VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Patient- och klientsäkerhetsarbetet har lidit på grund av avbrott i styrningen

Dela

Tydligare ledning samt konsekvent uppställda och uppföljda mål behövs för att främja patient- och klientsäkerheten.

Bild: GettyImages
Bild: GettyImages

Enligt revisionen av Statens revisionsverk har social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och dess underlydande förvaltning inte styrt patient- och klientsäkerheten på ett långsiktigt och konsekvent sätt. Revisionsverket utredde hur social- och hälsovårdsministeriet och dess underlydande förvaltning har utvecklat, styrt och stött patient- och klientsäkerheten under de senaste tio åren.

Revisionen visar att det har förekommit överlappningar i myndighetsansvaret, samt förändringar, avbrott och dröjsmål i verksamhetsstyrningen. Dessutom har många av de centrala riksomfattande målen för patient- och klientsäkerheten, såsom att fastställa tydliga indikatorer, inte uppnåtts.

”För dem som anordnar och producerar social- och hälsovårdstjänsterna har bristerna och oklarheterna i styrningen återspeglats i förutsättningarna för att genomföra patient- och klientsäkerhetsarbetet”, berättar Mikko Koskinen, ledande effektivitetsrevisor vid revisionsverket.

Revisionen visar att den riksomfattande informationen som samlats in om patient- och klientsäkerheten är splittrad och bristfällig. Det går inte att bilda sig en enhetlig uppfattning om farliga situationer, avvikelser och risker, och centrala indikatorer har inte fastställts. Det finns inte heller tillräckligt med information om tjänsternas säkerhet som kunde användas för att utveckla verksamheten, jämföra organisationer eller dela god praxis.

Revisionsverket rekommenderar bland annat att SHM tydligare än nu ska tilldela det riksomfattande lednings- och utvecklingsansvaret för patient- och klientsäkerheten till en behörig myndighet. Revisionsverket rekommenderar också att lagstiftningen utvecklas, samt att man fastställer riksomfattande indikatorer för att mäta kvaliteten och säkerheten.

”Den strategiska styrningen borde vara systematisk och genomförandet av de nationella målen borde säkerställas genom systematisk uppföljning. Det finns mycket att utveckla, men det allmänna intrycket av arbetet inom social- och hälsovårdsorganisationerna är ändå positivt. I synnerhet inom den specialiserade sjukvården har man satsat på att processerna ska fungera och på att vården ska vara säker. Förhoppningsvis kan även socialvårdstjänsternas kvalitet och säkerhet säkerställas i högre grad genom fortsatt utvecklingsarbete”, säger Koskinen.

Felfri vård och service har betydelse både för individens välbefinnande och för den offentliga ekonomin. OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) uppskattar att cirka 15 procent av hälso- och sjukvårdens kostnader går till att åtgärda fel och olägenheter inom vården.

Läs rapporten: Styrning och uppföljning av patient- och klientsäkerheten

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: GettyImages
Bild: GettyImages
Ladda ned bild

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum