VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Omorganiseringen av arbets- och näringsbyråerna 2013 kunde inte bidra till att höja sysselsättningsgraden och kundnöjdheten

Dela

Behovet av arbets- och näringsbyråernas service ökar på grund av coronakrisen. Enligt Statens revisionsverk är det därför ännu viktigare att fortsätta omorganisera byråernas verksamhet och service och att se till att effekterna av omorganiseringen följs upp. Utifrån revisionsverkets granskning försvagades arbets- och näringsbyråernas verksamhet och effektivitet till följd av omorganiseringen och resursändringarna under 2013–2017. Arbetslöshetstiden blev längre och kundnöjdheten ökade inte.

Bild: Ville-Veikko Heinonen
Bild: Ville-Veikko Heinonen

Utifrån granskningen förkortades arbetslöshetstiden inte till följd av reformen av nätverket av arbets- och näringsbyråer. I de kommuner där en arbets- och näringsbyrå lades ner blev den genomsnittliga arbetslöshetstiden under de år som följde på reformen 2–3 veckor längre jämfört med arbetslöshetstiden i andra kommuner. Även arbetslöshetsgraden steg tillfälligt i kommunerna. Dessutom ökade kundnöjdheten inte genom införande av tre servicelinjer som utgår från arbetssökandes behov.

”Antalet kanaler via vilka arbets- och näringstjänster tillhandahålls har ökat, men utifrån kundundersökningarna har serviceupplevelserna till och med försämrats efter reformen. Utifrån granskningen kan personlig service inte ersättas helt med elektroniska eller andra självbetjäningskanaler när läget normaliseras efter undantagsförhållandena”, påpekar Osmo Halonen, ledande effektivitetsrevisor.

Arbets- och näringsbyråerna har ansett att orsaken till de försämrade resultaten var att reformen av byrånätverket och omarbetningen av servicemodellen genomfördes samtidigt. Dessutom reducerades personalresurserna för byråerna bland annat till följd av statens produktivitetsprogram och effektivitets- och resultatprogrammet, som ersatte produktivitetsprogrammet.

”Samtidigt ökade kundantalet i förhållande till de användbara personalresurserna på byråerna, vilket hade en negativ konsekvens för kundorienteringen i servicen”, säger Halonen.

Under de senaste åren har arbets- och näringsbyråernas omkostnader per år varit knappt 200 miljoner euro och antalet årsverken cirka 3 000.

Arbets- och näringsbyråernas produktivitet och lönsamhet ökade inte nämnvärt

Vid ändringarna effektiviserades arbets- och näringsbyråernas verksamhet inte som väntat. Utifrån granskningen ökade arbets- och näringsbyråernas produktivitet och lönsamhet inte nämnvärt under 2013–2017.

”Om nyckeltalen för operativ effektivitet på arbets- och näringsbyråerna specificerades och presenterades i bokslutet, skulle det förbättra uppföljningen av hur byråernas verksamhet har utvecklats. Dessutom kan vi få en tillförlitligare bild av utvecklingen med hjälp av indikatorer på central prestation”, säger Halonen.

På arbets- och näringsbyråerna ökar kundantalet och behovet av service på grund av coronakrisen. Revisionsverket anser att det är viktigt att fortsätta omorganisera byråernas verksamhet och service så att hänsyn tas till kundernas behov, sysselsättningsmålen och behovet att utveckla informationssystemen.

Ta del av revisionen Effekterna av omorganiseringen av arbets- och näringsbyråerna 2013

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Ville-Veikko Heinonen
Bild: Ville-Veikko Heinonen
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

ESR-ohjelman hankkeet eivät tavoita työttömiä riittävän hyvin28.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet eivät välttämättä tavoita heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi varmistaa, että ESR-hankerahoitus kohdentuu rakennerahastokaudella 2021–2027 nykyistä paremmin keskeisille kohderyhmille eli työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

Kriisin hoito on nyt tärkeintä, mutta jatkossa tarvitaan myös rakenteellisia uudistuksia20.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Koronakriisiin vastaamiseksi tarvitaan riittävän suuria ja hyvin kohdennettuja talouspoliittisia toimia, arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Niiden tulisi myös olla nopeita mutta määräaikaisia. Kriisi tulee lisäämään julkista velkaa reilusti. Vaikka matala korkotaso helpottaa julkisen talouden tilannetta, Suomessa on tarve rakenteellisille uudistuksille, jotta velkasuhteen kasvu saadaan pysäytettyä.

Krishantering är det viktigaste nu, men i fortsättningen behövs också strukturreformer20.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Statens revisionsverk bedömer att det behövs tillräckligt stora och träffsäkra ekonomisk-politiska åtgärder för att möta coronakrisen. De bör vara snabba men tidsbegränsade. Krisen kommer att öka den offentliga skulden rejält. Trots en låg räntenivå som underlättar situationen i fråga om de offentliga finanserna, behövs det strukturreformer för att stoppa ökningen av Finlands skuldkvot.

Livscykeln av statens maskiner och anordningar bör beaktas bättre redan i planeringsskedet14.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Statens revisionsverk fastställde i en granskning att statens maskiner och anordningar förvaltas på det stora hela väl. Utifrån granskningen behövs det dock en bättre totalbild av anläggningstillgångarna och bättre totalhantering av tillgångarna. Det väsentliga är att ministeriernas, ämbetsverkens och inrättningarnas ledning föresätter sig att iaktta god tillgångshantering.

Valtion kone- ja laiteomaisuuden elinkaari tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa nykyistä paremmin14.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Valtion kone- ja laiteomaisuutta hoidetaan pääosin hyvin, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV:n) tarkastuksessa. Kokonaiskuvaa valtion käyttöomaisuudesta ja omaisuuden kokonaishallintaa on kuitenkin tarkastuksen perusteella tarvetta parantaa. Olennaista on ministeriöiden, virastojen ja laitosten johdon sitoutuminen omaisuuden hyvään hallintaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum