Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum beslutade att förskoleundervisningen vid Smedsby daghem flyttar till Smedsby skolas lokaler

Dela

Under vårterminens sista möte behandlade nämnden bland annat läget för beredningen av servicesedeln för privat småbarnspedagogik. Nämnden gav även ett förslag om principer för eftermiddagsverksamhetens klientavgifter och beslutade om återbetalning av Esbo Arbis kursavgifter på grund av inhibering av vårens kurser.

Förskoleundervisningen vid Smedsby daghem flyttar till Smedsby skolas lokaler

Nämnden Svenska rum beslutade att förskoleundervisningen vid Smedsby daghem flyttar till Smedsby skolas lokaler från och med läsåret 2020-2021.

Svenska bildningstjänster arbetar målmedvetet för att förskoleundervisningsgrupper ska verka i anslutning till en skola. Samarbetet mellan förskolan och skolan skapar förutsättningar för kontinuiteten på barnets lärstig. Smedsby förskola är den enda förskolan inom Svenska bildningstjänster vilken har fungerat i lokaler med avstånd till skolan.

Flyttningen av förskolans verksamhet till Smedsby skolas lokaler från början av verksamhetsåret 2020–2021 gör det möjligt att erbjuda flera barn plats i daghemmet och samtidigt förbättras förutsättningarna för samarbetet mellan förskola och skola.

Vårdnadshavarna till blivande förskolebarn och personalen har informerats om den planerade flytten. Smedsby skolas direktions ordförande har skickat ett brev gällande den planerade flytten till förvaltningen för Svenska bildningstjänster. Svenska bildningstjänster har besvarat brevet och materialet finns som tilläggsmaterial i nämndens möteskallelse.

Nämnden Svenska Rum önskar att representanter för användarna, så som direktionen och berörda vårdnadshavare, skulle ha involverats i ett tidigt skede av beredningen. Nämnden hoppas att alla berörda parter i framtiden involveras i beredningen av motsvarande ärenden i ett tidigt skede.

Översikt av beredningen av servicesedeln inom småbarnspedagogik

Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom läget för beredningen av en servicesedel för den privata småbarnspedagogiken samt utkastet till en regelbok om servicesedeln. Nämnden beslutade även att beredningen av ibruktagandet av servicesedeln fortsätter så att den kan tas i bruk 1.8.2021. Besluten om ibruktagande av servicesedeln fattas villkorligt tills fullmäktige i samband med behandlingen av budgeten för 2021 beslutar om servicesedeln.

Uppföljning av ekonomin och strategin per 30.4.2020

Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom uppföljningen av det ekonomiska läget och strategin per 30.4.2020. De budgeterade inkomsterna för detta år är 4,3 miljoner euro. Inkomsterna är till stor del från småbarnspedagogikens klientavgifter, grundläggande utbildningens understöd och klientavgifter från eftermiddagsverksamhet och Arbis.  Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 66,2 miljoner euro har 20,3 miljoner använts, vilket motsvarar 31 %. Användningsgraden är dryga 0,5 % högre än vid motsvarande tidpunkt år 2019.

Som helhet uppskattas att på grund av coronavirussituationen underskrids inkomstmålet med knappa 0,4 miljoner. Verksamhetsutgifterna uppskattas underskrida det budgeterade med 0,3 miljoner i slutet av år 2019.

Övrigt på nämndens möte

  • Nämnden beslutade om prislistor för fakturering av småbarnspedagogik i Esbo från och med 1.8.2020
  • Nämnden Svenska rum föreslog för stadsstyrelsen att principerna för halvering av eller befrielse från klientavgifter för eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen ändras 1.8.2020
  • Nämnden godkände ändring av kapitel 6 gällande bedömning i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo samt ändring av läroplanen för påbyggnadsundervisningen på svenska i Esbo fr.o.m. 1.8.2020
  • Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom utredningarna enligt redogörelsen gällande ställningstaganden om bildningssektorn i revisionsnämndens utvärderingsberättelse och gav dem för sin del som ett utlåtande om utvärderingsberättelsen för 2019.
  • Nämnden beslutade om återbetalning av Esbo Arbetarinstitutets kursavgifter på grund av inhibering av kurser
  • Nämnden godkände användningsprinciper och debiteringsgrunder för Vindängensalen och keramiksalen i Karahuset
  • Nämnden förkastade en begäran om omprövning av beslut om plats inom småbarnspedagogisk verksamhet

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090 

Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497

Föredragningslistor och möteshandlingar

Mer information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum