Business Wire

Palace Bidco Oy (”WSIP Bidco”) on saanut tarvittavat viranomaishyväksynnät koskien Adapteo Oyj:n (”Adapteo”) hallituksen suosittelemaa julkista käteisostotarjousta Adapteon osakkeenomistajille

Jaa

Tämä tiedote ei ole suoraan tai välillisesti tehty tarjous Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa tarjous olisi sovellettavan lain vastainen. Osakkeenomistajat, jotka eivät asu Ruotsissa tai Suomessa ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen (kuten määritelty alla) tulee tehdä omat selvityksensä soveltuvasta lainsäädännöstä ja mahdollisista veroseuraamuksista. Osakkeenomistajia kehotetaan tutustumaan tämän tiedotteen lopussa kohdassa ”Tärkeää tietoa” sekä 23.6.2021 julkaistussa tarjousasiakirjassa esitettyihin tarjousta koskeviin rajoituksiin.

Yhdysvalloissa olevien osakkeenomistajien tulee lisäksi tutustua kohtaan ”Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa” tämän tiedotteen lopussa ja tarjousasiakirjassa.

WSIP Bidco, joka on West Street Global Infrastructure Partners IV, L.P.:n lukuun perustettu ja sen välillisesti kokonaan omistama yksityinen osakeyhtiö, julkisti 17.5.2021 Adapteon hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen Adapteon osakkeenomistajille kaikkien Adapteon osakkeiden hankkimiseksi WSIP Bidcolle (”Ostotarjous”). WSIP Bidco tarjoaa 165 Ruotsin kruunua kustakin Adapteon osakkeesta. Ostotarjousta koskeva tarjousasiakirja julkaistiin 23.6.2021.

WSIP Bidco vahvistaa, että se on saanut hyväksynnän Euroopan komissiolta neuvoston asetuksen (EU) 139/2004 nojalla. Tämän seurauksena Ostotarjouksen toteuttamisen ehto kaikkien tarvittavien viranomaisten edellyttämien hyväksyntöjen saamisesta on täyttynyt.

Kuten aiemmin on ilmoitettu, Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 24.6.2021, ja se päättyy 16.8.2021 klo 16.00 CEST. Selvitysmenettely aloitetaan sen jälkeen, kun WSIP Bidco ilmoittaa, että Ostotarjouksen ehdot ovat täyttyneet tai kun WSIP Bidco muutoin päättää toteuttaa Ostotarjouksen. Mikäli tällainen ilmoitus annetaan 19.8.2021, selvitysmenettelyn odotetaan alkavan arviolta 26.8.2021.

Lisätietoja Ostotarjouksesta on saatavilla:

www.gs.com/wsip-recommended-offer-adapteo

Tiedot on toimitettu julkaistaviksi 30.72021, klo 14:00 CEST.

Adapteo lyhyesti

Adapteo on Pohjois-Euroopan johtava joustavien, uudelleenkäytettävien vuokrattavien mukautettavien rakennusten tarjoaja sosiaalisen infrastruktuurin ja toimistotilojen sektoreille. Adapteo pääasiallisesti vuokraa muunneltavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, vanhusten hoiva-alalle, toimistoiksi, majoitukseen ja tapahtumiin. Muunneltavia rakennuksia hyödyntäen asiakkaat voivat muuntaa ja kasvattaa tai pienentää rakennuksia sekä muuttaa niiden käyttötarkoitusta muutamassa viikossa käyttäen hyväksi mukautettavia ja siirtokelpoisia rakennuskonsepteja. Adapteo toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Belgiassa ja Alankomaissa. Suuri osa Adapteon liikevaihdosta on luonteeltaan toistuvaa ja vuokratuotto on pääasiassa peräisin julkisen sektorin asiakkaiden kanssa solmituista vuokrasopimuksista.

Tärkeää tietoa

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin tai Etelä-Afrikkaan postipalveluiden kautta tai millään muulla tavalla tai välineellä (sisältäen, mutta ei rajoittuen, sähköpostin, faksin, teleksin, puhelimen sekä internetin kautta tai muutoin) tai millään osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään kansallisen arvopaperipörssin tai sen tarjoamien palveluiden kautta Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin. Näin ollen tätä lehdistötiedotetta tai mitään Ostotarjoukseen liittyvää aineistoa ei lähetetä eikä tule lähettää tai muutoin toimittaa Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin tai Etelä-Afrikkaan.

Tätä lehdistötiedotetta ei lähetetä eikä sitä tule lähettää sellaisille osakkeenomistajille, joilla on rekisteröity osoite Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa. Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa asuvien tai oleskelevien henkilöiden puolesta osakkeita hallinnoivien pankkien, välittäjien, pörssimeklareiden ja muiden hallintarekisteröinnin hoitajien ei tule toimittaa Ostotarjousta tai mitään muita Ostotarjouksen yhteydessä vastaanottamiaan asiakirjoja kyseisille henkilöille.

Tässä lehdistötiedotteessa esitetyt tulevaisuuden tilanteita tai olosuhteita koskevat tiedot, mukaan lukien lausumat tulevasta tuloskehityksestä, kasvusta tai muista kehitysennusteista tai muista Ostotarjouksen eduista, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset lausumat voi yleensä, mutta ei aina, tunnistaa siitä, että niiden yhteydessä esiintyy sellaisia ilmauksia kuten ”olettaa”, ”aikoa”, ”odottaa”, ”arvioida”, ”uskoa” tai muita vastaavia ilmauksia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, sillä ne koskevat tulevaisuuden tapahtumia ja riippuvat tulevaisuuden olosuhteista. Useiden tekijöiden johdosta, joista monet ovat WSIP Bidcon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ei voi olla varmuutta siitä, että tosiasialliset tulokset eivät poikkea olennaisesti siitä, mitä tulevaisuutta koskevissa lausumissa on ilmaistu tai mitä niistä on pääteltävissä. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat vain sitä hetkeä, jolloin ne on annettu, eikä WSIP Bidcolla ole velvollisuutta (eikä WSIP Bidco anna sitoumusta) päivittää tai tarkistaa tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tulevaisuuden tapahtumien tai muiden seikkojen perusteella, ellei soveltuvassa lainsäädännössä näin edellytetä.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous kohdistetaan Yhdysvalloissa asuville Adapteon osakkeenomistajille soveltaen soveltuvilta osin vuoden 1934 Yhdysvaltain arvopaperipörssilakia, muutoksineen (U.S. Securities Exchange Act of 1934, ”Yhdysvaltain Pörssilaki”) ja siihen perustuvia sääntöjä ja määräyksiä (mukaan lukien Yhdysvaltain Pörssilain kohtaa 14(e) ja sen nojalla annettua Regulation 14E -säännöstä). Ostotarjous kuuluu lisäksi Yhdysvaltain Pörssilain Rule 14d–1(d) -säännöksessä määritetyn erivapauden (”Tier II -ostotarjous”) ja julkisia ostotarjouksia koskevien sääntöjen piiriin. Tämä Ostotarjous koskee Suomen lakien mukaisesti perustettua yhtiötä. Ostotarjoukseen sovelletaan Ruotsin lakiin perustuvia tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, jotka saattavat poiketa Yhdysvalloissa sovellettavista tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksistä. Yhdysvalloissa asuvien Adapteon osakkeenomistajien (”Yhdysvaltalaiset Osakkeenomistajat”) tulee ottaa huomioon, että Adapteon osaketta ei ole noteerattu Yhdysvalloissa sijaitsevassa pörssissä ja että Adapteoon ei kohdistu Yhdysvaltain Pörssilaissa määritettyjä säännöllistä raportointia koskevia vaatimuksia, eikä Adapteo ole velvollinen raportoimaan eikä se raportoi Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomissiolle (engl. the U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”) edellä mainitun lain perusteella.

Yhdysvalloissa Ostotarjouksen tekee ainoastaan WSIP Bidco.

Ostotarjous tehdään Yhdysvaltalaisille Osakkeenomistajille samoilla ehdoilla kuin muille Adapteon osakkeenomistajille, joille Ostotarjous on kohdistettu. Kaikki tietoja sisältävät asiakirjat, mukaan lukien Tarjousasiakirja, jaetaan Yhdysvaltalaisille Osakkeenomistajille vastaavalla tavalla kuin muille Adapteon osakkeenomistajille.

Ostotarjoukseen sovelletaan muutoin Ruotsin lainsäädännössä määritettyjä tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, kuten esimerkiksi peruutusoikeutta, Tarjouksen aikataulua, pidennys- ja tulosilmoituksia sekä selvitysmenettelyitä (mukaan lukien vastikkeen maksujen ajoitus) ja ehdoista luopumista koskevia tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, jotka saattavat poiketa Yhdysvaltojen sisäisillä markkinoilla toteuttaviin ostotarjouksiin sovellettavista vaatimuksista tai menettelytavoista. Koska Ostotarjous on Tier II -ostotarjous, siihen sovelletaan Ruotsin lainsäädännössä asetettua selvitysmenettelyä, joka poikkeaa Yhdysvalloissa tavanomaisesti käytetystä selvitysmenettelystä erityisesti siltä osin, milloin vastike maksetaan. Ruotsin lain mukaisesti toteutettava Ostotarjous tehdään Yhdysvaltaisille Osakkeenomistajille soveltuvan Yhdysvaltojen arvopaperilainsäädännön sekä kyseiseen lainsäädäntöön perustuvien erivapauksien mukaisesti Tier II -ostotarjouksena. Siinä määrin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan Yhdysvaltalaisiin Osakkeenomistajiin, eivätkä muut henkilöt voi esittää niihin perustuvia vaatimuksia. Yhdysvaltalaisten Osakkeenomistajien tulee ottaa huomioon, että tarjousvastikkeen valuutta on Ruotsin kruunu ja että valuuttakurssivaihtelut eivät vaikuta tarjousvastikkeeseen.

Adapteon tilinpäätökset sekä kaikki tässä lehdistötiedotteessa esitetyt Adapteoa koskevat taloudelliset tiedot ja muut Ostotarjoukseen liittyvät asiakirjat on laadittu tai ne laaditaan IFRS-periaatteiden mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa Yhdysvalloissa toimivien yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin tai sellaisten muiden yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

Adapteon osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltion arvopaperilakien nojalla Ostotarjouksen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska Adapteo ja WSIP Bidco ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki Adapteon ja WSIP Bidcon johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Adapteon osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Adapteoa tai WSIP Bidcoa tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Adapteon, WSIP Bidcon ja/tai näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen kunnioittamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiovaltaa tai noudattamaan tällaisen tuomioistuimen antamaa tuomiota voi olla vaikeaa.

Siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö ja määräykset sen sallivat sekä Yhdysvaltain Pörssilain Rule 14e–5(b) -säännöksessä määritetyllä tavalla WSIP Bidco ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja sen välittäjien lähipiiriyhtiöt (jotka toimivat WSIP Bidcon tai sen lähipiiriyhtiöiden agentteina) voivat ajoittain sekä Ostotarjouksen vireilläolon aikana myös muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti suoraan tai epäsuorasti hankkia tai tehdä järjestelyjä hankkiakseen Yhdysvaltojen ulkopuolelta Adapteon osakkeita tai mitä tahansa sellaisia arvopapereita, jotka voidaan muuttaa tai vaihtaa kyseisiksi osakkeiksi tai joiden perusteella voidaan hankkia kyseisiä osakkeita. Kyseiset osakkeet voidaan hankkia joko avoimilta markkinoilta niillä vallitsevaan hintaan tai yksityisinä transaktioina neuvoteltuun hintaan. Siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tai määräykset sitä edellyttävät, tällaisia kauppoja koskevat tiedot ilmoitetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jonka perusteella Yhdysvaltalaisten Osakkeenomistajien katsotaan saaneen tiedot, siinä määrin kuin kyseiset tiedot julkistetaan Adapteon omalla lainkäyttöalueella. Lisäksi WSIP Bidcon taloudelliset neuvonantajat voivat tavanomaisella tavalla käydä kauppaa Adapteon arvopapereilla, mikä saattaa kattaa kyseisten arvopapereiden hankkimisen tai hankintaan tähtäävien järjestelyiden tekemisen siinä määrin kuin tällaiset hankinnat tai järjestelyt ovat soveltuvan lainsäädännön mukaisia.

Ostotarjouksen perusteella Yhdysvaltalaiselle Osakkeenomistajalle maksettua käteissummaa voidaan pitää verotettavana tapahtumana Yhdysvaltain liittovaltion, soveltuvan osavaltion, paikallisten, ulkomaalaisten tai muiden verosäännösten perusteella. Osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymiseen liittyvien veroseuraamusten selvittämiseksi. WSIP Bidco tai sen lähipiiriyhtiöt tai edellä mainittujen hallituksen jäsenet, toimihenkilöt, työntekijät tai agentit tai muut niiden puolesta Ostotarjouksen yhteydessä toimivat henkilöt eivät vastaa mistään Ostotarjouksen hyväksymisestä aiheutuvista verovaikutuksista tai -velvollisuuksista.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomissio ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta tai antanut mitään lausuntoja Ostotarjouksen oikeellisuudesta tai kohtuullisuudesta tai tämän lehdistötiedotteen riittävyydestä tai kattavuudesta tai siitä, ovatko lehdistötiedotteessa esitetyt tiedot oikeita tai kattavia. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tässä kohdassa käsitteellä ”Yhdysvallat” tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja (sen territorioita ja hallintoalueita, kaikkia Yhdysvaltojen osavaltioita ja Columbian liittopiirikuntaa).

Yhdysvaltalaisia Osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään omien neuvonantajiensa puoleen Ostotarjousta koskevissa asioissa.

Vastuuvapauslauseke

Goldman Sachs International, joka on Prudential Regulation Authorityn valtuuttama ja jonka toimintaa sääntelevät Financial Conduct Authority ja Prudential Regulation Authority Yhdistyneessä kuningaskunnassa, toimii ainoastaan WSIP Bidcon, eikä kenenkään muun, taloudellisena neuvonantajana Ostotarjoukseen ja tässä lehdistötiedotteessa viitattuihin asioihin liittyen eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin WSIP Bidcolle Goldman Sachs Internationalin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin tahansa tässä tiedotteessa viitattuun asiaan tai järjestelyyn liittyen.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä cts.businesswire.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Contact information

Lisätietoja:
Joseph Stein +44 20 7774 1000

Tietoja julkaisijasta

For more than 50 years, Business Wire has been the global leader in press release distribution and regulatory disclosure.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Business Wire

PMI Calls for Science-Based Discourse on Smoke-Free Alternatives27.9.2021 11:03:00 EEST | Press release

Misinformation threatens progress toward a smoke-free future, reveals a new international survey released today by Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM). Well-funded groups continue to promote false narratives and spread confusion even as societal support increases for smoke-free alternatives that are scientifically substantiated to be a better choice for adults than continued smoking. The survey—fielded among nearly 30,000 adults in 26 countries by independent research firm Povaddo and commissioned by PMI—reveals that too many adult smokers remain unaware that better alternatives to cigarettes exist, are unable to access them, or are confused by false or misleading information that prevents them from making an informed choice. There is clear public demand for a collective review of the facts and science about smoke-free products. Nearly eight in 10 respondents (79%) agree that adult smokers who would otherwise continue using cigarettes should have access to and accurate in

VFMCRP announces approval for TAVNEOS® (avacopan) for the treatment of ANCA-associated vasculitis in Japan27.9.2021 09:02:00 EEST | Press release

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP) today announced that Japan’s Ministry of Health and Labor Welfare (MHLW) has granted its partner, Kissei Pharmaceutical Co., Ltd., marketing authorization approval for TAVNEOS® for the treatment of patients with granulomatosis with polyangiitis (GPA) and microscopic polyangiitis (MPA), the two main types of ANCA-associated vasculitis, a rare and severe autoimmune renal disease with high unmet medical need. “We are delighted that TAVNEOS® has been approved in Japan, the first market worldwide, and congratulate our partner Kissei for this significant milestone,” said Abbas Hussain, CEO of Vifor Pharma Group. “ANCA-associated vasculitis is officially designated an intractable disease in Japan, indicating a rare disease without any effective treatment but for which long-term treatment is required. There is significant unmet medical need of over 10,000 patients in Japan, and we believe in the potential of TAVNEOS® for treating it. We are co

BIOCORP and NOVO NORDISK Sign Global Partnership Within Diabetes on Digital Health27.9.2021 07:45:00 EEST | Press release

Regulatory News: BIOCORP (Paris:ALCOR) (FR0012788065 – ALCOR / Eligible PEA PME), a French company specialized in the design, development, and manufacturing of innovative medical devices, today announces an agreement with Novo Nordisk, a world leader in diabetes care, for the development and distribution (pending successful development) of a Mallya smart add-on device for the Novo Nordisk FlexTouch pen used by people with diabetes. Mallya is a Bluetooth enabled smart add-on device for pen injectors that collects dose and time of each injection and transfers information in real time to a companion software. Mallya helps people with diabetes maintain a reliable dose log, using technology to help improve understanding and allowing people to dose with confidence. Most Novo Nordisk's insulins are offered with the FlexTouch pen, and it is part of the launch map for all new insulins. A specific version of Mallya will be developed for FlexTouch, the first prefilled insulin delivery device with

New Study Evaluates the Feasibility of Using Masimo EMMA® Capnography on Mechanically Ventilated Neonates27.9.2021 02:00:00 EEST | Press release

Masimo (NASDAQ: MASI) today announced the findings of a study published in the European Journal of Pediatrics in which Dr. Masashi Hotta and colleagues at the Osaka Women’s and Children’s Hospital in Japan found that the Masimo EMMA® Portable Capnograph “may be considered an effective monitoring device” for mechanically ventilated preterm infants (neonates).1 This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20210926005040/en/ Masimo EMMA® (Photo: Business Wire) Noting the importance of maintaining an appropriate range of partial pressure of arterial carbon dioxide (PaCO2) in preterm infants, especially while undergoing mechanical ventilation in the neonatal intensive care unit (NICU), the researchers sought to evaluate whether noninvasively monitoring end-tidal carbon dioxide (EtCO2) with EMMA could help clinicians maintain neonatal PaCO2 in the delivery room. They chose EMMA not only because of its portability but because it of

Spirit of Wipro Run Brings Together Participants From Over 35 Countries26.9.2021 15:57:00 EEST | Press release

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), a leading global information technology, consulting and business process services company, today organized the 16th annual ‘Spirit of Wipro’ (SOW) Run, drawing thousands of participants from over 35 countries to run together in spirit. For the past sixteen years, Wiproites around the world have come together to celebrate Wipro’s core values. The annual SOW run aims to inspire employees to be responsible citizens of the world. This year’s theme was “Together. To greatness,” inspired by the resilience demonstrated by Wiproites in a year of unprecedented disruption. Along with outperforming across all business parameters, Wipro teams have remained committed to supporting their colleagues and creating a lasting social impact across communities. Like last year, this year’s race was also virtual, and runners strictly adhered to the local COVID-19 guidelines and safety protocols while participating in the event. Even under these conditions,

Pencil Lab Inks Debut in ADIHEX 202125.9.2021 13:04:00 EEST | Press release

The 18th edition of the Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition (ADIHEX) on September 27 - October 3 marks an opportune platform for Pencil Lab Design Studio’s first major participation in the massive event, the largest of its kind in the Middle East and Africa. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20210925005016/en/ Pencil Lab Inks Debut in ADIHEX 2021 (Photo: AETOSWire) Featuring more than 800 brands and companies, the event is held under the theme of ‘Sustainability and Heritage… A Reborn Aspiration’, highlighting heritage, culture and authentic sports and their strong relation with Arab history. As part of its inaugural participation in a major exhibition as a company, Pencil Lab, a UAE initiative, will showcase their artworks with three large oil paintings by Pencil Lab’s citizen artist, to highlight the strong connection of arts, like painting and photography, to Arab history and civilization.

DXC Technology Completes Refinancing Actions24.9.2021 23:30:00 EEST | Press release

DXC Technology Company (NYSE: DXC) (“DXC”) today announced the completion of its refinancing. DXC previously completed the offering of €1.35 billion Senior Notes priced on September 2, 2021 and $1.35 billion Senior Notes priced on September 7, 2021. DXC completed redemption of $2.5 billion principal of (i) EUR term loan in the amount of €400 million due FY23 and FY24, (ii) $500 million 4.25% Senior notes due FY25, (iii) £250 million 2.75% Senior notes due FY25, (iv) $467 million 4.125% Senior notes due FY26, (v) $500 million 4.75% Senior notes due FY28, and (vi) $234 million Senior notes due FY30. The applicable make whole premium for these redemptions was $300 million and accrued and unpaid interest was $40 million. Ken Sharp, Chief Financial Officer, DXC commented: “Our opportunistic debt refinancing of $2.5 billion of our high coupon debt further solidifies our financial foundation by extending our debt maturities, lowering our maturity towers and reducing our ongoing interest expen

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme