Uudenmaan ELY-keskus

Nylands Leadergrupper fortsätter den lokala utvecklingen av landsbygden efter att JSM godkänt dem för perioden 2023-2027

Dela
Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt alla de fyra nuvarande Leadergrupperna i Nyland för finansieringsperioden 2023–2027. Andelen av den offentliga finansieringen för Nylands Leadergrupper är 14,4 miljoner euro. Ansökningarna för den nya perioden öppnas under våren.

Ykkösakseli rf och Pomoväst rf från västra Nyland, EMO rf från Mellersta Nyland och Utvecklingsföreningen SILMU rf från östra Nyland fortsätter som Leadergrupper.

-        Den beviljade finansieringen garanterar att den utmärkta Leaderverksamheten i Nyland fortsätter även under den nya perioden, säger Maria Konsin-Palva, ledande expert vid NTM-centralen i Nyland.

Sammanlagt godkände ministeriet 52 Leadergrupper och anvisade dem 223 miljoner euro i offentlig finansiering för utveckling av landsbygden. Den offentliga finansieringen består av andelar från EU, staten och kommunerna. Dessutom behöver de finansierade projekten egen finansiering för att kunna genomföras. Leaderverksamheten är en del av Finlands nationella CAP-plan för EU:s jordbrukspolitik.

Leaderfinansieringen förbättrar landsbygdens livskraft, utvecklar de lokala tjänsterna, stöder mikroföretag och ökar delaktigheten och jämlikheten.

Leadergrupperna finansierar utvecklingsprojekt och företagsstöd för att uppnå en mer hållbar och smart landsbygd

Leaderfinansiering beviljas projekt och åtgärder som bäst främjar deras lokala utvecklingsstrategier. Nylands Leaderstrategier fokuserar på att trygga företagsverksamheten och sysselsättningen, närtjänster och smarta lösningar i byarna samt att beakta den biologiska mångfalden och hållbar utveckling.

Leadergrupperna ger också projektrådgivning och aktiverar invånare och samfund att utveckla sin hembygd och dess tjänster. Leadergruppens styrelse fattar finansieringsbesluten där lokalförvaltningen, lokala föreningar och enskilda invånare är representerade på ett heltäckande sätt.

Ansökningarna för den nya perioden öppnas under våren

Man kan senare i vår ansöka om finansiering för perioden 2023–2027 när den nationella lagstiftningen om finansieringen blir klar. Varje Leadergrupp informerar inom sitt verksamhetsområde om att ansökan är öppen.

Utöver Leadergrupperna beviljar NTM-centralen i Nyland projekt- och företagsfinansiering för landsbygden samt investeringsstöd för gårdar och startstöd för unga jordbrukare. I finansieringen från NTM-centralen i Nyland prioriteras utvecklingen av näringarna, gårdarnas och därmed matförsörjningens lönsamhet, energisjälvförsörjningen och klimathållbara lösningar. Även dessa ansökningar öppnas under våren.

Kontakter

Mer information:
ledande sakkunnig Maria Konsin-Palva, NMT-centralen i Nyland, tfn 0295 021 081

Verksamhetsledare för Nylands Leadergrupper
• EMO rf, verksamhetsledare Esko Pietari, tfn 050 573 2972
• Pomoväst rf, verksamhetsledare Gunilla Wasström, tfn 044 721 3920
• Utvecklingsföreningen SILMU rf, verksamhetsledare Anette Vihanto, tfn 041 442 6602
• Ykkösakseli rf, verksamhetsledare Maarit Teuri, tfn 0400 982 236

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Helmi-programmet i Nyland framskrider med god fart24.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Under året 2022 förbättrades, inom Helmi-livsmiljöprogrammets teman, flera nyländska livsmiljöers naturtillstånd. Från att tyngdpunkten i Helmi-programmet hade legat på inventeringar, koncentrerades den istället på skötselplanering och på konkreta skötselåtgärder. Inventeringar och planeringar är gjorda av experter inom NTM-centralens tjänstepersonal samt beställda av utomstående aktörer. Skötselåtgärderna beställs av entreprenörer och verkställs i samarbete med flera aktörer. Då Helmi-programmets projekt förverkliga, är det viktigt med samarbete mellan olika intressegrupper, organisationer och mellan lokala aktörer. Goda resultat uppnås med hjälp av samarbete mellan olika aktörer och mellan de olika Helmi-programmens teman. I Nyland förverkligades iståndsättningsåtgärder speciellt inom fågelvatten- och vårdbiotopteman Inom fågelvattentemat genomfördes olika åtgärdes ss grundanden av betesområden, slåtter av vass och vårdfiske. Konkreta skötselåtgärder förverkligades inom åtta värdeful

Helmi-ohjelma etenee Uudellamaalla rivakasti24.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Helmi-ohjelmassa tehtiin vuonna 2022 luonnontilaa parantavia toimia monenlaisissa elinympäristöissä Uudenmaan alueella. Helmi-toteutuksen painopiste siirtyi inventoinneista kohti hoidonsuunnittelua ja konkreettisia hoitotoimia. Inventointeja ja suunnittelua on toteutettu virkatyönä ELY-keskuksen asiantuntijoiden toimesta ja tilattu ulkopuolista toimijoilta. Hoitotoimenpiteitä on tilattu urakoitsijoilta ja toteutettu yhteistyössä monien eri tahojen kanssa. Helmi-ohjelman toteutuksessa on tärkeää sidosryhmätoiminta ja yhteistyö eri organisaatioiden ja paikallisten toimijoiden kesken. Vaikuttaviin tuloksiin päästään yhteistyöllä niin eri toimijoiden kuin eri teemojenkin välillä. Uudellamaalla käytännön kunnostustoimia toteutettiin erityisesti lintuvesi- ja perinnebiotooppiteemojen puitteissa Lintuvesiteemassa toteutettiin esimerkiksi. laidunnuksia, ruovikoiden niittoja ja hoitokalastuksia. Uudellamaalla konkreettisia hoitotoimia toteutettiin kahdeksalla linnustollisesti arvokkaalla kohtee

Antalet arbetslösa arbetssökande under 30 år minskar i Nyland21.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

I slutet av januari var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 84 135 i Nyland. Av dem var 79 023 utan anställning och 5 112 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 3 559 personer (4,3%) och antalet permitterade med 4 845 personer (48,7%). Det totala antalet arbetslösa minskade med 8 404 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 9,1 %. För hela landet var årsförändringen 5,7 % i slutet av januari. I slutet av januari utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,5 % av arbetskraften, vilket är något mindre än andelen för hela landet (9,8%). Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år på området uppgick till sammanlagt 7 096 personer, vilket är 1 381 (16,3 %) personer färre än ett år tidigare. I slutet av januari var antalet arbetslösa arbetssökande under 30 år 15 617, vilket är 2 783 (14,9 %) färre jämfört med året innan. På området fanns det 33 716 långtidsarbetslösa, vilket är 8 227 färre än i slutet a

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum