ELY-keskukset

NTM-centralerna ser ingen anledning att begränsa användningen av vinterrallydäck på övergångssträckor på belagda vägar som är i gott skick

Dela

NTM-centralen i Mellersta Finland och Autourheilun kansallinen keskusliitto AKK Motorsport rf utredde tillsammans vinterrallydäckens slitageeffekt på en typisk belagd regionväg. Enligt mätresultaten var slitageeffekten på beläggningen liten eller obefintlig vid 150 överskridningar med rallydubbdäck. De uppmätta förändringarna i spårdjupet under testkörningen var tiondelar av en millimeter, dvs. nära gränserna för mätnoggrannheten.

I testkörning med personbil utrustad med rallydubbdäck kördes 150 överskridningar med hastigheterna 60 km/h och 80 km/h på en teststräcka som var cirka en kilometer lång. Före testet, tidvis under testet och i slutet av testet undersöktes beläggningens spårdjup och ytans grovhet med mätmetoder baserade på laser.

När vinterförhållandena blir mildare och kvalitetskraven för vinterunderhållet å andra sidan blir strängare har man undrat hur rallybilarnas dubbdäck påverkar skicket på belagda vägar och om NTM-centralerna, som ansvarar för landsvägarnas underhåll, borde begränsa användningen av vassa vinterdubbdäck under rallyn för att skydda beläggningen. Redan tidigare har rallyarrangörerna strävat efter att planera rutter som undviker vägar där beläggningen är i dåligt skick.

– Med beaktande av den mycket begränsade relativa andelen vinterrallydäck i förhållande till vägens totala belastning ser NTM-centralerna ingen orsak att begränsa deras användning på belagda landsvägar i gott skick. NTM-centralernas ståndpunkt påverkas också avsevärt av att förarna på grund av däckens höga pris strävar efter ett körsätt som både sparar däcken och vägen. Man bör även i fortsättningen undvika att placera tävlingarnas övergångssträckor på vägar med beläggning som är i dåligt skick, konstaterar Jukka Lehtinen, överdirektör vid NTM-centralen i Mellersta Finland.

– I gemensamma diskussioner med NTM-centralerna konstaterades ett utredningsbehov gällande rallyvinterdäckens slitageeffekt. Ett smidigt myndighetssamarbete är viktigt för våra medlemsföreningars och förbundets verksamhet, och ett test som genomförts gemensamt är ett bra bevis på detta. Vi tackar NTM-centralen i Mellersta Finland för testets möjliggörande och det goda samarbetet för att genomföra det, säger Anssi Kannas, AKK:s generalsekreterare.

Transport- och kommunikationsverket Traficoms föreskrifter

Dubbdäck som används i trafiken i Finland ska uppfylla kraven i Transport- och kommunikationsverket Traficoms föreskrifter. Syftet med föreskriften är att säkerställa att dubbdäck skapar förutsättningar för säker trafik. Samtidigt ska onödigt slitage av vägbeläggningen undvikas.

Däck som används på vägar med snö- och isvallar under rallytävlingar och -övningar uppfyller inte kraven i föreskriften, men deras användning är möjligt med Traficoms dispens. Dubbar som används i rallybilar är längre och vassare än dubbar som används i normal trafik och antalet dubbar är större.

Specialproven i tävlingarna som ordnas vintertid körs på grusvägar med snö- och isvallar. Användningen av spikdubbar som avviker från det normala orsakar inga eller så ringa skador på detta vägnät att de lätt kan repareras av arrangören efter evenemanget. 

Arrangörerna ska vara förutseende och kontakta den lokala NTM-centralen

Tävlingarna omfattar ofta övergångssträckor, under vilka de fordon som deltar i evenemanget rör sig på vägytor som är fria från snö och is i enlighet med trafikreglerna. I en stor del av landet har övergångssträckorna allt oftare körts på bar asfaltyta när vintrarna blivit mildare och kvalitetskraven för vinterunderhållet av landsvägarna skärpts. Samtidigt har skicket på beläggningen i synnerhet på det mindre trafikerade belagda vägnätet försämrats.

Tävlingsarrangören ska planera rutten i god tid och vid behov kontakta den lokala NTM-centralen för att utreda vägens skick i mer detalj. På Trafikledsverkets webbplats finns en karta över beläggningarnas skick som ger information om det belagda vägnätets skick i hela landet.

– NTM-centralerna tackar AKK för ett gott samarbete i utredningen av vinterrallydäckens effekter. Vi tror att den gemensamt genomförda utredningen och slutsatserna underlättar anordnandet av tävlingarna. Utredningen visar också att välplanerade vinterrallyn inte har någon betydelse för beläggningen på landsvägarna, säger överdirektör Lehtinen.

Nyckelord

Kontakter

Överdirektör
Jukka Lehtinen
tfn 0295 024698

NTM-centralen i Mellersta Finland

Bilder

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Amursömnfisk påträffad i Finland – förbjudet att sprida den invasiva främmande arten26.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Den invasiva arten amursömnfisk (Perccottus glenii) har för första gången påträffats i Finland. De första amursömnfiskarna upptäcktes i slutet av sommaren i en tjärn i Egentliga Finland, dit de hade hamnat med människans hjälp. Amursömnfisken orsakar ingen fara för människor, men den utgör ett hot för inhemska vattenlevande organismer. Arten klassificeras som en invasiv främmande art inom hela EU och dess spridning ska förhindras.

Rohmutokkoa löydetty ensimmäistä kertaa Suomesta – haitallisen vieraslajikalan levittäminen on laitonta26.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Haitallisesta vieraslajikalasta rohmutokosta (Perccottus glenii) on tehty ensimmäinen havainto Suomesta. Rohmutokkoja löydettiin kesän lopulla Varsinais-Suomesta lammesta, johon se on päätynyt ihmisen levittämänä. Rohmutokko ei ole vaaraksi ihmiselle, mutta se uhkaa alkuperäistä vesilajistoamme. Laji on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:ssa, ja sen leviäminen on estettävä.

Uppgifter om dikningssammanslutningar finns att fås i karttjänst22.9.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

De hårda regnen som fallit under sensommaren har åter en gång blottat utmaningarna med vattenhushållningen inom jordbruket på olika håll i Finland. Enligt prognoserna kommer klimatförändringen att leda till att kraftiga störtregn blir allt vanligare. Det är ofta så att iståndsättningen av diken blir aktuella då vattnet blir liggande på åkrar och i diken. Ofta är det dock oklart om det i området finns torrläggningsprojekt som genomförts under tidigare årtionden, främst på 1940–1970-talen. I dessa projekt har det bildats dikningsbolag, som numera för det mesta är det som kallas vilande bolag. För att hitta uppgifter om dessa dikningssammanslutningar kan man använda Ojitusyhteisöt-karttjänsten, som produceras av NTM-centralerna. Dikningssammanslutningar som har bildats i samband med tidigare utförda åkerdikningar förpliktar fortsättningsvis många fastigheter på området som har nytta av dikningarna att underhålla och iståndsätta de diken som de förvaltar.

Löydä tietoa Ojitusyhteisöt-karttapalvelusta22.9.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Loppukesän rankat sateet ovat taas paljastaneet peltojen vesitalouden haasteita eri puolilla Suomea. Ilmastonmuutoksen seurauksena rankkasateiden ennustetaan edelleen lisääntyvän. Ojitusten kunnostukset lähtevätkin liikkeelle yleensä siitä, kun vesi makaa ojissa ja pelloilla. Usein on kuitenkin epäselvää, onko alueella jo aikaisempina vuosikymmeninä, pääosin 1940–1970-luvuilla, toteutettu kuivatushankkeita. Näissä hankkeissa on muodostunut ojitusyhtiöitä, jotka ovat nykyään enimmäkseen ns. uinuvia. Tällaisten ojitusyhteisöjen tietojen etsintään voi hyödyntää ELY-keskusten tuottamaa Ojitusyhteisöt-karttapalvelua. Aikaisemmin tehtyjen peltojen ojitustöiden yhteydessä perustetut ojitusyhteisöt velvoittavat edelleen monia hyötyalueiden kiinteistöjä ylläpitämään ja kunnostamaan hallinnoimiaan ojia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum