Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum lämnade förslag till budget och ekonomiplan

Dela

På torsdagens möte godkände nämnden Svenska rum gymnasieutbildningens nya läroplan på svenska i Esbo. Nämnden gav även ett utlåtande om affärsverket Esbo lokalers investeringsplan och godkände behovsutredningen för projektet Esbovikens daghem.

Riktlinjerna och målen i Esbos strategi 2021, budgetförslaget för 2021 och ekonomiplanen för 2021-2023, nämnden Svenska rum

Nämnden Svenska rum lämnade förslag till budget för 2021 och ekonomiplan för 2021–2023 för beredningen av stadsdirektörens budgetförslag. Sektorn ges tillfälle att göra tekniska preciseringar.

De budgetbeslut som nämnderna fattar kan beaktas endast i enlighet med fullmäktiges beslut 19.10.2020 om budgetramen och om målnivåerna, riktlinjerna och åtgärderna i programmet för produktivitet och anpassning En ekonomiskt hållbar stad. Sektorernas budgetförslag baserar sig på den ramanvisning som stadsdirektören gav i juni.

Enligt beredningens förslag skulle budgetramen för nämnden Svenska rum för år 2021 öka med knappa 1,5 %, det vill säga en miljon euro, jämfört med budgeten för år 2020. Ökningen av utgifterna orsakas av lokalhyror, löneförhöjningar, det ökade antalet studeranden i gymnasiet och elever i grundläggande utbildningen samt informations- och kommunikationstekniken.

Nämnden Svenska rum ser det som viktigt att stadens ekonomi balanseras systematiskt under de kommande åren. Nämnden poängterar dock att man inte bör skära i tjänster för barn och unga. Nämnden ser också den grundläggande konstundervisningen som mycket viktig för barn och unga och vill inte minska på det understöd som undervisningsanordnarna är i stort behov av. Nämnden konstaterar att det bifogade förslaget skulle kräva ett tillägg i budgeten för 2021 på 1 775 000 € för att bibehålla standarden på de Svenska bildningstjänsterna.

Nämnden gjorde ett tillägg på 1 685 000 € till förslaget i bilagan fördelat enligt följande:

  • 790 000 € till grundläggande utbildningen. Nämnden anser att man inte bör gå in och skära i gruppstorlekar eller undervisningens omfattning, särskilt stöd till de elever som behöver det.
  • 80 000 € för att jämställa omfattningen av timfördelningen mellan den svenska och den finska grundläggande utbildningen.
  • 315 000 € till gymnasieutbildningen för att bibehålla kursutbud och garantera tillräckliga resurser för att stöda studerandena.
  • 180 000 € till småbarnspedagogiken för stödtjänster för barn samt arbetshandledning och sakkunnighjälp för att garantera en kvalitativ pedagogisk verksamhet.
  • 320 000 € för hemvårdsstödets Esbo-tillägg.

Nämnden uppmanar även Svenska bildningstjänster att se över förvaltningskostnader.

Budgetförslaget för år 2021 och ekonomiplanen för år 2021-2023 finns i sin helhet i möteskallelsen.

Nämnden Svenska rums utlåtande om affärsverket Esbo lokalers investeringsplan för 2021-2030

Nämnden Svenska rum gav ett utlåtande om affärsverket Esbo lokalers förslag till lokalinvesteringar för åren 2021–2030 i enlighet med redogörelsedelen.

Investeringsförslaget gäller nya verksamhetslokaler, ombyggnad och tillbyggnad av gamla verksamhetslokaler samt ändring av användningsändamål för lokaler. Investeringsförslaget baserar sig bland annat på stadens officiella befolkningsprognos och uppföljning av denna, funktionellt utvecklingsbehov av lokalerna i servicenätet och Esbo lokalers prioritering av renoveringsbehov.

Nämnden Svenska rum föreslår att Esbo centrums daghem skjuts fram utanför investeringsprogrammet och Olars nya daghem förverkligas som ett daghem med 6 grupper i daghemmet som byggs i stället för nuvarande Komeetan koulu och står färdigt 2025.

Nämnden Svenska rum understryker vikten av att arbetet för utvecklandet av detaljplanen vid Mattlidens skolcentrum fortskrider och att planen möjliggör en hållbar och flexibel miljö för det livslånga och livsvida lärandet.

Läroplan för gymnasieutbildningen på svenska i Esbo fr.o.m. 1.8.2021

Nämnden Svenska rum godkände läroplanen för gymnasieutbildningen på svenska i Esbo. Läroplanen tas i bruk för de studerande som inleder gymnasiestudier 1.8.2021 och därefter tas läroplanen i bruk årskursvis.

Undervisningen på svenska i Esbo utvecklas läroplansenligt och som en pedagogisk helhet med syfte att skapa en enhetlig lärstig för den unga. Centralt i läroplanen är att främja studerandes välbefinnande, individuella behov och delaktighet i gymnasiets gemenskap. I den nya läroplanen för gymnasiet betonas mer än tidigare den studerandes rätt till stöd, samarbete med högskolor och internationellt samarbete. Läroplanen främjar mer omfattande studieavsnitt och ämnesöverskridande studier.

Behovsutredning för projektet Espoonlahden päiväkoti 2

Nämnden Svenska rum godkände behovsutredningen för projektet Espoonlahden päiväkoti 2 i enlighet med bilagan.

Behovsutredningen gäller en daghemsbyggnad för 14 barngrupper: sju grupper i ett finskspråkigt daghem och sju grupper i ett svenskspråkigt daghem. Daghemmen har sammanlagt 294 platser inom småbarnspedagogik.

I ett tidigare investeringsprogram sammanslogs projekten Esbovikens daghem och Espoonlahden päiväkoti 2 till ett enda projekt. Sammanslagningen ger fördelar för verksamheten och sänker kostnaderna för lokalerna.

Nämnden Svenska rum ser positivt på projektet och uppmanar tjänstemännen sektoröverskridande att samarbeta för att utarbeta en modell som uppmuntrar till ett mångsidigt verksamhetsutbyte mellan språkgrupperna samtidigt som trygga egna språkmiljöer för vardera språkgruppen säkerställs.

Övrigt på nämndens möte

  • Nämnden Svenska rum beslutade delegera sin beslutanderätt så att bildningsdirektören fattar beslut om övergång till exceptionella undervisningsarrangemang enligt 20 a § i lagen om grundläggande utbildning. Beslutet gäller till 31.12.2020. Ett beslut om övergång till exceptionella undervisningsarrangemang kan fattas för högst en månad åt gången.
  • Ändring i direktionen för Vindängens skola
  • Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom Esbo stads utlåtande gällande ett lagförslag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning samt Esbos ungdomsfullmäktiges ställningstagande gällande förebyggande av coronapandemin i Esbo stads skolor
  • Nämnden Svenska rum beslutade att hålla ett elektroniskt Teams-möte på torsdag 8.10.2020

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090  

Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497
 

Möteshandlingar  

Mera information om nämnden Svenska rum 

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Työtä yhdessä 2020 -tapahtuma luotasi kuntien uutta roolia työllisyydenhoitajana: Ensi vuonna yhä useampi työtön saa työnhakupalvelunsa TE-toimiston sijaan kunnalta23.10.2020 08:25:05 EESTTiedote

Helsinki, Espoo ja Vantaa järjestivät 21.10.2020 verkkotapahtuman Työtä yhdessä 2020, jossa nostettiin esiin työllisyydenhoidon ajankohtaisia teemoja. Tapahtuma oli kolmen suuren kaupungin lähtölaukaus tammikuussa 2021 käynnistyville työllisyyden kuntakokeiluille. Työvoimapalvelujen uudistaminen on mitä ajankohtaisin aihe suomalaisen työelämän ollessa murroksessa digitalisaation, globalisaation ja koronapandemian vuoksi. Tapahtuman pääpuhujia olivat työministeri Tuula Haatainen ja teknologiavaikuttaja Taneli Tikka. Päivän kestävän livelähetyksen juonsi André Noël Chaker. Kuntatalolta lähetettyyn tapahtumaan osallistui työministerin, kuntapäättäjien ja yritysten edustajien ohella yli 2500 osallistujaa verkkovälitteisesti eri puolilta Suomea. Puheenvuorot löytyvät Kunta-TV:n sivuilta tallenteina viikolla 44/2020.

Nämnden Svenska rum fastställde arbets- och lovtiderna för nästa läsår22.10.2020 21:51:11 EESTTiedote

På torsdagens möte fastställde nämnden Svenska rum de svenskspråkiga förskolornas, grundskolornas och gymnasiets arbets- och lovtider för läsåret 2021-2022 i Esbo. Nämnden beslutade också att Boställsskolan ändrar namn till Alberga skola från och med 1.8.2021 då skolan flyttar till nya lokaler i Monikko. På mötet behandlades även servicesedeln inom privat småbarnspedagogik samt projektet Espoonlahden päiväkoti 2.

Kaija och Heikki Siren förnyade vardagen med hjälp av arkitekturen: ”Det gjorde gott att det var knappt om pengar”22.10.2020 06:31:00 EESTTiedote

Kaija och Heikki Siren var ett avundsvärt arkitektpar som redan i början av sin karriär vann många viktiga utmärkelser i olika arkitekturtävlingar. Tidigare framgångar ledde till en flera år lång kedja av framgångsrika arbeten och utmärkelser, vilket även syns i bostäderna de ritat i Hagalund och Otnäs. Utställningen Allt och inget – Arkitekterna Kaija + Heikki Siren, som presenterar arkitektparets arkitektur, öppnas i KAMU Esbo stadsmuseum den 23.10.2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum