Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Över 23 500 nya yrkesrättigheter inom social- och hälsovården – en minskning från året innan

Dela
Valvira beviljade över 23 500 nya yrkesrättigheter inom social- och hälsovården år 2022. Antalet beviljade rättigheter minskade något jämfört med året innan, då antalet var över 25 500. Nedgången berodde på att antalet ansökningar om yrkesrättigheter för sjukskötare och närvårdare minskade.
Illustration. Pexels.
Illustration. Pexels.

Antalet legitimeringar för sjukskötare som utbildats i Finland fortsatte att minska. År 2022 beviljades sjukskötare 842 färre legitimeringar än året innan. Antalet har minskat också vad gäller andra legitimeringar inom vårdbranschen. Ett undantag utgjordes av hälsovårdare av vilka över 70 fler legitimerades jämfört med året innan.

Antalet legitimeringar av sjukskötare som genomgått utbildning utanför EU/EES ökade jämfört med året innan. Totalt beviljades dock något färre legitimeringar på basis av utländsk sjukskötarutbildning jämfört med året innan.

Den största gruppen av yrkesutbildade personer inom socialvården utgörs av närvårdare. Antalet registreringar av närvårdares yrkesrättigheter inom socialvården var drygt 360 färre än året innan. Däremot var antalet personer som registrerats som närvårdare i centralregistren för yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården 169 fler år 2022 än året innan, totalt 7031 yrkesutbildade personer.

Närvårdare kan registrera sig som yrkesutbildade personer inom både socialvården och hälso- och sjukvården.

År 2022 var antalet nya legitimerade läkare omkring tusen. Siffran är på samma nivå som året innan. Antalet doktorsexamina som godkändes för läkare som utbildats utanför EU/EES var 178, vilket är 49 fler läkare än året innan. Ett tidsbegränsat tillstånd att arbeta som läkare beviljades till 165 läkare som utbildats utanför EU/EES, några tiotals fler än året innan.

Det totala antalet yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården uppgick i slutet av år 2022 till 539 482. Antalet yrkesutbildade personer inom socialvården var 237 847. En person kan ha flera yrkesrättigheter. Siffrorna visar inte hur många personer som arbetar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration. Pexels.
Illustration. Pexels.
Ladda ned bild
Tabell 1. Rättigheter och tillstånd som beviljats vårdpersonal
Tabell 1. Rättigheter och tillstånd som beviljats vårdpersonal
Ladda ned bild
Tabell 2. Legitimeringarna och skyddade yrkesbeteckningarna inom socialvården
Tabell 2. Legitimeringarna och skyddade yrkesbeteckningarna inom socialvården
Ladda ned bild
Tabell 3. Rättigheter och tillstånd som beviljats läkare
Tabell 3. Rättigheter och tillstånd som beviljats läkare
Ladda ned bild

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Antalet privata serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar år för år23.3.2023 09:42:48 EET | Tiedote

Antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar för varje år. 2022 beviljade Valvira 196 nya tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Detta innebär en ökning på 27 % jämfört med föregående år. Totalt 1014 ändringstillstånd beviljades vilket är en ökning med 78 jämfört med året innan. Ändringstillstånd ska ansökas när det sker väsentliga förändringar i verksamheten eller när ett nytt verksamhetsställe ska läggas till i ett befintligt tillstånd.

Biträdande justitieombudsmannen: Valvira handlade inte lagstridigt eller felaktigt i begäran om utredning av import av vin16.3.2023 10:41:23 EET | Tiedote

Riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin har den 10 mars 2023 avgjort ett klagomål om Valvira som gällde import av vin. Den klagande hade bett justitieombudsmannen undersöka Valviras förfarande, där Valvira 2020 gjorde en begäran om utredning av import av vin. Med anledning av begäran om utredning gjorde Tullen en förundersökning i ärendet och förde ärendet till åklagaren för åtalsprövning. Åklagaren fattade dock beslut om åtalseftergift. Enligt klaganden visade åklagarens beslut att Valvira hade agerat godtyckligt. Riksdagens biträdande justitieombudsman ansåg i sitt avgörande att det inte finns anledning att misstänka att Valvira skulle ha förfarit lagstridigt eller felaktigt i ärendet.

Välfärdsområdena övervakas systematiskt16.2.2023 11:38:01 EET | Tiedote

I sitt gemensamma tillsynsprogram övervakar Valvira och regionförvaltningsverken hur välfärdsområdenas organiseringsansvar och egenkontroll genomförs under 2023. I tillsynen granskar man i synnerhet hur egenkontrollen av tillgången till vård, barnskyddet, rådgivningsbyråtjänsterna, skol- och studerandehälsovården och hemvården har genomförts. Syftet är att utreda hur välfärdsområdena genom egenkontroll har reagerat på eventuella avvikelser. Från och med 2023 har välfärdsområdena det primära ansvaret för att övervaka att tjänsterna genomförs och för säkerheten, kvaliteten och jämlikheten i tjänsterna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum