Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum behandlade ekonomi och strategi

Dela

På torsdagens möte fattade nämnden Svenska rum beslut om avgiftsfritt studiematerial i enlighet med läropliktslagen för studerande som inleder sina studier i Esbo stads gymnasier nästa höst. Under vårterminens sista möte behandlade nämnden även ett flertal andra ärenden.

Uppföljning av ekonomin och strategin per 30.4.2021

Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom uppföljningen av det ekonomiska läget och strategin per 30.4.2021. De budgeterade inkomsterna för detta år är 4,1 miljoner euro och 55 procent av inkomsterna har erhållits per 30.4. Det är knappa 20 procent mer än vid motsvarande tidpunkt året innan. Inkomsterna är till stor del från småbarnspedagogikens klientavgifter, understöd inom småbarnspedagogik och utbildning samt klientavgifter från eftermiddagsverksamhet och Arbis.

Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 69,1 miljoner euro har 21,3 miljoner använts, vilket motsvarar 31 %. Användningsgraden är 0,1 % högre än vid motsvarande tidpunkt år 2020. Som helhet uppskattas att verksamhetsinkomsterna överskrider inkomstmålet med 50 000 euro och att verksamhetsutgifterna förverkligas i enlighet med det budgeterade.

Nämnden Svenska rum föreslår dessutom för fullmäktige att budgetramen för år 2021 för Svenska rums del kan överskridas enligt följande:

 • de av Svenska bildningstjänster ansökta och av staten redan beviljade coronastöd som flyttats till 2021 allokeras till fullo till budgeten för Svenska rum. Med detta ökar intäktssidan 350 000 euro och utgiftssidan 350 000 euro.
 • de coronastöd som Svenska bildningstjänster ansöker om i enlighet med regeringens tredje tilläggsbudgetproposition för 2021 och kan användas under år 2021 allokeras även de till fullo till budgeten för Svenska rum. De exakta siffrorna för dessa tilläggsintäkter och utgifter blir klara först efter att ansökningarna är behandlade och beviljade, men enligt fullmäktiges beslut 7.6.2021 är den uppskattade summan minst 300 000 euro enligt vilken Svenska bildningstjänster kan planera höstens resurser.

Avgiftsfritt studiematerial i enlighet med läropliktslagen för studerande som inleder sina studier i Esbo stads gymnasier hösten 2021

Nämnden Svenska rum beslutade att förutom de studerande som omfattas av läropliktslagen har också de studerande som inleder sina studier läsåret 2021-2022 rätt till de läromedel som gymnasiet avgiftsfritt erbjuder studerandena enligt följande:

 • studeranden har läsåret 2020-2021 studerat i en utbildning som förbereder för gymnasieutbildning, i utbildning som förbereder för yrkesutbildning eller i påbyggnadsundervisning efter grundskolan
 • studeranden har genomfört grundläggande utbildning under läsåret 2020-2021 och efter det varit utan studieplats
 • studeranden har studerat i förberedande utbildning inför den grundläggande utbildningen läsåret 2020-2021.

Läromedlen är avgiftsfria fram till slutet på det kalenderår då studeranden fyller 20 år eller tills hen tidigare slutför en examen på andra stadiet, förutsatt att studierna framskrider enligt den individuella studieplanen. Det är inte möjligt att förlänga den avgiftsfria tiden. Dessutom beslutade nämnden Svenska rum att en ungdom, som inleder studier i Yrkesinstitutet Prakticum, är berättigad till avgiftsfritt studiematerial i situationer som nämns ovan.

Övrigt på nämndens möte

 • Nämnden Svenska rum gav ett utlåtande av Esbo bildningssektor om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik i fråga om ordnande av stöd för barn i småbarnspedagogik
 • Nämnden fastställde prislistor för fakturering av småbarnspedagogik i Esbo från och med 1.8.2021
 • Nämnden antecknade för kännedom utredningarna gällande ställningstaganden om bildningssektorn enligt redogörelsen i revisionsnämndens utvärderingsberättelse och ger dem för sin del som ett utlåtande om utvärderingsberättelsen för 2020.
 • Nämnden fastställde principer för val av skolornas och gymnasiets direktioner för mandatperioden 2021-2023
 • Nämnden godkände ändring i kapitel 14 Läroämnen i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo. Ändringen träder i kraft 1.8.2021.
 • Nämnden beslutade att öka antalet timmar i årskurserna 7-9 i Mattlidens skola, Lagstads skola och Storängens skola med sammanlagt 0,5 årsveckotimmar/skola under läsåret 2021-2022 inom ramen för det statsfinansierade projektet för engagerande arbete i skolgemenskapen.
 • Nämnden fattade beslut om ändringar i delegeringsbeslut för tjänsteinnehavare inom resultatenheten Svenska bildningstjänster och bildningssektorns stab fr.o.m. 1.8.2021

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090 

Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497

Föredragningslistor och möteshandlingar

Mer information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Tapio Erma och Juha Nurmi utnämnda till nya resultatsenhetsdirektörer inom Esbo stads sektor för fostran och lärande14.6.2021 15:00:00 EEST | Tiedote

Till den ordinarie tjänsten som direktör för resultatenheten för finsk utbildning på andra stadiet och ungdomstjänster inom Esbo stads sektor för fostran och lärande valdes Tapio Erma (FM, eMBA) och till den ordinarie tjänsten som direktör för grundläggande utbildning inom resultatenheten för finsk grundläggande utbildning Juha Nurmi (FM, eMBA). Erma har verkat som chef för Esbo stads finska gymnasielinje sedan 2014. Nurmi har verkat som utvecklingschef för finsk utbildning sedan 2002. Båda rapporterar till sektordirektör Harri Rinta-aho och är medlemmar i ledningsgruppen för sektorn för fostran och lärande. Stadens organisationsreform träder i kraft 1.8.2021 då den nya sektorn för fostran och lärande inleder sin verksamhet. Sektorn för fostran och lärande består av följande resultatenheter: finsk grundläggande utbildning, finsk utbildning på andra stadiet och ungdomstjänster, finsk småbarnspedagogik och Svenska bildningstjänster.

Tapio Erma ja Juha Nurmi nimitetty uusiksi tulosyksiköiden johtajiksi Espoon kaupungin Kasvun ja oppimisen toimialalle14.6.2021 15:00:00 EEST | Tiedote

Espoon kaupungin Kasvun ja oppimisen toimialan suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön johtajan vakinaiseen virkaan on valittu Tapio Erma (FM, eMBA) ja suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön perusopetuksen johtajan vakinaiseen virkaan Juha Nurmi (FM, eMBA). Erma on toiminut Espoon kaupungin suomenkielisen lukiolinjan päällikkönä vuodesta 2014. Nurmi on toiminut suomenkielisen opetuksen kehittämispäällikkönä vuodesta 2002. Molemmat raportoivat toimialajohtaja Harri Rinta-aholle ja ovat Kasvun ja oppimisen toimialan johtoryhmän jäseniä. Kaupungin organisaatiouudistus astuu voimaan 1.8.2021, jolloin uusi Kasvun ja oppimisen toimiala aloittaa toimintansa. Kasvun ja oppimisen toimialan muodostavat seuraavat tulosyksiköt: suomenkielinen perusopetus, suomenkielinen toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut, suomenkielinen varhaiskasvatus ja ruotsinkieliset sivistyspalvelut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum