Business Wire

Palace Bidco Oy (“WSIP Bidco”) vahvistaa niiden osakkeiden lopullisen määrän, joita koskeva ostotarjous on hyväksytty Adapteo Oyj:n (”Adapteo”) osakkeenomistajille tehdyn käteisostotarjouksen alkuperäisen tarjousajan aikana

Jaa

Tämä tiedote ei ole suoraan tai välillisesti tehty tarjous Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai millään muulla alueella, jossa tarjous olisi sovellettavan lain vastainen. Osakkeenomistajien, jotka eivät ole Ruotsissa tai Suomessa ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen (kuten määritelty alla) tulee tehdä omat selvityksensä soveltuvasta lainsäädännöstä ja mahdollisista veroseuraamuksista. Osakkeenomistajia kehotetaan tutustumaan ostotarjoukseen kohdistuviin rajoituksiin kohdassa ”Tärkeää tietoa” tämän tiedotteen lopussa sekä 23.6.2021 julkaistussa tarjousasiakirjassa.

Yhdysvalloissa olevia osakkeenomistajia kehotetaan myös katsomaan osio ”Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa” tämän tiedotteen lopussa ja tarjousasiakirjassa.

WSIP Bidco, joka on West Street Global Infrastructure Partners IV, L.P.:n lukuun perustettu ja sen välillisesti kokonaan omistama yksityinen osakeyhtiö, julkisti 17.5.2021 Adapteon hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen Adapteon osakkeenomistajille, tarkoituksenaan hankkia kaikki heidän omistamansa Adapteon osakkeet WSIP Bidcon omistukseen (”Ostotarjous”). WSIP Bidco tarjoaa 165 Ruotsin kruunua jokaisesta Adapteon osakkeesta.

WSIP Bidco julkisti 17.8.2021, että Ostotarjouksen olivat hyväksyneet osakkeenomistajat, jotka edustivat arviolta 93,7 % kaikista Adapteon osakkeista ja äänistä (pois lukien 33.360 osaketta, jotka ovat Adapteon hallussa) ja vahvisti Ostotarjouksen ehdottomaksi.

Kaikki hyväksynnät on nyt laskettu. Alkuperäisen tarjousajan päättyessä 16.8.2021 Ostotarjouksen olivat hyväksyneet osakkeenomistajat, joiden hallussa oli yhteensä 46 236 244 osaketta, jotka vastaavat noin 94,18 % kaikista Adapteon osakkeista ja äänistä (pois lukien 33.360 osaketta, jotka ovat Adapteon hallussa). WSIP Bidco ei ole hankkinut Ostotarjouksen ulkopuolella Adapteon osakkeita tai rahoitusvälineitä, joiden kohde-etuus on Adapteon osake. Niiden Adapteon osakkeiden osalta, joita koskien Ostotarjous on hyväksytty viimeistään 16.8.2021, selvitysmenettelyn odotetaan tapahtuvan arviolta 25.8.2021

Kuten aiemmin ilmoitettu, WSIP Bidco on päättänyt jatkaa tarjousaikaa 6.9.2021 klo 16.00 CEST asti mahdollistaakseen sen, että osakkeenomistajat, jotka eivät vielä ole hyväksyneet Ostotarjousta, voivat hyväksyä sen. Selvitysmenettelyn niiden osakkeiden osalta, joita koskien Ostotarjous hyväksytään jatketun tarjousajan aikana, odotetaan tapahtuvan arviolta 15.9.2021.

WSIP Bidco aikoo aloittaa Suomen osakeyhtiölain mukaisen pakkolunastusmenettelyn Adapteon jäljellä olevien osakkeiden osalta. Tässä yhteydessä WSIP Bidco tulee myös edistämään Adapteon osakkeiden poistoa Nasdaq Tukholman pörssilistalta.

Tarjousasiakirja liitteineen sekä näiden asiakirjojen ja muiden Tarjoukseen liittyvien asiakirjojen suomenkieliset käännökset ovat saatavilla seuraavilla verkkosivustoilla:

Englanninkieliset versiot tarjousasiakirjasta ja liitteistä ovat saatavilla osoitteessa: www.fi.se.

Lisätietoja Ostotarjouksesta on saatavilla:

www.gs.com/wsip-recommended-offer-adapteo

Tiedot on toimitettu julkaistaviksi 18.8.2021, klo 17:00 CEST.

WSIP Bidco lyhyesti

WSIP Bidco on yksityinen Suomen lakien nojalla perustettu osakeyhtiö (y-tunnus 3173642-4), jonka

rekisteröity kotipaikka sijaitsee osoitteessa c/o Borenius Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 2, 00130, Helsinki.

WSIP Bidco perustettiin ja rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 7.12.2020 nimellä Special Purpose Vehicle No. 295 Oy. Yhtiö siirretiin kokonaan WSIP:n omistamaksi tytäryhtiöksi ja uudelleennimettiin Palace Bidco Oy:ksi 26.2.2021. WSIP Bidco on WSIP:n välillisesti kokonaan omistama. WSIP Bidcolla ei ole eikä sillä ole koskaan ollut mitään liiketoimintaa. Yhtiö on perustettu ainoana tarkoituksenaan tehdä ja toteuttaa Ostotarjous. WSIP on yksi monista Goldman Sachs Asset Managementin hallinnoimista rahastoista ja sen tarkoituksena on tehdä suoria sijoituksia infrastruktuuriin ja infrastruktuuriin liittyviin varoihin ja yhtiöihin maailmanlaajuisesti.

Goldman Sachs Asset Management Infrastructure lyhyesti

Goldman Sachs Asset Management yhdistää perinteisiä ja vaihtoehtoisia sijoituskohteita ja tarjoaa asiakkailleen maailmanlaajuisen omistautuneen kumppanin, jonka tavoitteena on pitkän aikavälin tuotto. Goldman Sachsin (NYSE: GS) ensisijaisena sijoitustoiminta-alueena tarjoamme sijoitus- ja neuvontapalveluita maailman johtaville instituutioille, rahoitusneuvojille ja yksityishenkilöille hyödyntäen syvää globaalia suhteiden verkostoamme ja räätälöityjä asiantuntijoiden näkemyksiä kaikilla alueilla ja markkinapaikoilla – 31.3.2021 hallinnoimme maailmanlaajuisesti yli 2 biljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä varoja. Meitä ajaa intohimo asiakkaidemme suoriutumiseen ja pyrimme rakentamaan pitkäaikaisia suhteita, jotka perustuvat varmuuteen, kestäviin tuloksiin ja yhteisiin onnistumisiin. Goldman Sachs Asset Management sijoittaa kaikkiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, mukaan lukien pääoma-, kasvu-, luotto-, kiinteistö- ja infrastruktuurikohteet. Goldman Sachs Asset Managementin vuonna 2006 perustettu Infrastructure-liiketoiminta on johdonmukaisesti toiminut kehittyvän infrastruktuuriomaisuusluokan parissa ja perustamisensa jälkeen sijoittanut eri markkinasyklien aikana arviolta 13 miljardia Yhdysvaltain dollaria infrastruktuurikohteisiin. Teemme yhteistyötä kokeneiden toimijoiden ja johtoryhmien kanssa useilla sektoreilla, mukaan lukien digitaalinen infrastruktuuri, uusiin energiamuotoihin siirtyminen, kuljetus ja logistiikka sekä peruspalvelut. Seuraa meitä LinkedInissä.

Adapteo lyhyesti

Adapteo on Pohjois-Euroopan johtava joustavien, uudelleenkäytettävien vuokrattavien mukautettavien rakennusten tarjoaja sosiaalisen infrastruktuurin ja toimistotilojen sektoreille. Adapteo pääasiallisesti vuokraa muunneltavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, vanhusten hoiva-alalle, toimistoiksi, majoitukseen ja tapahtumiin. Muunneltavia rakennuksia hyödyntäen asiakkaat voivat muuntaa ja kasvattaa tai pienentää rakennuksia sekä muuttaa niiden käyttötarkoitusta muutamassa viikossa käyttäen hyväksi mukautettavia ja siirtokelpoisia rakennuskonsepteja. Adapteo toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Belgiassa ja Alankomaissa. Suuri osa Adapteon liikevaihdosta on luonteeltaan toistuvaa ja vuokratuotto on pääasiassa peräisin julkisen sektorin asiakkaiden kanssa solmituista vuokrasopimuksista.

Tärkeää tietoa

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin tai Etelä-Afrikkaan postipalveluiden kautta tai millään muulla tavalla tai välineellä (sisältäen, mutta ei rajoittuen, sähköpostin, faksin, teleksin, puhelimen sekä internetin kautta tai muutoin) tai millään osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään kansallisen arvopaperipörssin tai sen tarjoamien palveluiden kautta Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin. Näin ollen, tätä tiedotetta tai mitään Ostotarjoukseen liittyvää aineistoa ei lähetetä eikä voida lähettää tai muutoin toimittaa Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin tai Etelä-Afrikkaan.

Tätä tiedotetta ei lähetetä eikä sitä tule lähettää sellaisille osakkeenomistajille, joiden rekisteröity osoite sijaitsee Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa. Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa asuvien tai oleskelevien henkilöiden puolesta osakkeita hallinnoivien pankkien, välittäjien, pörssimeklareiden ja muiden hallintarekisteriin merkittyjen arvopapereiden haltijoiden ei tule toimittaa Ostotarjousta tai mitään muita Ostotarjouksen yhteydessä vastaanottamiaan asiakirjoja kyseisille henkilöille.

Tämän tiedotteen sisältämät lausumat, jotka liittyvät tulevaisuuden olosuhteisiin tai tapahtumiin, sisältäen lausumat tulevaisuuden menetyksestä, kasvusta ja muista kehityskuluista tai muista Ostotarjouksen hyödyistä, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat voidaan yleensä, mutta ei aina, tunnistaa sellaisista ilmaisuista, kuten "pyrkiä", "aikoa", "odottaa", "uskoa" tai vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin. Ei voida antaa takeita, että toteutuneet tulokset eivät huomattavasti poikkeaisi ilmaistuista tai piilevistä tulevaisuutta koskevista lausumista johtuen monista seikoista, jotka ovat WSIP Bidcon vaikutusvallan ulottumattomissa. Kaikki tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan sen päivän asiantilaa, jona ne on annettu ja WSIP Bidcolla ei ole mitään velvollisuutta (eikä se ota miltään osin vastuulleen) päivittää tai muuttaa mitään niistä, uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muiden seikkojen johdosta muutoin kuin soveltuvan lain tai säännösten sitä edellyttäessä.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa asuville Adapteon osakkeenomistajille kohdistettuun Ostotarjoukseen sovelletaan soveltuvilta osin vuoden 1934 Yhdysvaltain arvopaperipörssilakia, muutoksineen (U.S. Securities Exchange Act of 1934,”Yhdysvaltain Pörssilaki”) ja siihen perustuvia sääntöjä ja määräyksiä (mukaan lukien Yhdysvaltain Pörssilain kohtaa 14(e) ja sen alla määritettyä Regulation 14E -säännöstä). Ostotarjous kuuluu lisäksi Yhdysvaltain Pörssilain Rule 14d–1(d) -säännöksessä määritetyn erivapauden (”Tier II -ostotarjous”) ja julkisia ostotarjouksia koskevien sääntöjen piiriin. Tämä Ostotarjous koskee Suomen lakien mukaisesti perustettua yhtiötä. Ostotarjoukseen sovelletaan Ruotsin lakiin perustuvia tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, jotka saattavat poiketa Yhdysvalloissa sovellettavista tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksistä. Yhdysvalloissa asuvien Adapteon osakkeenomistajien (”Yhdysvaltalaiset Osakkeenomistajat”) tulee ottaa huomioon, että Adapteon osaketta ei ole noteerattu Yhdysvalloissa sijaitsevassa pörssissä ja että Adapteoon ei kohdistu Yhdysvaltain Pörssilaissa määritettyjä säännöllistä raportointia koskevia vaatimuksia, eikä Adapteo ole velvollinen raportoimaan eikä se raportoi Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomissiolle (engl. the U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”) edellä mainitun lain perusteella.

Yhdysvalloissa Ostotarjouksen tekee ainoastaan WSIP Bidco.

Ostotarjous tehdään Yhdysvaltalaisille Osakkeenomistajille samoilla ehdoilla kuin muille niille Adapteon osakkeenomistajille, joille Ostotarjous on kohdistettu. Kaikki tietoja sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tarjousasiakirja, jaetaan Yhdysvaltalaisille Osakkeenomistajille vastaavalla tavalla kuin muille Adapteon osakkeenomistajille.

Ostotarjoukseen sovelletaan muutoin Ruotsin lainsäädännössä määritettyjä tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, kuten esimerkiksi peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, pidennys- ja tulosilmoituksia sekä selvitysmenettelyitä (mukaan lukien maksujen ajoitus) ja ehdoista luopumista koskevia tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, jotka saattavat poiketa Yhdysvaltojen sisäisillä markkinoilla toteuttaviin tarjousmenettelyihin sovellettavista vaatimuksista tai menettelytavoista. Koska Ostotarjous on Tier II -ostotarjous, siihen sovelletaan Ruotsin lainsäädännössä asetettua selvitysmenettelyä, joka poikkeaa Yhdysvalloissa tavanomaisesti käytetystä selvitysmenettelystä erityisesti siltä osin, milloin vastike maksetaan. Ruotsin lain mukaisesti toteutettava Ostotarjous tehdään Yhdysvaltaisille Osakkeenomistajille soveltuvan Yhdysvaltojen arvopaperilainsäädännön sekä kyseiseen lainsäädäntöön perustuvien erivapauksien mukaisesti Tier II -ostotarjouksena. Siinä määrin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan Yhdysvaltalaisiin Osakkeenomistajiin eikä niihin perustuvia vaatimuksia voi esittää muussa maassa asuva tai oleskeleva. Yhdysvaltalaisten Osakkeenomistajien kannattaa huomata, että Tarjoushinnan valuutta on Ruotsin kruunu ja että valuuttakurssivaihtelut eivät vaikuta Tarjoushintaan.

Adapteon tilinpäätökset sekä kaikki tässä tiedotteessa esitetyt Adapteoa koskevat taloudelliset tiedot ja muut Ostotarjoukseen liittyvät asiakirjat, on laadittu tai ne laaditaan IFRS-periaatteiden mukaisesti eivätkä ne välttämättä ole suoraan verrannollisia Yhdysvalloissa toimivien yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin tai sellaisten muiden yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

Adapteon osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Adapteo ja WSIP Bidco ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki Adapteon ja WSIP Bidcon johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Adapteon osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Adapteoa tai WSIP Bidcoa tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Adapteon, WSIP Bidcon ja/tai näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen kunnioittamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiovaltaa tai noudattamaan tällaisen tuomioistuimen antamaa tuomiota voi olla vaikeaa.

Siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö ja määräykset sen sallivat sekä Yhdysvaltain Pörssilain Rule 14e–5(b) -säännöksessä määritetyllä tavalla WSIP Bidco ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja sen välittäjien lähipiiriyhtiöt (jotka toimivat WSIP Bidcon tai sen lähipiiriyhtiöiden agentteina) voivat ajoittain sekä Ostotarjouksen vireilläolon aikana myös muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti suoraan tai epäsuorasti hankkia tai tehdä järjestelyjä hankkiakseen Yhdysvaltojen ulkopuolelta Adapteon osakkeita tai mitä tahansa sellaisia arvopapereita, jotka voidaan muuttaa tai vaihtaa kyseisiksi osakkeiksi tai joiden perusteella voidaan hankkia kyseisiä osakkeita. Kyseiset osakkeet voidaan hankkia joko avoimilta markkinoilta niillä vallitsevaan hintaan tai yksityisinä transaktioina neuvoteltuun hintaan. Siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tai määräykset sitä edellyttävät, tällaisia kauppoja koskevat tiedot ilmoitetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jonka perusteella Yhdysvaltalaisten Osakkeenomistajien katsotaan saaneen tiedot, siinä määrin kuin kyseiset tiedot julkistetaan Adapteon omalla lainkäyttöalueella. Lisäksi WSIP Bidcon taloudelliset neuvonantajat voivat tavanomaisella tavalla käydä kauppaa Adapteon arvopapereilla, mikä saattaa kattaa kyseisten arvopapereiden hankkimisen tai hankintaan tähtäävien järjestelyiden tekemisen siinä määrin kuin tällaiset hankinnat tai järjestelyt ovat soveltuvan lainsäädännön mukaisia.

Ostotarjouksen perusteella Yhdysvaltalaiselle Osakkeenomistajalle maksettua käteissummaa voidaan pitää verotettavana tapahtumana Yhdysvaltain liittovaltion, soveltuvan osavaltion, paikallisten, ulkomaalaisten tai muiden verosäännösten perusteella. Osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymiseen liittyvien veroseuraamusten selvittämiseksi. WSIP Bidco tai sen lähipiiriyhtiöt tai edellä mainittujen hallituksen jäsenet, toimihenkilöt, työntekijät tai agentit tai muut niiden puolesta Ostotarjouksen yhteydessä toimivat henkilöt eivät vastaa mistään Ostotarjouksen hyväksymisestä aiheutuvista verovaikutuksista tai -velvollisuuksista.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomissio ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta tai antanut mitään lausuntoja Ostotarjouksen oikeellisuudesta tai kohtuullisuudesta tai tämän tiedotteen riittävyydestä tai puutteettomuudesta tai siitä, ovatko tiedotteella esitetyt tiedot oikeita tai puutteettomia. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tässä kohdassa käsitteellä ”Yhdysvallat” tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja (sen territorioita ja hallintoalueita, kaikkia Yhdysvaltojen osavaltioita ja Washington, D.C. -piirikuntaa).

Yhdysvaltalaisia Osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään omien neuvonantajiensa puoleen Ostotarjousta koskevissa asioissa.

Vastuuvapauslauseke

Goldman Sachs International, joka on Prudential Regulation Authorityn valtuuttama ja jonka toimintaa sääntelee Financial Conduct Authority ja Prudential Regulation Authority Yhdistyneessä kuningaskunnassa, toimii ainoastaan WSIP Bidcon, eikä kenenkään muun, taloudellisena neuvonantajana Ostotarjoukseen ja tässä pörssitiedotteessa viitattuihin asioihin liittyen eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin WSIP Bidcolle Goldman Sachs Internationalin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin tahansa tässä tiedotteessa viitattuun asiaan tai järjestelyyn liittyen.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä cts.businesswire.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Contact information

Lisätietoja:
Joseph Stein +44 20 7774 1000

Tietoja julkaisijasta

For more than 50 years, Business Wire has been the global leader in press release distribution and regulatory disclosure.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Business Wire

Spirit of Wipro Run Brings Together Participants From Over 35 Countries26.9.2021 15:57:00 EEST | Press release

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), a leading global information technology, consulting and business process services company, today organized the 16th annual ‘Spirit of Wipro’ (SOW) Run, drawing thousands of participants from over 35 countries to run together in spirit. For the past sixteen years, Wiproites around the world have come together to celebrate Wipro’s core values. The annual SOW run aims to inspire employees to be responsible citizens of the world. This year’s theme was “Together. To greatness,” inspired by the resilience demonstrated by Wiproites in a year of unprecedented disruption. Along with outperforming across all business parameters, Wipro teams have remained committed to supporting their colleagues and creating a lasting social impact across communities. Like last year, this year’s race was also virtual, and runners strictly adhered to the local COVID-19 guidelines and safety protocols while participating in the event. Even under these conditions,

Pencil Lab Inks Debut in ADIHEX 202125.9.2021 13:04:00 EEST | Press release

The 18th edition of the Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition (ADIHEX) on September 27 - October 3 marks an opportune platform for Pencil Lab Design Studio’s first major participation in the massive event, the largest of its kind in the Middle East and Africa. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20210925005016/en/ Pencil Lab Inks Debut in ADIHEX 2021 (Photo: AETOSWire) Featuring more than 800 brands and companies, the event is held under the theme of ‘Sustainability and Heritage… A Reborn Aspiration’, highlighting heritage, culture and authentic sports and their strong relation with Arab history. As part of its inaugural participation in a major exhibition as a company, Pencil Lab, a UAE initiative, will showcase their artworks with three large oil paintings by Pencil Lab’s citizen artist, to highlight the strong connection of arts, like painting and photography, to Arab history and civilization.

DXC Technology Completes Refinancing Actions24.9.2021 23:30:00 EEST | Press release

DXC Technology Company (NYSE: DXC) (“DXC”) today announced the completion of its refinancing. DXC previously completed the offering of €1.35 billion Senior Notes priced on September 2, 2021 and $1.35 billion Senior Notes priced on September 7, 2021. DXC completed redemption of $2.5 billion principal of (i) EUR term loan in the amount of €400 million due FY23 and FY24, (ii) $500 million 4.25% Senior notes due FY25, (iii) £250 million 2.75% Senior notes due FY25, (iv) $467 million 4.125% Senior notes due FY26, (v) $500 million 4.75% Senior notes due FY28, and (vi) $234 million Senior notes due FY30. The applicable make whole premium for these redemptions was $300 million and accrued and unpaid interest was $40 million. Ken Sharp, Chief Financial Officer, DXC commented: “Our opportunistic debt refinancing of $2.5 billion of our high coupon debt further solidifies our financial foundation by extending our debt maturities, lowering our maturity towers and reducing our ongoing interest expen

Schlumberger Announces Third-Quarter 2021 Results Conference Call24.9.2021 17:00:00 EEST | Press release

Schlumberger Limited (NYSE:SLB) will hold a conference call on October 22, 2021 to discuss the results for the third quarter ending September 30, 2021. The conference call is scheduled to begin at 9:30 am US Eastern time and a press release regarding the results will be issued at 7:00 am US Eastern time. To access the conference call, listeners should contact the Conference Call Operator at +1 (844) 721-7241 within North America or +1 (409) 207-6955 outside of North America approximately 10 minutes prior to the start of the call and the access code is 8858313. A webcast of the conference call will be broadcast simultaneously at www.slb.com/irwebcast on a listen-only basis. Listeners should log in 15 minutes prior to the start of the call to test their browsers and register for the webcast. Following the end of the conference call, a replay will be available at www.slb.com/irwebcast until November 22, 2021, and can be accessed by dialing +1 (866) 207-1041 within North America or +1 (402

Tradeweb Successfully Completes its First Southbound Bond Connect Transactions24.9.2021 15:07:00 EEST | Press release

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW), a leading global operator of electronic marketplaces for rates, credit, equities and money markets, today announced it has completed its first Southbound Bond Connect transactions via the trading link between Tradeweb and China Foreign Exchange Trade System (CFETS). “Southbound Bond Connect is the latest evolutionary step for China’s financial market, providing domestic investors with more flexibility and choice when trading offshore bonds,” said Lee Olesky, CEO of Tradeweb Markets. “Together with CFETS, our goal is to better meet onshore investors’ demand for streamlined access to global investment. We will continue to focus on further enhancing the trading link by deploying new innovative trading functionality, just as we did with the Northbound leg of Bond Connect.” Southbound Bond Connect facilitates fixed income portfolio diversification for institutional investors in China. Tradeweb collaborates closely with CFETS to create a uniform trading ex

H.I.G. Capital Acquires Aspire Pharma24.9.2021 15:05:00 EEST | Press release

H.I.G. Capital, LLC (“H.I.G.”), a leading global alternative investment firm with $45 billion of equity capital under management, is pleased to announce that one of its affiliates has acquired Aspire Pharma Limited (“Aspire” or the “Company”), a leading UK provider of niche generic and branded specialty pharmaceuticals, alongside its founder Graham Fraser-Pye. The financial terms of the transaction have not been disclosed. Aspire licenses and develops niche generic and specialty pharmaceutical products that offer innovative formulations, value for money for payors, and reliable supply arrangements in markets that are often underserved. The business holds leadership positions in urology, ophthalmology, CNS and dermatology, with a highly diversified portfolio of more than 250 products across multiple categories, including branded specialty products and unbranded niche generics. H.I.G., together with the management team, aims to continue Aspire’s strong track record of organic growth and

Swappable Announces Partnership with Esports T1's Dota 2 Team24.9.2021 14:34:00 EEST | Press release

Swappable, an NFT (Non-Fungible Token) interface for high-profile and exclusive digital collectibles, has announced its partnership with T1's Dota 2 team, the popular esports team for the upcoming International 10 - Dota 2 World Championship in Bucharest, Romania. T1 is not just an esports team but a pop culture phenomenon with millions of fans worldwide. The team embodies a blend of lifestyle, creativity and attitude, fresh from the source of Seoul & LA. As part of the collaboration, T1 will auction their first-ever NFTs (digital collectibles) on Swappable for T1’s Genesis Collection. With the first auction starting Friday September 24th, T1 will release a series of NFTs each possessing utility features such as special access to T1's Dota 2 team players and more. Visit Swappable for more information. “We are excited to partner with a leading organization in the esports industry. It is also a chance for T1 fans to pick the very first digital collectibles ever created by this legendary

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme