sätt har uppfyllt sina skyldigheter att sörja för kundkontroll, bevarande av kundkontrolluppgifter och skärpta åtgärder för kundkontroll i enlighet med kraven i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Nada express har inte gjort en tillräcklig riskbedömning eller en tillräcklig bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i anknytning till kundförhållandena (riskbaserad bedömning). Bolaget har inte heller sörjt för en tillräcklig fortlöpande uppföljning av sina kundförhållanden eller på ett tillräckligt sätt utrett alla kunders avvikande transaktioner (utredningsskyldighet).

Som den allvarligaste försummelsen som Nada express osk har gjort sig skyldigt till betraktar Finansinspektionen underlåtelsen att i egenskap av tillhandahållare av penningförmedlingstjänster till Centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt rapportera tvivelaktiga transaktioner i fråga om antingen enskilda eller flera sammanhängande betalningar eller prestationer vilkas värde utgör minst 1 000 euro. Rapporteringen är obligatorisk för varje överträdelse av detta gränsbelopp. Tillhandahållare av penningförmedlingstjänster omfattas av rapporteringsskyldigheten och deras verksamhet betraktas i princip vara förenad med en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

I den samlade bedömning som tagits till grund för fastställande av påföljdsavgiftens belopp har hänsyn tagits till bland annat arten, omfattningen och varaktigheten av försummelsen av de viktigaste skyldigheterna i fråga om förhindrande av penningtvätt.

Finansinspektionen har dessutom tilldelat Nada express osk en offentlig varning för underlåtelse att iaktta skyldigheterna om kundkontroll enligt lagen om betalningsinstitut.

Försummelserna framgick under Finansinspektionens inspektion 2019-2021, som syftade till att undersöka hur Nada express osk uppfyller sina skyldigheter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Påföljdsavgiften betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Nada express osk har rätt att överklaga beslutet av den 6 maj 2022 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

chefen för juridiska enheten Tero Kurenmaa. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också

• Administrativa påföljder
• Finansinspektionens beslut
• Information om kundkännedom och kundidentifiering

Nyckelord

Kontakter

Mediejourbetjänar vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13

Tel:09 183 50 30

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Penalty payment of EUR 25,000 and public warning for Nada express osk due to omissions concerning compliance with anti-money laundering regulations9.5.2022 16:20:00 EEST | Press release

The omissions relate to various obligations under the regulations on preventing money laundering and terrorist financing. Specifically, there have been shortcomings pertaining to the obliged entity's risk assessment, the assessment of risks associated with customer relationships, customer due diligence, the retention of customer due diligence data, the enhanced customer due diligence obligation, ongoing monitoring as well as the obligation to obtain information and report.

Nada express osk:lle 25 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus laiminlyönneistä rahanpesun estämisen sääntelyn noudattamisessa9.5.2022 16:20:00 EEST | Tiedote

Laiminlyönnit koskevat useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn velvoitteita. Kyse on ollut puutteista ilmoitusvelvollisen riskiarviossa, asiakassuhteisiin liittyvässä riskien arvioinnissa, asiakkaiden tuntemisessa, tuntemistietojen säilyttämisessä, tehostetussa tuntemisvelvollisuudessa ja jatkuvassa seurannassa sekä selonotto- ja ilmoitusvelvollisuudessa.

Penalty payment of EUR 10,000 and public warning for Halgan Services Oy due to omissions concerning compliance with anti-money laundering regulations13.4.2022 15:15:00 EEST | Press release

The omissions relate to various obligations under the regulations on preventing money laundering and terrorist financing. Specifically, this concerns deficiencies in the assessment of risks, in the risk-based assessment of customers, in customer due diligence, in the retention of customer due diligence data and in the enhanced customer due diligence obligation.

Halgan Services Oy påförs en påföljdsavgift på 10 000 euro och tilldelas en offentlig varning för försummelse att iaktta bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt13.4.2022 15:15:00 EEST | Tiedote

Försummelserna gäller flera skyldigheter enligt regelverket om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Det har handlat om brister i riskbedömningen, den riskbaserade bedömningen av kunder, kundkontroll och bevarande av kundkontrolluppgifter samt skärpta åtgärder för kundkontroll.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum