Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Nästan 400 miljoner euro kanaliserades via NTM-centralen i Södra Österbotten till verksamhetsområdet 

Dela
Under år 2022 finansierades via NTM-centralen i Södra Österbotten bland annat näringsverksamhet, trafiknätet och olika miljöuppgifter med nästan 400 miljoner euro i de tre österbottniska landskapen, d.v.s. Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Finansieringen till funktioner inom näringar, arbetskraft och kompetens riktas till Södra Österbotten, där andelen finansiering till jordbruk och landsbygd uppgick till ca 275 miljoner euro, vilket är drygt hälften av hela summan. Utöver det stöddes företag och sysselsättning med nästan 25 miljoner euro. Finansieringen som riktas till trafiken och miljön riktas till alla tre österbottniska landskap. Finansieringen till vägnätet och trafiken uppgick till ca 68,5 miljoner euro. Satsningen på uppgifter inom miljö och naturresurser var 21,4 miljoner euro.
Under år 2022 finansierades via NTM-centralen i Södra Österbotten bland annat näringsverksamhet, trafiknätet och olika miljöuppgifter med nästan 400 miljoner euro i de tre österbottniska landskapen, d.v.s. Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.
Under år 2022 finansierades via NTM-centralen i Södra Österbotten bland annat näringsverksamhet, trafiknätet och olika miljöuppgifter med nästan 400 miljoner euro i de tre österbottniska landskapen, d.v.s. Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Tillföretagenbeviljades 8,9 miljoner euro för förnyelse, tillväxt och internationalisering 

Företagen i Södra Österbotten fick ett tämligen omfattande stöd för olika projekt och investeringar i anslutning till förnyelse, tillväxt och internationalisering. Totalt beviljades 8,9 milj. euro i stöd till företagen. I fjol beviljades 3,8 milj. euro genom landsbygdens företagsstöd, vilket också inkluderar landsbygdens återhämtningsmedel. Med de investeringar som fått stöd har företagen siktat på tillväxt i produktionen, förnyelse och ökad effektivitet och automatisering. Landsbygdens återhämtningsmedel har finansierat biogasprojekt, anskaffning av system för solenergi, modernisering av uppvärmningssystem och ägarbytesprojekt.  

Under våren startade en ny finansieringsperiod och då beviljade NTM-centralen i Mellersta Finland totalt 3,5 milj. euro i understöd för utvecklande av företag till företag i Södra Österbotten. Utvecklingsunderstödet fungerar som stöd för företag med olika investerings- och utvecklingsprojekt, som har inverkan på tillväxt och internationalisering, men även exempelvis främjandet av digitaliseringen i små och medelstora företag, främjandet av kolneutralitet och energi- och materialeffektivitet. Utnyttjandet av företagsutvecklingstjänster har varit på uppgång i Södra Österbotten och enligt kundresponsen är kvaliteten på tjänsterna berömlig. Tjänsterna kan utnyttjas enkelt, snabbt och förmånligt av små och medelstora företag inom alla branscher.  

Sysselsättningenstöddesmed 16 miljoner euro 

Sysselsättningen i Södra Österbotten stöddes på många olika sätt. Den största stödformen bestod av lönesubvention.Lönesubvention beviljades av TE-byrån och kommunförsöken till områdets företag och andra arbetsgivare till en summa av nästan 10 milj. euro. Nya företag grundades med hjälp av startpeng för ungefär 1,2 milj. euro. Som stöd för att sysselsätta kunder med lång arbetslöshet har fyra projekt drivits med sysselsättningsanslag på totalt 700 000 euro. NTM-centralen köper årligen upp många olika slags fortbildnings- och coachningstjänster för att utveckla de arbetslösa kundernas kompetens. År 2022 upphandlades arbetskraftsutbildning för 2,9 milj. euro och coachning för 1,3 milj. euro.

Jordbruket och utvecklingen av landsbygdenstöddesmedca 275 miljoner euro 

Projekt för utveckling av landsbygden 

Med hjälp av projekten för utveckling av landsbygden utvecklar man bland annat beredskapen på gårdarna, söker lösningar för utmaningarna med att bruka sumpskogar, främjar turismen i området och utvecklar hästunderstödda tjänster.  I form av allmännyttiga investeringar har olika slags anläggningar för motion och hobbyer finansierats i flera kommuner i Södra Österbotten. I dessa objekt uppskattas talkoarbetets andel totalt sett uppgå till nästan 11 000 timmar.Via de fyra Leader-grupperna i Södra Österbotten finansierades utvecklingsprojekt, som skapar lokal livskraft, och via allmännyttiga investeringar har man understött bland annat olika objekt som bidrar till bya- och hobbyverksamheten.    

Strukturstödtilljordbruket 

Startstöd till unga jordbrukare beviljades till 19 gårdar, varav 9 var gårdar med åkerbruk.Understödet uppgick till 0,5 milj. euro och räntestödet till 2,7 milj. euro. De största beloppen av jordbrukets investeringsstöd gick till investeringar inom mjölkboskaps- och svinhushållningen samt för biogasanläggningar.Understödet uppgick till 13,8 milj. euro och räntestödet till 9 milj. euro, medan de totala investeringarna var nästan 40 milj. euro. Sett till antalet koncentrerades dock stöden till investeringar för energiproduktion, dränering och förbättring av produktionshygienen. Energiinvesteringarna på gårdarna har blivit ett betydande utvecklingsobjekt, som tryggar gårdarnas självförsörjning av energi.

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen beviljade stöd för att utveckla olika slags återvinningsgödsel och forskningsprojekt. Sett till antalet är det mest projekt, där man söker metoder för att vidareförädla rötningsrester och rejektvatten från biogasanläggningar samt olika slags gödsel och andra biflöden så att de kan utvecklas till återvinningsgödsel.

Ytterligareundersöksbland annat användningen av markförbättrandefibrer i odlingen, utvecklaråtervinningen av pälsdjursgödsel och utvecklaranvändningen av återvunnanäringsämnensomgödsel i skogen. Finansieringenfrånförsöksprogrammet för återvinning av näringsämnenpå 2,3 milj. euro riktarsigtill hela Finland, eftersomförsöksprogrammetärnationellt. 

Jordbrukar- och miljöstöd 

År 2022 var antalet aktiva gårdar i Södra Österbotten 5277, vilket är dryga 11 % av gårdarna i hela landet. Åkerarealen som brukas är över 266 000 ha, varav över 35 000 ha är ekologiskt jordbruk.Sett till antalet djur ligger Södra Österbotten bland de tre största NTM-centralerna i den riksomfattande statistiken. 

Den årliga mängden jordbrukarstöd i Södra Österbotten är över 238 milj. euro. Största delen av stödet betalas ut via de kommunala samarbetsområdena för landsbygdsförvaltningen. Kommunerna kan betala ut stödet efter att NTM-centralen har utfört nödvändiga övervakningsåtgärder.NTM-centralen har hand om avtalen för miljöersättningssystemet och ersättningen för ekologisk produktion. 

Med jordbrukarstöden säkrar man att den aktiva livsmedelproduktionen bevaras och att det finns rena, inhemska råvaror tillgängliga till livsmedelsförädlingen i området. Med miljöersättningen har man främjat vattenskydd, naturens mångfald och stävjat kolutsläppen i jordbruket. De viktigaste åtgärderna har bestått av grästäckta zoner längs vattendragen, växttäcke på åkrarna vintertid samt åtgärder och begränsningar som gäller spridningen av kreatursgödsel. 

Stöd för grundtorrläggningsprojekt 

För genomförandet av grundtorrläggningsprojekt i Södra Österbotten beviljades 1,51 milj. euro. Summan motsvarar ungefär hälften av den summa som staten årligen har beviljat från gårdsbrukets utvecklingsfond som bidrag för grundtorrläggningsprojekt. I Södra Österbotten har bidrag gått bland annat till torrläggningen av Naarajoki och Tervajoki som ligger i Storkyro, Vasa och Laihela kommuner, dikningssammanslutningen för Haapojanluomas mellersta lopp i Kauhava, Säntinoja dikningssammanslutning i Kurikka och flera rördikningsprojekt i huvuddiken.

Syftet med att understöda grundtorrläggningsprojekt är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för jord- och gårdsbruket samt att minska produktionskostnaderna. Målet är också att minska eventuella olägenheter för miljön, särskilt för vattnet och fiskbeståndet, samt att förbättra miljö- och landskapsvärdena i området. 

Stor satsningvattenbyggnadskonstruktioner och vattnens status 

Finansieringen inom vattenhushållningen var betydligt större än tidigare år, 11 milj. euro. Största delen av finansieringen (8,2 milj. euro) användes för underhållet av statens vattenbyggnadskonstruktioner.Underhållet av statens vattendragskonstruktioner och produktionen av hydrologiska data är riksomfattande uppgifter som har koncentrerats till NTM-centralen i Södra Österbotten. De största enskilda projekten utgjordes av förbättringen av dammsäkerheten i Närpes å, restaureringen av Haapajärvi i Vetil, renoveringen av broarna vid kraftverket i Oksava i Haapajärvi (Norra Österbotten) samt fiskeriekonomiska restaureringar i Harjunpäänjoki (Satakunta) och i Lappo å. För produktinen av hydrologiska data och automatiseringen av mätstationer för grundvatten användes 1,3 milj. euro. 

En satsning på 0,8 milj. euro gick till vatten- och havsvården och huvuddelen av summan användes för att understöda vattendragsrestaureringar via programmet för effektiverat vattenskydd. Bland de största projekten som beviljades understöd var saneringen av ett grundvattenområde i Korsholm och restaureringsåtgärder i Alavudenjärvis tillrinningsområde. Uppföljning av vattnens status upphandlades för 0,2 milj. euro.

Övrig riktad finansiering består särskilt av internationellt samarbete, såsom KLIVA-projektet som ansluter till klimatförändringen, INSPECT-projektet som bekämpar invasiva främmande arter och projekt som hör inom ramen för Nordiska arbetsgruppen för miljö och ekonomi. Dessutom har separat finansiering använts bland annat för NTM-centralens klimatarbete, riksomfattande vindkraftsrådgivning och utvecklingsprojekt inom miljöbranschen (s.k. OHKE-projekt, projekt för utveckling och styrning).   

Satsningarinomfrivilligaskyddsprogramär en satsninggamlaskogar och myrskyddet 

Under år 2022 förverkligades i de österbottniska landskapen totalt 1432 ha inom skyddsprogrammen för en summa på sex miljoner euro. Av denna totalsumma bestod över fem miljoner euro av frivilliga skyddsprogram (METSO och HELMI). 

För skador som orsakats av fridlysta, sällsynta djurarter betalades totalt 80 000 euro. För bekämpningen av invasiva främmande arter kunde ett bidrag på totalt 89 000 euro användas av tre projekt i de österbottniska landskapen. Understöden för miljövård i skärgården stödde investeringar för skärgårdsnaturen och -kulturen för sammanlagt 14 000 euro. 

Bidrag för byggdakulturmiljöer och landskapsområden 

År 2022 utdelades totalt 147 000 euro till 73 projekt som understöd för vård av byggnadsarvet.Bland objekten som fick understöd ingick bostads- och ekonomibyggnader som skyddats i planläggningen eller på grund av speciallagstiftning samt objekt som är lokalt eller regionalt värdefulla på grund av sina kultur- eller byggnadshistoriska värden. För skötseln av kulturmiljön beviljades ett understöd på 10 000 euro för landskapsvården i Hyypänjokiområdet. Ytterligare beviljade NTM-centralen ett separat anslag på 30 000 euro till utarbetandet av en skötsel- och användningsplan för den nationella stadsparken i Karleby.   

Ungefär 68,5 miljoner euro användes för vägnätet i de österbottniskalandskapen 

Totalt 194 kilometer vägar fick beläggning i de österbottniska landskapen under fjolåret. Med finansiering för reparationer görs även lappningar och vägmarkeringar. För att trygga den dagliga trafiken, till exempel genom snöplogning, halkbekämpning, slåtter längs vägrenarna och skötseln av grusvägar, användes cirka 22 milj. euro. Bidrag för enskilda vägar beviljades för 48 projekt. Största delen av statsfinansieringen som NTM-centralen beviljar till kollektivtrafiken riktas till kollektivtrafiken som sker inom Karleby och Seinäjoki städer. 

Det pågår också omfattande planeringsprojekt:

  • Rv 3 Helsingby–Laihela: miljökonsekvensbedömning och utredningsplan 
  • Stamväg67 Ilmajoki-Seinäjoki: miljökonsekvensbedömning och utredningsplan 
  • Rv8 Karleby–Haavistonkangas: vägplan 
  • Rv18 Laihela–Seinäjoki 
  • Rv19 Seinäjoki–Lappo 
  • Byggande av landsväg Vikby–Martois: vägplan 
  • Rv 8 Vasa–Karleby planering av omkörningsfiler

Bilaga: finansieringstabell 

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten: 
  
Anders Östergård 
Direktör, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur 
Ställföreträdande överdirektör 
Tfn 0295 027 766  


Karoliina Laakkonen-Pöntys  
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser 
Tfn 0295 027 560 


Ritva Rintapukka  
Ställföreträdande direktör, ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens 
Tfn 0295 027 619  Bilder

Under år 2022 finansierades via NTM-centralen i Södra Österbotten bland annat näringsverksamhet, trafiknätet och olika miljöuppgifter med nästan 400 miljoner euro i de tre österbottniska landskapen, d.v.s. Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.
Under år 2022 finansierades via NTM-centralen i Södra Österbotten bland annat näringsverksamhet, trafiknätet och olika miljöuppgifter med nästan 400 miljoner euro i de tre österbottniska landskapen, d.v.s. Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.
Ladda ned bild
Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur
Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur
Ladda ned bild
Ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens
Ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens
Ladda ned bild
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser
Ladda ned bild

Dokument

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Westenergy Oy:s projekt för tillverkning av syntetisk metan (Österbotten)31.5.2023 08:59:00 EEST | Tiedote

Westenergy Oy planerar en anläggning för tillverkning av syntetisk metan i närheten av Stormossens avfallscentral, på fastigheten där Westenergy Oy:s befintliga avfallsförbränningsanläggning finns. Projektområdet är beläget i Korsholms kommun nära gränsen till Vasa stad, söder om riksväg 8. Vid tillverkningen av syntetisk metan fångas koldioxid upp från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde. Den uppfångade koldioxiden förenas med väte som har producerats med utsläppsfri el från vindkraft, varvid syntetisk metan i gasform bildas. Det gasformiga metanet överförs i vätskeform som en slutprodukt av syntetisk metan och den kan användas som bränsle i den tunga trafiken och i havstrafiken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum