Tuomioistuinvirasto

Överdomare på FD-dagen: Vid domstolshandläggningen av asylbesvär behövs mer spelrum i lagen när det gäller domstolarnas sammansättning

Dela

Överdomarna, som sammanträdde på Förvaltningsdomstolsdagen i Vanda, är oroade över förvaltningsdomstolarnas förmåga att klara av ett eventuella kommande stort antal asylsökande. Det stora antalet asylsökande som kom år 2015 orsakade en svår målanhopning vid förvaltningsdomstolarna.

- I det nuvarande säkerhetspolitiska läget bör man kunna förbereda sig på motsvarande situationer på förhand, bedömer överdomaren Ann-Mari Pitkäranta från Helsingfors förvaltningsdomstol.

- Det behövs i god tid preciseringar i lagstiftningen, i synnerhet eftersom domstolarnas nuvarande resursläge som bekant är mycket knappt.

Även överdomare Mikko Pikkujämsä vid Norra Finlands förvaltningsdomstol är på samma linje. Han påminner om att besvär över avslag på asylansökningar för närvarande kan handläggas i förvaltningsdomstolen i en sammansättning med en domare och en föredragande endast i vissa särskilda fall. De muntliga förhandlingarna vid handläggningen av asylbesvär kräver en sammansättning med tre domare.
- Det är naturligtvis lagstiftarens sak, men ur förvaltningsdomstolarnas synvinkel behövs ett nytt slags tänkande. I lagen kan domstolens prövningsrätt ökas i fråga om sammansättningens storlek, bedömer Pikkujämsä.
- I förvaltningsdomstolarna behandlas många rättsliga frågor som är centrala med tanke på samhällets funktion, så det är bra att förebygga en situation där målanhopningen i en ärendegrupp skulle ta bort resurser från handläggningen av andra ärenden.

Utöver utlänningsärenden handlägger förvaltningsdomstolarna bland annat ärenden som gäller social- och hälsovård, planläggning och byggande, miljö, skatter och annan ekonomisk verksamhet. Det finns utmaningar bland annat i fråga om de välfärdsområden inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet som inleder sin verksamhet vid årsskiftet och ärenden som gäller grön övergång.

Förvaltningsdomstolarnas högsta chefer, dvs. överdomarna, har 13.10 samlats till FD-dagen i Domstolsverkets lokaler i Vanda. I evenemanget deltar knappt två hundra företrädare för förvaltningsdomstolarnas intressentgrupper. I Finland finns det sex regionala förvaltningsdomstolar och på Åland en helt svenskspråkig förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolarna har till uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolarna avgör sådana besvär och förvaltningstvistemål som gäller statens, kommunernas och andra offentliga samfunds beslut.

Kontakter

Maarit Avellan, kommunikationsexpert, e-post: maarit.avellan@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum