Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum behandlade ekonomi och strategi

Dela

Under höstperiodens första möte gav nämnden Svenska rum även ett utlåtande om motionen om en utredning av arbetsförhållandena i Esbo stads daghem.

Utlåtande om motion om en utredning av arbetsförhållandena i Esbo stads daghem

Nämnden Svenska rum gav utlåtande om motionen om en utredning av arbetsförhållandena i Esbos daghem. En enkät om arbetsförhållandena, enligt det som föreslogs i motionen, utfördes bland personalen inom finsk- och svenskspråkig småbarnspedagogik våren 2019 och omkring en tredjedel av de anställda svarade på enkäten. Med hjälp av den kartlades personalens syn på daghemmens ledning, resurser och arbetsförhållanden. Småbarnspedagogiken är i ett brytningsskede och flera ändringar har genomförts de senaste åren. Personalbristen syns i arbetsvardagen och personalen upplever att arbetsmängden och stress i arbetet ökat.

En positiv sak som kom fram i enkäten var att arbetets mål upplevdes vara klart och denna känsla vill man stärka ytterligare. I många svar framkom det att atmosfären i den egna arbetsgemenskapen är öppen och god och på så sätt en styrka för förhållandena i arbetet.

I utlåtandet konstateras det att för att klara av utmaningarna behövs åtgärder både på stadsnivå och på nationell nivå. Enkätens material behandlas ännu närmare och småbarnspedagogikens utvecklingsåtgärder kompletteras.

Uppföljning av ekonomin och strategin per 31.7.2019

Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom nämndens och för sin del bildningssektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 31.7.2019. De budgeterade inkomsterna för år 2019 är 4,0 miljoner euro, varav cirka 75 % av erhållits per sista juli. Detta är cirka 10 % mer än vid motsvarande tidpunkt året innan. Inkomsterna är till stor del från småbarnspedagogikens klientavgifter, grundläggande utbildningens understöd samt eftermiddagsverksamhetens och arbetarinstitutets klientavgifter. Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 64,8 miljoner euro har 36,6 miljoner euro använts, dvs 56,5 %, per 31.7.2019.

Som helhet uppskattas att verksamhetsinkomsterna överskrider det budgeterade med 50 000 euro på grund av erhållna understöd och att verksamhetsutgifterna underskrider det budgeterade med 0,2 miljoner euro vid årets slut.

Stadsdirektören och stadens ledningsgrupp har beslutat att budgeten för år 2019 balanseras i enlighet med de inbesparingskrav som givits sektorerna. Nämnden noterar att Svenska bildningstjänster ålagts ett anpassningskrav på 0,2 miljoner euro utan att fullmäktige behandlat ärendet. Eftersom Svenska bildningstjänster inte för sin del ser ut att överskrida den av fullmäktige godkända budgeten kan nämnden inte godkänna det föreslagna anpassningskravet innan fullmäktige har behandlat ärendet.

Övrigt på nämndens möte

  • Nämndens rundtur till enheterna ordnas i september 2019
  • Nämnden önskar få information om beslutsprocessen gällande Esbo stads skolskjutsar

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090

Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497Föredragningslistor och möteshandlingar

Mer information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum