Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum fastställde arbets- och lovtiderna för nästa läsår

Dela

På torsdagens möte fastställde nämnden Svenska rum de svenskspråkiga förskolornas, grundskolornas och gymnasiets arbets- och lovtider för läsåret 2021-2022 i Esbo. Nämnden beslutade också att Boställsskolan ändrar namn till Alberga skola från och med 1.8.2021 då skolan flyttar till nya lokaler i Monikko. På mötet behandlades även servicesedeln inom privat småbarnspedagogik samt projektet Espoonlahden päiväkoti 2.

Fastställande av de svenskspråkiga förskolornas, grundskolornas och gymnasiets arbets- och lovtider läsåret 2021-2022

Nämnden Svenska rum fastställde de svenskspråkiga grundskolornas, förskolornas och gymnasiets arbets- och lovtider läsåret 2021-2022. I en enkät som elever, studerande, vårdnadshavare, personal och skolornas direktioner hade möjlighet att svara på under oktober kartlades åsikter om arbets- och lovtider inför nästa läsår. Nämnden fastställde arbets- och lovtiderna enligt följande:

Höstterminen: onsdag 11.8.2021 - onsdag 22.12.2021

Höstlov: måndag 18.10.2021 - fredag 22.10.2021 (vecka 42)

Jullov: torsdag 23.12.2021 - söndag 9.1.2022

Vårterminen: måndag 10.1.2022 - lördag 4.6.2022 

Sportlov: måndag 21.2.2022 - fredag 25.2.2022 (vecka 8)

Antalet arbetsdagar under läsåret är 188. Förskoleundervisningen följer samma tider förutom att vårterminens sista arbetsdag är fredag 3.6.2022.

Maximivärde, koefficienter och pristak för servicesedel inom privat småbarnspedagogik

Servicesedeln är ett sätt att ordna kommunens lagstadgade småbarnspedagogik. Med servicesedel avses kommunens förbindelse att betala ett visst av kommunen på förhand fastställt belopp åt en tjänsteproducent för dennes kostnader för en tjänst för en klient. Med servicesedeln kan klienten själv välja bland de tjänsteproducenter som godkänts av kommunen. Kommunen är skyldig att till en privat tjänsteproducent som den godkänt betala ersättning per barn högst upp till servicesedelns maximivärde.

Nämnden Svenska rum beslutade att föreslå för stadsstyrelsen att värdet för servicesedeln inom småbarnspedagogik på daghem är högst 950 euro i månaden per barn.

Som koefficienter för servicesedeln föreslår nämnden följande:

Koefficient enligt barnets ålder

  • koefficienten för ett barn som fyllt tre år är 1,00
  • koefficienten för ett barn under tre år är 1,70

Koefficient enligt barnets behov av småbarnspedagogik

  • koefficienten för småbarnspedagogik på heltid är 1,00
  • koefficienten för småbarnspedagogik på deltid (högst 25 timmar/vecka) är 0,60
  • koefficienten för småbarnspedagogik i anslutning till förskoleundervisningen är 0,50

Dessutom föreslår nämnden att man för servicesedeln inom småbarnspedagogik tar i bruk ett pristak på 50 euro/mån.

Nämnden Svenska rum föreslog dessutom en övergångsperiod fram till augusti 2024 för de enheter för småbarnspedagogik som för tillfället verkar under lagenliga köpavtal.

Nämnden förutsätter framställning av ett åtgärdsförslag med vilket de mindre privata enheternas verksamhet kan fortlöpande tryggas i anslutning till ibruktagandet av servicesedeln. Förslaget gäller mindre enheter som bedrivs av privata producenter och föreningar.

Målet är att servicesedeln för småbarnspedagogik ska vara i bruk i augusti 2021. Eftersom fullmäktige beslutar om ibruktagandet av servicesedeln i samband med godkännandet av budgeten i december 2020, fattas under hösten villkorliga beslut i de ärenden som gäller ibruktagandet av servicesedeln och som behandlas i nämnderna och stadsstyrelsen.

Ändring av Boställsskolans namn från 1.8.2021

Nämnden Svenska rum beslutade att Boställsskolan ändrar namn till Alberga skola från och med 1.8.2021 då skolan flyttar till Monikko.

Nämnden Svenska rums utlåtande om projektplanen för daghemmet Espoonlahden päiväkoti 2

Nämnden Svenska rum konstaterade i sitt utlåtande om projektplanen för daghemmet Espoonlahden päiväkoti 2 att projektplanen beaktar principerna för en god miljö för småbarnspedagogik.

Nämnden ber att man i den fortsatta planeringen säkerställer trygga språkmiljöer för språkgrupperna och ägnar uppmärksamhet åt tillgängligheten i gemensamma lokaler. Dessutom ska lokalerna vara mångsidiga så att samarbete mellan daghemmen är möjligt.

Nämnden ber också att samarbetet med den lokala kulturverksamheten främjas vid planeringen av lokaler för invånaranvändning. Detta får emellertid inte medföra betydande tilläggskostnader för projektet.

Övriga ärenden

  • Nämnden Svenska rum beslutade att högst 175 studerande inom den allmänna linjen och högst 50 studerande inom IB-linjen antas till Mattlidens gymnasium läsåret 2021-2022.
  • Justering av principer för ordnande av lagstadgad eftermiddagsverksamhet inom grundläggande utbildning
  • Elevrepresentanter i de svenskspråkiga grundskolornas direktioner läsåret 2020-2021
  • Studeranderepresentanter i direktionen för Mattlidens gymnasium 2021
  • Ändring i direktionen för Storängens skola

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090  
Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497 

Möteshandlingar  

Mera information om nämnden Svenska rum 

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Kunderna åter nöjda med servicetorget i Iso Omena25.11.2020 14:09:59 EETTiedote

Tjänsterna på servicetorget i Iso Omena motsvarar de förväntningar kunderna har på offentliga tjänster, ansåg 87 procent av dem som svarat på servicetorgets kundnöjdhetsenkät i september–oktober. Hela 79 procent av dem som svarat anser att servicetorget ligger lägligt i köpcentret. Dessa siffror som mäter hur nöjda kunderna är i helhet har legat på samma nivå under de fyra år som servicetorget funnits.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum