ELY-keskukset

NTM-centralen i Egentliga Finland söker aktörer för restaurering av vårdbiotoper och fågelvatten (Satakunta, Egentliga Finland)

Dela

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi inleddes våren 2020. Det fleråriga programmet som restaurerar försvagade naturmiljöer omfattar bland annat vårdbiotoper, det vill säga ängar, hagmarker och skogsbeten som den traditionella boskapsskötseln har format under en lång tid samt fågelvatten. Nu söker NTM-centralen i Egentliga Finland aktörer för att genomföra restaureringsåtgärder för objekten i Egentliga Finland och Satakunta.

Oukkulanlahti. Foto: Maria Yli-Renko
Oukkulanlahti. Foto: Maria Yli-Renko

I fjol fokuserade NTM-centralen på terrängkartläggningar av Helmi-objekt och till exempel 1 200 ha vårdbiotoper kartlades inom NTM-centralens verksamhetsområde. I en del av fågelvattnen kunde man utöver kartläggningarna också inleda restaureringsåtgärder under 2020. Avsikten är dock att i år kavla upp ärmarna och på allvar börja med praktiska iståndsättningsarbeten, även om inventeringarna naturligtvis fortsätter.

Inom NTM-centralen i Egentliga Finlands område sköts vårdbiotoper i stor utsträckning, men det finns också objekt som inte har skötts under de senaste åren. Nu är det meningen att man bland dessa ovårdade objekt ska sålla ut de objekt vars återställande för betesvård eller slåttervård fortfarande är meningsfullt och får dem att omfattas av skötseln igen.

När man talar om kustens vårdbiotoper och värdefulla fågelvattenobjekt, talar man ofta om samma objekt, eftersom många havsstrandängar som varit öppna före vassbeståndets utbredning har gått förlorade.

- Syftet är att inom ramen för Helmi-programmet restaurera objekt som har betydande vårdbiotop- och fågelbeståndsvärden. Dessa livsmiljöer är viktiga för många hotade arter och deras naturtyper har också blivit hotade. Iståndsättningen görs alltid med markägarens tillstånd, berättar Liina Salonen, vårdbiotopkoordinator vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

I Helmi-programmet har NTM-centralen som avsikt att skaffa iståndsättning av restaureringsobjekten som köptjänst, såsom slåtterkrossning, iståndsättningsröjning och stängsling av beten.
I huvudsak försöker man få iståndsättningsobjekten att omfattas av miljöersättningen för jordbruket när den nya programperioden för utveckling av jordbruket i det finländska fastlandet inleds. På så sätt säkerställs fortsatt skötsel av iståndsättningsobjekten när markägaren eller arrendatorn ansvarar för att området sköts på behörigt sätt mot ersättning.

NTM-centralen i Egentliga Finland söker aktörer

- Restaurering eller skötsel av vårdbiotoper, såsom röjning av träd eller buskar, uppförande av stängsel, slåtter eller bete. Objekten varierar från små klippängar till fuktiga strandängar.
- Att restaurera fågelvatten. Åtgärderna är för sin del desamma som i vårdbiotoper, men dessutom omfattar skötselåtgärderna bland annat muddring och vårdfiske samt slåtter av vattenvegetation.
- Arrendera ut och underhålla värdefulla vårdbiotoper genom bete på de villkor som anges i miljöavtalet.

NTM-centralen i Egentliga Finland tar gärna emot preliminära anmälningar från aktörer i Egentliga Finland och Satakunta. Berätta alltså för oss om ditt företag, din företagsverksamhet, din förening eller talkoprogrammet, som kan genomföra restaureringar av livsmiljöer i området. Ni kan kontakta NTM-centralen i Egentliga Finland direkt per telefon eller e-post.

Kontaktuppgifter

Vårdbiotoper:
Vårdbiotopkoordinator
Liina Salonen, liina.salonen@ely-keskus.fi, tfn 0295 022 174

Fågelvatten:
Fågelvattenkoordinator
Maria Yli-Renko, maria.yli-renko@ely-keskus.fi, tfn 0295 023 020

Nyckelord

Bilder

Oukkulanlahti. Foto: Maria Yli-Renko
Oukkulanlahti. Foto: Maria Yli-Renko
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Hallitusohjelman ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan haetaan kolmea teemahanketta25.2.2021 07:45:00 EETTiedote

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden kierrätystä ja biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Ravinteiden kierrätykseen ja biokaasun tuotannon edistämiseen liittyen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus avaa hankehaun kolmelle erilliselle hankkeelle: Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön -, Turkislannan ravinteiden kierrätys - sekä Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke. Haku on auki 24.2.2021 – 31.3.2021.

Ansökan om tre olika temaprojekt i regeringsprogrammets försöksprogram för återvinning av näringsämnen är öppen25.2.2021 07:45:00 EETTiedote

I statsminister Marins regeringsprogram ställs som mål att öka återvinningen av näringsämnen samt framställningen och användningen av biogas. NTM-centralen i Södra Österbotten öppnar projektansökan för tre olika projektformer som syftar till att främja återvinningen av näringsämnen och framställningen av biogas: Utnyttjande av näringsämnen och energi från jordbruket, Återvinning av näringsämnen ur pälsdjursgödsel och Framtidens jordbrukare. Ansökningstiden är 24.2.2021–31.3.2021.

Flodpärlmusslan i Karvia å hotas av utrotning (Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten)15.2.2021 10:42:07 EETTiedote

I forsområdet vid Karvia å lever sydvästra Finlands sista flodpärlmusslor som kan föröka sig. Forsarna i Karvia å är skyddade som Natura-områden, vilket förpliktar Finland att förhindra att området försämras och att vidta skyddsåtgärder i området för att återställa naturvärdena. Flodpärlmusslans fortplantning har försämrats särskilt sedan 1950-talet då kraftiga skogs- och myrdikningar samt senare torvproduktion har lett till försurning och igenslamning av åns botten. Detta har lett till att musslornas ungar har dött. Största delen av de flodpärlmusslor som fortfarande lever är äldre, cirka 70–100 år. Enligt en försiktig bedömning finns det cirka 2 000 flodpärlmusslor kvar i den senaste större förekomsten i Satakunta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum