Tuomioistuinvirasto

Pekka Määttä blir lagman vid Päijänne-Tavastlands tingsrätt

Dela

Republikens president har i dag utnämnt tingsrättens lagman Pekka Määttä till lagman vid Päijänne-Tavastlands tingsrätt för en viss tid om sju år fr.o.m. 1.3.2021.

Vicehäradshövding, juris doktor Pekka Määttä är lagman vid Kajanalands tingsrätt. Tidigare har han tjänstgjort som hovrättsråd och fiskal vid hovrätten samt som tingsdomare vid olika tingsrätter.

Määttä har dessutom varit praktikant och biträdande jurist vid advokatbyråer samt assistent vid universitetet. Han har också skött advokatuppgifter som bisyssla och varit verksam i undervisnings- och utbildningsuppgifter. Määttä har förtroendeuppdrag inom domarorganisationer och han har idkat publikationsverksamhet.

Till domkretsen för Päijänne-Tavastlands tingsrätt hör Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahtis, Orimattila, Padasjoki och Sysmä. Från och med ingången av 2021 hör också Iitti till domkretsen, vilket innebär att sammanlagt cirka 206 000 personer bor i området.

Tjänsten som lagman i Päijänne-Tavastland ledigförklarades på grund av att lagman Jukka Heikkilä går i pension.

Ytterligare information: Juha Kolu, lagman, tfn 029 56 47052, e-post fornamn.efternamn@oikeus.fi.

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

HAIPA-projektet för digitalisering av rättsprocesserna vid förvaltnings- och specialdomstolarna avslutas i slutet av året22.12.2020 12:31:17 EETTiedote

Mandattiden för projektet för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystem för förvaltnings- och specialdomstolarna (HAIPA-projektet) löper ut 31.12.2020. För genomförandet av projektet som tillsattes i januari 2016 ansvarade projektbyrån i samarbete med Rättsregistercentralen. Projektet verkade först i anslutning till justitieministeriet och överfördes till Domstolsverkets organisation när Domstolsverket inledde sin verksamhet i början av 2020. Nu löper projektbyråns mandattid ut. Från och med ingången av nästa år svarar Domstolsverket och Rättsregistercentralen i samarbete för den fortsatta utvecklingen och upprätthållandet av den informationssystemshelhet som genomförts inom ramen för projektet.

Hallinto- ja erityistuomioistuinten oikeusprosesseja sähköistävä HAIPA-hanke päättyy vuoden lopussa22.12.2020 12:29:11 EETTiedote

Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmän kehittämishankkeen (HAIPA-hanke) toimikausi päättyy 31.12.2020. Tammikuussa 2016 asetetun hankkeen toteutuksesta vastasi hanketoimisto yhteistyössä Oikeusrekisterikeskuksen kanssa. Hanke toimi ensin oikeusministeriön yhteydessä ja siirtyi Tuomioistuinviraston organisaatioon, kun virasto aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa. Myös hanketoimiston toimikausi päättyy ja ensi vuoden alusta lukien hankkeessa toteutetun tietojärjestelmäkokonaisuuden jatkokehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat yhteistyössä Tuomioistuinvirasto ja Oikeusrekisterikeskus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum