ELY-keskukset

NTM-centralen i Egentliga Finland söker aktörer för restaurering av vårdbiotoper och fågelvatten (Satakunta, Egentliga Finland)

Dela

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi inleddes våren 2020. Det fleråriga programmet som restaurerar försvagade naturmiljöer omfattar bland annat vårdbiotoper, det vill säga ängar, hagmarker och skogsbeten som den traditionella boskapsskötseln har format under en lång tid samt fågelvatten. Nu söker NTM-centralen i Egentliga Finland aktörer för att genomföra restaureringsåtgärder för objekten i Egentliga Finland och Satakunta.

Oukkulanlahti. Foto: Maria Yli-Renko
Oukkulanlahti. Foto: Maria Yli-Renko

I fjol fokuserade NTM-centralen på terrängkartläggningar av Helmi-objekt och till exempel 1 200 ha vårdbiotoper kartlades inom NTM-centralens verksamhetsområde. I en del av fågelvattnen kunde man utöver kartläggningarna också inleda restaureringsåtgärder under 2020. Avsikten är dock att i år kavla upp ärmarna och på allvar börja med praktiska iståndsättningsarbeten, även om inventeringarna naturligtvis fortsätter.

Inom NTM-centralen i Egentliga Finlands område sköts vårdbiotoper i stor utsträckning, men det finns också objekt som inte har skötts under de senaste åren. Nu är det meningen att man bland dessa ovårdade objekt ska sålla ut de objekt vars återställande för betesvård eller slåttervård fortfarande är meningsfullt och får dem att omfattas av skötseln igen.

När man talar om kustens vårdbiotoper och värdefulla fågelvattenobjekt, talar man ofta om samma objekt, eftersom många havsstrandängar som varit öppna före vassbeståndets utbredning har gått förlorade.

- Syftet är att inom ramen för Helmi-programmet restaurera objekt som har betydande vårdbiotop- och fågelbeståndsvärden. Dessa livsmiljöer är viktiga för många hotade arter och deras naturtyper har också blivit hotade. Iståndsättningen görs alltid med markägarens tillstånd, berättar Liina Salonen, vårdbiotopkoordinator vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

I Helmi-programmet har NTM-centralen som avsikt att skaffa iståndsättning av restaureringsobjekten som köptjänst, såsom slåtterkrossning, iståndsättningsröjning och stängsling av beten.
I huvudsak försöker man få iståndsättningsobjekten att omfattas av miljöersättningen för jordbruket när den nya programperioden för utveckling av jordbruket i det finländska fastlandet inleds. På så sätt säkerställs fortsatt skötsel av iståndsättningsobjekten när markägaren eller arrendatorn ansvarar för att området sköts på behörigt sätt mot ersättning.

NTM-centralen i Egentliga Finland söker aktörer

- Restaurering eller skötsel av vårdbiotoper, såsom röjning av träd eller buskar, uppförande av stängsel, slåtter eller bete. Objekten varierar från små klippängar till fuktiga strandängar.
- Att restaurera fågelvatten. Åtgärderna är för sin del desamma som i vårdbiotoper, men dessutom omfattar skötselåtgärderna bland annat muddring och vårdfiske samt slåtter av vattenvegetation.
- Arrendera ut och underhålla värdefulla vårdbiotoper genom bete på de villkor som anges i miljöavtalet.

NTM-centralen i Egentliga Finland tar gärna emot preliminära anmälningar från aktörer i Egentliga Finland och Satakunta. Berätta alltså för oss om ditt företag, din företagsverksamhet, din förening eller talkoprogrammet, som kan genomföra restaureringar av livsmiljöer i området. Ni kan kontakta NTM-centralen i Egentliga Finland direkt per telefon eller e-post.

Kontaktuppgifter

Vårdbiotoper:
Vårdbiotopkoordinator
Liina Salonen, liina.salonen@ely-keskus.fi, tfn 0295 022 174

Fågelvatten:
Fågelvattenkoordinator
Maria Yli-Renko, maria.yli-renko@ely-keskus.fi, tfn 0295 023 020

Nyckelord

Bilder

Oukkulanlahti. Foto: Maria Yli-Renko
Oukkulanlahti. Foto: Maria Yli-Renko
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)23.6.2021 12:07:02 EEST | Tiedote

Vuoden 2021 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä yksi hakemus. Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä noin 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Nästan 1,6 miljoner euro från programmet för effektiviserat vattenskydd till förbättring av kvaliteten på dagvatten och avlägsnande av skadliga ämnen23.6.2021 10:30:00 EEST | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och miljöministeriet informerar: Programmet för effektiviserat vattenskydd finansierarelva dagvattenprojekt. Dagvattnens kvalitet förbättras och skadliga ämnen avlägsnas från dem i de projekt som understöds. Skadliga ämnen kommer i vattendragen från avloppsreningsverk samt dagvattnen, dvs. från städernas byggda ytor som sköljning av smält- och regnvatten. I projekten utreds bland annat mängden skadliga ämnen och utsläppskällor i dagvattnen. Dessutom utvecklas metoder för att kontinuerligt följa upp kvaliteten på och belastningen av dagvattnen samt för rengöring av dagvattnen. I projekten samlar man in ny information om kvaliteten på dagvattnen i identifierade riskområden och utreder möjligheterna för att avlägsna skadliga ämnen från dagvattnen (bland annat bygg- och rivningsplatser).Dessutom samlar man in information och utökar förståelsen för hur de naturliga dagvattenkonstruktionerna fungerar och för dagvattenhantering under byggti

Hulevesien laadun parantamiseen ja haitallisten aineiden poistamiseen lähes 1,6 miljoonaa euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta23.6.2021 10:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat: Vesiensuojelun tehostamisohjelma rahoittaa yhtätoista hulevesihanketta. Avustettavilla hankkeilla parannetaan hulevesien laatua ja poistetaan niiden sisältämiä haitallisia aineita. Haitallisia aineita päätyy vesistöön jäteveden puhdistamoista sekä hulevesistä eli kaupunkien rakennetuilta pinnoilta sulamis- ja sadevesien huuhtomana. Hankkeissa muun muassa selvitetään hulevesien sisältämien haitallisten aineiden määriä ja päästölähteitä, kehitetään menetelmiä hulevesien laadun ja kuormituksen jatkuvatoimiseen seurantaan sekä kehitetään uusia hulevesien puhdistusmenetelmiä. Hankkeissa kerätään uutta tietoa tunnistettujen riskialueiden huleveden laadusta ja selvitetään vaarallisten aineiden poistomahdollisuuksia hulevesistä (muun muassa rakennus- ja purkutyömaat).Lisäksi hankkeissa kerätään tietoa ja lisätään ymmärrystä luonnonmukaisten hulevesirakenteiden toimivuudesta ja rakentamisen aikaisten huleve

Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnitteleman Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen ympäristövaikutukset arvioitu (Varsinais-Suomi, Satakunta)21.6.2021 11:47:59 EEST | Tiedote

Varsinais-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnittelemaa Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. YVA-menettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja: Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta: merituulipuistoa ei rakenneta. Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 40 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan yhtenäiselle alueelle, jonka pinta-ala on noin 128 km2. Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 45 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–20 MW. Merituulipuisto rakennetaan VE1:n mukaiselle alueelle sekä sen itäpuolelle laajennusosalle, jolloin yhte

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum