Business Wire

Palace Bidco Oy (“WSIP Bidco”) julkistaa niiden osakkeiden määrän, joita koskeva ostotarjous on hyväksytty Adapteo Oyj:n (”Adapteo”) osakkeenomistajille tehdyn käteisostotarjouksen jatketun tarjousajan aikana

Jaa

Tämä tiedote ei ole suoraan tai välillisesti tehty tarjous Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai millään muulla alueella, jossa tarjous olisi sovellettavan lain vastainen. Osakkeenomistajien, jotka eivät ole Ruotsissa tai Suomessa ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen (kuten määritelty alla) tulee tehdä omat selvityksensä soveltuvasta lainsäädännöstä ja mahdollisista veroseuraamuksista. Osakkeenomistajia kehotetaan tutustumaan ostotarjoukseen kohdistuviin rajoituksiin kohdassa ”Tärkeää tietoa” tämän tiedotteen lopussa sekä 23.6.2021 julkaistussa tarjousasiakirjassa.

Yhdysvalloissa olevia osakkeenomistajia kehotetaan myös katsomaan osio ”Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa” tämän tiedotteen lopussa ja tarjousasiakirjassa.

WSIP Bidco, joka on West Street Global Infrastructure Partners IV, L.P.:n lukuun perustettu ja sen välillisesti kokonaan omistama yksityinen osakeyhtiö, julkisti 17.5.2021 Adapteon hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen Adapteon osakkeenomistajille, tarkoituksenaan hankkia kaikki heidän omistamansa Adapteon osakkeet WSIP Bidcon omistukseen (”Ostotarjous”).

WSIP Bidco julkisti 17.8.2021, että Ostotarjouksen olivat hyväksyneet osakkeenomistajat, jotka edustivat arviolta 93,7 % kaikista Adapteon osakkeista ja äänistä (pois lukien 33.360 osaketta, jotka ovat Adapteon hallussa) ja vahvisti Ostotarjouksen ehdottomaksi. WSIP Bidco julkisti 18.8.2021, että Ostotarjouksen olivat alkuperäisen tarjousajan aikana hyväksyneet osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 46.236.244 osaketta edustaen yhteensä noin 94,18 % kaikista Adapteon osakkeista ja äänistä (pois lukien 33.360 osaketta, jotka ovat Adapteon hallussa).

Jatketun tarjousajan aikana, joka päättyi 6.9.2021, Ostotarjous on hyväksytty 1.434.849 osakkeen osalta, vastaten noin 2,92 % kaikista Adapteon osakkeista ja äänistä (pois lukien 33.360 osaketta, jotka ovat Adapteon hallussa).

WSIP Bidcolla on nyt omistuksessaan yhteensä 47.671.093 osaketta, vastaten noin 97,11 % kaikista Adapteon osakkeista ja äänistä (pois lukien 33.360 osaketta, jotka ovat Adapteon hallussa). Selvitysmenettelyn niiden osakkeiden osalta, joita koskien Ostotarjous on hyväksytty jatketun tarjousajan aikana, odotetaan tapahtuvan arviolta 15.9.2021. WSIP Bidco on päättänyt olla jatkamatta tarjousaikaa.

WSIP Bidco ei ole hankkinut Ostotarjouksen ulkopuolella Adapteon osakkeita tai rahoitusvälineitä, joiden kohde-etuus on Adapteon osake.

WSIP Bidco on aloittanut Suomen osakeyhtiölain mukaisen pakkolunastusmenettelyn Adapteon jäljellä olevien osakkeiden osalta. Adapteo on hakenut osakkeidensa poistoa Nasdaq Tukholman pörssilistalta. Hakemus osakkeiden poistamiseksi pörssilistalta on hyväksytty 30.8.2021 ja viimeinen kaupankäyntipäivä on 10.9.2021.

Tarjousasiakirja liitteineen sekä näiden asiakirjojen ja muiden Ostotarjoukseen liittyvien asiakirjojen suomenkieliset käännökset ovat saatavilla seuraavilla verkkosivustoilla:

Englanninkieliset versiot tarjousasiakirjasta ja liitteistä ovat saatavilla osoitteessa: www.fi.se.

Lisätietoja Ostotarjouksesta on saatavilla:

www.gs.com/wsip-recommended-offer-adapteo

Tiedot on toimitettu julkaistaviksi 8.9.2021, 17:30 CEST.

WSIP Bidco lyhyesti

WSIP Bidco on yksityinen Suomen lakien nojalla perustettu osakeyhtiö (y-tunnus 3173642-4), jonka rekisteröity kotipaikka sijaitsee osoitteessa c/o Borenius Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 2, 00130, Helsinki.

WSIP Bidco perustettiin ja rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 7.12.2020 nimellä Special Purpose Vehicle No. 295 Oy. Yhtiö siirretiin kokonaan WSIP:n omistamaksi tytäryhtiöksi ja uudelleennimettiin Palace Bidco Oy:ksi 26.2.2021. WSIP Bidco on WSIP:n välillisesti kokonaan omistama. WSIP Bidcolla ei ole eikä sillä ole koskaan ollut mitään liiketoimintaa. Yhtiö on perustettu ainoana tarkoituksenaan tehdä ja toteuttaa Ostotarjous. WSIP on yksi monista Goldman Sachs Asset Managementin hallinnoimista rahastoista ja sen tarkoituksena on tehdä suoria sijoituksia infrastruktuuriin ja infrastruktuuriin liittyviin varoihin ja yhtiöihin maailmanlaajuisesti.

Goldman Sachs Asset Management Infrastructure lyhyesti

Goldman Sachs Asset Management yhdistää perinteisiä ja vaihtoehtoisia sijoituskohteita ja tarjoaa asiakkailleen maailmanlaajuisen omistautuneen kumppanin, jonka tavoitteena on pitkän aikavälin tuotto. Goldman Sachsin (NYSE: GS) ensisijaisena sijoitustoiminta-alueena tarjoamme sijoitus- ja neuvontapalveluita maailman johtaville instituutioille, rahoitusneuvojille ja yksityishenkilöille hyödyntäen syvää globaalia suhteiden verkostoamme ja räätälöityjä asiantuntijoiden näkemyksiä kaikilla alueilla ja markkinapaikoilla – 31.3.2021 hallinnoimme maailmanlaajuisesti yli 2 biljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä varoja. Meitä ajaa intohimo asiakkaidemme suoriutumiseen ja pyrimme rakentamaan pitkäaikaisia suhteita, jotka perustuvat varmuuteen, kestäviin tuloksiin ja yhteisiin onnistumisiin. Goldman Sachs Asset Management sijoittaa kaikkiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, mukaan lukien pääoma-, kasvu-, luotto-, kiinteistö- ja infrastruktuurikohteet. Goldman Sachs Asset Managementin vuonna 2006 perustettu Infrastructure-liiketoiminta on johdonmukaisesti toiminut kehittyvän infrastruktuuriomaisuusluokan parissa ja perustamisensa jälkeen sijoittanut eri markkinasyklien aikana arviolta 13 miljardia Yhdysvaltain dollaria infrastruktuurikohteisiin. Teemme yhteistyötä kokeneiden toimijoiden ja johtoryhmien kanssa useilla sektoreilla, mukaan lukien digitaalinen infrastruktuuri, uusiin energiamuotoihin siirtyminen, kuljetus ja logistiikka sekä peruspalvelut. Seuraa meitä LinkedInissä.

Adapteo lyhyesti

Adapteo on Pohjois-Euroopan johtava joustavien, uudelleenkäytettävien vuokrattavien mukautettavien rakennusten tarjoaja sosiaalisen infrastruktuurin ja toimistotilojen sektoreille. Adapteo pääasiallisesti vuokraa muunneltavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, vanhusten hoiva-alalle, toimistoiksi, majoitukseen ja tapahtumiin. Muunneltavia rakennuksia hyödyntäen asiakkaat voivat muuntaa ja kasvattaa tai pienentää rakennuksia sekä muuttaa niiden käyttötarkoitusta muutamassa viikossa käyttäen hyväksi mukautettavia ja siirtokelpoisia rakennuskonsepteja. Adapteo toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Belgiassa ja Alankomaissa. Suuri osa Adapteon liikevaihdosta on luonteeltaan toistuvaa ja vuokratuotto on pääasiassa peräisin julkisen sektorin asiakkaiden kanssa solmituista vuokrasopimuksista.

Tärkeää tietoa

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin tai Etelä-Afrikkaan postipalveluiden kautta tai millään muulla tavalla tai välineellä (sisältäen, mutta ei rajoittuen, sähköpostin, faksin, teleksin, puhelimen sekä internetin kautta tai muutoin) tai millään osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään kansallisen arvopaperipörssin tai sen tarjoamien palveluiden kautta Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin. Näin ollen, tätä tiedotetta tai mitään Ostotarjoukseen liittyvää aineistoa ei lähetetä eikä voida lähettää tai muutoin toimittaa Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin tai Etelä-Afrikkaan.

Tätä tiedotetta ei lähetetä eikä sitä tule lähettää sellaisille osakkeenomistajille, joiden rekisteröity osoite sijaitsee Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa. Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa asuvien tai oleskelevien henkilöiden puolesta osakkeita hallinnoivien pankkien, välittäjien, pörssimeklareiden ja muiden hallintarekisteriin merkittyjen arvopapereiden haltijoiden ei tule toimittaa tätä lehdistötiedotetta tai mitään muita Ostotarjouksen yhteydessä vastaanottamiaan asiakirjoja kyseisille henkilöille.

Tämän tiedotteen sisältämät lausumat, jotka liittyvät tulevaisuuden olosuhteisiin tai tapahtumiin, sisältäen lausumat tulevaisuuden menetyksestä, kasvusta ja muista kehityskuluista tai muista Ostotarjouksen hyödyistä, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat voidaan yleensä, mutta ei aina, tunnistaa sellaisista ilmaisuista, kuten "pyrkiä", "aikoa", "odottaa", "uskoa" tai vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin. Ei voida antaa takeita, että toteutuneet tulokset eivät huomattavasti poikkeaisi ilmaistuista tai piilevistä tulevaisuutta koskevista lausumista johtuen monista seikoista, jotka ovat WSIP Bidcon vaikutusvallan ulottumattomissa. Kaikki tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan sen päivän asiantilaa, jona ne on annettu ja WSIP Bidcolla ei ole mitään velvollisuutta (eikä se ota miltään osin vastuulleen) päivittää tai muuttaa mitään niistä, uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muiden seikkojen johdosta muutoin kuin soveltuvan lain tai säännösten sitä edellyttäessä.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa asuville Adapteon osakkeenomistajille kohdistettuun Ostotarjoukseen sovelletaan soveltuvilta osin vuoden 1934 Yhdysvaltain arvopaperipörssilakia, muutoksineen (U.S. Securities Exchange Act of 1934,”Yhdysvaltain Pörssilaki”) ja siihen perustuvia sääntöjä ja määräyksiä (mukaan lukien Yhdysvaltain Pörssilain kohtaa 14(e) ja sen alla määritettyä Regulation 14E -säännöstä). Ostotarjous kuuluu lisäksi Yhdysvaltain Pörssilain Rule 14d–1(d) -säännöksessä määritetyn erivapauden (”Tier II -ostotarjous”) ja julkisia ostotarjouksia koskevien sääntöjen piiriin. Tämä Ostotarjous koskee Suomen lakien mukaisesti perustettua yhtiötä. Ostotarjoukseen sovelletaan Ruotsin lakiin perustuvia tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, jotka saattavat poiketa Yhdysvalloissa sovellettavista tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksistä. Yhdysvalloissa asuvien Adapteon osakkeenomistajien (”Yhdysvaltalaiset Osakkeenomistajat”) tulee ottaa huomioon, että Adapteon osaketta ei ole noteerattu Yhdysvalloissa sijaitsevassa pörssissä ja että Adapteoon ei kohdistu Yhdysvaltain Pörssilaissa määritettyjä säännöllistä raportointia koskevia vaatimuksia, eikä Adapteo ole velvollinen raportoimaan eikä se raportoi Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomissiolle (engl. the U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”) edellä mainitun lain perusteella.

Yhdysvalloissa Ostotarjouksen tekee ainoastaan WSIP Bidco.

Ostotarjous tehdään Yhdysvaltalaisille Osakkeenomistajille samoilla ehdoilla kuin muille niille Adapteon osakkeenomistajille, joille Ostotarjous on kohdistettu. Kaikki tietoja sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tarjousasiakirja, jaetaan Yhdysvaltalaisille Osakkeenomistajille vastaavalla tavalla kuin muille Adapteon osakkeenomistajille.

Ostotarjoukseen sovelletaan muutoin Ruotsin lainsäädännössä määritettyjä tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, kuten esimerkiksi peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, pidennys- ja tulosilmoituksia sekä selvitysmenettelyitä (mukaan lukien maksujen ajoitus) ja ehdoista luopumista koskevia tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, jotka saattavat poiketa Yhdysvaltojen sisäisillä markkinoilla toteuttaviin tarjousmenettelyihin sovellettavista vaatimuksista tai menettelytavoista. Koska Ostotarjous on Tier II -ostotarjous, siihen sovelletaan Ruotsin lainsäädännössä asetettua selvitysmenettelyä, joka poikkeaa Yhdysvalloissa tavanomaisesti käytetystä selvitysmenettelystä erityisesti siltä osin, milloin vastike maksetaan. Ruotsin lain mukaisesti toteutettava Ostotarjous tehdään Yhdysvaltaisille Osakkeenomistajille soveltuvan Yhdysvaltojen arvopaperilainsäädännön sekä kyseiseen lainsäädäntöön perustuvien erivapauksien mukaisesti Tier II -ostotarjouksena. Siinä määrin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan Yhdysvaltalaisiin Osakkeenomistajiin eikä niihin perustuvia vaatimuksia voi esittää muussa maassa asuva tai oleskeleva. Yhdysvaltalaisten Osakkeenomistajien kannattaa huomata, että tarjoushinnan valuutta on Ruotsin kruunu ja että valuuttakurssivaihtelut eivät vaikuta tarjoushintaan.

Adapteon tilinpäätökset sekä kaikki tässä tiedotteessa esitetyt Adapteoa koskevat taloudelliset tiedot ja muut Ostotarjoukseen liittyvät asiakirjat, on laadittu tai ne laaditaan IFRS-periaatteiden mukaisesti eivätkä ne välttämättä ole suoraan verrannollisia Yhdysvalloissa toimivien yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin tai sellaisten muiden yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

Adapteon osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Adapteo ja WSIP Bidco ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki Adapteon ja WSIP Bidcon johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Adapteon osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Adapteoa tai WSIP Bidcoa tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Adapteon, WSIP Bidcon ja/tai näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen kunnioittamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiovaltaa tai noudattamaan tällaisen tuomioistuimen antamaa tuomiota voi olla vaikeaa.

Siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö ja määräykset sen sallivat sekä Yhdysvaltain Pörssilain Rule 14e–5(b) -säännöksessä määritetyllä tavalla WSIP Bidco ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja sen välittäjien lähipiiriyhtiöt (jotka toimivat WSIP Bidcon tai sen lähipiiriyhtiöiden agentteina) voivat ajoittain sekä Ostotarjouksen vireilläolon aikana myös muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti suoraan tai epäsuorasti hankkia tai tehdä järjestelyjä hankkiakseen Yhdysvaltojen ulkopuolelta Adapteon osakkeita tai mitä tahansa sellaisia arvopapereita, jotka voidaan muuttaa tai vaihtaa kyseisiksi osakkeiksi tai joiden perusteella voidaan hankkia kyseisiä osakkeita. Kyseiset osakkeet voidaan hankkia joko avoimilta markkinoilta niillä vallitsevaan hintaan tai yksityisinä transaktioina neuvoteltuun hintaan. Siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tai määräykset sitä edellyttävät, tällaisia kauppoja koskevat tiedot ilmoitetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jonka perusteella Yhdysvaltalaisten Osakkeenomistajien katsotaan saaneen tiedot, siinä määrin kuin kyseiset tiedot julkistetaan Adapteon omalla lainkäyttöalueella. Lisäksi WSIP Bidcon taloudelliset neuvonantajat voivat tavanomaisella tavalla käydä kauppaa Adapteon arvopapereilla, mikä saattaa kattaa kyseisten arvopapereiden hankkimisen tai hankintaan tähtäävien järjestelyiden tekemisen siinä määrin kuin tällaiset hankinnat tai järjestelyt ovat soveltuvan lainsäädännön mukaisia.

Ostotarjouksen perusteella Yhdysvaltalaiselle Osakkeenomistajalle maksettua käteissummaa voidaan pitää verotettavana tapahtumana Yhdysvaltain liittovaltion, soveltuvan osavaltion, paikallisten, ulkomaalaisten tai muiden verosäännösten perusteella. Osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymiseen liittyvien veroseuraamusten selvittämiseksi. WSIP Bidco tai sen lähipiiriyhtiöt tai edellä mainittujen hallituksen jäsenet, toimihenkilöt, työntekijät tai agentit tai muut niiden puolesta Ostotarjouksen yhteydessä toimivat henkilöt eivät vastaa mistään Ostotarjouksen hyväksymisestä aiheutuvista verovaikutuksista tai -velvollisuuksista.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomissio ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta tai antanut mitään lausuntoja Ostotarjouksen oikeellisuudesta tai kohtuullisuudesta tai tämän tiedotteen riittävyydestä tai puutteettomuudesta tai siitä, ovatko tiedotteella esitetyt tiedot oikeita tai puutteettomia. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tässä kohdassa käsitteellä ”Yhdysvallat” tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja (sen territorioita ja hallintoalueita, kaikkia Yhdysvaltojen osavaltioita ja Washington, D.C. -piirikuntaa).

Yhdysvaltalaisia Osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään omien neuvonantajiensa puoleen Ostotarjousta koskevissa asioissa.

Vastuuvapauslauseke

Goldman Sachs International, joka on Prudential Regulation Authorityn valtuuttama ja jonka toimintaa sääntelee Financial Conduct Authority ja Prudential Regulation Authority Yhdistyneessä kuningaskunnassa, toimii ainoastaan WSIP Bidcon, eikä kenenkään muun, taloudellisena neuvonantajana Ostotarjoukseen ja tässä pörssitiedotteessa viitattuihin asioihin liittyen eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin WSIP Bidcolle Goldman Sachs Internationalin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin tahansa tässä tiedotteessa viitattuun asiaan tai järjestelyyn liittyen.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä cts.businesswire.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Contact information

Lisätietoja:
Joseph Stein +44 20 7774 1000

Tietoja julkaisijasta

For more than 50 years, Business Wire has been the global leader in press release distribution and regulatory disclosure.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Business Wire

Element Six Launches DNV-B14 a New Grade of Diamond for Quantum Technology Applications21.9.2021 02:01:00 EEST | Press release

Element Six, part of the De Beers Group, has launched DNV-B14™, its newest general-purpose chemical vapour deposition (CVD) quantum-grade diamond, an ideal material for quantum technologies such as magnetic field devices, RF sensors, solid-state gyroscopes and room temperature masers. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20210920005612/en/ Element Six Launches DNV-B14 a New Grade of Diamond for Quantum Technology Applications (Graphic: Business Wire) The latest solution in Element Six’s DNV™ Series, DNV-B14™ expands the company’s range of advanced materials for emerging quantum technologies. Diamond containing nitrogen-vacancy (NV) centres offers researchers a unique solid-state platform with spin qubits that can be initialised and read out at room temperature, with long qubit lifetimes. These properties stem from diamond’s unique structure and strong bonds. DNV-B14™ is designed to provide the end-user with a uniform

Bentley Systems Announces Finalists for the 2021 Going Digital Awards in Infrastructure20.9.2021 23:02:00 EEST | Press release

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq:BSY), the infrastructure engineering software company, today announced the finalists for the 2021 Going Digital Awards in Infrastructure. The annual awards program honors the extraordinary work of Bentley software users advancing infrastructure design, construction, and operations throughout the world. Sixteen independent jury panels selected the 57 finalists from nearly 300 nominations submitted by more than 230 organizations from 45 countries encompassing 19 categories. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20210920005860/en/ Join us for the Year in Infrastructure series of events and Going Digital Awards in Infrastructure highlighting advancements in going digital. (Graphic: Business Wire) Winners of the student Future Infrastructure Star Challenge will also be announced. This challenge provided students from around the world a platform to develop a concept or an idea of how th

New Conviva Data Reveals How Consumers Discover Streaming Content – And the Implications for Publishers20.9.2021 19:55:00 EEST | Press release

Conviva, the intelligence cloud for streaming media, released its State of Streaming: Content Discovery report for 2021 today, revealing how consumers find new streaming content to watch. The report showed content streamed for the first time was discovered in four ways: word of mouth (59%), advertising (52%), social media (49%) and streaming service recommendations (43%). This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20210920005788/en/ Conviva's State of Streaming Content Discovery (Graphic: Business Wire) “Given the incredible amount of streaming content available today, connecting viewers with content that not only piques their interest, but also resonates enough to keep them coming back for more is a significant challenge for publishers looking to identify and engage new audiences,” said Keith Zubchevich, CEO, Conviva. “By leveraging advertising, recommendations and social media to curate and promote their offerings, publi

Verimatrix To Debut New App Monitoring SaaS Service at Money 20/20 Europe20.9.2021 18:45:00 EEST | Press release

Regulatory News: Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), the leader in powering the modern connected world with people-centered security, today announced it’s scheduled to unveil a new mobile application monitoring service, an extension of its award-winning App Shield and Code Protection solutions, during this week’s Money 20/20 Europe in-person event. Taking place September 21-23 in booth D140 at RAI Amsterdam, Verimatrix’s launch of its security monitoring service for mobile applications can assist both new and existing customers in gaining the intelligence and protections needed for mission-critical apps. The new monitoring solution is available for both Verimatrix App Shield and Verimatrix Code Protection. App Shield is a no-code SaaS service that brings unprecedented cybersecurity protection to any Android or iOS app. Developers simply upload their app to the Verimatrix App Shield platform and receive a secured version that’s ready to publish to an app store, a critical las

Citi, IFC and Global Bank Partner to Finance Women’s Economic Empowerment in Panama20.9.2021 17:08:00 EEST | Press release

Citi, Global Bank and the International Finance Corporation (IFC) have partnered to provide more mortgages and Small Medium Enterprise (SME) business loans to women. The joint initiative offers a first-of-its-kind co-lending transaction of a $90 million loan ($20 million funded by Citi for three years and $70 million funded by IFC for five years) to Global Bank. The proceeds from this loan will be used for either Low Income Housing Mortgages–Hipoteca Preferencial–for women as heads of household or for women-owned and-or women-led enterprises. In addition, Global Bank will also partner with IFC Advisory Services to further enhance and develop gender-focused products and services in Panama. “It’s an honor to support groups and institutions that seek to broaden women empowerment across the region as well as to place women at the center of Panama’s recovery from the coronavirus pandemic,” said Marcelo Gorrini, Caribbean and Central America Cluster Head and Panama Citi Country Officer. “Thi

EMGA Advises Landmark US$300M Debt Raise for BTG Pactual With DFC20.9.2021 17:00:00 EEST | Press release

Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), the niche investment bank focused on emerging markets, announces today a landmark Senior Debt capital raise transaction that will allow BTG Pactual to expand its small and medium-sized enterprise (SME) activities in Brazil. The US$300 million debt facility was provided by DFC and the transaction is the largest Senior Debt facility ever advised by EMGA and follows on from a US$140 million transaction completed last year with DEG and Proparco, two European development institutions. The operation comes at a time when banks world-wide are exploring new cross-border funding options to further deliver on their support to businesses affected by the COVID-19 pandemic. Commenting on the transaction, BTG Pactual’s Caio Zanette said, “BTG Pactual is very pleased with the support of EMGA on pursuing this landmark transaction that will benefit our SME activities in Brazil. We continue to develop all our activities and the funding provided by DFC will

WilsonHCG Recognized as a “Leader” in Contingent Workforce Solutions and MSP by NelsonHall20.9.2021 17:00:00 EEST | Press release

WilsonHCG has been identified as a “Leader” in NelsonHall’s 2021 NEAT Vendor Evaluation and Assessment Tool for Managed Service Program (MSP) and Contingent Workforce Services (CWS) providers. “Being ranked as a Leader for our contingent workforce services is a testament to listening to our clients’ needs and differentiating by providing a high-touch experience that’s often overlooked in this space. The team is committed to exceptional service and it shows,” said John Wilson, CEO, WilsonHCG. “Organizations are looking for a variety of talent solutions in this challenging market and we’re proud to offer contingent workforce services that give them access to the talent they need to succeed.” Nikki Edwards, Principal Research Analyst with NelsonHall’s HR Technology & Services practice, added, “WilsonHCG applies a high-touch and personalized approach to its range of next-generation contingent workforce solutions (with a broad range of service expertise and use of cutting-edge tech), enabli

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme