Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum lämnade förslag till budget och ekonomiplan

Dela

På torsdagens möte lämnade nämnden Svenska rum förslag till budget och ekonomiplan.

Riktlinjerna och målen i Esbos strategi år 2022, budgetförslaget för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2022–2024, nämnden Svenska rum

Enligt beredningens förslag skulle budgetramen för nämnden Svenska rum för år 2022 öka med 1,8%, det vill säga dryga en miljon euro jämfört med budgeten för år 2021. Ökningen av utgifterna orsakas främst av lokalhyror, löneförhöjningar, ökningen av antalet studeranden i gymnasiet samt det avgiftsfria andra stadiet. Utgifterna för lokalerna stiger med en miljon euro på grund av att Alberga daghem och skola tagits i bruk hösten år 2021 samt att Kungsgårds daghem och skolas nya lokaler tas i bruk år 2022.

Löneförhöjningarnas inverkan i budgeten för år 2022 är dryga 0,2 milj. euro. Antalet studeranden i gymnasiet beräknas öka med 25 studerande. Dessa medför totalt tilläggsutgifter på dryga 0,1 miljoner euro. Det avgiftsfria andra stadiet förväntas medföra tilläggsutgifter på 0,4 milj. euro. Under budgetåret verkställs fullmäktigebeslutet om programmet En ekonomiskt hållbar stad. För att nå budgetramen behövs därtill ytterligare anpassningar på 0,3 milj. euro. Inkomstmålet i budgeten för år 2022 minskar med knappa 0,1 milj. euro. Minskningen orsakas av de förändrade klientavgifterna inom småbarnspedagogiken.

Tilläggsförslag

Nämnden gjorde ett tilläggsförslag till budgeten för år 2022 på 500 000 euro enligt följande:

 • 400 000 euro för att försäkra att gruppstorlekarna inom undervisningen inte ska bli större och för att se till att särskilt stöd erbjuds för de elever som behöver det.
 • 100 000 euro för småbarnspedagogikens verksamhet. På finska sidan har det reserverats 1 000 000 euro för rekrytering av personal för småbarnspedagogiken. Rekryteringen av svenskspråkig personal har redan i många år varit problematisk. Ifall rekryteringsbonus/löneförhöjningar blir aktuella på finska sidan ska den svenskspråkiga personalen ha samma förmåner.

Budgetförslaget för år 2022 och ekonomiplanen för år 2022–2024 finns i sin helhet i möteskallelsen.

Nämnden Svenska rums utlåtande om affärsverket Esbo lokalers investeringsplan för 2022–2031

Investeringsförslaget gäller nya verksamhetslokaler, ombyggnad och tillbyggnad av gamla verksamhetslokaler samt ändring av användningsändamål för lokaler. Investeringsförslaget baserar sig bland annat på stadens officiella befolkningsprognos och uppföljning av denna, funktionellt utvecklingsbehov av lokalerna i servicenätet och Esbo lokalers prioritering av renoveringsbehov.

Nämnden Svenska rum föreslog att Esbo centrums daghem fogas till utredningsprojekten, dvs. projekten som inte har finansiering för investeringsperioden. Nämnden föreslår också att Mattlidens daghem och Esbo Arbis läggs till de hyresobjekt som Focus Mattliden genomför. Nämnden Svenska rum betonar att tillräckliga resurser ska reserveras för planläggningen och utvecklingen av området samt för planeringen av ombyggnaden och utbyggnaden av skolcentrumet redan för de följande åren.

Tilläggsförslag

Nämnden Svenska Rum gjorde följande tillägg till i investeringsplanen:

 • En behovsutredning ska göras för Esbo centrums daghem.
 • Nämnden understryker vikten av att arbetet för utvecklandet av detaljplanen vid Mattlidens skolcentrum fortskrider och att planen möjliggör en hållbar och flexibel miljö för det livslånga och livsvida lärandet. Detaljplanen behövs för att lägga till objektet i investeringsplanen.
 • En behovsutredning ska göras för Mattlidens gymnasium. Det ska vara möjligt att kunna utöka nybörjarplatserna i gymnasiet ytterligare utan att utrymmena utgör ett hinder.
 • Nämnden värnar om att det också i framtiden ska finnas en svenskspråkig skola norr om Ring III.

Principerna för anordnande av eftermiddagsverksamhet

Nämnden Svenska rum beslöt att bordlägga ärendet Principerna för anordnande av eftermiddagsverksamhet. Principerna består av principer för anordnande och genomförande av eftermiddagsverksamhet, barninvalskriterier och upphandlingsprinciper, principer för beviljande av understöd och principer för eftermiddagsverksamhet i egen regi. Principerna träder i kraft 1.8.2022, men efterföljs redan i val av serviceproducenter och barninval under våren år 2022. Ärendet behandlas på nytt på nämndens möte 28.10.2021.

Övrigt på nämndens möte

 • Nämnden gav ett utlåtande om att anställa samhällspedagoger i skolorna.
 • Nämnden Svenska rum gav ett utlåtande enligt redogörelsen på invånarinitiativ gällande anordnande av eftermiddagsverksamhet.
 • Nämnden gav ett utlåtande om en fullmäktigefråga gällande att känna igen och förebygga hedersrelaterat våld i läroanstalter.
 • Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom nämndens och för sin del och bildningssektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin, per 31.7.2021.
 • Nämnden Svenska rum fastställde sina mötestider för höstterminen år 2021 och vårterminen år 2022.
 • Nämnden valde de svenskspråkiga skolornas och gymnasiets direktioner för perioden 2021–2023.

Möteshandlingar  

Mera information om nämnden Svenska rum 

Nyckelord

Kontakter

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Kuudesluokkalaisten itsenäisyysjuhla järjestetään jälleen videotervehdyksenä – juhlan teemana kouluyhteisön vahvistaminen18.10.2021 12:32:27 EEST | Tiedote

Kuudesluokkalaisten perinteistä itsenäisyysjuhlaa vietetään viime vuoden tapaan virtuaalisesti. 104-vuotiasta Suomea juhlistetaan kaupungin yhteisellä videotervehdyksellä, jonka kuudesluokkalaiset katsovat omissa kouluissaan. Juhlassa nähdään myös oppilaiden tuotoksia sekä kuullaan heidän ajatuksiaan kouluyhteisöstä ja ryhmään kuulumisen tunteesta.

Sjätteklassisternas självständighetsfest ordnas virtuellt även i år, med temana gemenskap och samhörighet18.10.2021 12:32:26 EEST | Tiedote

I likhet med förra året firar sjätteklassisterna i Esbo Finlands självständighet virtuellt även i år. Det 104-åriga Finland firas med stadens gemensamma videohälsning, som sjätteklassisterna tar del av i sina egna skolor. Under festen får vi också ta del av elevarbeten och höra elevernas tankar om skolgemenskapens betydelse och vikten av samhörighet.

Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 13.10.202113.10.2021 21:23:24 EEST | Tiedote

Lautakunta palautti valmisteluun perusopetuksen iltapäivätoiminnan uudet järjestämisperiaatteet Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteet valmisteluun. Lautakunta esitti, että iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteiden valmistelussa huomioidaan se, että myös yritykset voivat osallistua avustettuun toimintaan, kuten Vantaalla ja Helsingissä. Iltapäivätoiminnan välipalat esitettiin hankittavan Espoon ruokapalvelujen kautta. Lautakunta katsoi, että palveluntuottajan tulisi voida valita palveluntuottajaksi myös muun kuin Espoo Catering, mikäli välipala pystytään muulla tavoin järjestämään laadukkaasti. Ostopalveluiden osuutta oli esityksen mukaan tarkoitus lisätä. Lautakunta haluaa varmistaa, etteivät ostopalvelun korit muodostu liian suuriksi, vaan mahdollisimman monella palveluntuottajalla on mahdollisuus tuottaa palvelua. Palveluntuottajilla tulisi myös olla mahdollisuus laskuttaa niin sanottu vanhempien osuu

De bostadslösas natt 17.10 ställer frågan om den bostadslösa blivit utslagen eller själv ställt sig utanför13.10.2021 10:15:22 EEST | Tiedote

Temat för De bostadslösas natt i år är Utanför – utslagen vs. exkluderad. Temat Utanför lyfter fram de orsaker till bostadslöshet som beror på samhällets strukturer. Medborgarrörelsen för De bostadslösas natt kräver åtgärder för att bekämpa utslagning och bostadslöshet på bostadsmarknaden. Enligt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA:s statistik fanns det i Esbo i fjol sammanlagt 523 bostadslösa personer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum