Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Nykyiset koronarajoitukset pysyvät toistaiseksi voimassa Uudellamaalla ja muualla Etelä-Suomessa - terveysturvallisten tapahtumien järjestämistä helpotetaan heti kun se on mahdollista

Jaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on arvioinut alueellisten koronakoordinaatioryhmien kanssa koronarajoituspäätösten välttämättömyyttä ja sosiaali- ja terveysministeriön uusimman ohjauksen sisältöä suhteessa päätöksiinsä. Alueellisten koronakoordinaatioryhmien tämänviikkoisten arvioiden mukaan voimassa olevat alueen rajoituspäätökset ovat tällä hetkellä yhä välttämättömiä. Sosiaali- ja terveysministeriön uusimman ohjauksen tavoitteet ja sisältö tullaan huomioimaan päätöksenteossa siltä osin kuin se on lain ja epidemiatilanteen kannalta mahdollista.

Aluehallintovirastot ovat arvioineet perusteellisesti sekä sisäisesti että alueellisten asiantuntijoiden kanssa sosiaali- ja terveysministeriön uusimman, 19.8.2021 julkaistun ohjauskirjeen sisältöä suhteessa rajoituspäätöksiin. Etelä-Suomen aluehallintovirasto huomioi sisällön päätöksissään siltä osin kuin se on lain ja epidemiatilanteen kannalta mahdollista.

”Ohjauksen yleinen henki eli terveysturvallisten tapahtumien järjestämisen helpottaminen voidaan jatkossa huomioida päätöksenteossa, vaikka kaikkia yksityiskohtia ei päätöksissä määräyksen muotoon voida kirjoittaa”, summaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist. ”Ilman muuta kuitenkin pyrimme huomiomaan ohjauksen keskeisimmät tavoitteet ja sisällöt rajoituspäätöksissä sillä tavoin kuin se on mahdollista.”

Tavoite on päästä keventämään rajoituksia hallitusti ja myös kumota päätökset heti kun ne eivät ole enää välttämättömiä. Tilannetta arvioidaan jatkuvasti asiantuntijoiden kanssa alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä.

”Ymmärrämme hankaluudet, joita rajoitukset elinkeinonharjoittajille aiheuttavat. Päätöksiä tehdään vain silloin ja siten kun se on tautitilanteen vuoksi välttämätöntä, ja silloin meidän on ne myös tehtävä”, muistuttaa Merja Ekqvist. ”Rokotekattavuuden kasvu todennäköisesti vaikuttaa epidemiatilanteeseen myönteisesti ja odotamme, että pääsemme lieventämään rajoituksia sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksenkin tavoitteiden mukaisesti.”

Epidemiatilanteessa on tällä hetkellä nähtävissä merkkejä käänteestä parempaan, sillä tartuntaluvut ovat alueella laskusuunnassa. Alueen epidemiologinen tilanne ei ole kuitenkaan asiantuntija-arvioiden mukaan toistaiseksi parantunut niin merkittävästi, että nykyisistä rajoituksista voitaisiin vielä luopua. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tartunnanjäljitys on edelleen ruuhkautunut, tartuntaketjuista suurta osaa ei pystytä jäljittämään ja terveydenhuolto on kuormittunut, minkä vuoksi nykyiset rajoituspäätökset arvioidaan edelleen välttämättömiksi.

”Heti kun epidemiatilanne antaa myöten, ainakin kiihtymisvaiheen alueilla harkitaan STM:n ohjausta mukaillen sisätilojen yleisötilaisuuksissa turvavälivelvoitteen sijaan suhteellista enimmäishenkilömäärää, esimerkiksi 50 tai 75 % istumapaikkojen tai tilaan otettavien henkilöiden määrästä, ja velvoitetta ennalta määrätystä istumapaikasta. Tilaisuuksia, joissa näitä ei ole mahdollista toteuttaa, koskisivat jatkossakin tiukemmat rajoitukset”, Etelä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen kertoo. ”Joka tapauksessa järjestäjiltä edellytetään jatkossakin terveysturvallisuuden huomioimista opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeen mukaisesti.”

Pääkaupunkiseudulla voimassa olevasta vaatimuksesta yleisön lohkomisesta tilaisuuksissa pyritään myös luopumaan mahdollisimman pian epidemiatilanteen niin salliessa, mutta toistaiseksi se ei ole ollut mahdollista.

Nykyiset Uudenmaan alueen yleisötilaisuuksia koskevat rajoituspäätökset ovat voimassa 12.9.2021 asti, Etelä-Karjalan alueella 17.9. asti ja Kymenlaakson alueella 13.9. asti. Päätöksiä arvioidaan alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä, ja mahdollisista muutoksista rajoituksiin tiedotetaan heti kun se on mahdollista.

”Jos tilanne ei heikkene, on hyvin mahdollista, että muualle Uudellemaalle kuin pääkaupunkiseudulle voidaan tehdä ensi viikolla ratkaisu päätöksestä, jonka myötä turvavälivelvoite poistuisi sisätiloistakin, jos tapahtumien terveysturvallisuus voidaan varmistaa edellä kuvatun kaltaisesti”, Nikunen toteaa. ”Tätä emme voi toki tässä vaiheessa luvata, mutta asiaa tullaan varmasti arvioimaan alueellisessa koronakoordinaatioryhmässä.”

Aluehallintovirasto joka tapauksessa suosittelee sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeen terveysturvallisuutta parantavien käytäntöjen huomioimista tapahtumien järjestelyissä. Ohjauskirjeen keskeinen sisältö on yhteneväinen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamien hygieniaohjeiden ja tartuntatautilain yleisten velvoitteiden kanssa.

Hygieniaohjeissa painotetaan mm. maskin käytön tärkeyttä sekä järjestäjän antamia ohjeita osallistujille äänen käytön ja ruuhkatilanteiden välttämiseen. Lain pykälässä 58 c määriteltyjen yleisten velvoitteiden mukaan tilaisuuden järjestäjän muun muassa pitää antaa asiakkaille ja osallistujille riittävän etäisyyden ylläpitämistä koskevat toimintaohjeet. Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu pitää järjestää sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista, ja asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan. Lain yleiset velvoitteet ovat voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa.

Tiloja koskevan ”turvavälipäätöksen” piiriin kuuluvat suurelta osin myös yleisötilaisuudet

Alueellisen koordinaatioryhmän arvion mukaan niin sanotun turvavälipäätöksen laissa luetellut edellytykset täyttyvät edelleen pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudulla on näin ollen välttämätöntä yhä jatkaa määräystä, joka velvoittaa laajasti asiakas- ja yleisötiloista vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaille tai osallistujille mahdollisuuden lähikontaktien välttämiseen, käytännössä siis sisätiloissa kahden metrin turvaväleihin. Velvoite on voimassa suurimmassa osassa asiakas- ja yleisötiloja lukuun ottamatta ravintoloita, joihin kohdistuu muita rajoituksia.

”Tämä laajasti tilojen käyttöön kohdistuva määräys sisältää myös yleisötapahtumiin käytettävät tilat, eli se velvoittaa myös esimerkiksi teatterialan toimijoita varmistamaan sen, että katsojilla on mahdollisuus pitää toisiinsa kahden metrin turvavälit”, selventää Laura Nikunen.

Niin sanotun turvavälipäätöksen välttämättömyyttä arvioidaan alueellisen koronaryhmän kanssa, ja aluehallintovirasto kumoaa päätöksen heti kun lain mukaiset edellytykset eivät enää täyty.

Voimassa olevat päätökset Etelä-Suomen alueella

Epidemian leviämisvaiheessa olevalla pääkaupunkiseudulla voimassa ovat seuraavat rajoitukset:

- laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen (esimerkiksi kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot, teatterit) käytöstä vastaavien toimijoiden on varmistettava, että asiakkaiden tai osallistujien on mahdollista välttää lähikontaktit toisiinsa. (Tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen ns. turvavälipäätös.)

- Voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu sisätiloissa enintään 25 hlöä ja ulkotiloissa enintään 50 hlöä, jos osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta. Isompia tapahtumia voi järjestää, jos yleisö voidaan jakaa enintään 25 hengen lohkoihin ja ulkotiloissa enintään 50 hengen lohkoihin. (Tartuntatautilain pykälän 58 mukainen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituspäätös)

Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa yli 15 minuutin oleskelua alle 2 metrin etäisyydellä tai fyysistä kontaktia. Ulkotiloissa lähikontaktilla tarkoitetaan fyysistä kontaktia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin muiden kuntien alueilla, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa on voimassa määräys, jonka mukaan yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on varmistettava, että osallistujat ja seurueet voivat tosiasiallisesti välttää lähikontaktin toisiinsa, ja järjestelyissä on noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta. Päätös koskee sisätiloissa yli 10 hengen tilaisuuksia ja ulkotiloissa yli 50 hengen tilaisuuksia.

LISÄTIETOA

LISÄTIETOA MEDIALLE:

Etelä-Suomen aluehallintoviraston asiantuntijat vastaavat median edustajien kysymyksiin Teams-tilaisuudessa perjantaina 27.8. klo 14-14.45 välisenä aikana. Liity kokoukseen napsauttamalla tästä (linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBmOGNiNTgtZDYyOS00M2M4LTg2MjktNmM3M2I3YTEzZTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22d8d8604c-6606-4c7f-8fd5-be9b5401b09d%22%7d)

Tilaisuuden jälkeiset lisätiedot ja haastattelupyynnöt viestintäsuunnittelija Oona Riitalan kautta: 0295 016 421, etunimi.sukunimi@avi.fi

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa24.9.2021 10:44:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

Sammankomstbegränsningarna i Nyland fortsätts inte i oktober - de sista sammankomstbegränsningarna i Finland upphör i slutet av september24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt den senaste lägesbedömningen förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte sammankomstbegränsningarna i Nyland i oktober. Det nuvarande beslutet är i kraft till och med den 30 september och efter det finns det inte längre något område i Finland där regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar är i kraft. De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar emellertid fortsättningsvis en stor del av aktörerna som svarar för användningen av olika utrymmen att säkerställa kundernas och deltagarnas hälsosäkerhet. Dessutom begränsas restaurangverksamhet regionalt genom statsrådets förordning.

Uudenmaan kokoontumisrajoituksia ei olla jatkamassa lokakuussa - Suomen viimeiset kokoontumisrajoitukset päättymässä syyskuun lopussa24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei uusimman tilannearvion perusteella jatka Uudenmaan kokoontumisrajoituksia lokakuussa. Nykyinen päätös on voimassa 30.9. asti, minkä jälkeen millään alueella Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia. Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset velvoittavat kuitenkin edelleen suurta osaa erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden. Lisäksi ravintolatoimintaa rajoitetaan alueellisesti valtioneuvoston asetuksella.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme